26 މާޗް

March 26, 2020 8
ލޯނު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް އެބަ ކުރަން:އެމްއައިބީ

ވިޔަފާރިތަކަށާއި އާންމުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް ދެއްކުމުގައި ލުއިތަކެއް ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 31
ބޭންކްތަކުގެ ލޯނުތައް ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްދެނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އާންމުންނަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ބޭންކްތަކުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ދެއްކުން ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްދޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020
އެމްއައިބީ ވެސް ބަންދު ހަފުތާގެ ތިން ދުވަހު ހުޅުވާނެ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ވެސް ބަންދު ހަފުތާގެ ތިން ދުވަހު ދޭނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 18, 2020 3
ހިއްސާއަކަށް 1.58ރ. ބަހަން އެމްއައިބީން ނިންމައިފި

ހިއްސާ އަކަށް 1.58ރ. ބަހަން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020
އެމްއައިބީގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު އެ ބޭންކުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020 4
އެމްއައިބީން މިދިޔަ އަހަރު ނިންމާލީ ބޮޑު ފައިދާއަކާ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓާގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 25.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 2
ޑިސެމްބަރު 31 ގައި އެމްއައިބީ ވެސް ބަންދު

އެހެން ބޭންކްތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ޑިސެމްބަރު 31 ގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ވެސް ބަންދުވާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 2
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ލިސްޓުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހިއްސާ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި މިއަދު ލިސްޓުކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 1
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާތައް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ އައިޕީއޯގެ ގައި ހިއްސާ ގަތް މީހުންގެ އެކައުންޓުތަކަށް ހިއްސާ ޖަމާކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 16
އަދަދު ގިނަވެ އެމްއައިބީން ބައެއް ހިއްސާ ރިފަންޑްކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ހިއްސާ ގަންނަން ހުށަހެޅި އަދަދު ގިނަވުމުން ބައެއް މީހުންނަށް ރިފަންޑް ދޭން އެ ބޭންކުން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 9
ކަނޑައެޅި ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ހިއްސާ ގަންނަން ހުށަހެޅި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ހިއްސާ ވިއްކަން ކަނޑައެޅި އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ހިއްސާ ގަންނަން އެދިފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 10
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާދާރަކަށް ވާންވީ ކީއްވެ؟

ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިން ބައިވެރިވަމުން އައީ ގައުމީ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ނިޔަތުގަ އެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު މިވަނީ އެކަން ބަދަލުވެ ހިއްސާގެ ބާޒާރަކީ އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން ލިބިފައިވާ ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގައި ގަބޫލުކުރަން ފަށައިފަ އެވެ. ހިއްސާ ވިއްކި ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ލިބެންޖެހޭ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފައިދާ...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 10
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ވިއްކުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހިއްސާ ވިއްކުމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ 22 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2019 7
ލިޓަސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ

ލިޓަސް ކުންފުންނީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހިއްސާ އެ ކުންފުނިން ގަނެދީފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019
ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ގަންނަނީ

ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހިއްސާ ގަންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 1
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ފޯމު ދޫކުރާ ވަގުތު ބަދަލުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހެޑް އޮފީހުން ހިއްސާ ވިއްކަން ދޫކުރަމުން އައި އައިޕީއޯ ފޯމު ދޫކުރާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019 2
އެމްއައިބީން ވެސް 14 ވަނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ދޭނެ

އީދު ބަންދުގައި މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ދޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019
އެމްއައިބީގެ އިތުރު ދެ އޭޓީއެމް ހުޅުވައިފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން އިތުރު ދެ އޭޓީއެމް ބަހައްޓައި މިއަދު ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

July 31, 2019
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ އަށް ޑިމާންޑް ބޮޑު

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހިއްސާ ބާރަށް ވިކެމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 1
ހިއްސާ ވިއްކުމަށް އެމްއައިބީގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ހިއްސާ ގަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ފޯމުތައް ބަލައިގަތުމަށް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ހަދައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019 3
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ވިއްކަން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހިއްސާ ވިއްކަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 3
"ދެމެހެއްޓެނިިވި ތަރައްގީއަށް މާލީދާއިރާއެއް ބޭނުން"

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ ހާސިލު ކުރުމަށްޓަކައި ވަރުގަަދަ މާލީ ދާއިރާއެއް ރާއްޖެއަށް ބޭނުން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 25, 2019
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ވިއްކުން އިފުތިތާހުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ޝަރީއާގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ހިންގާ އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ އިނީޝަލް ޕަބްލިކް އޮފަރިން (އައިޕީއޯ) ނުވަތަ އާންމުންނަށް ހިއްސާ ވިއްކުން މިރޭ އިފުތިތާހުކޮށްފި އެވެ.