09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 2
"ނަފްސު"ގެ ޝޫޓިން ފަށާނީ ޖެނުއަރީގައި

"ނަފްސު" ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ރޯދައިގެ ފަހުން.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017
8 ވަނަ ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސް އަންނަ މަހުގެ 19 ގައި

އެވޯޑްސް އަށް ފިލްމްތައް ހުށަހަޅަން ދިން ސުންގަނޑި ހަމަވާނީ މި މަހުގެ 15 ގައި.

November 08, 2017
"ދެވަންސޫރަ" އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރަނީ

ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) މިހާރު ޑައިރެކްޓް ކުރަމުން އަންނަ ސަސްޕެންސް ތުރިލާ "ދެވަންސޫރަ" އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ރިލީޒް ކުރާނެ ކަމަށް ކުރިން ބެލެވުނު ނަމަވެސް، އެ ފިލްމް އަންނަ އަހަރު...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 8
ފައިސަލްގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަނަކަށް ވާނީ "ހައްޔަރު"

"ހައްޔަރު" ގެ ޝޫޓިން އަށް މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ތ. އަތޮޅަށް ފުރާނެ.

November 07, 2017 3
"އިންތިހާ" އަންނަ އަހަރު ފެންނާނެ

ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ވަރަށް އުންމީދީ އެއް ފިލްމެއް އަދި ރިލީޒް ނުވެ އެބަ އޮތެވެ. އެއީ 2011 ގައި ސްރީ ލަންކާގައި ޝޫޓް ކުރި "އިންތިހާ"...

November 07, 2017 7
ސްކްރީން ބައްޕައިން: އެންމެ ކަމުދާ ބައްޕައަކީ ކޮބާ؟

ފިލްމްތަކުގައި ހަރު ރޯލްތައް ކުޅޭ އެއް ބަޔަކީ ސްކްރީން ބައްޕައިންނެވެ. ދިވެހި ފިލްމްތަކުން ބައްޕައެއްގެ ރޯލުން ފެންނަ އެކްޓަރުންނަށް ބަލާއިރު، ވަރަށް ގިނަ އަދި ކުޅަދާނަ އެކްޓަރުން...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 1
"ވަކިން ލޯބިން" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން އަންމަ މާޗް މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމް "ވަކިން ލޯބިން" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 5
"ހައްދު" 64 ރަށެއްގައި ދައްކައިފި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ހައްދު" މިހާތަނަށް 64 ރަށެއްގައި ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި އަމާޒަކީ ފެބްރުއަރީ މަސް ނިމޭ އިރު، މުޅި ރާއްޖޭގައި ފިލްމް ދައްކައި ނިންމުން...

November 05, 2017 19
ސްކްރީން މަންމައިން: އެންމެ މޮޅީ ކާކު؟

ދިވެހި ފިލްމްތަކާއި ޑްރާމާތަކުގެ ރަހަ ހެޔޮވަރުކޮށް ދޭ އެއް ބަޔަކީ އެ އުފެއްދުންތަކުގައި މަންމައިންގެ ރޯލް ކުޅޭ ބަތަލާއިންނެވެ. ދިވެހި ސިނަމާއަށް ބަލައިފި ނަމަ ވަރަށް މޮޅު އަދި...

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017 23
"ބޮސް" އިން ބެލުންތެރިން ރޮއްވާލައި، ނަހުލާ ހެވިފައި

އަތޮޅުތަކުގައި ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް "ބޮސް" ދައްކަން ފަށާނެ ކަމަށް ނަހުލާ ބުނޭ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 17
"ދެވަންސޫރަ" އިން މުޅިން އާ ބަތަލާއެއް

ޔޫއްޕެ ބުނަނީ ޝިފާއަކީ ކުރީގެ ބަތަލާ މަރިޔަމް ނިޝާ ކަހަލަ ތަރިއަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017 5
"ބާކީވެފާ" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާނެ ތާރީހެއް އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރޭ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017 8
މި ޑައިރެކްޓަރުން ރޭންކް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

ފިލްމީ ދާއިރާ އިން އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރި ކަމެއް ފެންނަނީ ޑައިރެކްޓަރުންގެ މެދުގަ އެވެ. އަބަދުވެސް ދިވެހި ބައެއް ޑައިރެކްޓަރުން ތިބެނީ އެކަކު އެނެކަކާ"ހަނގުރާމަ" އިއުލާންކޮށްގެންނެވެ. ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދިނުމާއި އެކި ގޮތްގޮތަށް ފާޑު ކިޔުމަކީ ބައެއް ޑައިރެކްޓަރުން ވަރަށް ފަރިތަ ކަމެކެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 3
"ބޮސް"ގެ ތީމް ލަވަތައް ރިލީޒްކޮށްފި

އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަސް ސިނަމާގައި ޕްރިމިއާ ކުރާ ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "ބޮސް" ގެ ދެ ތީމް ލަވަ ރޭ ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

October 26, 2017 5
ނިއުމާގެ "ސެލެބްރޭޓިން 20" ޔޫޓިއުބަށް

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދުގެ ފިލްމީ ކެރިއަރަށް 20 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ނެރުނު ލަވަ ކަލެކްޝަން "ސެލެބްރޭޓިން 20" ޔޫޓިއުބަށް ލައިފި އެވެ.

October 26, 2017 1
ޝަޒްލީމް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޑާކް ރެއިނުން ބޭރަށް

ފިލްމީ ދާއިރާގައި ކޭމްޕް ހަދައިގެން އުޅޭ ސްޓޫޑިއޯތަކާއި އެ މީހުންގެ ފިލްމްތަކުން އާންމުކޮށް ފެންނަ ތަރިންގެ ލިސްޓެއް ހަދާ ނަމަ އެކަންކޮށްލަން ވަރަށް ފަސޭހަ ވާނެ އެވެ. ޑާކް ރެއިން...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 10
"ނޯޓީ 40" ލީކް ކުރި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަނީ

މި އަހަރު އެޅުވި ކާމިޔާބު ފިލްމް "ނޯޓީ 40" ރަށްރަށުގައި ދައްކަމުން ދަނިކޮށް، ބަޔަކު އެ ފިލްމް ލީކް ކޮށްލި މައްސަލަ ޕޮލިހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

October 25, 2017 31
ނިއުމާގެ މަގާމު ފުރާނީ ކޮން ބަތަލާއެއް؟

ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ވަރަށް ކުޅަދާނަ، އެހާމެ މަޝްހޫރު އަދި ހަމަ އެ ވަރަށް ވާދަވެރިކަން އޮތް ބަތަލާއިންތަކެއް މާޒީވެގެން ހިނގައްޖެ އެވެ. އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި ފިލްމީ...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 3
އަށް ވަނަ ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސް ޑިސެމްބަރުގައި

މި ފަހަރު އެވޯޑް ބާއްވަނީ 2014-2016 އަށް ރިލީޒްވި ފިލްމްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 9
"ނިވައިރޯޅި"އާ އެކު ނިއުމާގެ ރިޓަޔާމަންޓް އިއުލާންފި

އަންނަ އަހަރު "މައި ސްޓޯރީ" ގެ ނަމުގައި ނިއުމާގެ ބައޮގްރަފީ ވެސް ނެރޭނެ.

October 21, 2017 9
ދެވަންސޫރަ: ޔޫއްޕެގެ ސަސްޕެންސް ތުރިލާއެއް

ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) އަނެއްކާ ވެސް ވަރުގަދަ ފިލްމެއް ގެނެސް ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ޑައިރެކްޓް ކުރި ނޯޓީ 40 (2017) އާއި...

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 1
"ބާކީވެފާ" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

ވިނީލް ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ބާކީވެފާ" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ދައްކާލައި، ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވަނިކޮށް، ފިލްމް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 8
މި އެކްޓަރުންގެ ތަރި އޮއްސުނީބާ؟

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ބަލާއިރު ފިލްމް ކުޅެން މާ ގިނަ ތަރިންތަކެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު ދެހާހުގެ އަހަރުތައް ފެށިގެން އައި އިރު ވަރަށް ޒުވާން އަދި ހުނަރުވެރިން ތަރިންތަކެއް އުފެދެގިން އައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ލިސްޓެއް އެކުލަވައިލެވިދާނެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017
އޮކްޓޯބަރު 20؛ ނިއުމާ ތިން ސަޕްރައިޒެއް ދޭނެ

މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަސްވެގެން ދާނީ ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދަށް ވަރަށް ހާއްސަ ދުވަހަކަށެވެ. އެހެންވެ އޭނާ އަންނަނީ ފޭނުންނަށް ހަދިޔާއަކާ އެކު ސަޕްރައިޒްތަކެއް ވެސް ދޭން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 25
ފިލްމީ ދާއިރާއިން ނުފެނުން ވެސް އެކަށީގެންވޭ: ޔުނާން

މި މަހުގެ 31 ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމް "ބޮސް" އިން އަލަށް ތައާރަފްވާ މުހައްމަދު ޔުނާންއާ މެދު ބޮޑެތި އުންމީދުތަކެއް ކުރެވުނަސް އޭނާ ބުނަނީ ފިލްމު ކުޅުމަށް އަދި ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށާއި...

October 12, 2017 9
ނައިފަރުން ސްކްރީނަށް ގެންނަނީ "މަރިޔަމް މާ"

"މަރިޔަމް މާ" ޕްރިމިއާ ކުރާނީ ފެބްރުއަރީ 14، 2018 ގައި ނައިފަރުގައި.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 8
"ނޯޓީ 40" ސިލްސިލާއެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސް ދެނީ

މި ފިލްމް ރާއްޖެ ޕްލަސް އިން ދައްކާނީ 13 އެޕިސޯޑްގެ ޑްރާމާ ސިލްސިލާއެއްގެ ގޮތުގައި.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 5
ޖާދު ދެން ފިލްމީ ދާއިރާއާ ވަކިވާކަށް ނޭދޭ

ޖާދު މިހާރު ދެވަނަ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، ޑިސެމްބަރުގެ ތެރޭގައި އާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ވެސް ފަށާނެ.