19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 5
"ނިވައިރޯޅި" ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ 25 ގައި ފަށަނީ

"ނިވައިރޯޅި" ގެ ހާއްސަ އިވެންޓެއް އަންނަ މަހުގެ 20 ގައި ބާއްވާނެ ކަމަށް ނިއުމާ ބުނޭ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 1
"40 ޕްލަސް" އޮގަސްޓް 1 އަށް ތާވަލުކޮށްފި

ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ޑައިރެކްޓްކޮށް، މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ފިލްމް "ނޯޓީ 40" ގެ ދެވަނަ ބައި "+40" އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު 1 ސިނަމާއަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018
"ވަކިން ލޯބިން" ގެ ޕްރިމިއާ އަށް ތަރިން އަތޮޅުތަކަށް

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "ވަކިން ލޯބިން" އަންނަ މަހު 5 ގައި އޮލިމްޕަހުގައި ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް ފަހު، އެ ހަފުތާ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ދެ އަތޮޅެއްގައި ފިލްމްގެ ލީޑް ތަރިންނާ އެކު ފިލްމް ޕްރިމިއާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018 4
ހުސައިން މުނައްވަރު އެހެން ޑައިރެކްޓަރުންނަށް ގޮންޖަހާލަނީ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޒުވާން ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުސައިން މުނައްވަރު (ކުޑަފޫޅު) އަކީ އޭނާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމް "ސަޒާ" އާ އެކު ވެސް ބެލުންތެރިންގެ ރާޑަރަށް އަރާފައިވާ ޑައިރެކްޓަރެކެވެ. ފަރިވާ ފިލްމްސް އިން ޕްރޮޑިއުސް ކުރި އެ ފިލްމަށް ފަހު ހުސައިން ވަނީ އިތުރު އެހެން ދެ ފިލްމެއް ވެސް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދީފަ އެވެ. އެއީ...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 3
"ދެވަންސޫރަ" ގެ ވެސް ދެވަނަ ބައެއް ހަދަނީ

މިހާރު ސިނަމާގައި ދައްކަމުން އަންނަ ސަސްޕެންސް ތުރިލާ "ދެވަންސޫރަ"ގެ ދެވަނަ ބައެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަދި އެކްޓަރު ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ބުނެފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 6
ހިތުގެ ނަށާ ރާނީ: ޑާކް ރެއިންގެ ހަދިޔާއެއް

ލޯބިވެރިންނަށް ހަދިޔާއަކަށް ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން މި ވަނީ ހާއްސަ ހަދިޔާއެއް ދީފަ އެވެ. އެއީ "ހިތުގެ ނަށާ ރާނީ" އެވެ. ރީތި ހިތްގައިމު ލަވައެކެވެ. ލޯބިވެރިންގެ ދުވަހު އަޑު...

February 14, 2018
"ލީނާ" ފެނުން ލަހެއް ނުވާނެ

މި އަހަރު ދިވެހި ސިނަމާ އަށް އަންނަން ހުރި ފިލްމްތަކަށް ބަލާ އިރު އަބްދުﷲ މުއާޒް (މުއާ) ޑައިރެކްޓްކޮށް، އެކްޓް ކުރާ ފިލްމް "ލީނާ" އަކީ މިހާރު ވެސް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރާ...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 2
"ބޮސް" އާއި "4426" އަލުން އޮލިމްޕަހަށް

މި މަހުގެ 20 އިން ފެށިގެން "ބޮސް" ގެ ލަވަތަކުގެ ވީސީޑީ ވެސް އޮލިމްޕަހުން ވިއްކާނެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2018 3
މި އަހަރުގެ ފިލްމް އެވޯޑްސް ހަފުލާ ވަރަށް މުހިއްމު

ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސް ހަފުލާ މިއަހަރު ބޭއްވިއްޖެ ނަމަ ބޮޑު ބަދަލަކާ އެކު ތަފާތުކަމެއް ފެންނާނެ އެވެ. ސަރުކާރުގެ ހިއްސާއާ އެކު ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން މި އަހަރު ބާއްވަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ނުވަ ވަނަ ދިިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސް ހާއްސަކޮށްފައި ވަނީ އެންމެ އަަހަރެއްގެ ފިލްމުތައް ބައިވެރިކުރާ ގޮތަށެވެ. އެހެން...

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 1
"40 ޕްލަސް" ގެ ކޮންސެޕްޓް އާދަޔާހިލާފު ވާނެ: ޔޫއްޕެ

ހުރިހާ ރަހަތަކެއް ހިމަނައިގެން ބެލުންތެރިންނަށް މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ފިލްމް "ނޯޓީ 40" ގެ ދެވަނަ ބައި "+40" ގެ ކޮންސެޕްޓްގައި އާދަޔާހިލާފު ކަމެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ފިލްމް ލިޔެ، ޑައިރެކްޓް ކުރި އެކްޓަރު ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ބުނެފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 2
މި އަހަރު ވެސް އާ ތަރިން މަދެއް ނުވާނެ

މިދިޔަ އަހަރަކީ ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް އާ އެކްޓަރުންތަކެއް ނުކުތް އަހަރެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ބަތަލާއިންނާއި ބައެއް ބަތަލުން ވަނީ ފިލްމްތަކުގެ ލީޑް ރޯލުން ވެސް ފެނިފަ އެވެ. މި އަހަރު ވެސް ގިނަ ފިލްމްތަކެއް ސިނަމާ އަށް އަންނަން ހުރި އިރު، މި އަހަރަކީ ވެސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަދަދަކަށް އާ ތަރިން ނުކުންނާނެ އަހަރެއް ކަމަށް ގަބޫލު...

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018
"ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް" ގެ ޓިކެޓް މިހާރު ބުކްކުރެވޭނެ

އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ 21 ގައި އޮލިމްޕަސް ސިނަމާގައި އަޅުވަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމް "ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް" ގެ ޓިކެޓް ބުކްކޮށް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2018
"ޕަރީ" އިން ބައްޕައަކާއި ދަރިއެއްގެ ގުޅުން

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން މާޗް 5 ގައި ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމް "ވަކިން ލޯބިން" ގެ އެއް ލަވަ ބެލުންތެރިންނަށް މިހާރު ވަނީ ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ. ޕްރޮމޯޝަނަލް މި ލަވައަކީ ބޭންޑް އިކްއޭޓިކް ވައިބްގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މުހައްމަދު ޝައްމޫން (ޝައްމު) ކިޔާފައިވާ ލަވައެކެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 2
"ދެވަންސޫރަ"ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

މި އަހަރު އޮލިމްޕަހުގައި އަޅުވާ ފުރަތަމަ ފިލްމް "ދެވަންސޫރަ" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 4
ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް: ޓީޒާ ޓްރެއިލާ

އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ 21 ރިލީޒް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމް "ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް" ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

January 15, 2018
"ކުޑަފޫޅުގެ ވަސްވާހުން" ގެ ދެ ޝޯ އޮލިމްޕަހަށް

ކުޑަކުދިންނަށް މަގުބޫލުވި ކެރެކްޓާއެއް ކަމަށްވާ ކުޑަފޫޅު ހިމަނައިގެން ހަދާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ފިލްމް "ކުޑަފޫޅުގެ ވަސްވާހުން" ގެ ދެ ޝޯ މި މަހު އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ނިންމައިފި...

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018
"ވަކިން ލޯބިން" ގެ ޓިކެޓް ބުކްކޮށްދޭން ފަށައިފި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން މި އަހަރު ގެނެސްދޭ ފުރަތަމަ ފިލްމު ކަމަށްވާ، މާޗް 5 ގައި އަޅުވާ "ވަކިން ލޯބިން" ގެ ޓިކެޓް އޮންލައިންކޮށް ބުކްކޮށް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 3
ނަހުލާ "ފިލްމަކަށް ވުރެ ބޮޑު" ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ބޮސް" އަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީއާ ދޭތެރޭ ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހިފަ އެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވާ ގޮތުން 2019 އަކީ ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމެއް ވެސް ސިނަމާ އަށް ވެސް އަންނާނެ އަހަރެކެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 3
މަގުބޫލުވަނީ ފިލްމުތަކަށް ލަވަކިޔާ މީހުންތަ؟

ރާފިޔަތަކީ އަދިވެސް އެންމެ ކުރީގައި މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ޕްލޭބެކް ސިންގިންގައި ހިފަހައްޓަމުން އަންނަ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 2
މިއަހަރު އަމްޖޭގެ އުންމީދަކީ އެނބުރިއައުން

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ފިލްމް ޑައިރެކްޓް ކުރުމުގެ ރެކޯޑް އޮތީ އަމްޖަމަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ) ގެ އަތުގަ އެވެ. އޭނާ މިހާތަނަށް 49 ފިލްމް ގެނެސް ދީފައިވާ އިރު، އަމްޖޭގެ ފިލްމެއް އެންމެ ފަހުން ސިނަމާ އަށް އައީ 2011 ގަ އެވެ. އެއީ "ހިތޭދޭމީ" އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 6
ކްލެސިފައި ނުކޮށް އުފެއްދުންތައް އާންމެއް ނުކުރެވޭނެ

ކްލެސިފައިކޮށްގެން ނޫނީ އާންމު ނުކުރެވޭނެ އުފެއްދުންތައް މި ފަހަކަށް އައިސް ކްލެސިފައި ނުކޮށް އާންމު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ކުރާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ނެޝަނަލް...

January 08, 2018 3
"ދެވަންސޫރަ"ގެ ޓްރެއިލާ

އަންނަ މަހުގެ ހައެއްގައި އަޅުވާ ފިލްމް "ދެވަންސޫރަ" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާއެއް ބެލުންތެރިންނަށް ދައްކާލިތާ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން، އެ ފިލްމްގެ ޓްރެއިލާއެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ.