24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 15
އަލީ ޝިޔާމް، އޭރުގެ ހަނދާންތަކާ އެކު

ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި ދިވެހި ވީޑިއޯ ލަވަތަކުގެ ފޯރި އެންމެ ގަދައިރު، އެންމެ އާންމުކޮށް ފެނުނު އެކަކީ އަލީ ޝިޔާމެވެ. އޭރުގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ގިނަ ބަތަލާއިންނާ އެކު އެތަައް ލަތައް ކުޅެ، އާންމުންގެ ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ވެސް ހޯދި އެވެ. އެ ލަވަތައް މިހާރު ވެސް ޓީވީތަކުން ފެނެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016
ދަރިފުޅު ޖުމަލްއާ އެކު ނިމާލްގެ ހާއްސަ ފިލްމެއް

ނިމާލް ބުނީ އޭނާ އަލަށް ޑައިރެކްޝަން ހަދާ ފިލްމުގައި ފެނިގެން ދާނީ ދަރިފުޅު ޖުމަލްގެ ބައްޕަގެ ރޯލުން ކަމަށް

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016 5
ޝަމްރާހްގެ އަޑުން "4426" ގެ ހާއްސަ ލަވައެއް

ފާތުމަތު ނަހުލާ އުފައްދާ ބިރުވެރި ފިލްމު، 4426 (ފޯފޯޓޫސިކްސް) އަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ފުރިހަމަ ފިލްމަކަށް ހެދޭތޯ އޭނާ އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016
"ބައިވެރިޔާ" އަންނާނީ އަންނަ މަހު ފަހުކޮޅު

އެންވިޝަން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ކޮމެޑީ ފިލްމް "ބައިވެރިޔާ" އަންނަ މަހު ފަހުކޮޅު ރިލީޒް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު/އެކްޓަރު ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ބުނެފި އެވެ.

August 19, 2016 4
ޔޫއްޕެ އަނެއްކާވެސް ފިލްމީ މަސައްކަތަށް ހުސްވެއްޖެ

ދެހާހުގެ އަހަރުތައް ފެށިގެން އައި އިރު، ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ބިޒީ އަދި އެންމެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރަކީ ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) އެވެ. އޭނާ ލައްވައި ފިލްމުތައް ކުޅުވުން ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 7
ނިއުމާ ދެ ވަނަ ޑައިރެކްޝަނަކަށް ތައްޔާރު

ދިވެހި ފިލްމް "ނިއުމާ" ބެލި މީހުންނަށް މިއީ ވަރަށް އުފާވެރި ހަބަރަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

August 17, 2016 2
ނިއުމާގެ "ސެލެބްރޭޓިން 20" އޮކްޓޯބަރުގައި

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދުގެ ފިލްމީ ކެރިއަރަށް 20 އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް ބެލުންތެރިންނަށް ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ދޭން ނިންމި ވީސީޑީ "ސެލެބްރޭޓިން 20" އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ...

August 17, 2016 1
ޝީލާ މިފަހަރު ސީރިއަސްއެއް ނޫން

ގިނަ ބަޔަކަށް ޝީލާ ނަޖީބު ބޮޑަށް ކަމުދަނީ ރުޅިގަދަ ނުލަފާ މީހެއްގެ ރޯލުންނެވެ. ފިލްމް "ޒުލޭހާ" އާއި "ހެޔޮ ނުވާނެ" އަދި "ޒަހަރު" ފަދަ ފިލްމުތަކުގައި އޭނާ ކުޅެފައިވާ ރޯލްތައް...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 3
"4426" ގެ ޓީޒާ ރެކޯޑް ހަދައިފި

ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ބިރުވެރި ފިލްމް 4426 (ފޯފޯޓޫސިކްސް) ގެ ޓީޒާގެ ވިއުސް ދެލައްކަ ފަހަނައަޅައި ހިނގައްޖެ އެވެ.

August 13, 2016 2
ވާށޭ މަށާއެކީ: ޓައިޓްލް ލަވައިގެ ވީޑިއޯ

ފިލްމް "ވާށޭ މަށާއެކީ" ނުބަލާ ތިބި މީހުން ނުވަތަ އެ ފިލްމް އަދިވެސް ބަލާލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މިހާރު މިއޮތީ އަނެއްކާ ވެސް އާ ފުރުސަތެކެވެ. މި މަހުގެ 25 އިން ފެށިގެން ޝްވެކް...

August 13, 2016 2
އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާއަކަށް "ދެކޭ ގޮތް" ހޮވިއްޖެ

މި އަހަރުގެ އޮފީސް ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ޑްރާމާއަކަށް މޯލްޑިވްސް ވޯޓަ އެންޑް ސެވެރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) ގެ ޑްރާމާ "ދެކޭ ގޮތް" ހޮވިއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 11
ބިލާ ހެދި "1962 ތެނަދޫ"ގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފި

އަހުމަދު ޒަރީރުގެ ލިޔުނު ސްކްރީންޕްލޭއަކަށް ހަދަން ނިންމި "1962 ތެނަދޫ" ގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ހަމަޖެއްސި އަބްދުލް ފައްތާހް އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޝަންގެ މަސައްކަތް، ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ހުއްޓުވާ ބިލާ ހެދި ދެން ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 1
"ވާށޭ މަށާއެކީ" ޝްވެކް ސިނަމާ އަށް

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެޅުވި އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމް ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ވާށޭ މަށާއެކީ" ޝްވެކް ސިނަމާގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

August 10, 2016
އައްޒަ ފިލްމް ކުޅެން މިހާރު ސީރިއަސް، ދެން ފެންނާނެ

ޔާރާ އާއިލާ އިން ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ނިކުތް މަރިޔަމް އައްޒަ އަކީ މިހާރު މި ދާއިރާގައި ހުރި އެންމެ އުންމީދީ އެއް ބަތަލާއޭ ބުނުމަކީ ގޯހަކަށް ނުވާނެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 7
"4426" އަކީ ކޯއްޗެއްހޭ ނާހާތި، އިނގިލި ކާލާނެ!

ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިމަންޓްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމް "4426" ގެ ނަމާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރާ މީހުންނަށް ޕްރޮޑިއުސަރު/ޑައިިރެކްޓަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ ދެނީ އިންޒާރެކެވެ. އޭނާ ބުނަނީ ފޯފޯޓޫސިކްސްއަކީ ކޯއްޗެއްހޭ އަހައިފި ނަމަ އައްޒަ އިނގިލި ކާލާނެ ކަމަށެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 1
އެމްއެފްއޭ އެވޯޑް ހަފުލާ އޮކްޓޯބަރު މަހު

މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެފްއޭ) ގެ ހަތަރު ވަނަ އެވޯޑް ހަފުލާ އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2016 7
ވިޝްކާގައި ސައީދަކީ އަޑި ނޭނގޭ މަޖިލިސް މެންބަރެއް

ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" އަކީ މި އަހަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ އެއް ފިލްމެވެ. މި ފިލްމަށް އިންތިޒާރު ކުރާ މީހުންނަށް ފިލްމުގެ މައި ތިން ކެރެކްޓާއަކީ ވަރަށް ޝައުގުވެރި ކެރެކްޓާތަކަކަށް ވާނެކަން ޔަގީންނެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 8
"ޕްލޭން ބީ" މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރަނީ

މާސްކޭގެ ސްޓޫޑިއޯ އިން އުފައްދާ ފިލްމް "ޕްލޭން ބީ" ގެ ޓްރެއިލާ 2014 ގައި އާންމުކުރި ފަހުން ޚަބަރެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ޓްރެއިލާއިން ފެންނަ ގޮތުގައި މިއީ އަނެއްކާ ވެސް ދިވެހި ސިނަމާ...

August 03, 2016 6
"ނޭދެން ވަކިވާކަށް" އުފައްދަން މާއެނބޫ ތޮއްޑޫގައި

މިދިޔަ އަހަރު "ރަންދަރި" ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދިން ޑައިރެކްޓަރު މުހައްމަދު އަބޫބަކުރު (މާއެނބޫ) އާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައި، ފިލްމު މި އަހަރު ސިނަމާ އަށް ގެންނަން...

29 ޖުލައި

July 29, 2016
ބަގަޅޭ: އާ ބައެއްގެ ތަފާތު މަސައްކަތެއް

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ބަދަލުތަކެއް ބޭނުންވާކަން އެންމެން ވެސް ގަބޫލުކުރެ އެވެ. އެ ބަދަލުތައް މިހާރަކަށް އައިސް ފެންނަމުން ވެސް ދެ އެވެ. ތަފާތު ރަހަތަކުގެ އަދި ކޮލިޓީ ފިލްމްތައް...

July 29, 2016 6
"ދޭތީ އަނިޔާ" ހިތާ ކުޅެލާނެ

މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ ފިލްމް "ދޭތީ އަނިޔާ" އަކީ ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތަކާ ކުޅެލާނެ އަސަރު ގަދަ ފިލްމަކަށް ވާނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަމްޖަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ) ބުނެފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2016
"ހުޅުދާން" ގެ ފަހު ޝޯ މިރޭ

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "ހުޅުދާން" ގެ ފަހު ޝޯ މިރޭ ޝްވެކް ސިނަމާގައި ދައްކާނެ ކަމަށް އެ ސްޓޫޑިއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016 12
"ހާދަރު"ގެ ހައުސްފުލް 10 ޝޯ ދައްކައިފި

މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕްރިމިއާ ކުރި އެމްއެންޑީއެފްގެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމް "ހާދަރު" ގެ ހައުސްފުލް 10 ޝޯ އޮލިމްޕަހުގައި ދެއްކުމަށް ފަހު، އެ ސިނަމާގައި ޝޯތައް ނިންމާލައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 12
"އާދޭ މިއަދު ދާން" ވަރަށް ހިތްގައިމު

ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ލަވަ "އާދޭ މިއަދު ދާން" ގެ ވާހަކަ އަޑު އިވުނު ހިސާބުން ފެށިގެން ވެސް ބެލުންތެރިން ތިބީ ލަވަ ފެންނާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގަ އެވެ. މިހާރު މި ވަނީ އެ އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް އައިސްފަ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 5
"ލީނާ"ގެ މަސައްކަތަށް މުއާ ތައްޔާރުވެއްޖެ

މުއާ ބުނީ "ލީނާ" މި އަހަރު ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނާނެ ކަމަށް. އަދި ޑްރާމާ ދައްކާނީ ޗެނަލް 13 އިން ކަމަށް ބުނި. އޭނާ ބުނީ ބެލުންތެރިންނަށް ޑްރާމާ ދޫކޮށްލާނީ އޭނާ އަށް ކުރެވުނު އެންމެ ރަނގަޅަކަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ކަމަށް.

18 ޖުލައި

July 18, 2016 15
ބަދަވީން" ޔާމީންގެ ބިޔަ، ބޮޑު، ތާރީހީ ޕްރޮޖެކްޓެއް!

ދިވެހި ފުރަތަމަ އެނިމޭޓެޑް ޝޯގެ ގޮތުގައި "މާކަނާ ޝޯ" ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި އެވެ. އޭގެ މޭސްތިރިޔާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ ހުނަރާ މެދު މިހާރު ޝައްކެއް ނުކުރާނެ އެވެ. އޭނައަކީ އެނިމޭޓެޑް ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ވައިގައި ހިއްޕާލި ހުނަރުވެރިޔާ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 53
"ހާދަރު": ގައުމު ދެކެ ލޯބިވުމާއި އަމިއްލަ އެދުން

ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ދިވެހިންގެ ބަޔަކު އަޑީގައި ތިބެގެން ތަމަޅަ ޓެރަރިސްޓުން ރާއްޖެ އަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާއަކީ ދިވެހި ތާރީހު ދުށް އެންމެ ނުރައްކާތެރި އަދި އެންމެ އަނިޔާވެރި ހަމަލާ އެވެ. ބަޑީގެ އަޑުފައްގަނޑުން މުޅި މާލެ ގުގުމާލި އެ ދުވަސް ހިތު ތެރޭގައި ބިންވަޅު ނެގިފައި ތިބި މީހުންނަށް އިއްޔެ ވީ ކަމެއް ފަދައިން އޭގެ...

16 ޖުލައި

July 16, 2016 11
"ހާދަރު"ގެ "ކޮންމެ ހިނދެއް" ބަލާލަން ވާނެ

އެމްއެންޑީއެފްގެ ފިލްމް "ހާދަރު" އަށް ކުރަމުން އައި އިންތިޒާރު މިރޭ ނިމުމަކަށް އަންނާނެ އެވެ. އޮލިމްޕަހާ އާ އެކު ރާއްޖޭގެ ހަތަރު އަތޮޅެއްގައި މިރޭ ފިލްމް ޕްރިމިއާ ކުރާއިރު ފިލްމުގެ ލަވަތަކުގެ ތެރެއިން "ކޮންމެ ހިނދެއް" މި ވަނީ އާންމުުކޮށްފަ އެވެ.

July 16, 2016 2
މަޖާ "ބައިވެރިޔާ"ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

މި އަހަރަކީ ދިވެހި ސިނަމާ އަށް ވަރަށް ފާގަތި އަހަރެކެވެ. ތަފާތު ރަހަތަކުގެ ފިލްމްތައް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނާތީ މިއީ ގައިމު ވެސް ދިވެހި ފިލްމުތަކަށް ލޯބި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް...

July 16, 2016 9
ފިލްމް 4426ގެ ޓްރެއިލާ ލޯންޗުކޮށްފި، ބިރުވެރި

މަޝްހޫރު ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރު ފާތިމަތު ނަހުލާގެ އެންމެ ބުރަ އަދި ފުރިހަމަ މަސައްކަތް ފެނިގެންދާނެ އެއް ފިލްމަކީ ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަންޓުގެ ބިރުވެރި ފުރަތަމަ ފިލްމް "4426"...