12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019 58
އެމްއީއެސް އިމާރާތް ހުސްކުރަން އަންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ކޯސްތައް ހިންގަމުން އަންނަ ކުރީގެ އެމްއީއެސްގެ އިމާރާތް ހުސްކުރަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 13
ދެ ޔުނިވާސިޓީގެ ކައުންސިލަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ކައުންސިލް އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) ގެ މަޖިލީހަށް، ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 6
އެމްއެންޔޫ އިން 868 ދަރިވަރުން ގްރެޖުއޭޓުވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން 800 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ރޭ ދަސްވެނިވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 4
އެމްއެންޔޫގެ ދިރާސާ ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ދިރާސާތަކާ ބެހޭ ކޮންފަރެންސް "ތެވެލި" އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 1
އެމްއެންޔޫގެ ސްކޮލަޝިޕް 27 ދަރިވަރަކަށް ދީފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ސްކޮލަޝިޕް ލިބުނު 27 ދަރިވަރަކަށް މިއަދު ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 5
އެމްއެންޔޫގެ އާ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ އާ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 32
އެމްއެންޔޫގެ ޑެޕިއުޓީ ވީސީން މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި އައިޝަތު ޝާހިނާއި ޑރ. މުއާވިޔާތު މުހައްމަދު މަގާމުން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

August 21, 2019 21
ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ: ޑރ. ފަވާޒު

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއި އަދި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާ މެދު ހިތްހަމަަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް، އެތަނުގެ ވައިސް ޗާންސެލާގެ މަގާމުން...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 24
ވައިސް ޗާންސެލަރުންނަށް ޝަރީފާއި ޒަކަރިއްޔާ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ވައިސް ޗާންސެލާގެ މަގާމަށް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަރީފް އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރަކަށް ޑރ. އިބްރާހިމް ޒަކަރިއްޔާ މޫސާ މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

August 20, 2019 50
ދެ ޔުނިވާސިޓީ އަށް ޗާންސެލަރުން ހަމަޖައްސައިފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ކަމަށް ޑރ. މުހަންމަދު ޒާހިރު ހުސެއިން، އަދި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ކަމަށް ޑރ. ހަސަން ހަމީދު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

August 20, 2019 51
ފަވާޒު ވަކިކޮށް އެމްއެންޔޫއަށް އާ ވައިސް ޗާންސެލާއެއް

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ވައިސް ޗާންސެލާގެ މަގާމުން ޑރ. އަލީ ފަވާޒު ޝަރީފު ވަކިކޮށް އެ މަގާމަށް އާ ބޭފުޅަކު އައްޔަންކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019 1
ތައުލީމު ކުރިއަރުވަން ކްރޮސް ރޯޑްސްއާއެކު އެއްބަސްވެއްޖެ

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ދެމުން އަންނަ ތައުލީމުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކްރޮސް ރޯޑްސްއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 17
މިހާރު އޮތް ޔުނިވާސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ދެމި އޮންނާނެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) ގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތަސްދީގުކުރެއްވި ނަމަވެސް އާ ކައުންސިލް އުފެއްދުމާ ހަމައަށް މިހާރު އޮތް ދެ ކައުންސިލް ދެމި އޮންނާނެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 6
އިންޖިނިއަރިންއާ ގުޅޭ މަހާސިންތާ އެމްއެންޔޫން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން އިންޖީނިއަރިންއާ ގުޅޭ މަހާސިންތާއެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިއީ އިންޖީނިއަރިންއާ ގުޅޭގޮތުން ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީން ބާއްވާ ފުރަމަ މަހާސިންތާ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 2
ސައުދީ ޔުނިވާސިޓީއެއްގެ ސްކޮލަޝިޕްތަކަކަށް ހުޅުވާލައިފި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޔުނިވާސިޓީއަކުން ދިން ސްކޮލަޝިޕްތަކަކަށް ކުރިމަތިލާން ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019 6
އެމްއެންޔޫ އިން "ވަން ސްޓޮޕް އެޑްމިޝަން" ހަރަކާތެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރަން ހުރި ފުރުސަތުތައް އަންގައިދޭ "ވަން ސްޓޮޕް އެޑްމިޝަން" ހަރަކާތެއް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދަން އެ ޔުނިވާސިޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019 28
ބަދަލު ހޯދަން ޔުނިވަސިޓީން އެޗްޑީސީ އަށް ދައުވާކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރި ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން ދެ ޓަވަރު އިމާރާތް ކުރަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބިން ދޭން އެއްބަސްވުމަށް ފަހު އެގޮތަށް އަމަލުނުކުރި މައްސަލާގައި ބަދަލު ހޯދަން ޔުނިވާސިޓީން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019 61
"ރާއްޖޭގައި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީއެއް ހުރުން ލާޒިމް"

އިސްލާމް ދީނުގެ މަތިވެރި އުސޫލުތަކާއި އަގުތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީއެއް ހުރުމަކީ ލާޒިމް ކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް...

June 25, 2019 49
ދެ ޔުނިވަސިޓީ އެއްކޮށްލުމަކީ ބޭކާރު ކަމެއް: ޖަމީލު

ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީ އާއި އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ އެއްކޮށްލުމަކީ ބޭކާރު ކަމެއް ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލުގައި ދެ ތަން ވަކިން ހަރުދަނާކުރުން މާ މުހިއްމު ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި...

24 ޖޫން

June 24, 2019 55
"ދެ ޔުނިވަސިޓީ ވަކިން ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރާނަން"

ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ދަށަށް އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ މެންޑޭޓް ބަދަލުކޮށް، ދެ ޔުނިވަސިޓީ އެއްކޮށްލައިގެން ހިންގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން މިއަދު ގޮވާލެއްވި ނަމަވެސް، ދެ ޔުނިވަސިޓީ ވަކިން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 24, 2019 29
ދެ ޔުނިވަސިޓީ އެއްކޮށްލަން އާދަމް ޝަރީފް ދެކޮޅު

ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ދަށަށް އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ މެންޑޭޓް ބަދަލުކޮށް، ދެ ޔުނިވަސިޓީ އެއްކޮށްލައިގެން ހިންގުމަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާ ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، ކުރީގެ...

June 24, 2019 87
ގިނަ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލަކީ ދެ ޔުނިވަސިޓީ އެއްކޮށްލުން

ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ދަށަށް އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ މެންޑޭޓް ބަދަލުކޮށް، ދެ ޔުނިވަސިޓީ އެއްކޮށްލައިގެން ހިންގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން މިއަދު ސަރުކާރަށް...

17 ޖޫން

June 17, 2019 32
ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ލެކްޗަރާ ވަޒިފާ އިން ވަކިކޮށްފި

ހުކުރު ދުވަހު އައްޑޫން މާލެ އައި ފްލައިޓެއްގައި ދިވެހި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ލެކްޗަރާ އިއްޔެ ވަޒީފާ ވަކިކޮށްފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 2
ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ އަށް ލަންކާ ކުންފުންޏަކުން އެހީވަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީއަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ސިވިލް ސްޓްރަކްޗަރިން އެންޑް އިންޖިނިއަރިން ކޮންސަލްޓެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ސީއެސްއީސީ) އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 9
މެޑިކަލް ކޮލެޖާ މެދު ޑރ. ޝީޒާގެ އުއްމީދު ބޮޑު

ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވިދާނެ ކަމަކަށް، މީގެ ދެތިން އަހަރު ދުވަހު ކުރިއަށް ބެއްޔަސް، ދަރިވަރުންގެ ހިތަކަށް ނާރާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް އަންނަ ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކާ އެކު އެ ބިންގާ މިހާރު ވަނީ އަޅައިފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް ފެށި އެމްބީބީއެސްގެ ފުރަތަމަ ކޯސް، ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ހިޔާވަހިކަމުގައި...

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 50
ނެތީ އިލްމާ އެއްވަރަށް ކަންކަން ކުރާނެ މީހުން: ރައީސް

އެކި ދާއިރާތަކުން ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފައި ތިބި މީހުން ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނަ ކަމަށާއި ނެތިގެން މި އުޅެނީ ލިބިފައިވާ އިލްމާ އެއްވަރަށް ހިކުމަތްތެރިކަމާ އެކު ކަންކަން ކުރާނެ މީހުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.