02 މާޗް

March 02, 2020
ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމު ސާބިއާގައި ފަރިތަކުރަނީ

ބަންގްލަދޭޝްގައި މި މަހު ބާއްވަން ތާވަލުކުރި އޭވީސީ ސީނިއާ މެންސް ސެންޓްރަަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ފަސްކުރި ނަމަވެސް ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ތަމްރީންތައް ސާބިއާގައި ކުރިއަށް އެބަގެންދެ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 6
ސެންޓްރަލް ޒޯނަށް ތައްޔާރުވާން ވޮލީ ޓީމުތައް ޔޫރަޕަށް

މި އަހަރު އޮންނަ ސެންޓްރަލް ޒޯން އަންހެން އަދި ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތްތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގައުމީ އަންހެން އަދި ފިިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމު ޔޫރަޕަށް ދާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ވީއޭއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2019 11
ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމަށް މުބާރާތް ނިމިއްޖެ

ނޭޕާލުގައި އިއްޔެ ފެށި 13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ފިރިހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ އިވެންޓުގައި މިރޭ ސްރީ ލަންކާ އަތުން ބަލިވެ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް މުބާރާތް ނިމިއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019 10
މި ކޯޗު ރާއްޖޭގެ ޗެލެންޖް ނެގީ އުފަލާ އެކު!

ތަޖުރިބާ އާއި ކާމިޔާބަށް ބެލިޔަސް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅާ ޓީމަށް ހަމަޖެއްސި ކޯޗު ސާބިއާގެ މިލޮރަޑް ކިޔާޗް އަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭނެ ކޯޗެކެވެ. އެ ފަދަ ވަނަވަރަކާ އެކު އޭނާ އަށް ފަސޭހައިން ކޮންމެ ގައުމެއްގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019
ސާބިއާ ކޯޗުގެ އެހީގައި ގައުމީ ވޮލީ ޓްރަޔަލެއް ބާއްވަނީ

ދާދި ފަހުން ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖެއްސި ސާބިއާގެ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރު ކޯޗު މިލޮރަޑް ކިޔާޗްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ވޮލީ ކުޅުންތެރިން ހޯދުމުގެ ގޮތުން ޓަރަޔަލްތަކެއް ބާއްވަން ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ވިއޭއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2019 1
ސާބިއާގެ ކޯޗު ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމަށް އެހީވަނީ

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި ފަށާ އޭވީސީ ސީނިއާ ވިމެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަަކުރާ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ޓީމަށް، ދާދި ފަހުން ސީނިއާ ފިރިހެން ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖެއްސި ތަޖުރިބާކާރި ކޯޗު ސާބިއާގެ މިލޮރަޑް ކިޔާޗް އެހީތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 6
ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރު ކޯޗެއް

ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ކުރިން އީރާނާއި ބަލްގޭރިއާ ގައުމީ ޓީމަށް އިރުޝާދު ދިން، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރު ސާބިއާގެ ކޯޗެއް ކަމަށްވާ މިލޮރަޑް ކިޔާޗް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 15
ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން އަމާޒަށް ވާސިލްވެވޭނެ: ކެޕްޓަން

އޭވީސީ ސީނިއާ މެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ތަށްޓަށް އަމާޒުކުރި ނަމަވެސް ހުސްއަތާ އެނބުރި އަންނަން ޖެހުމުން އެނގެނީ ޓީމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭކަން ކަމަށާއި އެކަން ކޮށްގެން ބޭނުންވާ އަމާޒަށް ވާސިލްވެވޭނެ ކަމަށް ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ ހުޒާމް (ހުޒަންޓެ) ބުނެފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019 9
މަގާމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ ނަމަ ބަދަލު ގެންނާނަން: ކާއްޓޭ

އޭވީސީ ސީނިއާ މެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ އަމާޒުގައި އައިސް މުބާރާތުގެ ހަތަރު ވަނައިގައި ފަރުޖައްސާލަން ޖެހުނުއިރު ޓީމުން މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށާއި އެކަމަކު މަގާމުގައި ދެމިހުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ ނަމަ ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ ކަމަށް ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ސާޖިދު...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 6
ސެމީން ކަޓައި ރާއްޖެ ތިން ވަނަ ހޮވާ މެޗަށް

އޭވީސީ ސީނިއާ މެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި މިއަދު ސީދާ ތިން ސެޓުން ވަރުގަދަ އުޒްބެކިސްތާން އަތުން ބަލިވެ ފައިނަލަށް ނުގޮސް ރާއްޖެ ތިން ވަނަ...

August 22, 2019 4
މި ޖޯޝުގައި ކުޅެގެން ކާމިޔާބު ހޯދޭނެ: ކޯޗު

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ސެމީ ފައިނަލުގައި މިއަދު އުޒްބެކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ބޭނުންވަނީ އިއްޔެ ނޭޕާލާ ދެކޮޅަށް ކުރި ހިތްވަރާއި އެ ޖޯޝުގައި ކުޅުން ކަމަށާއި އެގޮތަށް ގޮސްފިނަމަ...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 2
ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތް ބާއްވަން ރާއްޖޭން ބިޑްކުރަނީ

އަންނަ އަހަރު އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯނުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން މުބާރާތް ބާއްވަން ރާއްޖޭން ބިޑްކުރާނެ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 21, 2019 20
ނޭޕާލް ބަލިކޮށް ރާއްޖެ ސެމީ ފައިނަލަށް

ނޭޕާލުގެ މައްޗަށް އެ ގައުމުގައި މިއަދު ސީދާ ތިން ސެޓުން ކުރި ހޯދައި އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުން މިއަދު...

August 21, 2019 7
ނޭޕާލް އަތުން ބަދަލުހިފަން ރާއްޖެ އަށް ފުރުސަތެއް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން މާލޭގައި އޮތް އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭން މޮޅުވާން މަޖުބޫރު މެޗެއްގައި ނޭޕާލް އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ ފުރުސަތު ގެއްލުނެވެ. އަމިއްލަ...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 22
ފުރަތަމަ މެޗުން ކިރްގިސްތާން އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މިރޭ ކިރްގިސްތާން އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު ދެ ވަނަ މެޗުން މާދަމާ، މުބާރާތް...

August 20, 2019 8
"އިތުބާރު އެބައޮތް، މި ޓީމަށް މަދުވަނީ މެޑެއްޔެއް"

އޭވީސީ މެންސް ސީނިއާ ސެންޓްރަލް ޒޯން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ކިރްގިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު މުބާރާތަށް ކަނޑައެޅި ޓާގެޓަށް ވާސިލްވުމަށް...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 11
ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭން ތަފާތު ދައްކާނެ: ލޯންގޭ

ނޭޕާލުގައި މިއަދު ފަށާ އޭވީސީ މެންސް ސީނިއާ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުން ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެ ތަފާތު ދައްކާނެ ކަމަށް ޓީމުގައި ހުރި އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު އަބްދުލް ކަރީމް (ލޯންގޭ) ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 12
ފަހު މެޗުން ވެސް ލަންކާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުން ސްރީ ލަންކާއާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ތިން ވަނަ މެޗުން ވެސް މިރޭ ލަންކާ އަތުން 3-1 ސެޓުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 7
ފަހު މެޗުން ލަންކާ ބަލިކުރަން ފޯރިގަދަކުރަނީ

އާދިއްތަ ދުވަހު ނޭޕާލުގައި ފަށާ ސެންޓްރަލް ޒޯނުގެ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ސްރީ ލަންކާއާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި ކުޅެން ހަމަޖެއްސި ތިން މެޗުގެ ތެރެއިން ރަސްމީ މެޗުގެ ގޮތުގައި...

August 14, 2019 5
15 އަހަރަށް ފަހު ލޯންގޭ ގައުމީ ޓީމާ ދުރަށް

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ސީނިއާ ޓީމަށް މިދިޔަ 15 އަހަރު ކުޅުނު އަހުމަދު އަބްދުލް ކަރީމް (ލޯންގޭ) އަންނަ ހަފްތާގައި ނޭޕާލުގައި އޮތް ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތަށް ފަހު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 8
ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ލަންކާ އިން ވަރުގަދަ ޓީމެއް

މި މަހު 18 ގައި ނޭޕާލުގައި ފަށާ ސެންޓްރަލް ޒޯން މެންސް ސީނިއާ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށާއި ގެއްލިފައިވާ ވޮލީގެ ފޯރި އަލުން ދިރުވުމަށް މާލޭގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ލަންކާ އިން ވަރުގަދަ ސްކޮޑަކާ އެކު އައިސްފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019 7
ބުރަ މަސައްކަތުން ހުޒަންޓެގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް

"މި އެވޯޑަށް މަސައްކަތްކުރާތާ މިވީ ތިން ވަނަ އަހަރު. ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް. ވަރަށް ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް ސެކްރިފައިސްކޮށްގެން މި އެވޯޑް ލިބުނީ. ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެވޯޑް ލިބުނީމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާވެއްޖެ،"

23 ޖުލައި

July 23, 2019 8
ވޮލީބޯޅަ: ރިޔޫނިއަން އަތުން ބަލިވެ ރާއްޖެ ކަޓައިފި

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރީޔޫނިއަން އަތުން 3-1 ސެޓުން ބަލިވެ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމު އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކަޓައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019 1
"ރާއްޖޭގެ ވޮލީ އަށް ބޭނުންވަނީ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް"

ރާއްޖޭގެ ވޮލީ އަށް މި ސަރަހައްދުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަން ބޭނުން ނަމަ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް ފަށައި ޒުވާން އުމުރުގައި ވޮލީ ކުޅުންތެރިން ހޯދައިގެން ރަނގަޅު ތަމްރީންތަކެއް ދީގެން އޭގެތެރެއިން ގައުމީ ޓީމެއް އެކުލަވާލުން ކަމަށް ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ސާޖިދު (ކާއްޓޭ) ބުނެފި...