10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 6
ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރު ކޯޗެއް

ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ކުރިން އީރާނާއި ބަލްގޭރިއާ ގައުމީ ޓީމަށް އިރުޝާދު ދިން، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރު ސާބިއާގެ ކޯޗެއް ކަމަށްވާ މިލޮރަޑް ކިޔާޗް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 15
ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން އަމާޒަށް ވާސިލްވެވޭނެ: ކެޕްޓަން

އޭވީސީ ސީނިއާ މެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ތަށްޓަށް އަމާޒުކުރި ނަމަވެސް ހުސްއަތާ އެނބުރި އަންނަން ޖެހުމުން އެނގެނީ ޓީމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭކަން ކަމަށާއި އެކަން ކޮށްގެން ބޭނުންވާ އަމާޒަށް ވާސިލްވެވޭނެ ކަމަށް ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ ހުޒާމް (ހުޒަންޓެ) ބުނެފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019 9
މަގާމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ ނަމަ ބަދަލު ގެންނާނަން: ކާއްޓޭ

އޭވީސީ ސީނިއާ މެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ އަމާޒުގައި އައިސް މުބާރާތުގެ ހަތަރު ވަނައިގައި ފަރުޖައްސާލަން ޖެހުނުއިރު ޓީމުން މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށާއި އެކަމަކު މަގާމުގައި ދެމިހުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ ނަމަ ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ ކަމަށް ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ސާޖިދު...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 6
ސެމީން ކަޓައި ރާއްޖެ ތިން ވަނަ ހޮވާ މެޗަށް

އޭވީސީ ސީނިއާ މެންސް ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި މިއަދު ސީދާ ތިން ސެޓުން ވަރުގަދަ އުޒްބެކިސްތާން އަތުން ބަލިވެ ފައިނަލަށް ނުގޮސް ރާއްޖެ ތިން ވަނަ...

August 22, 2019 4
މި ޖޯޝުގައި ކުޅެގެން ކާމިޔާބު ހޯދޭނެ: ކޯޗު

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ސެމީ ފައިނަލުގައި މިއަދު އުޒްބެކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ބޭނުންވަނީ އިއްޔެ ނޭޕާލާ ދެކޮޅަށް ކުރި ހިތްވަރާއި އެ ޖޯޝުގައި ކުޅުން ކަމަށާއި އެގޮތަށް ގޮސްފިނަމަ...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 2
ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތް ބާއްވަން ރާއްޖޭން ބިޑްކުރަނީ

އަންނަ އަހަރު އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯނުގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން މުބާރާތް ބާއްވަން ރާއްޖޭން ބިޑްކުރާނެ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 21, 2019 20
ނޭޕާލް ބަލިކޮށް ރާއްޖެ ސެމީ ފައިނަލަށް

ނޭޕާލުގެ މައްޗަށް އެ ގައުމުގައި މިއަދު ސީދާ ތިން ސެޓުން ކުރި ހޯދައި އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުން މިއަދު...

August 21, 2019 7
ނޭޕާލް އަތުން ބަދަލުހިފަން ރާއްޖެ އަށް ފުރުސަތެއް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން މާލޭގައި އޮތް އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭން މޮޅުވާން މަޖުބޫރު މެޗެއްގައި ނޭޕާލް އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ ފުރުސަތު ގެއްލުނެވެ. އަމިއްލަ...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 22
ފުރަތަމަ މެޗުން ކިރްގިސްތާން އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މިރޭ ކިރްގިސްތާން އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު ދެ ވަނަ މެޗުން މާދަމާ، މުބާރާތް...

August 20, 2019 8
"އިތުބާރު އެބައޮތް، މި ޓީމަށް މަދުވަނީ މެޑެއްޔެއް"

އޭވީސީ މެންސް ސީނިއާ ސެންޓްރަލް ޒޯން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖެ ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ކިރްގިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު މުބާރާތަށް ކަނޑައެޅި ޓާގެޓަށް ވާސިލްވުމަށް...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 11
ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭން ތަފާތު ދައްކާނެ: ލޯންގޭ

ނޭޕާލުގައި މިއަދު ފަށާ އޭވީސީ މެންސް ސީނިއާ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުން ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެ ތަފާތު ދައްކާނެ ކަމަށް ޓީމުގައި ހުރި އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު އަބްދުލް ކަރީމް (ލޯންގޭ) ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 12
ފަހު މެޗުން ވެސް ލަންކާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުން ސްރީ ލަންކާއާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ތިން ވަނަ މެޗުން ވެސް މިރޭ ލަންކާ އަތުން 3-1 ސެޓުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 7
ފަހު މެޗުން ލަންކާ ބަލިކުރަން ފޯރިގަދަކުރަނީ

އާދިއްތަ ދުވަހު ނޭޕާލުގައި ފަށާ ސެންޓްރަލް ޒޯނުގެ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ސްރީ ލަންކާއާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި ކުޅެން ހަމަޖެއްސި ތިން މެޗުގެ ތެރެއިން ރަސްމީ މެޗުގެ ގޮތުގައި...

August 14, 2019 5
15 އަހަރަށް ފަހު ލޯންގޭ ގައުމީ ޓީމާ ދުރަށް

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ސީނިއާ ޓީމަށް މިދިޔަ 15 އަހަރު ކުޅުނު އަހުމަދު އަބްދުލް ކަރީމް (ލޯންގޭ) އަންނަ ހަފްތާގައި ނޭޕާލުގައި އޮތް ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތަށް ފަހު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 8
ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ލަންކާ އިން ވަރުގަދަ ޓީމެއް

މި މަހު 18 ގައި ނޭޕާލުގައި ފަށާ ސެންޓްރަލް ޒޯން މެންސް ސީނިއާ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށާއި ގެއްލިފައިވާ ވޮލީގެ ފޯރި އަލުން ދިރުވުމަށް މާލޭގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ލަންކާ އިން ވަރުގަދަ ސްކޮޑަކާ އެކު އައިސްފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019 7
ބުރަ މަސައްކަތުން ހުޒަންޓެގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް

"މި އެވޯޑަށް މަސައްކަތްކުރާތާ މިވީ ތިން ވަނަ އަހަރު. ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް. ވަރަށް ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް ސެކްރިފައިސްކޮށްގެން މި އެވޯޑް ލިބުނީ. ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެވޯޑް ލިބުނީމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާވެއްޖެ،"

23 ޖުލައި

July 23, 2019 8
ވޮލީބޯޅަ: ރިޔޫނިއަން އަތުން ބަލިވެ ރާއްޖެ ކަޓައިފި

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރީޔޫނިއަން އަތުން 3-1 ސެޓުން ބަލިވެ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމު އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކަޓައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019 1
"ރާއްޖޭގެ ވޮލީ އަށް ބޭނުންވަނީ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް"

ރާއްޖޭގެ ވޮލީ އަށް މި ސަރަހައްދުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަން ބޭނުން ނަމަ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް ފަށައި ޒުވާން އުމުރުގައި ވޮލީ ކުޅުންތެރިން ހޯދައިގެން ރަނގަޅު ތަމްރީންތަކެއް ދީގެން އޭގެތެރެއިން ގައުމީ ޓީމެއް އެކުލަވާލުން ކަމަށް ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ސާޖިދު (ކާއްޓޭ) ބުނެފި...

07 ޖުލައި

July 07, 2019 4
ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމަށް ލިބުނީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް: ކޯޗު

ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމު މިހާރު ސާބިއާގައި ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއް ފުރިހަމަކުރަމުން އަންނައިރު، މިއީ ދުނިޔޭގެ ވޮލީބޯޅަ އިތުރަށް ދަސްކޮށް ގިނަ އާ ތަޖުރިބާތަކެއް ކޮށްލަން ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ސާޖިދު (ކާއްޓޭ) ބުނެފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019 1
ރާއްޖޭގެ ވޮލީ އަށް ސާބިއާގެ އިތުރު އެހީތަކެއް

ރާއްޖޭގެ ވޮލީބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް އިތުރު އެހީތަކެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ސާބިއާގެ ވޮލީބޯލް ފެޑެރޭޝަނާ އެކު ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019
ތަމްރީންތަކަށް ގައުމީ ޓީމެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރަޕަށް

އަންނަ މަހު މޮރިޝަސްގައި އޮންނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމަށް ސާބިއާގައި ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ހޯދައިދެއްވައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 3
ވޮލީ ޓީމުގެ މެނޭޖަރު ޑިލައިޓް އައްޔަ އިސްތިއުފާދީފި

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ މެނޭޖަރުގެ މަގާމު ފުރަމުން އައި އަލީ ލަތީފް (ޑިލައިޓް އައްޔަ) މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018
ސަތޯގެ ވާހަކަތަކަށް އަދީލް ރައްދުދީފި

ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމު އޮތީ ބޮންސުންލާފައި ކަމަށާއި އޭގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހެނީ ކުރީގެ ކޯޗުން ކަމަށް އަންހެން ޓީމުގެ ކޯޗު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ސަތޯ) ބުނެފައިވާތީ ކުރީގެ ކޯޗު އަހުމަދު އަދީލް (ބޭބެ) ރައްދުދީފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 1
ކުރިއެރުން ހޯދޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް: ލޯންގޭ

މި ފަހަރުގެ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމަށް ރަނގަޅު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަދި ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު އަބްދުލް ކަރީމް (ލޯންގޭ) ބުނެފި އެވެ.