18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 67
ބޭރުގެ ނުފޫޒުތައް ހުއްޓުވާލެއްވީ ޔާމީން: ވަހީދު

ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ނުފޫޒުތަކުން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރަން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 18, 2020 22
އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަކާ ހެދި މިނިވަން ކަމަށް ބިރުބޮޑު

ބޭރުން ބަޔަކު ގައުމު އަޅުވެތިކުރަން އައުމަށް ވުރެ މުޖުތަމައު ތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ގައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އަމަންއަމާންކަން ގެއްލުމުގެ ބިރު މާ ބޮޑު ކަމަށް...

October 18, 2020 67
ގުޅުން ބަދަހިކުރާނީ މިނިވަންކަން ނުގެއްލޭގޮތަށް: ރައީސް

ރާއްޖެ، ބައިނަލްއަގުވާމީ އާއިލާއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރަމުން އަންނާނީ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ދެއްވައިފި...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2020 35
ރައީސް މާދަމާ ގައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވާނެ

ގައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މާދަނާ ގައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020
ގައުމީ އިނާމަށް 94 ހުށަހެޅުން

މިއަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމަށް 94 ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ގައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީން ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 209
ހުޅު ރޯވިޔަ ނުދޭނަން، އެމްޑީއެން އުވާލާ: އިޔާޒު

ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ފަރާތުން ސިޔާސީގޮތުން އެއްވެސް ހުޅެއް ރޯވިޔަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށާއި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އުވައިލުމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު...

October 29, 2019 14
ގައުމީ އިނާމުތައް ދީފި

މި އަހަރުގެ، ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު ފަސް ބޭފުޅަކަށް، އަދި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު 21 ބޭފުޅަކަށް ސަރުކާރުން ރޭ ދީފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 124
ސިޔާސީ ހުޅު ރޯކުރާ ދަރަކަށް ދީން ނުހައްދަވާ: ރައީސް

ގައުމުގައި ސިޔާސީ ހުޅު ރޯކުރަން ބޭނުންކުރާ ދަރަކަށް އިސްލާމްދީން ނުހެދުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

October 28, 2019 13
ފިތުނަ އަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމަށް ސީއެސްސީން އެދިއްޖެ

ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުން، ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ވެސް ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދޭ އަދި ބައިބައިވުމާއި ދެބަސްވުން ނުވަތަ ފިތުނަ ފަސާދަ އަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމަށް...

October 28, 2019 76
އުމަރު ޒާހިރު ޖަލްސާ ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން އިސްލާމް ދީނާއި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް ނެރުނު ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި މި ސަރުކާރު ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019
ގައުމީ އިނާމު މިއަހަރު 26 ބޭފުޅަކަށް

މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު 26 ބޭފުޅަކަށް ދިނުމަށް ގައުމީ އިނާމާ ބެހޭ ކޮމެޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 7
ގައުމީ އިނާމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ގައުމީ އިނާމާ ބެހޭ ކޮމިޓީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 12
ގައުމީ އިނާމް، ގައުމީ ދުވަހު ދޭ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފި

ސަރުކާރުން ދެމުން އަންނަ ގައުމީ އިނާމު، މި އަހަރުން ފެށިގެން ގައުމީ ދުވަހު ދޭގޮތަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018 39
ރައީސް ޔާމީން، ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުނުވެ ހިމޭންވެއްޖެ!

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން، ގައުމީ ހުރިހާ މުނާސަބަތުތަކުގައި ވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންނާ މުޚާތަބުކުރައްވަ އެވެ. ބޭރުގެ ނުފޫޒުތަކަށް ޖާގަ ނުދިނުމާއި ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކުރުމާއި މިނިވަން ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހުމާ އެކު ރާއްޖެ ބާއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަކަފުޅު ތަކުރާރު ކުރައްވަ އެވެ. އެކަމަކު، މިދިޔަ...

09 މާޗް

March 09, 2018 2
ގައުމިއްޔަތުގެ ގުޅުން ވަރުގަދަވާން ޖެހޭ

އިންސާނުންނަކީ އެކަކު އަނެކަކާ އެތައް ހައިސިއްޔަތަކުން ގުޅިފައިވާ މަޚްލޫޤުތަކެކެވެ. އިންސާނީ ހައިސިއްޔަތުންނާއި ގައުމީ ނުވަތަ ވަތަނީ ހައިސިއްޔަތުންނާއި އަވައްޓެރިކަމުގެ ހައިސިއްޔަތުންނާއި ތަފާތު ޖަމާއަތްތަކުގެ ހައިސިއްޔަތުންނާއި ދީނީ ހައިސިއްޔަތުންނާއި އާއިލީ ހައިސިއްޔަތުން އިންސާނުން އެކަކު އަނެކަކާ ގުޅިފައި ވެއެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 6
ގައުމިއްޔަތު ދިރުވުމަކީ ގައުމީ މަސައްކަތެއް: ރައީސް

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ދިވެހި ގައުމިއްޔަތު ދިރުވައި އާލާކުރުމަކީ ކުރަން ޖެހޭ ގައުމީ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 10
ޖާފަތާއެކު ސްކޫލްތަކުގައި ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

މިއަދު ފާހަގަކުރާ ގައުމީ ދުވަސް ވަރުގަދަ ޖާފަތަކާ އެކު ސްކޫލްތަކުގައި ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

November 19, 2017 31
ގައުމު ދެކެ ލޯބިވުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި

ގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ، ގާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ އަދި އެކަކު އަނެކަކަށް އިހްތިރާމް ކުރާ ރައްޔިތުންތަކަކަށް ވުމަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 16
ޖުމްހޫރީ ދުވަހާއި ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރާނީ އެކުގައި

ޖުމްހޫރީ ދުވަހާއި ގައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާ، އެއް ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ގޮތުގައި، އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ ގޮތަށް ރައީސް އޮފީހުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 34
ރާއްޖެ ކުރިއަރަނީ ވަރަށް ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި: ޖިިހާދު

ގައުމެއް ކުރިއަރާނީ އެ ގައުމެއްގައި ހަރުދަނާ ލީޑަޝިޕެއް އޮވެގެން ކަމަށާއި ރާއްޖެ ކުރިއަރަމުން އަންނަނީ ހިތަށް ވެސް ނުގެނެވޭހާ ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 30, 2016 40
ގައުމުގެ މިސްރާބު ބަދަލު ކުރުން ލާޒިމްވެއްޖެ: މައުމޫން

ގައުމުގެ މިސްރާބު ހުރި ގޮތުން އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށާއި އެ މިސްރާބު ބަދަލު ކުރުމަކީ އެންމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކަމެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން...

November 30, 2016 19
އެއްބައިވަންތަކަމަށް ލޮޅުން އެރިޔަ ނުދޭން ގޮވާލައްވައިފި

ގައުމުގެ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ލޮޅުން އަރާ ފަދަ އެއްވެސް ކަމަކަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.