31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 11
ބަޖެޓުގައި ރައްޔިތުން ހަމަހަމަ ކުރާނަން: ފައިސަލް

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓަކީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 4
ދިވެހި ހުރިހާ ހައްޖުވެރިން ޖަމްރާ އަށް ހިލަ އުކައިފި

ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް މި އަހަރު ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދިޔަ ހުރިހާ ހައްޖާޖީން ޖަމްރާ އަށް ހިލަ އުކައި ހައްޖުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ރުކުން މިއަދު އަދާކޮށްފި އެވެ.

August 21, 2018 8
ދިވެހި ހުރިހާ ހައްޖުވެރިންގެ ހާލު ރަނގަޅު

ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މި އަހަރު ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ގޮސް ތިބި ހުރިހާ އެންމެންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 7
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހައްޖުވެރިން ފުރުން މިއަދު

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ މަތިންދާބޯޓަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިއްޔެ ފުރުން ލަސްވި، މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހައްޖުވެރިން މިއަދު ހަވީރު ފުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 19
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ، ހައްޖުވެރިން ފުރުން ލަސްވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މިއަދު ހައްޖަށް ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މީހުން ފުރުން، ސައޫދީ އެއާލައިންސަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 13
ހައްޖަށް ގެންދާ އަގު ހަމަޔަކަށް އަޅުވާނަން: ފައިސަލް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ވެރިކަމެއްގައި، ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ އަގު ހަމަޔަކަށް އަޅުވައި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދެއްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރަނިންމޭޓު ފައިސަލް ނަސީމް...

August 16, 2018
ފަހުގެ ކޯޓާއަށް ހައްޖަށް ދާ މީހުން މާދަމާ ފުރަނީ

ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް ރާއްޖެއަށް އިތުރަށް ލިބުނު 1000 ކޯޓާގައި ހައްޖަށް ދާ މީހުން މާދަމާ ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018
މި އަހަރު ހައްޖުވާ ގިނަ ދިވެހިން މައްކާ އަށް

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމުގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވާ ގިނަ ހައްޖުވެރިން މައްކާ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 20
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން މުވައްޒަފުން މަދުކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުން މަދު ކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018
ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ 4 ކުންފުންޏަކަށް

ރާއްޖޭން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އަމިއްލަ ހަތަރު ކުންފުންޏަކަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދީފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 1
އުމްރާއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ 16 ކުންފުންޏަކަށް

ރާއްޖެއިން މި އަހަރު އުމްރާ އަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއެކު 15 ކުންފުންޏަކަށް ދީފި އެވެ.

January 24, 2018 11
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީއަކަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ގ. ހުދުރުވާ އިދްރީސް އިސްމާއިލް، ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން އިއްޔެ އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018 19
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފައިސާއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފައިސާއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 19
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީ ޔާމީން މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޔާމީން އިދްރީސް މިއަދު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 8
އަގްސާއަށް ނުދާން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ނިންމައިފި

މި އަހަރުގެ ތިން ހަރަމް އުމުރާގައި، ފަލަސްތީނުގެ މަސްޖިލް އަގްސާއަށް ނުދިއުމަށް މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017 2
ރޯދަ މަހު އުމްރާއަށް ގެންދާ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

އަންނަ އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު އުމްރާ އަށް ގެންދާ އަގު ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 1
މައްކާގައި އެކްސިޑެންޓްވި މީހާއަށް ބޮޑު އަނިޔާއެއް ނުވޭ

އިއްޔެ އިރުއޮއްސެނިކޮށް މައްކާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދިވެއްސަކަށް ބޮޑު އަނިޔާއެއް ނުލިބި ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 11
މައްކާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ދިވެހިންގެ މައްސަލަ ހުށަނާޅާ

ސަރުކާރުން މި އަހަރު ހުއްދަ ދިން އެއްވެސް ޖަމާއަތަކާ ގުޅުމެއް ނެތި ހަަތަރު ދިވެއްސަކު ހައްޖަށް ފޮނުވި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 1
ދިވެހި ހައްޖުވެރިން އަންނަން ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފަހު ދިވެހި ހައްޖާޖީން މިއަދު މާލެ އަންނަން ފަށައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017
ހައްޖާޖީންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕު ރާއްޖެ އަންނާނީ މާދަމާ

މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދިޔަ ދިވެހިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕު މާދަމާ ހެނދުނު ރާއްޖެ އަންނާނެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2017 3
ގެއްލުނު ހައްޖުވެރިޔާގެ ހަބަރެއް ނެތި ހަތަރު ދުވަސް

އީދު ދުވަހު ހިލަ އުކަން ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގެއްލުނު އަބްދުއްލަތީފް އަލީގެ ހަބަރެއް އަދިވެސް ނުވާ ކަމަށާއި އެކަމާ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 04, 2017 1
ދިވެހި ހައްޖާޖީން ރާއްޖެ އަންނަން ފަށާނީ ބުދަދުވަހު

މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދިޔަ ދިވެހި ހައްޖާޖީން ރާއްޖެ އަންނަން ފަށާނީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 7
އަމީނާ ފެނުނީ ގެއްލޭ މީހުން ހޯދާ މަރުކަޒަކަށް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މުޒްދަލިފާ އިން މިނާ އަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ގުރޫޕާ ވަކިވެ، އެނބުރި އަންނަން ނޭނގިގެން ގެއްލުނު ދިވެހި ދެ ހައްޖުވެރިންގެ ތެރެއިން ރޭ ފެނުނު އަމީނާ ހަސަން ހޯދީ، އެގޮތަށް ގެއްލޭ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ޚާއްސަ މަރުކަޒެއްގެ ބައެކެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2017 19
ދިވެހި ބައެއް ހައްޖުވެރިން "ގެއްލިގެން" ހޯދަނީ

ދިވެހި ބައެއް ހައްޖާޖީން މުޒްދަލިފާ އިން މިނާއަށް ދިޔަ މަގުމަތީ ގްރޫޕާ ވަކިވެ، އެނބުރި އަންނަން ނޭނގިގެން އެ މީހުން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.