24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 3
ނަބާހާ އާއި ޒަޔާނަށް ޔޫގެންޑާ މުބާރާތުން ލޯ މެޑަލް

ޔޫގެންޑާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ މިކްސް ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ރާއްޖޭގެ އެއް ވަނަ ޕެއާ ކަމަށްވާ ހުސެއިން ޒަޔާން ޝަހީދު ޒަކީ އާއި ފާތިމަތު ނަބާހާގެ ޕެއާ ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020
ޒަޔާން އާއި ނަބާހާ ޔޫގެންޑާ މުބާރާތުގެ ސެމީ އަށް

ޔޫގެންޑާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ މިކްސް ޑަބަލްސް އިވެންޓުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ރާއްޖޭގެ އެއް ވަަނަ ޕެއާ ކަމަށްވާ ހުސެއިން ޒަޔާން ޝަހީދު ޒަކީ އާއި ފާތިމަތު ނަބާހާގެ ޕެއާ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2019 7
ޓީމު އިވެންޓުގައި ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ނާކާމިޔާބީ

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ބެޑްމިންޓަން ޓީމު އިވެންޓުގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެ މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019 8
ގޭމްސްއިން ފިރިހެން ބެޑްމިންޓަން ޓީމަށް ފުރުސަތެއް ނެތް

ނޭޕާލުގައި މި ހަފުތާގައި ފަށާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އަށް ފިރިހެން ޓީމެއް ނުފޮނުވަން ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން (ބީއޭއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 9
ދެބެންނަށް މި ފަހަރު ބައިނަލްއަގްވާމީ ރަން މެޑެއްޔެއް

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގައި ހިމެނޭ ދެބެން ކަމަށްވާ އައިމިނަތު ނަބީހާ އާއި ފާތިމަތު ނަބާހާ ވަނީ މީގެ ކުރިން ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފަ...

November 10, 2019 14
ޕާކިސްތާން މުބާރާތުން ނަބާހާ އާއި ޒަޔާނަށް ރަން މެޑަލް

ޔޮނެކްސް ސަންރައިސް ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މިކްސް ޑަބަލްސް އިވެންޓުގެ ފައިނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ނަބާހާ އާއި...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2019 8
ދެ އިވެންޓަކުން ރާއްޖޭގެ ދެ ޕެއާ ފައިނަލަށް

ޕާކިސްތާނުގެ ވެރިރަށް އިސްލާމްއާބާދުގައި ކުރިއަށްދާ ޔޮނެކްސް ސަންރައިސް ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތަކުން މޮޅުވެ...

November 09, 2019 9
ނީލާގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ތިން ޕެއާ ސެމީ އަށް

ޕާކިސްތާނުގެ ވެރިރަށް އިސްލާމްއާބާދުގައި ކުރިއަށްދާ ޔޮނެކްސް ސަންރައިސް ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ބައިގައި ރާއްޖޭގެ ނީލާ...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019 9
އަޖުފާނާއި ނިބާލްގެ ޕެއާ އާއި ނަބާހާ ކުއާޓާ އަށް

ޕާކިސްތާނުގެ ވެރިރަށް އިސްލާމްއާބާދުގައި އިއްޔެ ފެށި ޔޮނެކްސް ސަންރައިސް ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ބައިން ފާތިމަތު ނަބާހާ އާއި ފިރިހެން ޑަަބަލްސްގެ ބައިން މުހައްމަދު އަޖުފާން އާއި ނިބާލް އަހުމަދުގެ ޕެއާ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 2
ނަބީހާ އާއި ނީލާ ޕާކިސްތާން މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ އަށް

ޕާކިސްތާނުގެ ވެރިރަށް އިސްލާމްއާބާދުގައި މިއަދު ފެށި ޔޮނެކްސް ސަންރައިސް ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އަންހެން ސިންގަލްސް ބައިން އައިމިނަތު ނަބީހާ އާއި ނީލާ ނަޖީބު މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019 12
އަޒުމު ވަރުގަދަ، ނިބާލްގެ ހިތްވަރަށް ބަދަލެއް ނާދޭ

ޒުވާން އުމުރުގައި ހުނަރުވެރި ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ނިބާލް އަހުމަދަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނީ ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. ފަރުވާ ބަހައްޓައިގެން ކުރިއަށްދާން ކުރާ މަސައްކަތުން ކުރިއެރުންތައް ވެސް ހޯދާތީ އެވެ. ޖެހިޖެހިގެން ދެ އަހަރު ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ނިބާލް ބަލިވި ނަމަވެސް އަދިވެސް އޭނާގެ...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 13
އުފާފާޅުކުރެވުނު ގޮތުން އަޖުފާން މާފަށް އެދިއްޖެ

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލުން މޮޅުވި މެޗަށް ފަހު ގައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން ނުވަ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދި މުހައްމަދު އަޖުފާނަށް ރޭ އުފާފާޅުކުރެވުނު ގޮތާ މެދު އޭނާ މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019
އަންހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލުގައި ދެބެންގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލުގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގައި ހިމެނޭ ދެބެން ކަމަށްވާ އައިމިނަތު ނަބީހާ އާއި ފާތިމަތު ނަބާހާ ވާދަކުރަންޖެހިއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 8
ނަބާހާ އާއި ނަބީހާ އަށް މި ފަހަރު ލޯ މެޑަލް

އައްޑޫ ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދެކުނު އޭޝިއާގެ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން ރާއްޖޭގެ ދެބެން ކަމަށްވާ އަައިމިނަތު ނަބީހާ އާއި ފާތުމަތު ނަބާހާ އަށް ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 2
ބެޑްމިންޓަން: ދިވެހި ކުޅުންތެރިން ކުއާޓާ އަށް

އައްޑޫ ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދެކުނު އޭޝިއާގެ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް، އަންހެން ސިންގަލްސް އަދި މިކްސް ޑަބަލްސް ބައިން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019 9
ނަބީހާ ބަލިވީ އިންޑިއާ ޗެމްޕިއަނެއްގެ އަތުން

ލިނިން މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ފިއުޗާ ސީރީސްގައި އިއްޔެ އަންހެން ސިންގަލްސް ބައިގައި ރާއްޖޭގެ އައިމިނަތު ނަބީހާ ކުޅުނު މެޗުން އިންޑިއާގެ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަން މަލްވިކާ ބަންސޯދު އަތުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 2
އަޖުފާނާއި ޒަޔާން ސިންގަލްސް އިން ކަޓައިފި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ލިނިން މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ފިއުޗާ ސީރީސްގެ ފިރިހެން ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ބައިގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު އަޖުފާން ރަޝީދު އާއި ޒަޔާން ޒަކީ ކަޓައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 7
މޮޅު ކުޅުމަކާ އެކު އަޖުފާން ދެ ވަނަ ބުރަށް

އިއްޔެ މާލޭގައި ފެށި ލިނިން މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް ފިއުޗާ ސީރީސްގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވާދަކުރި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ނަމަވެސް ގައުމީ ޗެމްޕިއަން މުހައްމަދު އަޖުފާން ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 3
ބައިނަލްއަގްވާމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތަށް ތަރުހީބު ބޮޑު!

މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު މިއަހަރު ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތްތައް ބާއްވާއިރު މި މަހަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ދެ މުބާރާތަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019 7
ބެޑްމިންޓަން: ފިރިހެން ޓީމު ލޯ މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފި

މޮރިޝަސްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)ގެ ބެޑްމިންޓަން ޓީމް އިވެންޓް ބައިން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފިރިހެން ބެޑްމިންޓަން ޓީމުން ލޯ މެޑަލް...

July 21, 2019 2
އަށް އަހަރުތެރޭ މޮރިޝަސް ބަލިކުރީ ރާއްޖޭން

އެންމެ ފަހު ދެ ފަހަރު ވެސް އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ޓީމު އިވެންޓުން ރަން މެޑަލް ހާސިލްކުރި މޮރިޝަސް އަތުން މި ފަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)ގައި ރާއްޖޭގެ...

16 ޖޫން

June 16, 2019 4
ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ނަބާހާ އާއި ނަބީހާ އަށް ލޯ މެޑަލް

ފްލީޓް މޮރިޝަސް އިންޓަނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ރާއްޖޭގެ ދެބެން ކަމަށްވާ ފާތިމަތު ނަބާހާ އާއި އައިމިނަތު ނަބީހާގެ ޕެއާ ލޯ މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019 5
ދެ އިވެންޓަކުން ބެޑްމިންޓަން ޓީމު ކުއާޓާ އަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފްލީޓް މޮރިޝަސް އިންޓަނޭޝަނަލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ މިކްސް ޑަބަލްސް އާއި ވިމެން ޑަބަލްސް ބައިން ރާއްޖޭގެ ތިން ޕެއާ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.