06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 7
ރާއްޖެ 4 - 0 ލާއޮސް

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ޕްލޭއޮފުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ލާއޮސް ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖަށް މަރުހަބާ!

September 06, 2016 4
ފުރަތަމަ ހާފުގައި ކޮންޓްރޯލް ނަގަން މަސައްކަތްކުރާނަން

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ފަހަކަށް އައިސް ކުޅޭ މެޗުތަކުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޕްރެޝަރަށް ދާ މައްސަލަ ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި މިރޭ ލާއޮސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި މެޗުގެ...

September 06, 2016 11
ގައުމީ ކޯޗުގެ ފަރާތުން ދިވެހި ސަޕޯޓަރުންނަށް މެސެޖެއް!

ލާއޯސްއާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅޭ މެޗަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް މުހިއްމުކަން ބޮޑު މެޗެކެވެ. ޔޫއޭއީގައި 2019 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 7
"މޮޅު ކުޅުމަކަށް ވުރެ މިވަގުތު މުހިއްމީ ނަތީޖާ"

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މާދަމާރޭ ލާއޯސްއާ ދެކޮޅަށް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗުގައި، މޮޅު ކުޅުމަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު...

September 05, 2016 1
"ކުރީގެ ނަތީޖާއަކީ ލަދެއް، އެކަން ބަދަލުކުރެވޭނެ"

ރާއްޖެ އަތުން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން 7-1 އިން ބަލިވި މެޗަކީ މާޒީ ކަމަށާއި، މިހާރު އޮތީ ބަދަލުވެފައިވާ ޓީމެއް ކަމަށާއި އަމާޒަކީ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މާދަމާރޭ ރާއްޖެ އަތުން...

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 7
މެޗު ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ޒުވާނުންގެ ހާއްސަ ހަރަކާތެއް

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ލާއޮސްއާ ދެކޮޅަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅޭ މެޗު ޕްރޮމޯޓްކޮށް ސަޕޯޓަރުން އިތުރުކުރުމަށް ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016 15
"އެޓޭކިން ޑިޕާޓްމަންޓް ހުނަރުން ފުރިފައި"

އަރުވާނެ ނާރުވާނެ ކުޅުންތެރިއެއް ނޭގޭ ވަރަށް، ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އެޓޭކިން ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން ގިނަ ކަމަށާއި އެކަމަކު ޓީމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފައިދާކުރާނެ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ އާ ކޯޗު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑަރެން ސްޓެވާޓް ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016
ކާމިޔާބު ލިބުނީ ޕްރެޝަރާ ކުރިމަތިލައިގެން: ކޯޗު

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ބަންގްލަދޭޝް އަތުން 5-0 އިން ރޭ މޮޅުވީ، ފުރަތަމަ ހާފުގައި ކުރިމަތިވި ޕްރެޝަރާ ކުރިމަތިލައި އޭގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދުމުން ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑަރެން ސްޓެވާޓް ބުނެފި އެވެ.

September 02, 2016 3
ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ދާދު އަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް

އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މިރޭ ބަންގްލަދޭޝް އަތުން 5-0 އިން ދިވެހިރާއްޖެ މޮޅުވި މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ނާއިޒް ހަސަން (ދާދު) ގެ ކޮނޑުހުޅަށް ސީރިއަސް އަނިޔާއެއްވެއްޖެ އެވެ.

September 02, 2016 4
ބަންގްލަދޭޝް ސަޕޯޓަރުން ކުރިމަތީ ރާއްޖެއަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މިރޭ 9000 ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅެ އެ ޓީމު އަތުން ތަފާތު ބޮޑުކޮށް 5-0 އިން ދިވެހިރާއްޖެ މޮޅުވެއްޖެ...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 11
ދިވެހިރާއްޖެ 5 - 0 ބަންގްލަދޭޝް

ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މިރޭ ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ކުޅޭ މެޗުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖަށް މަރުހަބާ.

September 01, 2016 8
"ދަގަނޑޭއާ އެއް ޓީމަކަށް ކުޅޭތީ ތަފާތު ފެންނާނެ"

އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) އާ އެއް ކްލަބަކަށް ކުޅޭތީ އެ ތަފާތު ގައުމީ ޓީމުގައި ފެންނާނެ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އޭނާއާ އެކު މާޒިޔާގެ ފޯވާޑްލައިން ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 6
ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން އާ ކޯޗަށް އުފާވެރިކަން

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ވެދިޔަތަން ހަނދާން ނައްތާލުމަށް ފަހު އޭނާގެ ފަހަތުގައި ކަމަށާއި ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން އޭނާ މާޔޫސްވާ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުފެންނަ ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ އާ ކޯޗު ޑަރެން ސްޓެވާޓް ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 1
ކުރީގެ ހަނދާންތައް އާވެ، ޔަންކޭ އަށް ބޮޑު އުފަލެއް!

ކުރީގެ ޓީމާ އެކު އަލުން މެޗަކަށް ނުކުތުމަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށާއި ދިވެހި ފުޓްބޯޅައާ އޮންނަ ގާތްކަން އަބަދުވެސް ބަހައްޓާނެ ކަމަށް 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް...

August 30, 2016 5
ޓީމާ އެކު ކުރިއަށްދާން ހިތްވަރު ލިބިއްޖެ: ގައުމީ ކޯޗު

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރި ޓީމާއި މިހާރުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ މެދުގައި ކުޅުނު ހާއްސަ މެޗުގައި ސަޕޯޓަރުންނާއި ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން އެއްބައިވަންތަކަން ފެނުމުން ވަރަށް...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 11
"މިއީ ރީތި ގައުމެއް، ފުޓްބޯޅައިގެ ކުރިމަގު އެބައޮތް"

ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުގައި ވެސް ފުޓްބޯޅައިގެ ހުނަރު އެބައޮތް ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު ޕްލޭނަކާ އެކު ކުރިއަށްދިއުން ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 5
ދިވެހި ފުޓްބޯޅައަށް އެންމެންގެ އެހީ ބޭނުންވޭ: ޔަންކޭ

އެނބުރި ރާއްޖެ އާދެވުމުން ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެންމެ އުފާވާނީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަލުން ކުރީގެ މަގާމަށް ދިއުމުން ކަމަށާއި އެކަމަށް އެންމެންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށް...

August 28, 2016 19
ހާއްސަ މެޗުގެ މެހެމާން ޒަވީ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރި ގައުމީ ޓީމާއި މިހާރުގެ ގައުމީ ޓީމު މާދަމާރޭ ކުޅޭ ފުޓްބޯޅަ މެޗުގެ ހާއްސަ މެހެމާން ސްޕެއިނުގެ ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 8
ބަކާ އާއި ނައްޓޭ ނުހިމަނައި ސްކޮޑް އިއުލާންކޮށްފި

ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު އާރިފް (ބަކާ) އާއި ފޯވާޑް އަހުމަދު ނާޝިދު (ނައްޓޭ) ނުހިމަނައި، ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރިއަށް އޮތް ތިން މެޗަށް މިއަދު ސްކޮޑް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

August 27, 2016 23
ރަން ކާމިޔާބާ ގުޅިފައިވާ މެޗަށް ސަޕޯޓަރުން ތައްޔާރުތަ؟

ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާގައި 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ފޯރި ރާއްޖޭގައި ނުހިފާނެ ކަމަށް އެއް ބަޔަކު ބުނަމުން ދިޔައީ ތިން ސަބަބެއް ދެއްކުމަށް ފަހު...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016
ތިން މެޗަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ތައްޔާރުވާން ފަށަނީ

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅެން ރާވާފައިވާ ތިން މެޗަށް ތައްޔާރުވާން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޕްރެކްޓިސް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016 14
އާ ކޯޗުގެ ވިސްނުން: ބަލިކުރަން އުނދަގޫ ޓީމެއް ނެރުން

މެއި 30 ވަނަ ދުވަހު އެފްއޭއެމް ހިންގުމާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް އަހުމަދު ތޯރިގު (ޓޮމް) ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ކުރިމަގާ މެދު ދެއްކެވީ ކުރިއަށް އޮތް 10 ނޫނީ 20 އަހަރަށް ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އެހެން ލެވެލަކަށް ގެންދަން ހަދާ މާސްޓަ ޕްލޭނެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. އެ ޕްލޭންގެ އެންމެ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާނީ ސީނިއާ ގައުމީ ޓީމެވެ. އެ...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 4
ހުނަރު އެބަހުރި، އިސްކަންދޭނީ ނަތީޖާ ނެރުމަށް: ކޯޗު

ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންގެ ކިބައިގައި ހުނަރު އެބަހުރި ކަމަށާއި އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ ނަތީޖާ ނެރުމަށް ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑަރެން ސްޓެވާޓް ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 8
އެ ދުވަސް ހަނދާން އެބަހުރިތަ؟ ފާހަގަކޮށްލަމާ ހިނގާ!

އެފްއޭއެމް އަދި ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުންގެ ފޭސްބުކުން މިދުވަސްކޮޅު އެންމެ ގިނައިން ފެންނަނީ މާ ކުރީގެ ފޮޓޯތަކެކެވެ. މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން ރާއްޖޭގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރި މެޗުގެ އެ ފޮޓޯތައް ފެނި، ކުރީގެ އުފާވެރި ހަނދާނެއް އާވާން ފަށައިފި އެވެ. އެ ހަނދާންތަކުގެ ތެރެއަށް ރަނގަޅަށް ވަންނަން ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 2
ރާއްޖެ-ބަންގްލަދޭޝް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަކަށް ނުކުންނަނީ

ބަންގްލަދޭޝްގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ސެޕްޓެމްބަރު 1 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ގައުމީ ޓީމު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 3
ހާއްސަ މެޗަކަށް ޔަންކޭޒް އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނަނީ

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ފުޓްބޯޅައިން އެންމެ ބޮޑު އެއް ކާމިޔާބީ ހޯދައިދިން ކޯޗު ޖޯސެފް ޔަންކޭޒް އެނބުރި ގައުމީ ޓީމަށް އަންނަން ނިންމައިފި އެވެ؛ އެކަމަކު މި ފަހަރު ދައްކާލުމުގެ މެޗަކަށެވެ. ޔަންކޭޒްގެ ކޯޗުކަމުގެ ދަށުން 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރި ޓީމާއި މިހާރުގެ ގައުމީ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ހާއްސަ މެޗެއްގައި ރަމްޒީ...

27 ޖުލައި

July 27, 2016 4
"ޕްރެޝަރަކީ މައްސަލައެއް ނޫން، އަޒުމް ވަރުގަދަ"

ޕްރެޝަރު އޮތުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި އަދި ވަރުގަދަ އަޒުމެއް އޮތުމުން އުނދަގޫތަކާ އެކު ވެސް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އާ ކޯޗު އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑަރެން ސްޓެވާޓް ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016 9
ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް އޮސްޓްރޭލިއާ ކޯޗެއް

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް އޮސްޓްރޭލިއާ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރު ޑަރެން ސްޓެވާޓް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2016 13
ގައުމީ ޓީމަށް އާ ކޯޗެއް ހޯދުން، ސަމާލުވާން ޖެހޭ

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ކޮންމެ ކޯޗަކު ހަވާލުވާނީ ވެސް ސަޕޯޓަރުންނަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް ދިނުމަށް ފަހު އެވެ. އެކަމަކު މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް، ފެންނަނީ ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ އެ ކޯޗަކު ވަކިކުރާ މަންޒަރެވެ. އަހުލާގީ މައްސަލައެކެވެ. ނުވަތަ ނަތީޖާ ނުނެރެވުމެވެ. އެއާ އެކު ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސްވެފަ އެވެ. މިދިޔަ...