05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020
މޫސުން ގޯސްވެ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް އޮރެންޖް އެލާޓް

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް މިރޭ އޮރެންޖު އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 4
އުތުރަށް ވިއްސާރަ ދުވަހެއް، ފެން ބޮޑުވެ ގެއްލުންވަނީ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ރޭ ފަތިހުން ފެށިގެން ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020
މުޅި ރާއްޖެ އަށް ވިއްސާރަވެ، ރާޅުއަރާފާނެ: މެޓު

މުޅި ރާއްޖެ އަށް މިއަދުގެ ވަކި ވަގުތުތަކެއްގައި ވިއްސާރަކޮށް، ރާޅުއަރާފާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ އިން ލަފާކޮށްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 10
އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްތަކުގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖެެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވޭހި ބައެއް ރަށްތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 15
ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޮރެންޖް އެލާޓެއް

މެދު ރާއްޖެ ތެރެއަށް މިރޭ މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް، ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 3
ކޮޅިގަނޑު ރާއްޖެއާ ދުރަށް، ތޫފާނަކަށް ވުން ގާތް!

ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި އުފެދުނު ކޮޅިގަނޑު ރާއްޖެއާ ދުރަށް ދަތުރު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި މިރޭ ކޮޅިގަނޑު ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވުން ގާތް ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ އިން ލަފާކޮށްފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 3
ބައެއް ރަށްރަށަށް އުދަ އަރާނެ: މެޓް

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް އުދައެރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 1
ކުރިއަށް އޮތް ދެ ތިން ދުވަހު މޫސުން ގޯސްވާނެ: މެޓް

ކުރިއަށް އޮތް ދެ ތިން ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019 4
މިފަހަރު ފެން އީދަކަށް! ހުރިހާ ހިސާބަކަށް މޫސުން ގޯސް

މިއަދު ފާހަަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދުތަކަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ 4-5 ދުވަހަށް ދުވަހަށް ދެމިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ އިން ލަފާކޮށްފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019 4
މޫސުން ގޯސްވެ ފެން އީދަކަށް ވެދާނެ

މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް، ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ އިން ލަފާކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 4
ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ތިނަދޫގެ 50 ގެއަކަށް ފެން ވަދެއްޖެ

މިއަދު މެންދުރު ގދ. ތިނަދުުުުު އަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި އެ ރަށުގެ 50 އަށް ވުރެ ގިނަ ގެއަށް ފެން ވަދެއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2018 1
ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ވެސް ވިއްސާރަ

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2018 1
ރ. އަތޮޅުން ގދ. އާ ހަމައަށް ވައިޓް އެލާޓް

ރ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ގދ. އަތޮޅާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018
ވައިޓް އެލާޓް، މި ވަގުތު އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް

މުޅި ރާއްޖެ އަށް ކުރަމުން އަންނަ ވިއްސާރައިގައި މި ވަގުތު އެންމެ އުތުރުގެ ހަ އަތޮޅަށް މެޓު އޮފީހުން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 19
ލ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ލޮޅުމެއް އަރައިފި

ލ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް މިއަދު ހެނދުނު ލޮޅުމެއް އަރައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 24
ޅ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ގުޑުމެއް އަރައިފި

ޅ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް މިއަދު ހެނދުނު ގުޑުން އެރި ކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ދިރާސާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް، މީޓިއޮރޮލޮޮޖިކަލް ސެންޓަރު (މެޓު) އިން ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018 2
ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް މިއަދު ވެސް މޫސުން ގޯސްވެދާނެ

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް މިއަދު ވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެ ލަފާ ކުރެވޭތީ މެޓް އޮފީހުން އެ ސަރަހައްދުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018 5
ކޮޅިގަނޑުގެ ބާރު ވަނީ ގަދަވެފައި، މޫސުމަށް ސަމާލުވޭ

ސްރީ ލަންކާ ކައިރީގައި އުފެދުނު ކޮޅިގަނޑުގެ ބާރު ގަދަވެފައިވާތީ މޫސުމަށް އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2018 2
ކޮޅިގަނޑުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ: މެޓް

ސްރީ ލަންކާ ކައިރީގައި އުފެދުނު ކޮޅިގަނޑުގެ އަސަރު ރާއްޖެ އަށް ކުރާނެތީ މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 5
މޫސުން ބޮޑަށް ގޯސްވާނީ މެދުރާއްޖެއާ ދެކުނަށް: މެޓް

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރަމުން ދާ ވިއްސާރައިގައި މޫސުން އެންމެ ގޯސްވާނީ މެދު ރާއްޖެ އާއި ދެކުނުގެ ހިސާބުތަކަށް ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.