12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 9
ދަސްވެނި ހުނަރުތައް ހާސިލްވަނީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

މި ޒަމާނުގެ މަތީ ތައުލީމު ދޭ މުއައްސަސާތަކަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކަމަކީ މަސައްކަތު މާހައުލަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ލިބިފައިވާ ގާބިލް ދަސްވެނިން އުފެއްދުމާއި މަސައްކަތު ހުނަރު އެ މީހުންނަށް ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރުމެވެ. މި މައުލޫއުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަލައިލެވޭނީ މަތީ ތައުލީމު ދޭ...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 5
އެމްއެންޔޫގެ ކޯސްތަކާގުޅޭ މައުލޫމާތު ދޭން ހަރަކާތްތަކެއް

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން އަންނަ އަހަރު ފަށާ ކޯސްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް މާދަމާ މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޓީމުތައް ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 18
އެމްއެންޔޫއަށް ތިން ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުން

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އަށް ޑެޕިއުޓީ ތިން ވައިސް ޗާންސެލަރުން މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 2
މެޑިކަލް ކޮލެޖު އަޅަން 35 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނައިފި

ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވައިދިނުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި އަޅާ މެޑިކަލް ކޮލެޖަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 35 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 10
ސޯދުބެ، އަހުމަދު އާދަމަށް ނިޝާން އިއްޒުއްދީންގެ ލަގަބް

ނިޝާން އިއްޒުއްދީން އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާގެ ލަގަބް، ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރެއްވި އަބްދުﷲ ސޯދިގު (ސޯދުބެ) އާއި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އިންޖިނޭރު ހ.ހިކަރީ އަހުމަދު އާދަމް (ހިކަރީ) އަށް މިރޭ ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 158
އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގެ ވާހަކަ ނުދައްކަން އަންގައިފި

އިސްލާމްދީނާއި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ހުރި ކަންކަމާ ގުޅޭ ވާހަކަ ނުދައްކަން ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ...

October 15, 2019 6
ދިރާސާކުރަން އެމްއެންޔޫން ނުވަ މީހަކަށް ފައިސާގެ އެހީ

ދިރާސާތައް ކުރުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެކަމަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން ނުވަ މީހަކު ހޮވައި އެ...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019 58
އެމްއީއެސް އިމާރާތް ހުސްކުރަން އަންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ކޯސްތައް ހިންގަމުން އަންނަ ކުރީގެ އެމްއީއެސްގެ އިމާރާތް ހުސްކުރަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 13
ދެ ޔުނިވާސިޓީގެ ކައުންސިލަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ކައުންސިލް އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) ގެ މަޖިލީހަށް، ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 6
އެމްއެންޔޫ އިން 868 ދަރިވަރުން ގްރެޖުއޭޓުވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން 800 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ރޭ ދަސްވެނިވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 4
އެމްއެންޔޫގެ ދިރާސާ ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ދިރާސާތަކާ ބެހޭ ކޮންފަރެންސް "ތެވެލި" އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 1
އެމްއެންޔޫގެ ސްކޮލަޝިޕް 27 ދަރިވަރަކަށް ދީފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ސްކޮލަޝިޕް ލިބުނު 27 ދަރިވަރަކަށް މިއަދު ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 5
އެމްއެންޔޫގެ އާ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ އާ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 32
އެމްއެންޔޫގެ ޑެޕިއުޓީ ވީސީން މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި އައިޝަތު ޝާހިނާއި ޑރ. މުއާވިޔާތު މުހައްމަދު މަގާމުން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

August 21, 2019 21
ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ: ޑރ. ފަވާޒު

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއި އަދި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާ މެދު ހިތްހަމަަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް، އެތަނުގެ ވައިސް ޗާންސެލާގެ މަގާމުން...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 24
ވައިސް ޗާންސެލަރުންނަށް ޝަރީފާއި ޒަކަރިއްޔާ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ވައިސް ޗާންސެލާގެ މަގާމަށް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަރީފް އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރަކަށް ޑރ. އިބްރާހިމް ޒަކަރިއްޔާ މޫސާ މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

August 20, 2019 50
ދެ ޔުނިވާސިޓީ އަށް ޗާންސެލަރުން ހަމަޖައްސައިފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ކަމަށް ޑރ. މުހަންމަދު ޒާހިރު ހުސެއިން، އަދި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ކަމަށް ޑރ. ހަސަން ހަމީދު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

August 20, 2019 51
ފަވާޒު ވަކިކޮށް އެމްއެންޔޫއަށް އާ ވައިސް ޗާންސެލާއެއް

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ވައިސް ޗާންސެލާގެ މަގާމުން ޑރ. އަލީ ފަވާޒު ޝަރީފު ވަކިކޮށް އެ މަގާމަށް އާ ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019 1
ތައުލީމު ކުރިއަރުވަން ކްރޮސް ރޯޑްސްއާއެކު އެއްބަސްވެއްޖެ

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ދެމުން އަންނަ ތައުލީމުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކްރޮސް ރޯޑްސްއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 17
މިހާރު އޮތް ޔުނިވާސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ދެމި އޮންނާނެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) ގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތަސްދީގުކުރެއްވި ނަމަވެސް އާ ކައުންސިލް އުފެއްދުމާ ހަމައަށް މިހާރު އޮތް ދެ ކައުންސިލް ދެމި އޮންނާނެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 6
އިންޖިނިއަރިންއާ ގުޅޭ މަހާސިންތާ އެމްއެންޔޫން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން އިންޖީނިއަރިންއާ ގުޅޭ މަހާސިންތާއެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިއީ އިންޖީނިއަރިންއާ ގުޅޭގޮތުން ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީން ބާއްވާ ފުރަމަ މަހާސިންތާ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 2
ސައުދީ ޔުނިވާސިޓީއެއްގެ ސްކޮލަޝިޕްތަކަކަށް ހުޅުވާލައިފި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޔުނިވާސިޓީއަކުން ދިން ސްކޮލަޝިޕްތަކަކަށް ކުރިމަތިލާން ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019 6
އެމްއެންޔޫ އިން "ވަން ސްޓޮޕް އެޑްމިޝަން" ހަރަކާތެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރަން ހުރި ފުރުސަތުތައް އަންގައިދޭ "ވަން ސްޓޮޕް އެޑްމިޝަން" ހަރަކާތެއް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދަން އެ ޔުނިވާސިޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019 26
ބަދަލު ހޯދަން ޔުނިވަސިޓީން އެޗްޑީސީ އަށް ދައުވާކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރި ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން ދެ ޓަވަރު އިމާރާތް ކުރަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބިން ދޭން އެއްބަސްވުމަށް ފަހު އެގޮތަށް އަމަލުނުކުރި މައްސަލާގައި ބަދަލު ހޯދަން ޔުނިވާސިޓީން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.