05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 26
ވިސާ ޖަހަން އޭޑީކޭގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަން އަންނަ ބިދޭސީންގެ ވިސާ ހެދުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ގަބޫލު ނުކުރަން އިމިގްރޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 14
އިމިގްރޭޝަންގެ ޔުނިފޯމް 12 އަހަރަށް ފަހު ބަދަލުވެއްޖެ

އިމިގްރޭޝަންގެ ޔުނިފޯމް 12 އަހަރަށް ފަހު ތަފާތު ކުލައަކަށް ބަދަލުކޮށް، އިމިގްރޭޝަންގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެތަނުގެ އިސްވެރިން ޔުނިފޯމްގައި އޮފީހަށް މިއަދު ނުކުމެވަޑައިގެންފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016 31
އިމިގްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުން ވަކި ކުރަން ފަށައިފި

އިމިގްރޭޝަންގެ ޔުނިފޯމް މިންގަނޑާ ހިލާފުވި ކަމަށް ބުނެ ނޯޓިސް ދިން މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނުނިކުންނަން އަންގައި ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016 36
ތުނބުޅިއާ ގުޅުވައިގެން ވަކިކުރުމަކީ ޖަރީމާއެއް:އަދާލަތު

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ތުނބުޅިއާ ގުޅުވައިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ ރަސޫލާގެ ސުންނަތާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ހިންގަމުން އަންނަ ނުރައްކާތެރި އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 29
އިމިގްރޭޝަންގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ވަކިކުރަނީ

އިމިގްރޭޝަންގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ޔުނިފޯމްގެ މިންގަނޑާ ހިލާފުވެފައިވާތީ އެ މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމައި ނޯޓިސް ދީފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 49
އިމިގްރޭޝަން މުވައްޒަފުން ތުނބުޅި ކުރުކުރަން އަންގައިފި

އިމިގްރޭޝަން ބައެއް މުވައްޒަފުން ތުނބުޅި އާއި ބޯ ދިގުކޮށް، ޔުނިފޯމް މިންގަނޑާ ހިލާފުވާތީ އެކަން ރަނގަޅު ކުރަން އަންގައި، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މުހުލަތެއް ދީފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016 3
ބޯޑަ ކޮންޓްރޯލް ބަދަލު ކުރުމަކީ ޖަރީމާއެއް: އިލްޔާސް

އެމެރިކާ އިން ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކޮށްދިން ބޯޑަރު ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ހަމައެކަނި ބޭރު މީހުންނަށް ހާއްސަ ކުރުމަކީ އަމިއްލަ ފައިދާ އަށް ބަޔަކު ހިންގި ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ކަމަށް ކުރީގެ...

June 28, 2016 27
ބޯޑަރު ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ދެ ފަޅި ކޮށްލައިފި

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދިޔަ އެމެރިކާގެ ސިސްޓަމްގެ ދައުރު ހަނިކޮށް، ޖަރުމަނުން އާ ސިސްޓަމެއް ގެނެސް ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މިކަމާ އެމެރިކާ އިން...

12 ޖޫން

June 12, 2016 1
އިމިގްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފު ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގައި މިދިޔަ އަހަރު ހިނގި ވައްކަމުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެތަނުން މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016 22
އަސްދަނޑި: އިމިގްރޭޝަންގެ އެތެރޭގެ ދޯދިޔާކަން

ކޯޓުތަކުން ނެރޭ އަމުރަށް ތަބާވުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކަމަކަށް ވި ނަމަވެސް، ސަރުކާރުގެ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން އެއަށް ދޭ ސަމާލުކަން ކުޑަކަން އެނގެނީ އެއާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއް ތަޖުރިބާ ކުރެވުމުންނެވެ. އެ ތަޖުރިބާ މި ފަހުން ކުރަން ޖެހުނީ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ގުޅިފައިވާ ކަމެއްގަ އެވެ.