15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 4
ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް: ޓީޒާ ޓްރެއިލާ

އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ 21 ރިލީޒް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމް "ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް" ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

January 15, 2018
"ކުޑަފޫޅުގެ ވަސްވާހުން" ގެ ދެ ޝޯ އޮލިމްޕަހަށް

ކުޑަކުދިންނަށް މަގުބޫލުވި ކެރެކްޓާއެއް ކަމަށްވާ ކުޑަފޫޅު ހިމަނައިގެން ހަދާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ފިލްމް "ކުޑަފޫޅުގެ ވަސްވާހުން" ގެ ދެ ޝޯ މި މަހު އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ނިންމައިފި...

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018
"ވަކިން ލޯބިން" ގެ ޓިކެޓް ބުކްކޮށްދޭން ފަށައިފި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން މި އަހަރު ގެނެސްދޭ ފުރަތަމަ ފިލްމު ކަމަށްވާ، މާޗް 5 ގައި އަޅުވާ "ވަކިން ލޯބިން" ގެ ޓިކެޓް އޮންލައިންކޮށް ބުކްކޮށް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 3
ނަހުލާ "ފިލްމަކަށް ވުރެ ބޮޑު" ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ބޮސް" އަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީއާ ދޭތެރޭ ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހިފަ އެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވާ ގޮތުން 2019 އަކީ ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމެއް ވެސް ސިނަމާ އަށް ވެސް އަންނާނެ އަހަރެކެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 3
މަގުބޫލުވަނީ ފިލްމުތަކަށް ލަވަކިޔާ މީހުންތަ؟

ރާފިޔަތަކީ އަދިވެސް އެންމެ ކުރީގައި މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ޕްލޭބެކް ސިންގިންގައި ހިފަހައްޓަމުން އަންނަ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 2
މިއަހަރު އަމްޖޭގެ އުންމީދަކީ އެނބުރިއައުން

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ފިލްމް ޑައިރެކްޓް ކުރުމުގެ ރެކޯޑް އޮތީ އަމްޖަމަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ) ގެ އަތުގަ އެވެ. އޭނާ މިހާތަނަށް 49 ފިލްމް ގެނެސް ދީފައިވާ އިރު، އަމްޖޭގެ ފިލްމެއް އެންމެ ފަހުން ސިނަމާ އަށް އައީ 2011 ގަ އެވެ. އެއީ "ހިތޭދޭމީ" އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 6
ކްލެސިފައި ނުކޮށް އުފެއްދުންތައް އާންމެއް ނުކުރެވޭނެ

ކްލެސިފައިކޮށްގެން ނޫނީ އާންމު ނުކުރެވޭނެ އުފެއްދުންތައް މި ފަހަކަށް އައިސް ކްލެސިފައި ނުކޮށް އާންމު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ކުރާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ނެޝަނަލް...

January 08, 2018 3
"ދެވަންސޫރަ"ގެ ޓްރެއިލާ

އަންނަ މަހުގެ ހައެއްގައި އަޅުވާ ފިލްމް "ދެވަންސޫރަ" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާއެއް ބެލުންތެރިންނަށް ދައްކާލިތާ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން، އެ ފިލްމްގެ ޓްރެއިލާއެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 3
"ހައްދު" ގެ އާ ޝޯތަކުގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ނިންމާފައިވާ، މިދިޔަ އަހަރު އެޅުވި ފިލްމް "ހައްދު" ގެ އާ ޝޯތަކުގެ ޓިކެޓް އެ ސިނަމާ އިން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

January 07, 2018 2
ރޭވުމުން: އަމްޖޭގެ ލޯބީގެ ބިރުވެރި ފިލްމެއް

"ސަނދުރަވިރޭ" އާއި "އުދަބާނީ" ފަދަ ކާމިޔާބު އެތައް ބިރުވެރި ފިލްމެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދިން މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު އަމްޖަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ) އަނެއްކާވެސް ލޯބީގެ...

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2018 7
މި އަހަރު އެންމެ އިންތިޒާރު ކުރެވޭ ފިލްމުތަކަކީ ކޮބާ؟

މި އަހަރު ވެސް ގިނަ ފިލްމުތަކެއް ދިވެހި ސިނަމާ އަށް އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ބައެއް ފިލްމުތައް މި އަހަރު ގެނެސް ދޭނެކަން ކަށަވަރުވެފައިވާ އިރު، ވަރަށް އުންމީދީ އަދި އެހާމެ އިންތިޒާރު ކުރެވޭ ފިލްމުތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 2
"ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް" އެޕްރީލް 21 ގައި އޮލިމްޕަހަށް

މި އަހަރު ދިވެހި ސިނަމާ އަށް އަންނަން ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ސްރީ ލަންކާގައި ޝޫޓްކޮށްފައިވާ "ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް" އެޕްރީލް 21 ގައި އޮލިމްޕަހުގައި އަޅުވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2018 1
"ހައްދު" މި މަހު އަލުން އޮލިމްޕަހަށް

ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ހައްދު" ގެ ޝޯތަކެއް އަނެއްކާވެސް އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 2
2017: ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއްބާ؟

އަހަރު ނިމުނީ އެވެ. އެހެންކަމުން 2017 ގައި ފިލްމީ ދާއިރާގެ އުސްއަލިތަކަށް ބަލައިލުން މުހިއްމެވެ. އެއީ ކާމިޔާބު އަދި ރީތި ފިލްމުތަކެއް އެޅުވި އަހަރެކެވެ. އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކަށް ވީ މާޗް، 2، 2017 ގައި އެޅުވި އާއިލީ ވާހަކައެއް ކިޔައި ދިން "މަލިކާ" އެވެ. އަހަރު ނިންމައިލީ އޮކްޓޯބަރު 31 ގައި ރިލީޒް ކުރި އަސަރު ގަދަ ލޯބީގެ ފިލްމް "ބޮސް"...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 1
ކުޑަފޫޅު ކެރެކްޓާ އަލުން ބޮޑު ސްކްރީނަށް

"ކުޑަފޫޅުގެ ވަސްވާހުން" ޕްރިމިއާ ކުރާނީ އަންނަ މަހުގެ 5 ގައި ކުޅުދުއްފުށީގައި.

December 24, 2017 9
"ދެވަންސޫރަ" ގެ ޓިކެޓް ބުކްކޮށް ދޭން ފަށައިފި

އަންނަ އަހަރު ދިވެހި ސިނަމާ އަށް އަންނަ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ދެވަންސޫރަ" ގެ ޓިކެޓް ބުކްކޮށް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 7
ޗިއްޕެ އެންމެ ބޭނުންވި އެވޯޑް ލިބިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޑައިރެކްޓަރަކީ މިހާރު އަލީ ޝިފާއު (ޗިއްޕެ) ކަމާ ދޭތެރޭ އެއްވެސް ބަޔަކު ޝައްކެއް ނުކުރާނެ އެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ގެނެސް ދިން ތިން ފިލްމަކީ އޭގެ ހެއްކެކެވެ. އެއިން ކޮންމެ ފިލްމަކަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބި، ކާމިޔާބުވި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 8
ފިލްމް އެވޯޑްސްގެ ދައުވަތު ބައެއް މީހުންނަށް ނުލިބޭ!

އަށް ވަނަ ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސް ހަފުލާ މިރޭ ބާއްވަން ކުޑަތަންވަމުން އަންނަ އިރު، އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓްވެފައިވާ ބައެއް ފަންނާނުންނާއި ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސަރުންނަށް ވެސް ދައުވަތު ނުލިބި...

December 19, 2017 4
މުއާގެ "ލީނާ" ފިޗާ ފިލްމަކަށް ހަދަނީ

ފަސް އެޕިސޯޑްގެ ޑްރާމާ ސިލްސިލާއެއްގެ ގޮތުގައި އެކްޓަރު އަބްދުﷲ މުއާޒް (މުއާ) މިދިޔަ އަހަރު ހަދަން އުޅުނު "ލީނާ" ފީޗާ ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި އަންނަ އަހަރު ސްކްރީނަށް ގެންނަން ނިންމައި،...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 7
"ފޯޓީ ޕްލަސް" އިން އާ ފަސް އެކްޓަރަކު ފެންނާނެ

ޔޫސޫފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ލިޔެ، ޑައިރެކްޓް ކުރާ ކޮމެޑީ ފިލްމް "+40" އިން ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް މުޅިން އާ ފަސް އެކްޓަރަކު ތައާރަފު ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 4
އެންސީއޭގެ ކޯޑިނޭޓަރުކަމުން މުއާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ނޭޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރުގެ މަގާމުން ފިލްމީ ތަރި އަބްދުﷲ މުއާޒް މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2017 9
ނަހުލާގެ ފިލްމެއް އަނެއްކާވެސް އައްޒަ އަށް

މި މަހު ބާއްވާ އަށް ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި ފާތުމަތު ނަހުލާގެ "4426" އިން ބަތަލާ މަރިޔަމް އައްޒަ، އެންމެ މޮޅު ބަތަލާ އަށް ނޮމިނޭޓް ނުވުމުން އުދާސްގަނޑުގެ ތެރޭގައި ނަހުލާގެ އާ ފިލްމެއް އަނެއްކާވެސް އައްޒަ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 6
ފިލްމް އެވޯޑްސް: މިއީ މަޖޫގެ ފަހަރަަކަށް ވެދާނެ

މަޖޫއަކީ މި ފަހަރުގެ އެވޯޑްސްގައި އެންމެ ގިނަ ނޮމިނޭޝަންތައް ލިބުނު އަންހެން ފަންނާނު ވެސް މެ.

December 14, 2017 27
ނޮމިނޭޝަންގައި "4426" އަށް މިވީ ކިހިނެއް؟

ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންތަކާ އެކު ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އުފެދޭ ސުވާލުތަކެއް ހުރެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ އާންމު ސުވާލަކީ ޖަޖް ކުރުން އިންސާފުވެރި ހެއްޔެވެ؟ މި...