06 ޖޫން

June 06, 2019
ބޭވޮޗް ސްޓައިލުުން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކު (އެމްއައިބީ)ގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭވޮޗް ސްޓައިލުން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019 7
އެކައުންޓުތައް ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ހުކުމާ ހަމައަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރަން ނެރުނު އަމުރު ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކުރި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019
ޓްރީޓޮޕުން "ފައިސާ ކާޑު" ގަބޫލުކުރަން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގެ "ފައިސާ ކާޑު"ގެ ހިދުމަތް ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ގަބޫލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2019 3
އައްޑޫގައި ސޯލާ ޕެނަލް ގަންނަން އެމްއައިބީގެ އެހީ

ސޯލާ ޕެނެލް ބޭނުންކޮށްގެން އައްޑޫގައި ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ހޯދަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ސޯލާ ޕެނަލް ގަނެވޭނެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިމް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އާއި އައްޑޫ ޕީޕަލްސް...

March 31, 2019 111
ޔާމީންގެ އެކައުންޓުތައް ދޫކޮށްލަން އަމުރުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި 100 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފްރީޒްކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ހައި ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019 2
އިސްލާމިކް ބޭންކިންގެ ހަބަކަށް ރާއްޖެ ހަދާނަން: އަމީރް

ރާއްޖޭ އަކީ މި ސަރަހައްދުގައި އިސްލާމިކް ބޭންކިންގެ ހަބަކަށް ހަދާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019
ހިއްސާ ވިއްކުމަށް އެމްއައިބީއިން ތައްޔާރުވަނީ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހިއްސާ ވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 10
އެމްއައިބީން 'އުޖާލާ ދިރިއުޅުން' އިފްތިތާހުކޮށްފި

އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ފައިސާ ދައްކައިގެން މުދާ ގަނެވޭ އާ ޚިދުމަތެއް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން މިއަދު ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019 115
ޔާމީނަށް މަނީ ލޯންޑެރިންގެ ދައުވާ އުފުލައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑެރިންގެ ދައުވާ، ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އުފުލައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 6
ބޭންކިން ސެކްޓާ އުޖާލާ، އިގްތިސާދަށް އާ އުންމީދެއް!

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގައި މާލީ ދާއިރާގެ ހިއްސާ އަދިވެސް ވަރަށް ކުޑަ އެވެ. އާންމުކޮށް އެހެން ގައުމުތަކުން ފެންނަ ފަދަ އެކްޓިވް ކެޕިޓަލް މާކެޓެއް ނެތް އިރު ބޭންކުތަކާއި އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތައް ވެސް މަދެވެ. އެކަމަކު އަނެއްކޮޅުން ރާއްޖޭގެ ބޭންކިން ސެކްޓަރަށް ވަނީ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް އައިސްފަ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 37
އެސްއޯއެފުން ޖަމާކުރީ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާކަމެއް ނުނިންމާ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި އެއް މިލިއަން ޑޮލަރަކީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 68
ޔާމީނާއި އާޒިމާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ އިން އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ހުރި ފައިސާ ލޯންޑަކުރުމާއި އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހިންގި ތަހުގީގަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިން ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލާގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ލީގަލް...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 104
އަގު ބޮޑު، ގަނެވޭކަށް ނެތް، ލޯނެއް ނުލިބޭ؟

ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިހާރު ފެންނަނީ މަތީ ފެންވަރުގެ އެތައް ސަތޭކަ އެޕާޓްމަންޓެއް ނިމެމުން ދާ ތަނެވެ. ބައެއް އިމާރާތްތަކުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަ ދެ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޖެހިފައިވާ އާދައިގެ މީހަކަށް އަތްފޯރާ ފަށުގައި ހުރި ތަންތަނެއް ނޫނެވެ. އެއަށް ވުރެ އަގު ބޮޑެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 10
އެމްއައިބީގެ އެމްޑީގެ މަގާމަށް އާ ބޭފުޅަކު

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ބަންގްލާދޭޝް ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ އަބްދުލް މުހައިމިނު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 31
ޔާމީނަށް އެސްކްރޯ އެކައުންޓް ހުޅުވި ސަބަބެއް ނުބުނި!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް އެސްއޯއެފް އިން ޖަމާކުރި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 15 މިލިއަން ރުފިޔާ) ބީއެމްއެލްގައި އެސްކްރޯ އެކައުންޓެއް ހުޅުވައި އެއަށް ބަދަލުކުރަން އެންގި ސަބަބާ ގުޅޭ ގޮތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ވާހަކައެއް ނުދެއްކި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 118
ތުހުމަތެއް އުޅުނަސް، އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ފައިސާ: ޔާމީން

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގައި ހުރި އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް އެސްއޯއެފުން ލީ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 15 މިލިއަން ރުފިޔާ)، ބީއެމްއެލްގައި ހުޅުވި އެސްކްރޯ އެކައުންޓަށް ޖަމާ ނުކުރެއްވީ، އެއީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ކަން ކަށަވަރު ނުވެ ތުހުމަތުތަކެއް އުޅޭތީ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018
އެމްއައިބީން އިތުރު އޭޓީއެމް އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވައިފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ން އިތުރު އޭޓީއެމް އައުޓްލެޓެއް މާލޭގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 1
ބޭންކުތަކުގެ ބޯޑުގެ މުއްދަތު ކުޑަ ކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ބޭންކުތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަން ކުރާ މެމްބަރުންގެ މުއްދަތު ތިން އަހަރަށް ކުޑަ ކުރުމަށް، ރާއްޖޭގެ ބޭންކިންއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018
ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި އެމްއައިބީގެ އޭޓީއެމެއް ހުޅުވައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގެ އޭޓީއެމެއް ހުޅުވައި، ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018 5
އިސްލާމިކްބޭންކްގެ އެޕުން ޒަކާތް ދެއްކުން ވަރަށް ފަަސޭހަ

އިސްލާމިކް ބޭންކުން ދާދި ފަހުން ލޯންޗްކުރި އެ ބޭންކުގެ ފޯނު އެޕްލިކޭޝަން "ފައިސާ މޯބައިލް" އިން، ފަސޭހަކަމާ އެކު ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2018 9
ކުންފުނިތަކުން މިސްކިތްތައް ސާފު ކުރަން ފަށައިފި

ރޯދަޔަށް މިސްކިތްތައް ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.