27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 1
"ނޭދެން ވަކިވާކަށް" މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރަނީ

މި އަހަރު އަޅުވާ ހަތް ވަނަ ފިލްމް "ނޭދެން ވަކިވާކަށް" މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ފަށައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 39
ޝިބާން "ހައްދު" ކުޅުނީ 40،000ރ. އަށް

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އާ ތަރިއަކު ލައްވައި އެންމެ އަގު ބޮޑުކޮށް ފިލްމެއް ކުޅުވީ 75،000ރ. އަށް.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 3
ޑިސެމްބަރަށް އޮތީ "ބާކީވެފާ"

ފިލްމްގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ އަންނަ މަހުގެ 15 ގައި. ފުރަތަމަ ފިލްމް ދައްކާނީ ރަށްރަށުގައި.

September 19, 2017 24
"ބޮސް"ގެ ލަވަތައް ސައުންޑްކްލައުޑަށް ލާއިރަށް ނަގަނީ

އަންނަ މަހުގެ 31 ގައި ރިލީޒް ކުރާ ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "ބޮސް" ގެ ލަވަތައް ސައުންޑްކުލައުޑަށް ލާއިރަށް އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ލަވަތައް ނަގަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަމާ...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 15
ކުރިއަށް އޮތީ "ހައްދު"ގެ ވަދާއީ ފަސް ޝޯ

ފައްތާހް ބުނީ "ހައްދު" އަކީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން މިހާތަނަށް އޭނާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމް ކަމަށް.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017
"ގޮށްރާޅު" ތަފާތު ދައްކާނެ

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން އަންނަ އަހަރު ގެނެސް ދޭނެ އެންމެ ތަފާތު އެއް ފިލްމަކަށް ވާނީ އަހުމަދު ޝިނާން ޑައިރެކްޓް ކުރާ "ގޮށްރާޅު" އެވެ. މިއީ މި ފަހުން ތަންކޮޅެއް ލައިޓްހާޓެޑް ފިލްމްތައް ގެނެސްދޭ ސްޓޫޑިއޯ އިން ސީރިއަސްކަން ބޮޑު ފިލްމެއް އަހަރުތަކަކަށް ފަހު، ގެނެސްދޭ ފުރަތަމަ ފަހަރު ވެސް މެ އެވެ. އެހެންވެ "ގޮށްރާޅު" ގެ ވާހަކަ...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 3
ތަރިންނާ އެކު "ހައްދު" ގެ ޕްރިމިއާ މިރޭ ކުޅުދުއްފުށީގައި

މި ރެއިން ފެށިގެން އިތުރު ރަށްރަށުގައި ވެސް ފިލްމް ދައްކަން ފަށާނެ.

September 14, 2017 1
އެމްއެފްއޭ ފިލްމް އެވޯޑްސް ނުބޭއްވި އަހަރު ނިމެނީ

މިދިޔަ އަހަރު ބާއްވަން އުޅެފައި، މި އަހަރަށް ފަސްކުރި އެވޯޑް ހަފުލާ މި އަހަރު ވެސް ބޭއްވޭނެކަން ކަށަވަރެއް ނުވޭ.

September 14, 2017
އަހަރު ނިމޭއިރު ދިވެހި ސިނަމާ ފަޅުވަނީ

މިދިޔަ އަހަރު ވެސް އަށް ފިލްމް، މި އަހަރު ވެސް އަށް ފިލްމް.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017
"ނޭދެން ވަކިވާކަށް" ގެ ޓިކެޓް 15 ގައި ވިއްކަން ފަށަނީ

މި މަހުގެ 27 ގައި ކުރާ ފިލްމް "ނޭދެން ވަކިވާކަށް" ގެ ޓިކެޓް މި މަހުގެ 15 އިން ފެށިގެން ވިއްކާ ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017
"ބޮސް" އަޅުވާ ތާރީހު ފަސްކޮށްފި

"ބޮސް" ސިނަމާ އަށް އަންނާނީ އަންނަ މަހުގެ 31 ގައި.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 1
"ވަކިން ލޯބިން"ގެ ލަވަތައް ވެސް ލޯބި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިމަންޓްގެ ފިލްމްތަކުން ހިތްގައިމު އަމިއްލަ ރާގުގެ ލަވަތައް އިވޭނެ އެވެ. އެ ސްޓޫޑިއޯ އިން މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ ފިލްމް "ވަކިން ލޯބިން" އަކީ ވެސް އަމިއްލަ ރާގުގެ...

September 10, 2017 7
"ހައްދު" އަށް ލިބޭ ތަރުހީބު ބޮޑު: ފައްތާހް

ފައްތާހްގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ފިލްމް ދައްކާލުން.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017 20
"ބޮސް"ގެ ޓްރެއިލާ: ރޮވޭ ގޮތްވޭތަ؟

"ބޮސް" ގެ ޓިކެޓް މި މަހުގެ 26 ގައި ވިއްކަން ފަށާނެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017 5
"ހައްދު"ގެ ޓީމާ އެކު އައްޑޫގައި ފިލްމު ނެރެފި

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަހާއި ސްވެކްގައި ރަސްމީކޮށް ނެރުނު ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހްގެ ފިލްމު "ހައްދު" ރޭ އައްޑޫގައި ވެސް ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

September 08, 2017
"ނޯޓީ 40" ގެ އިތުރު ހަތަރު ޝޯ އޮލިމްޕަހަށް

މިދިޔަ މަހުގެ ދޭއްގައި ރިލީޒްކޮށް، އޮލިމްޕަހުގައި 13 ޝޯ ދެއްކި ކޮމެޑީ ފިލްމް "ނޯޓީ 40" ގެ އިތުރު ހަތަރު ޝޯ މި މަހުގެ ތެރޭގައި އޮލިމްޕަހުގައި އަނެއްކާ ވެސް ދައްކާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 3
"ހައްދު" މިރޭ ޕްރިމިއާ ކުރާނެ

ފައްތާހް މިހާރު ހުރީ ބެލުންތެރިން ފިލްމާ ދޭތެރޭ ދެކޭ ގޮތެއް ބަލަން ކެތްމަދުވެފައި.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2017 4
"ހައްދު" ގެ ހުރިހާ ޕްރިމިއާތަކެއް ފުލްވެއްޖެ

އޮލިމްޕަސް، މާލެ/ހުޅުމާލެ ސްވެކް އަދި އައްޑު އާއި ކުޅުދުއްފުށީގެ ޕްރިމިއާ ޝޯތައް ވަނީ ފުލްވެފައި.

September 04, 2017 2
ދަރިފުޅަށް ނިމާލް ދޭ ނަސޭހަތް: ގޯސް މަގަކުން ނުދާތި

"ޖުމަލް އަށް ބުނަން އޮތް ވާހަކައަކީ ރަނގަޅު އަހުލާގެއްގެ މަތީގައި ހުރެ ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ކުރިއަށް ދާށޭ. ވަރަށް އުފާވޭ އެހާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅު...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 3
އަޒޫއަކީ ވަރަށް މޮޅު ބަތަލާއެއް: ނަހުލާ

މި އަހަރުގެ ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ފާތުމަތު ނަހުލާގެ "ބޮސް" އަކީ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރާ އެއް ފިލްމެވެ. އަންނަ މަހުގެ 24 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމުގެ އެންމެ ލަވައެއް ފިޔަވައި، އެހެން ހުރިހާ މަންޒަރެއް މިހާރު ވަނީ ނަގައި ނިންމައިފަ އެވެ. އަދި ފިލްމްގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައި އޮތީ އެޑިޓް ކޮށް ވެސް ނިމިފަ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2017 6
"ހައްދު"ގެ މި ލަވައާ އެކު "އުދުހިލަމާ"

"ހައްދު" އަޅުވަން ދެން އޮތީ ހަތަރު ދުވަހެވެ. ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހް ރިކޯޑް ބްރޭކިން މޫވީއެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮމޯޓް ކުރާ މި ފިލްމުގައި ހުރި ވަރެއް ކޮންމެހެން ވެސް މި ފަހަރު ބަލާލަން ޖެހޭނެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 14
"ހައްދު" ގެ ސަޕްރައިޒިން އެކްޓަރަކީ ނޫސްވެރިޔާ ފައިރޫޒް

އަންނަ މަހު ހައެއްގައި ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމް "ހައްދު" އަށް އެތައް ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް، އެ ޓީމުން ބެލުންތެރިންނަށް ސަޕްރައިޒެއް މިރޭ ދީފި އެވެ. އެއީ އެ ފިލްމުން...

August 30, 2017 8
"ހައްދު" އަކީ އާ ބެންޗްމާކަކަށް ވާނެ: ފައްތާހް

އަންމަ މަހު ހައެއްގައި އަޅުވާ، ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހްގެ 12 ވަނަ ފީޗާ ފިލްމް "ހައްދު" ހަމައެކަނި ރެކޯޑް ބްރޭކިން މޫވީއެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮމޯޓްކޮށްފައި ނިންމައިލާކަށް އޭނާ...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017
"ހައްދު" އާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ: ރިޝްފާ

އަންނަ މަހުގެ ހައެއްގައި ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމް "ހައްދު" ގައި ކުޅެފައިވާ ރޯލާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި ބެލުންތެރިންނަށް ފިލްމް ވަރަށް ކަމުދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ބޮޑު ކަމަށް...

August 28, 2017 9
ހުރިހާ ދިމާއަކުން ވެސް ހަމޫދަށް ތައުރީފު

ފިލްމްތަކަށް ލަވަ ކިޔަން ހަމޫދަށް އަންނަނީ ފުރުސަތުތައް ލިބެމުން.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017
ޔާރާ ޓީމް ބޮޑު އީދުގައި ހަތަރު ރަށެއްގައި ޝޯ ދެނީ

ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު އީދުގައި ޔާރާ އާއިލާގެ ޓީމުން ހަތަރު ރަށެއްގައި ޝޯ ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017 2
އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކަށް "ގިލަން" ވެދާނެ

އަމްޖަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ) ގެ ފިލްމް "ގިލަން" އަކީ އޭނާ އަށް ވަރަށް ހާއްސަ ފިލްމެކެވެ. ދެހާސް ސާދައިގައި މަސައްކަތް ފެށި މި ފިލްމަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ 2015 ގައި ރިލީޒް ކުރަން އަމާޒު ހިފި ފިލްމެކެވެ. ބޭނުމަކަށްވީ އަމްޖޭގެ 50 ވަނަ ފީޗާ ފިލްމަށްވާތީ، އޭރު ރާއްޖޭގެ މިނިވަން 50 އާ ދިމާކޮށް ފިލްމް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެންނާށެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 11
ތައުބާ: ކުޑަ އިއްބެގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ލަވަ

ކުޑައިއްބެ ބުނީ "ތައުބާ" ލަވަ އެއްކޮށް ނިންމާލަން މަސް ދުވަސް ނެގި ކަމަށް.