25 ޖޫން

June 25, 2016 34
އުމަރުގެ އާދަޔާޚިލާފު ސިޓީ އާއި ތިނަދޫ ފިލްމު

ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގައި ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލި ހާދިސާއަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުން ބޮޑު މައުލޫއެކެވެ. އެކަމަކު އެއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގެ މުހިއްމު ބައެކެވެ. ހިނގާފައި އޮތް ކަމެކެވެ. ފިލްމެއްގެ ސިފައިގައި އެ ހާދިސާ ގެނެސްދޭން އުޅުނީމާ ސަރުކާރުން އެކަން ހުއްޓުވާލީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލުކުރަން އެބަ...

23 ޖޫން

June 23, 2016 21
"ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ" މިހާރު ކަމަކުނުދޭ!

މަޝްހޫރު ކޮމެޑިއަން ޔޫސުފް ރަފީއު (ޔޫސޭ) ގެ ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ޑްރާމާ "ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ" މި އަހަރު ޗެނަލް 13 އިން ދައްކަމުން އަންނަ އިރު، އިރުއިރުކޮޅާ ސްކްރީނަށް އަރަނީ "މި ޑްރާމާގެ...

June 23, 2016 10
"ހާދަރު" ޖުލައި 16 ގައި ސްކްރީނަށް

އެމްއެންޑީއެފްގެ ފިލްމް "ހާދަރު" ގެ ޓްރެއިލާ ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލިތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައި ވިޔަސް އެ ފިލްމު ބަލައިލަން ލިބޭނެ އިރެއް އޮތީ ނޭނގުމެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 17
ރިޝްމީ އާއި ސޮނާކްޝީގެ ޕޯސްޓަރު އެއް ތައްގަނޑަކަށް

ބޮލީވުޑުން ހޮލީވުޑް ކޮޕީ ކުރަނީ އެވެ. ދިވެހިން ބޮލީވުޑް ކޮޕީ ކުރަނީ އެވެ. މިއީ ދިވެހިން އެންމެ ލޯބި ކުރާ ހިންދީ ފިލްމުތަކާއި ދިވެހި ފިލްމްތަކަށް ލޯބި ކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔާ އެއް މައްސަލަ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016 14
"ވިޝްކާ" ގެ ގޮތުގައި ރިޝްމީ ރީތިތަ؟

އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ ޓީޒާ މިހާރު ބެލުންތެރިންނަށް ފެނިއްޖެ އެވެ. ފިލްމު ބިނާކޮށްފައި ވަނީ އަންހެން ކެރެކްޓާއެއްގެ މައްޗަށެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2016 13
ރިޝްމީ އާއި ރަވީގެ ގުޅުމެއް ނެތް، އެކަމަކު އެކުގައި

ބަތަލާ ރިޝްމީ ރަމީޒާއި އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު ރަވީ ފާރޫގް ރަށްޓެހިވެގެން އުޅުނު ވާހަކަ މި ދޭތެރެއަކުން ވަރަށް ގަދައަށް ދެކެވުނެވެ. އެހެންވެ ފޭނުން އުންމީދުކޮށްގެން ތިބީ އެ ދެ މީހުން ކައިވެނި ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2016
މި އަހަރު ކުރިއަށް ހުރީ ކޮން ފިލްމުތަކެއް؟

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އައި އިރު ދިވެހި ސިނަމާ އަށް ހަތަރު ފިލްމް އަތުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ އުފާކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. ފާއިތުވި ދެ އަހަރަށް ބަލާ އިރު ރިލީޒްކޮށްފައި ވަނީ އެންމެ ނުވަ ފިލްމެވެ. އެއީ 2014 ގައި ރިލީޒް ކުރި ފަސް ފިލްމަކާއި މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ހަތަރު ފިލްމެކެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016 6
އަންގާވެސް ނުލައި ޔާރާއިން ފިލްމެއް ނިންމައިފި

ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާކަން ވެސް ކުރިން ނާންގައި ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންސް އިން "ވިޝްކާ"ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ނިންމައި، އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ރިލީޒް ކުރަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 1
"ގެއްލުނީމާ" މި އަހަރު ފެނިދާނެ

މުހައްމަދު މުންތަސިރު (މުންކޮ) ފީޗާ ފިލްމެއް ހަދަން ފެށި ހިސާބުން އެތައް ބަޔަކު ތިބީ އެއަށް އިންތޮޒާރުކޮށްގެންނެވެ. ކާމިޔާބު އަދި މޮޅު ތިއޭޓަ ޕްލޭތަކެއް ގެނެސް ދީފައިވާ މުންކޮ ފީޗާ ފިލްމަކާ އެކު ބޮޑު ސްކްރީނަށް އަންނަ އިރު، އެއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް އާދައިގެ ފިލްމަކަށް ނުވާނެކަން ޔަގީނެވެ.

28 މެއި

May 28, 2016
މުންކޮ "1962 ތެނަދޫ"ގެ ކާސްޓުން ތަމްރީންކުރަނީ

ގދ. ތިނަދޫން މީހުން ބޭލުމާއި އެ ރަށް އަލުން އާބާދުވި ހާދިސާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހު ހަދާ ފިލްމް "1962 ތެނަދޫ" ކާސްޓުންނަށް ހާއްސަ ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2016 3
ޝައްމޫން އެއް ފިލްމަށް ފަހު "ގެއްލިފައި"

އަސްލަމް ރަޝީދު ޑައިރެކްޓް ކުރި "ނަމޫނާ" އިން ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ތައާރަފުވި ޝައްމޫނަކީ ގެއްލިފައި ހުރި އެކްޓަރެކެވެ. ފުރުސަތެއް އަލުން ލިބިއްޖެ ނަމަ، އޭނާ ހުރީ ކުރިއަށްދާ ގޮތަށް ނިންމައިގެންނެވެ. އެކްޓް ކުރުމަކީ ޝައްމޫން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމެކެވެ.