22 ޖުލައި

July 22, 2020 4
އެމްއެންޔޫގެ "ވާޗުއަލް އޯޕަންޑޭ" މާދަމާ ރޭ ބާއްވަނީ

މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މާދަމާ ރޭ "ވާޗުއަލް އޯޕަންޑޭ" އެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2020 25
ލޮކްޑައުން ލުއިކުރަން ތާއީދުކުރަނީ 67 ޕަސެންޓު މީހުން

މާލެތެރެއަށް ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތިން މަހެއްހާ ދުވަހަށް އިއުލާން ކުރި ލޮކްޑައުން އަށް ލުއިދިނުމަށް 67 ޕަސެންޓު މީހުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 39
ހައުސިން މާކެޓާ ބެހޭ ދިރާސާއެއް ހަދަނީ

ގޯތިގެދޮރުގެ މާކެޓު ހުރި ގޮތް ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާއެއް ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީީސީ) އާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020 5
އެމްއެންޔޫގެ ވެރިއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ ވެރިއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 21
ކޮންމެ 10މީހެއްގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ އާމްދަނީ ހުއްޓުނު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ 10 މީހެއްގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ހުރިހާ އާމްދަނީ އެއް މުޅިން ހުއްޓުނު ކަމަށް ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020
އެމްއެންޔޫގެ ކޯސްތަކަށް ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު ފަށަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯސްތަކަށް ހުށަހަޅަން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 16
ކޮވިޑް-19 އަށް ދިވެހިންގެ ހޭލުންތެރިކަން ބޮޑު: ސާވޭ

ކޮވިޑް-19 އަށް ދިވެހިންގެ ހޭލުންތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށާއި ބައްޔާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތައް ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެންއެމްޔޫ) އިން ހެދި ސާވާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 19
ކޮވިޑް ފެތުރޭ ވަރު ބަލަން ދިރާސާއެއް ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޓަކައި ރާއްޖޭގައި އެޅި ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކުރުމުން މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި އެ ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު ބަލަަން ކުރާ ދިރާސާއެއްގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ފަށައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 6
ސަރުކާރު ބަންދުވިޔަސް ހަޔާ އެޑިކޭޝަނުން ފައިސާ ދޫކުރަނީ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ވެސް، ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އެކި ސްކީމްތަކުގެ ދަށުން ތައުލީމް ހާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 2
އެމްއެންޔޫގެ ދަނާލުތަކުގެ ފީ މާފުކޮށްދީފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ދަނާލުތަކުގައި ތިބި ދަރިވަރުންގެ ފީ މާފުކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020 3
ކޮވިޑް-19: އެމްއެންޔޫގެ ގްރެޖުއޭޝަން ފަސްކޮށްފި

މިރޭ ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގްރެޖުއޭޝަން ހަފްލާ، ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާތީ ފަސްކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 9
ދަސްވެނި ހުނަރުތައް ހާސިލްވަނީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

މި ޒަމާނުގެ މަތީ ތައުލީމު ދޭ މުއައްސަސާތަކަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކަމަކީ މަސައްކަތު މާހައުލަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ލިބިފައިވާ ގާބިލް ދަސްވެނިން އުފެއްދުމާއި މަސައްކަތު ހުނަރު އެ މީހުންނަށް ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރުމެވެ. މި މައުލޫއުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަލައިލެވޭނީ މަތީ ތައުލީމު ދޭ...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 5
އެމްއެންޔޫގެ ކޯސްތަކާގުޅޭ މައުލޫމާތު ދޭން ހަރަކާތްތަކެއް

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން އަންނަ އަހަރު ފަށާ ކޯސްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް މާދަމާ މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޓީމުތައް ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 18
އެމްއެންޔޫއަށް ތިން ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުން

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އަށް ޑެޕިއުޓީ ތިން ވައިސް ޗާންސެލަރުން މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 2
މެޑިކަލް ކޮލެޖު އަޅަން 35 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނައިފި

ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވައިދިނުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި އަޅާ މެޑިކަލް ކޮލެޖަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 35 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 10
ސޯދުބެ، އަހުމަދު އާދަމަށް ނިޝާން އިއްޒުއްދީންގެ ލަގަބް

ނިޝާން އިއްޒުއްދީން އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާގެ ލަގަބް، ދިވެހި ބަހާއި ތާރީޚަށް ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރެއްވި އަބްދުﷲ ސޯދިގު (ސޯދުބެ) އާއި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އިންޖިނޭރު ހ.ހިކަރީ އަހުމަދު އާދަމް (ހިކަރީ) އަށް މިރޭ ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 158
އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގެ ވާހަކަ ނުދައްކަން އަންގައިފި

އިސްލާމްދީނާއި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ހުރި ކަންކަމާ ގުޅޭ ވާހަކަ ނުދައްކަން ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ...

October 15, 2019 6
ދިރާސާކުރަން އެމްއެންޔޫން ނުވަ މީހަކަށް ފައިސާގެ އެހީ

ދިރާސާތައް ކުރުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެކަމަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން ނުވަ މީހަކު ހޮވައި އެ...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019 58
އެމްއީއެސް އިމާރާތް ހުސްކުރަން އަންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ކޯސްތައް ހިންގަމުން އަންނަ ކުރީގެ އެމްއީއެސްގެ އިމާރާތް ހުސްކުރަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 13
ދެ ޔުނިވާސިޓީގެ ކައުންސިލަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ކައުންސިލް އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) ގެ މަޖިލީހަށް، ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 6
އެމްއެންޔޫ އިން 868 ދަރިވަރުން ގްރެޖުއޭޓުވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން 800 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ރޭ ދަސްވެނިވެއްޖެ އެވެ.