09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019 1
ތައުލީމު ކުރިއަރުވަން ކްރޮސް ރޯޑްސްއާއެކު އެއްބަސްވެއްޖެ

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ދެމުން އަންނަ ތައުލީމުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކްރޮސް ރޯޑްސްއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 17
މިހާރު އޮތް ޔުނިވާސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ދެމި އޮންނާނެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) ގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތަސްދީގުކުރެއްވި ނަމަވެސް އާ ކައުންސިލް އުފެއްދުމާ ހަމައަށް މިހާރު އޮތް ދެ ކައުންސިލް ދެމި އޮންނާނެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 6
އިންޖިނިއަރިންއާ ގުޅޭ މަހާސިންތާ އެމްއެންޔޫން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން އިންޖީނިއަރިންއާ ގުޅޭ މަހާސިންތާއެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިއީ އިންޖީނިއަރިންއާ ގުޅޭގޮތުން ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީން ބާއްވާ ފުރަމަ މަހާސިންތާ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 2
ސައުދީ ޔުނިވާސިޓީއެއްގެ ސްކޮލަޝިޕްތަކަކަށް ހުޅުވާލައިފި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޔުނިވާސިޓީއަކުން ދިން ސްކޮލަޝިޕްތަކަކަށް ކުރިމަތިލާން ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019 6
އެމްއެންޔޫ އިން "ވަން ސްޓޮޕް އެޑްމިޝަން" ހަރަކާތެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރަން ހުރި ފުރުސަތުތައް އަންގައިދޭ "ވަން ސްޓޮޕް އެޑްމިޝަން" ހަރަކާތެއް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދަން އެ ޔުނިވާސިޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019 26
ބަދަލު ހޯދަން ޔުނިވަސިޓީން އެޗްޑީސީ އަށް ދައުވާކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރި ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން ދެ ޓަވަރު އިމާރާތް ކުރަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބިން ދޭން އެއްބަސްވުމަށް ފަހު އެގޮތަށް އަމަލުނުކުރި މައްސަލާގައި ބަދަލު ހޯދަން ޔުނިވާސިޓީން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019 61
"ރާއްޖޭގައި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީއެއް ހުރުން ލާޒިމް"

އިސްލާމް ދީނުގެ މަތިވެރި އުސޫލުތަކާއި އަގުތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީއެއް ހުރުމަކީ ލާޒިމް ކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް...

June 25, 2019 49
ދެ ޔުނިވަސިޓީ އެއްކޮށްލުމަކީ ބޭކާރު ކަމެއް: ޖަމީލު

ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީ އާއި އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ އެއްކޮށްލުމަކީ ބޭކާރު ކަމެއް ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި ދެ ތަން ވަކިން ހަރުދަނާކުރުން މާ މުހިއްމު ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި...

24 ޖޫން

June 24, 2019 55
"ދެ ޔުނިވަސިޓީ ވަކިން ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރާނަން"

ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ދަށަށް އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ މެންޑޭޓް ބަދަލުކޮށް، ދެ ޔުނިވަސިޓީ އެއްކޮށްލައިގެން ހިންގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން މިއަދު ގޮވާލެއްވި ނަމަވެސް، ދެ ޔުނިވަސިޓީ ވަކިން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 24, 2019 29
ދެ ޔުނިވަސިޓީ އެއްކޮށްލަން އާދަމް ޝަރީފް ދެކޮޅު

ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ދަށަށް އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ މެންޑޭޓް ބަދަލުކޮށް، ދެ ޔުނިވަސިޓީ އެއްކޮށްލައިގެން ހިންގުމަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާ ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، ކުރީގެ...

June 24, 2019 87
ގިނަ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލަކީ ދެ ޔުނިވަސިޓީ އެއްކޮށްލުން

ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ދަށަށް އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ މެންޑޭޓް ބަދަލުކޮށް، ދެ ޔުނިވަސިޓީ އެއްކޮށްލައިގެން ހިންގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން މިއަދު ސަރުކާރަށް...

17 ޖޫން

June 17, 2019 32
ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ލެކްޗަރާ ވަޒިފާ އިން ވަކިކޮށްފި

ހުކުރު ދުވަހު އައްޑޫން މާލެ އައި ފްލައިޓެއްގައި ދިވެހި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ލެކްޗަރާ އިއްޔެ ވަޒީފާ ވަކިކޮށްފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 2
ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ އަށް ލަންކާ ކުންފުންޏަކުން އެހީވަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީއަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ސިވިލް ސްޓްރަކްޗަރިން އެންޑް އިންޖިނިއަރިން ކޮންސަލްޓެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ސީއެސްއީސީ) އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 9
މެޑިކަލް ކޮލެޖާ މެދު ޑރ. ޝީޒާގެ އުއްމީދު ބޮޑު

ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވިދާނެ ކަމަކަށް، މީގެ ދެތިން އަހަރު ދުވަހު ކުރިއަށް ބެއްޔަސް، ދަރިވަރުންގެ ހިތަކަށް ނާރާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް އަންނަ ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކާ އެކު އެ ބިންގާ މިހާރު ވަނީ އަޅައިފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް ފެށި އެމްބީބީއެސްގެ ފުރަތަމަ ކޯސް، ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ހިޔާވަހިކަމުގައި...

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 50
ނެތީ އިލްމާ އެއްވަރަށް ކަންކަން ކުރާނެ މީހުން: ރައީސް

އެކި ދާއިރާތަކުން ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފައި ތިބި މީހުން ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނަ ކަމަށާއި ނެތިގެން މި އުޅެނީ ލިބިފައިވާ އިލްމާ އެއްވަރަށް ހިކުމަތްތެރިކަމާ އެކު ކަންކަން ކުރާނެ މީހުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019
ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަން ކުރިމަތިލީ 29 ދަރިވަރުން

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފަށާ މެޑިކަލް ކޮލެޖުގައި ކިޔެވުމަށް 29 ދަރިވަރަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 8
މެޑިކަލް ކޮލެޖުގައި އެޕްރީލް މަހު ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި ގާއިމްކުރާ މެޑިކަލް ކޮލެޖުގައި އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 17
ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރުކަން ވެސް ހިލޭ ކިޔަވައިދެނީ

ރާއްޖޭގައި ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ އުސޫލަށް މިއަދު އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާއިރު، ޑޮކްޓަރުކަން ވެސް ކިޔެވޭނެ ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019 4
އެމްއެންޔޫގެ އޯޕަންޑޭ ހުރިހާ ކެމްޕަހެއްގައި ބާއްވަނީ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ އޯޕަންޑޭ، އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ހުރިހާ ކެމްޕަހެއްގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 3
އެމްއެންޔޫގެ ކޯސްތަކާ ގުޅޭ އޯޕަންޑޭއެއް ބާއްވަނީ

މިިދިޔަ އަހަރު އޯ ލެވެލް ނިންމި ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މާދަމާ އޯޕަންޑޭ އެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 1
އެމްއެންޔޫން ސިއްހީ ދާއިރާގެ ޕީއެޗްޑީ ފަށަނީ

ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގައި މިއަހަރު ސިއްހީ ދާއިރާގައި ޕީއެޗްޑީ އަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރު ޑރ. އަލީ ފަވާޒު ޝަރީފު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

January 09, 2019 2
އެފްއެޗްއެސްގެ ޑީން އަކަށް ޑރ. ފަޒީލާ ވަހީދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް (އެފްއެޗްއެސް)ގެ ޑީންގެ މަގާމަށް ޑރ. ފަޒީލާ ވަހީދު މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 9
ޔުނިވާސިޓީގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހުތަކެއް ހުށަހަޅައިފި

ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހުތަކެއް ގެންނަން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2018
އެމްއެންޔޫ އިން ކެރިއަ ގައިޑެންސް ހަރަކާތެއް ބާއްވަނީ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ޕްރީ ޔުނިވާސިޓީ ކެރިއަ ގައިޑެންސް ހަރަކާތެއް މާދަމާ ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.