27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020 2
އެމްއައިބީ މެދުވެރިކޮށް އުރީދޫން ފޯނާއި އެކްސަސަރީޒް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކު (އެމްއައިބީ) ގެ އުޖާލާ ދިރިއުޅުން ފައިނޭންސް މެދުވެރިކޮށް އުރީދޫން ފޯނާއި އެކްސަސަރީޒް އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ގަނެވޭނެ ގޮތް އިއްޔެ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 6
ކާޑު ނެތި ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭ ގޮތް އެމްއައިބީން ހަދައިފި

ކޭޝްކާޑު ބޭނުން ނުކޮށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭ ޒަމާނީ އޭޓީއެމެއް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ބަހައްޓައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020
އެމްއައިބީގެ ބޯޑަށް އާއްމު މެމްބަރަކު އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގެ ބޯޑަށް ފުރަތަމަ ފަހަަރަށް އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިންގެ މެމްބަރަކު އިއްޔެ އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020
އެމްއައިބީ ކޭޝްބެކް ޕްރޮމޯޝަން އަދިވެސް ކުރިއަށް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން މިދިޔަ ޖޫން މަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކޭޝްބެކް ޕްރޮމޯޝަން މި މަހު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 1
ހޯމައިން ބުރާސްފައްޗަށް އެމްއައިބީގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ

މި ހަފްތާގެ ހޯމައިން ބުރާސްފަތީގެ ނިޔަލަށް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 1
އެމްއައިބީން އާ ކޭޝްބެކް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ކޭޝްބެކް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020
އެމްއައިބީން ހަފުތާއަކު ތިން ދުވަހު ޚިދުމަތް ދޭނެ

ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ލުއިތަކާ އެކު މާދަމާ އިން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ން ވެސް ހަފުތާއަކު ތިން ދުވަހު ޚިދުމަތް ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020
ބޭންކްތައް އަނެއްކާވެސް ހަފުތާއަކު ތިން ދުވަހު ހުޅުވަނީ

އީދުގެ ކުރިން ހިދުމަތް ދެމުން އައި ގޮތަށް، ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގައި، ހަފުތާއަކު ތިން ދުވަހު ބޭންކްތައް ހުޅުވާ ގޮތަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭއިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020
ކުރިއަށް އޮތް ދެހަފުތާގައި ބެންކު ހުޅުވާނީ ތިން ދުވަހު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ލޮކްޑައުން ދެ ހަފުތާއަށް އިތުރުކޮށްފައި ވާތީ އެ ދެ ހަފުތާގައި ބޭންކިން ހިދުމަތް ލިބޭނީ ތިން ދުވަހު ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2020
އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރިކޮށްގެން 20،000ރ.

އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރިކޮށްގެން 20،000ރ. ގެ ފައިސާގެ އިނާމު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ފަށައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 1
މާދަމާ އާއި ހޯމަ ދުވަހު އެމްއައިބީ ހުޅުވާނެ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރި ނަމަވެސް އަންނަ ހަފްތާގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 7
އެމްއައިބީގެ ބޯޑަށް ޕެންޝަން އޮފީހުން މީހަކު ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގައި ޕެންޝަން އޮފީސް ތަމްސީލު ކުރާނެ ޑައިރެކްޓަރެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 11
ބޭންކުތައް ހުޅުވާލުމާ އެކު ކިޔޫތައް ދަމާލައިފި

ބަންދު ތިން ދުވަހަށް ފަހު، މިއަދު ބޭންކުތައް ހުޅުވާލުމާ އެކު މުޅިން ތަފާތު މަންޒަރެއް ފެނިއްޖެ އެވެ!ހުރިހާ ބޭންކެއްގެ ބޭރުގައި ކިޔޫތައް ދަމާލިއިރު، އެންމެން ވެސް މި ވަނީ ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިން ހަނދާން ނެތިފަ އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 1
އެމްއައިބީން ވެސް ލުއިތަކެއް ދޭން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް ކުރަމުންދާ ނުބައި އަސަރުތަކުގެ ތެރޭގައި، ފައިނޭންސް ފެސިލިޓީޒްތަކަށް އަނބުރާ ފައިސާ ދައްކަން ދަތިވާ ފަރާތްތަކަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަދައިދޭން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ނިންމައި، އެކަމަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020 8
ލޯނު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް އެބަ ކުރަން:އެމްއައިބީ

ވިޔަފާރިތަކަށާއި އާންމުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް ދެއްކުމުގައި ލުއިތަކެއް ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 31
ބޭންކްތަކުގެ ލޯނުތައް ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްދެނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އާންމުންނަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ބޭންކްތަކުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ދެއްކުން ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްދޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020
އެމްއައިބީ ވެސް ބަންދު ހަފުތާގެ ތިން ދުވަހު ހުޅުވާނެ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ވެސް ބަންދު ހަފުތާގެ ތިން ދުވަހު ދޭނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 18, 2020 3
ހިއްސާއަކަށް 1.58ރ. ބަހަން އެމްއައިބީން ނިންމައިފި

ހިއްސާ އަކަށް 1.58ރ. ބަހަން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020
އެމްއައިބީގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު އެ ބޭންކުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020 4
އެމްއައިބީން މިދިޔަ އަހަރު ނިންމާލީ ބޮޑު ފައިދާއަކާ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓާގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 25.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 2
ޑިސެމްބަރު 31 ގައި އެމްއައިބީ ވެސް ބަންދު

އެހެން ބޭންކްތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ޑިސެމްބަރު 31 ގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ވެސް ބަންދުވާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.