26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 16
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ޝުކުރު ރާއްޖެ އަށް

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ދިފާއުގައި ގެމްބިއާ އިން އދ. ގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ރާއްޖެ އިން ވަންނަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން، އެ މީހުން ތަމްސީލު ކުރާ ޖަމާއަތަކުން ޝުކުރު އަދާކޮށްފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 94
ރޮހިންޖާ މައްސަލައިގައި ރާއްޖޭގެ ވަކީލަކަށް އަމާލް

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ދިފާއުގައި ގެމްބިއާ އިން އދ. ގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ރާއްޖެ އިން ވަންނަން ނިންމައި އެކަމުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ވަކީލަކަށް އަމާލް ކްލޫނީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 13
ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް ކުންފުނިތަކުން ބޮޑެތި އެހީތަކެއް

މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ފަންޑަށް ސަރުކާރު ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން ބޮޑެތި އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 17
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ހައްގުގައި ޕާޓީތަކުން އެއްވުމަކަށް

މިއަންމާގެ ސިފައިންނާއި ބުޑިސްޓުންގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ލިބެމުން އަންނަ ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންގެ ހައްގުގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް ގުޅިގެން ބޮޑު އެއްވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

September 20, 2017 15
ރޮހިންޖާ މައްސަލާގައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ރާއްޖެ ގޮވާލައިފި

ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންނަށް، ބަރުމާގެ ސިފައިން ކުރަމުންދާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކުން މިހާރުން މިހާރަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 3
އދ.ވޯޓުގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިނުވީ އެކަމަށް ހިތްވަރުދޭތީ

ނަސްލު ނައްތާލުމާއި ގަތުލްއާންމުތައް ހުއްޓުވުމުގެ މައްސަލަ އދ. ގެ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް ނެގި ވޯޓުގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިނުވީ އެ ކަންކަމަށް ސަރުކާރުން އެއްވެސް...

September 17, 2017 53
އދ.ގެ ވޯޓުން ރާއްޖެ ރެކުމުން އެނގެނީ ކޮން ކަމެއް؟

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ދޮގެއް ނޫނެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އދ. ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ވޯޓު ނެގި މައްސަލާގައި މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންގެ ވާހަކައެއް އަދި އެ...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 15
ފަންޑަށް ލިބުނު 5 މިލިއަން ރެޑްކްރެސެންޓާ ހަވާލުކޮށްފި

ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީން އިސްނަގައިގެން ހުޅުވި ފަންޑަށް ލިބުނު 5.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓާ މިރޭ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017 19
ރޮހިންޖާ މީހުންގެ ހައްގުގައި ރަށްރަށުގައި ހިނގާލުން

މިޔަންމާގައި ދިރިއުޅޭ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ބައެއް ރަށްރަށުގައި ހިނގާލުން ބާއްވައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 59
ގަތަރަށް ވުރެ މިއަންމާގެ ގުޅުން މުހިންމު؟

މިއަންމާގައި މުސްލިމުންނަށް ދޭ އަނިޔާތައް ހައްދުފަހަނަޅައި ދިއުމުން ރާއްޖެއިން އެޅި ފިޔަވަޅަކީ އެ ގައުމާ އެކު ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ކަނޑާލުމެވެ. އެއީ އިޒުރޭލާ މެދު ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެޅި ފަދަ ފިޔަވަޅެކެވެ. ނަމަވެސް މިއަންމާ އާއި އިޒުރޭލާ އެކު ރާއްޖެއިން ވިޔަފާރީގެ މާ ބޮޑު ގުޅުމެއް ނުބާއްވަ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 7
މިއަންމާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ އިސްވެ ތެދުވާން ގޮވާލައިފި

މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ހިންގަމުން ދާ ޖަރީމާތައް ކުށްވެރިކޮށް، ރާއްޖެއިން އިސްވެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ހަޅުތާލެއް ފަށަން ކުރީގެ...

September 06, 2017 22
އިންޑިއާ އާއި މިޔަންމާ އިން ބައިވެރިވީ އޮފިޝަލުން!

ރާއްޖޭގައި މިއަދު ފެށި ސައުތު އީސްޓް އޭޝިއާގެ ރީޖަނަލް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިންޑިއާގެ ހެލްތު ސެކްރެޓަރީ ޕީކޭ މިޝްރާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއިރު މިޔަންމާ...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 22
މިއަންމާގެ ހަމަނުޖެހުމާ ގުޅިގެން ގުނޫތުކިޔަން އަންގައިފި

މިއަންމާގައި، ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނާ މެދު އެ ގައުމުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މިރެއިން ފެށިގެން ނަމާދުގައި ގުނޫތު ކިޔަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2017 16
ދިވެހި ސިފައިންގެ ތަމްރީނެއް މިއަންމާއާ އެކު ނެތް

ދިވެހި ސިފައިންނާއި މިއަންމާގެ ސިފައިން ގުޅިގެން އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފައި ނެތް ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

September 04, 2017 10
ރޮހިންޖާގައި ހިންގާ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވަންޖެހޭ: މައުމޫން

މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ހިންގަމުންދާ ރަހުމުކުޑަ ޖަރީމާތައް ހުއްޓާލަން ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 107
ރާއްޖެ-މިއަންމާގެ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ކަނޑާލައިފި

މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންނާ މެދު އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ހިންގާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާ ގުޅިގެން، ރާއްޖެ އާއި އެ ގައުމާ ދެމެދު އޮންނަ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ކަނޑާލުމަށް ދިވެހި...

September 03, 2017 15
ރޮހިންޖާގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކޮށްދޭންޖެހޭ: ނަޝީދު

މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ ދަރިފަސްކޮޅުގެ މީހުންގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް، އެ ގައުމުގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ ހިމާޔަތްކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު...

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 7
ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންގެ ހައްގުގައި އުއްމަތް ތެދުވާންޖެެހޭ

ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް ކުރަމުންދާ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް މުސްލިމު އުއްމަތް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރާއްޖެ އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.