24 ޖޫން

June 24, 2018 8
ދެން އަޅުވަން އޮތީ ދިވެހި ކޮން ފިލްމެއް؟

ރޯދަ މަހާ އެކު ދިވެހި ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކަށް އައި މަޑު ޖެހުން، ރޯދަމާ އެކު ނިމުނީ އެވެ. މިހާރު ވެސް ބައެއް ފިލްމްތަކުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މި އަހަރު ރިލީޒް ވާން ހުރި ފިލްމްތައް ވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2018
އަނެއްކާވެސް ޑާކްރެއިންގެ ފިލްމެއް އިއުލާނުކޮށްފި

ސިންގަޕޫރާއި މާލޭގައި މަންޒަރުތައް ނަގާ ލޯބީގެ ފިލްމެއް "ނޮވެމްބަރު" ނަމުގައި އުފައްދަން ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިމަންޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018 2
ނިއުމާގެ "ނިވައިރޯޅި"ގެ ޓީމް އިނގުރައިދޫގައި

ކުރިން ރޭވި ގޮތަށް ޝޫޓިން ނުފެށި ލަސްވަމުން ދިޔަ، މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދުގެ ވަދާއީ ފިލްމް "ނިވައިރޯޅި" ގެ ޝޫޓިން އަށް އެންމެ ފަހުން ރ. އިނގުރައިދު އަށް އިއްޔެ ހިނގައްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018
"ބަގަޅޭ" ބާއްވާފައި މަދޮށިޕް "ފަރީ" އާ އެކު

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ވިޝްކާ" ގައި ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތް ކުރި މަދޮށިޝިޕް ސްޓޫޑިއޯ އިން "ބަގަޅޭ" ގެ ނަމުގައި އުފައްދަން އުޅުނު ފީޗާ ފިލްމު މަޑުޖައްސާލާފައި އެހެން މަސައްކަތެއް ފަށައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018 12
4426 އަށް އެވޯޑެއް ހައްގުތަ؟

އަށް ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންތައް އިއުލާނު ކުރުންވީ ދިވެހި ފިލްމީ އާއިލާގެ ތެރޭގައި ކުޑަވަރެއްގެ "ބޮމެއް" ގޮއްވާލުން ކަހަލަ ކަމަކަށެވެ. ދެ ހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރު ނެރުނު އެންމެ މޮޅު އަދި އެންމެ ރީތި ފިލްމުގެ ގޮތުގައި އެންމެން ނިންމި ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓެއިންމަންޓުގެ "4426" ހިމެނުނީ އެންމެ ހަތަރު ނޮމިނޭޝަންގަ އެވެ. އެއީ...

28 މެއި

May 28, 2018 8
ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖެ މިފަހަރު ހުސް އަތާ

އިއްޔެ ސްރީ ލަންކާގައި ނިންމައިލި 8 ވަނަ ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިކުރި ހަތަރު ފިލްމަށް ވެސް، އެއްވެސް ކެޓަގަރީއަކުން އެއްޗެއް ނުލިބި ސުމަކުން ނިންމައިލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018
ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖޭގެ 4 ފިލްމެއް

ސްރީ ލަންކާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 8 ވަނަ ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖޭން މި ފަހަރު 4 އުފެއްދުމެއް ބައިވެރިކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 4
"ހުވާ" ގެ ކާސްޓާ ރަވީ ވެސް ގުޅިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ހަދާ ފުރަތަމަ ވެބް ސީރީޒް "ހުވާ" ގެ ކާސްޓާ ރަވީ ފާރޫގް ވެސް ގުޅިއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018 15
ކާންސް ކޯޕަރޭޓް އެވޯޑްސްގެ ޖޫރީގައި ފައްތާހް

ޑޮކިއުމަންޓްރީތަކާއި ކޯޕަރޭޓް މީޑިއާ އުފެއްދުންތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފްރާންސްގައި ދޭ ދަ ކާންސް ކޯޕަރޭޓް މީޑިއާ އެންޓް ޓީވީ އެވޯޑްސްގެ ޖޫރީންގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު އަބްދުލް ފައްތާހް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018 3
އިސްމާއީލް ވަޖީހާ އެކު "މާމުއި" ފަށައިފި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް 5 އަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ކޮމެޑީ ފިލްމް "މާމުއި" ގެ ޝޫޓިން އިސްމާއީލް ވަޖީހާ އެކު ފަށައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018 3
"މާމުއި" އަޅުވާނީ އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް 5 ގައި

ބޮޑު ކާސްޓެއް ހިމަނައިގެން ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން ހަދާ ކޮމެޑީ ފިލްމް "މާމުއި" އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް 5 ގައި ރިލީޒް ކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

May 02, 2018 3
މި އަހަރު ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގައި ހަ އޮފީހެއް

މި އަހަރުގެ އޮފީސް ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަނީ ހަ އޮފީހަކުން ކަމަށް، މި މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރާ ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018 1
މި އަހަރު އަދި ކިތައް ފިލްމް ފެންނާނެބާ؟

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު މަސް ނިމިގެންދާ އިރު، ދިވެހި ސިނަމާގައި އޮތީ މި އަހަރު އެޅުވި ހަތަރު ވަނަ ފިލްމެވެ. އެއީ މި މަހުގެ 21 ގައި ދައްކަން ފެށި މަރިޔަމް (މަރީ) މޫސާ ލިޔެ، ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ "ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް" އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018
"ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް" މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރަނީ

ޓެކްނޯ މީޑިއާގެ ލޯބީގެ ފިލްމް "ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް" މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 5
އައިޑޮލްގެ ތަރި އަމާން ޝަލަބީގެ ދައްތައާ ކައިވެނިކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ފުރަތަމަ ސީޒަންގައި ޝަލަބީ އިބްރާހިމާ އެކު މަޝްހޫރުކަން ހޯދި އިބްރާހީމް އަމާން، ޝަލަބީގެ ދައްތަ ބަލްގިޝް އިބްރާހީމްއާ ކައިވެނިކޮށް އެވެ.

April 18, 2018 8
އޮލިމްޕަހުގައި ވަކި އާ މަންޒަރެއް ދެއްކިދާނެތަ؟

ފިލްމީ ދާއިރާގެ މީހުން އެންމެ ކަންބޮޑުވާ އެއް މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ފިލްމުތައް އަޅުވަން ހުރި ރަސްމީ ސިނަމާ އޮލިމްޕަހުގެ މައްސަލަ ހިމެނެ އެވެ. ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން...

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 9
ފިލްމު ހަދަން ލޯނު ހަމަޖެހޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފި

ފިލްމް ހަދަން މާލީ ގޮތުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ލުއި ލޯނު ދޫކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ ކަމަށް ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 2
"ނިވައިރޯޅި" ހާއްސަވާ 3 ސަބަބު

މި އަހަރު ރިލީޒް ވާން ހުރި ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރުކުރެވޭ އެއް ފިލްމަކީ ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދުގެ ވަދާއީ ފިލްމް "ނިވައިރޯޅި" އެވެ. މިއީ އޭނާ ސްކްރީނުން ފެންނާނެ ފަހު ފިލްމަށްވާތީ، ފިލްމަކީ ކޮން ކަހަލަ، ކިހާ ވަރެއްގެ ފިލްމެއްތޯ ބަލައިލުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ބޮޑެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018
ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިލަވްގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

މި އަހަރު ބާއްވާ ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖޭން ފިލްމްތައް ބައިވެރި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 8
ނިއުމާގެ "ނިވައިރޯޅި" ގައި ބޮޑު ކާސްޓެއް

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދުގެ ވަދާއީ ފިލްމް "ނިވައިރޯޅި" ގައި މަޝްހޫރު ބައެއް ތަރިން ވެސް ހިމަނައިގެން، ފިލްމްގެ ކާސްޓް އިއުލާންކޮށް، މި މަހުގެ 26 ގައި ޝޫޓިން އަށް ރ. އަތޮޅަށް...

April 11, 2018 2
"މާމުއި"ގެ ޝޫޓިން ރޯދައިގެ ފަހުން ފަށާނަން: މޮގާ

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފިލްމް "މާމުއި" ގެ ޝޫޓިން ރޯދައިގެ ފަހުން ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 4
"ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

ފިލްމްގެ ޕްރިމިއާ ޝޯގެ ޓިކެޓް ވިއްކަނީ 150ރ. އަށް.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 1
ނިމާލްގެ އާ ފިލްމްގެ ޝޫޓިން ރޯދައިގެ ފަހުން ފަށަނީ

ފިލްމީ ދާއިރާގައި މިހާރު ހުރި އެންމެ ކާމިޔާބު އެކްޓަރު ޖުމައްޔިލް (ޖުމަލް) ނިމާލާއި އޭނާގެ ބައްޕަ އަދި މަޝްހޫރު/އެކްޓަރު ޑައިރެކްޓަރު އަހުމަދު ނިމާލްގެ އާ ފިލްމްގެ ޝޫޓިން ކުރިއަށް އޮތް ރޯދައިގެ ފަހުން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.