22 ޖުލައި

July 22, 2019 26
ފުޓްބޯޅަ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކަޓައިފި، ކޯޗު އެދުނީ ކެތްތެރިވާން

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ތިން ވަނަ މެޗުން މިއަދު މެޔޯޓް އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ، މެޗަކުން މޮޅެއް ނުލިބި ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކަޓައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019 15
ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރުސަތު ހަނިވެއްޖެ

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި މިއަދު ކޮމޮރޯސް އަތުން 3-0 އިން ބަލިވެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު ރާއްޖެ އަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019 9
ދިވެހި ކުޅުންތެރިން ބިރުކަނޑުވާލަން އެބަޖެހޭ: ކޯޗު

ރިޔޫނިއަން އައިލެންޑްސްގެ ކުޅުންތެރިން ފިޒިކަލީ މާ ވަރުގަދަވުމުން، ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން އެކަމަށް މާބޮޑަށް އިހުތިރާމްކުރީ ކަމަށާއި ބިރުކަނޑުވާލައި ރާއްޖޭން އަމިއްލަ ގޭމް މިހާރު...

July 18, 2019 16
ފުރަތަމަ މެޗުން ރިޔޫނިއަން އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މިއަދު މެންދުރުފަހު ރިޔޫނިއަން އައިލެންޑްސް އަތުން 4-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019 11
ރާއްޖެ އާއި ސީރިއާ އަދި ޗައިނާ އެއް ގްރޫޕަކަށް

ގަތަރުގައި 2022 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕާއި 2023 ގައި ޗައިނާގައި އޮންނަ އޭޝިއަން ކަޕްގެ ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ، ފިލިޕީންސް، ސީރިއާ އަދި ގުއާމް އެއް ގްރޫޕެއްގައި ލައްވާލައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019 3
އައިއޯއައިޖީން އިތުބާރު ހޯދާނީ މުސްތަގުބަލަށް: ސެގާޓް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ޒުވާން ކުޅުންތެރިންތަކަކާ އެކު ނުކުންނަ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ މުސްތަގުބަލަށް ވިސްނައި މި ކުޅުންތެރިން ބައިނަލްއަގްވާމީ ފުޓްބޯޅަ އަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުން ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕީޓަ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2019 6
އައިއޯއައިޖީ: ފުޓްބޯޅަ ސްކޮޑުގައި ޒުވާން ކުޅުންތެރިން

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މޮރިޝަސްގައި ފަށާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ނެގި ގައުމީ ސީނިއާ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ސްކޮޑުގައި ކެޕްޓަން އަކުރަމް އަބްދުލް ގަނީ (އަކޫ) ނުހިމެނޭ އިރު ޒުވާން އާ ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް ޓީމުން ފުރުސަތުދީފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2019 1
ފުރުސަތުތަކުގައި ތަފާތު ދައްކައި ކުރޯ އެންމެ އުހަށް

"ކާމިޔާބީއެއްގެ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ޓީމެއް ބިނާކޮށްގެން އެ ލިބޭ ކާމިޔާބެއްގެ އުފާ. ހަގީގަތުގައި އީގަލްސްގައި މިހާރު މިތިބި ކުޅުންތެރިންނަކީ މުސްތަގުބަލުގައި މި ގައުމަށް ވެސް ކާމިޔާބު ހޯދައިދެވޭނެ ކުޅުންތެރިން،"

11 ޖުލައި

July 11, 2019 5
އައިއޯއައިޖީ: އަނިޔާގެ ސަބަބުން ސަމުއްޓެ އަަށް ނުކުޅެވޭ

ކަކުލަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން މާޒިޔާގެ ޑިފެންޑަރު ސަމޫހު އަލީ (ސަމުއްޓެ) އަށް މި މަހު މޮރިޝަސްގައި އޮންނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019 5
ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރާއްޖެ ކުޅޭނީ ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް

އައްޑޫގައި މި މަހު ބާއްވާ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅެން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019 3
އައިއޯއައިޖީ އިން ކުޅުންތެރިން ވަޒަންކުރެވޭނެ: ކޯޗު

މި މަހު 18-29 އަށް މޮރިޝަސްގައި ބާއްވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރާއްޖޭން އެންމެ ބޮޑަށް ބަލާނީ 2022 ގައި ގަތަރުގައި ބާއްވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ކުރިން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރަން ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕީޓަ ސެގާޓް ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019 9
އައިއޯއައިޖީގައި ފުޓްބޯޅައިން ވާދަކުރާނީ ސީނިއާ ޓީމު

މި މަހު 19 އިން 29 އަށް މޮރިޝަސްގައި ބާއްވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގެ ފިރިހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރާއްޖޭން ވާދަކުރާނީ ސީނިއާ ޓީމު ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019 4
ގޯލްކީޕާސް އެކެޑަމީ: އަސްލަމްގެ ބޮޑު މަސައްކަތް

މުސްތަގުބަލަށް ޒުވާން ކީީޕަރުން ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ވާހަކަތައް މިދިޔަ ދޮޅު އަހަރުތެރޭގައި އެފްއޭއެމުން ގިނަ ފަހަރުތަކެއްގެ މަތިން ވަނީ ދައްކައިފަ އެވެ. އެކަން ކަމަށް ތަފާތު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވި ދިވެހި ގޯލްކީޕަރުންނަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭން އެކި ހިޔާލުތައް އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި އެވެ. އެފްއޭއެމް...

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 4
ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން: ރާއްޖެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި

ގަތަރުގައި 2022 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ އޭޝިއާގެ ކޮލިފައިން ބުރުގައި މި ފަހަރު ވެސް ރާއްޖެއަށް ދެ ވަނަ ބުރުން ސީދާ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 3
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ މެނޭޖަރު އިސްތިއުފާ ދީފި

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ މެނޭޖަރުކަމުން މުހައްމަދު އީސާ (މޯ) އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 10
ފަހު މެޗުން ޒުވާން ޓީމު ލެބަނަން އަތުން ބަލިވެއްޖެ

އޭއެފްސީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ޓީމު ކުޅުނު ފަހު މެޗުން މިރޭ ލެބަނަންގެ ޒުވާން ޓީމު އަތުން 6-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

March 26, 2019 1
ކޮލިފައިންގެ ފައިދާ ކުޅުންތެރިންނަށް ބޮޑު: ގައުމީ ކޯޗު

އޭއެފްސީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ކުޅޭ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ޓީމަށް މެޗުތަކުގައި އެންމެ ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ނުނެރެވުނަސް މެޗުތަކުން ލިބޭ ތަޖުރިބާގެ ބޭނުން ރަނގަޅު...

24 މާޗް

March 24, 2019 11
ޒުވާން ޓީމު ޔޫއޭއީ އަތުން ބަލިވެއްޖެ

އޭއެފްސީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަތުން 3-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2019 15
ފުރަތަމަ މެޗުން ސައުދީ އަތުން ޒުވާން ޓީމު ބަލިވެއްޖެ

އޭއެފްސީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ސައުދީ އަރަބިއާ އަތުން 6-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019 1
ކޮލިފިކޭޝަން: ޒުވާން ޓީމަށް މުހިއްމު ފުރުސަތެއް!

މިިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ބައިވެރިނުވުމަކީ ފަހަތަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކުރި އެވެ. އެފްއޭއެމުން އޭރު އެ ގޮތަށް ނިންމީ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕާއި އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި އެއް ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް އެހާ ގާތްގާތުގައި ނުކުޅެވޭނެތީ ކަމަށް ބުނެ އެވެ. އެ ނިންމުމާ އެކު...

17 މާޗް

March 17, 2019 2
ކޮލިފިކޭޝަނަށް ޒުވާން ގައުމީ ޓީމު ފައިނަލްކޮށްފި

ސައުދީ އަރަބިއާގައި މި މަހު ބާއްވާ އޭއެފްސީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިން ބުރުގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑު ފައިނަލްކޮށްފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 1
ފިލިޕީންސްގެ މެންޑިއޯލާ އަތުން ޒުވާން ޓީމަށް މޮޅެއް

ސައުދީ އަރަބިއާގައި މި މަހު އޮންނަ އޭއެފްސީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މިއަދު ފިލިޕީންސްގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޓީމު މެންޑިއޯލާ އެފްސީ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.