19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 11
ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭން ތަފާތު ދައްކާނެ: ލޯންގޭ

ނޭޕާލުގައި މިއަދު ފަށާ އޭވީސީ މެންސް ސީނިއާ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުން ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެ ތަފާތު ދައްކާނެ ކަމަށް ޓީމުގައި ހުރި އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު އަބްދުލް ކަރީމް (ލޯންގޭ) ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 12
ފަހު މެޗުން ވެސް ލަންކާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުން ސްރީ ލަންކާއާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ތިން ވަނަ މެޗުން ވެސް މިރޭ ލަންކާ އަތުން 3-1 ސެޓުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 7
ފަހު މެޗުން ލަންކާ ބަލިކުރަން ފޯރިގަދަކުރަނީ

އާދިއްތަ ދުވަހު ނޭޕާލުގައި ފަށާ ސެންޓްރަލް ޒޯނުގެ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ސްރީ ލަންކާއާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި ކުޅެން ހަމަޖެއްސި ތިން މެޗުގެ ތެރެއިން ރަސްމީ މެޗުގެ ގޮތުގައި...

August 14, 2019 5
15 އަހަރަށް ފަހު ލޯންގޭ ގައުމީ ޓީމާ ދުރަށް

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ސީނިއާ ޓީމަށް މިދިޔަ 15 އަހަރު ކުޅުނު އަހުމަދު އަބްދުލް ކަރީމް (ލޯންގޭ) އަންނަ ހަފްތާގައި ނޭޕާލުގައި އޮތް ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތަށް ފަހު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 8
ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ލަންކާ އިން ވަރުގަދަ ޓީމެއް

މި މަހު 18 ގައި ނޭޕާލުގައި ފަށާ ސެންޓްރަލް ޒޯން މެންސް ސީނިއާ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށާއި ގެއްލިފައިވާ ވޮލީގެ ފޯރި އަލުން ދިރުވުމަށް މާލޭގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ލަންކާ އިން ވަރުގަދަ ސްކޮޑަކާ އެކު އައިސްފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019 7
ބުރަ މަސައްކަތުން ހުޒަންޓެގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް

"މި އެވޯޑަށް މަސައްކަތްކުރާތާ މިވީ ތިން ވަނަ އަހަރު. ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް. ވަރަށް ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް ސެކްރިފައިސްކޮށްގެން މި އެވޯޑް ލިބުނީ. ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެވޯޑް ލިބުނީމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާވެއްޖެ،"

23 ޖުލައި

July 23, 2019 8
ވޮލީބޯޅަ: ރިޔޫނިއަން އަތުން ބަލިވެ ރާއްޖެ ކަޓައިފި

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރީޔޫނިއަން އަތުން 3-1 ސެޓުން ބަލިވެ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމު އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކަޓައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019 1
"ރާއްޖޭގެ ވޮލީ އަށް ބޭނުންވަނީ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް"

ރާއްޖޭގެ ވޮލީ އަށް މި ސަރަހައްދުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަން ބޭނުން ނަމަ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް ފަށައި ޒުވާން އުމުރުގައި ވޮލީ ކުޅުންތެރިން ހޯދައިގެން ރަނގަޅު ތަމްރީންތަކެއް ދީގެން އޭގެތެރެއިން ގައުމީ ޓީމެއް އެކުލަވާލުން ކަމަށް ގައުމީ ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ސާޖިދު (ކާއްޓޭ) ބުނެފި...

07 ޖުލައި

July 07, 2019 4
ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމަށް ލިބުނީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް: ކޯޗު

ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމު މިހާރު ސާބިއާގައި ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއް ފުރިހަމަކުރަމުން އަންނައިރު، މިއީ ދުނިޔޭގެ ވޮލީބޯޅަ އިތުރަށް ދަސްކޮށް ގިނަ އާ ތަޖުރިބާތަކެއް ކޮށްލަން ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ސާޖިދު (ކާއްޓޭ) ބުނެފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019 1
ރާއްޖޭގެ ވޮލީ އަށް ސާބިއާގެ އިތުރު އެހީތަކެއް

ރާއްޖޭގެ ވޮލީބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް އިތުރު އެހީތަކެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ސާބިއާގެ ވޮލީބޯލް ފެޑެރޭޝަނާ އެކު ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019
ތަމްރީންތަކަށް ގައުމީ ޓީމެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރަޕަށް

އަންނަ މަހު މޮރިޝަސްގައި އޮންނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމަށް ސާބިއާގައި ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ހޯދައިދެއްވައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 3
ވޮލީ ޓީމުގެ މެނޭޖަރު ޑިލައިޓް އައްޔަ އިސްތިއުފާދީފި

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ މެނޭޖަރުގެ މަގާމު ފުރަމުން އައި އަލީ ލަތީފް (ޑިލައިޓް އައްޔަ) މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018
ސަތޯގެ ވާހަކަތަކަށް އަދީލް ރައްދުދީފި

ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމު އޮތީ ބޮންސުންލާފައި ކަމަށާއި އޭގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހެނީ ކުރީގެ ކޯޗުން ކަމަށް އަންހެން ޓީމުގެ ކޯޗު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ސަތޯ) ބުނެފައިވާތީ ކުރީގެ ކޯޗު އަހުމަދު އަދީލް (ބޭބެ) ރައްދުދީފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 1
ކުރިއެރުން ހޯދޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް: ލޯންގޭ

މި ފަހަރުގެ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމަށް ރަނގަޅު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަދި ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު އަބްދުލް ކަރީމް (ލޯންގޭ) ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018
އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާނީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމު

އަންނަ މަހު އިންޑޮނީޝިއާގައި އޮންނަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އިންޑޯ އާއި ބީޗް ވޮލީބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރާއްޖޭން ވާދަކުރަނީ ފިރިހެން ޓީމު ކަމަށް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 3
ތަފާތު ދެއްކޭ ވަރަށް ހިތްވަރު އެބަހުރި: ލޯންގޭ

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ އާ ސްކޮޑުގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންގެ ކިބައިގައި ތަފާތެއް ދެކޭ ވަރުގެ ހިތްވަރު އެބަހުރި ކަމަށް ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަދި ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިޔާ އަހުމަދު އަބްދުލް ކަރީމް (ލޯންގޭ) ބުނެފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018 1
ވަކި ބަޔަކަށް ބަރޯސާނުވާނަން: ގައުމީ ވޮލީ ކޯޗު

އަންނަ އޭޕްރިލް މަހު އޮންނަ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ ސްކޮޑު އިއުލާންކުރިއިރު، އާންމުކޮށް ފެންނަ ސީނިއާ ހަތް ކުޅުންތެރިއަކު މި ފަހަރު ނުހިމަނަ އެވެ. ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ސާޖިދު (ކާއްޓޭ) ބުނީ ބޭނުންވަނީ އެއް ބަޔަކަށް ބަރޯސާވުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ރަނގަޅު...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 9
ކުޑަކާއްޓޭ އާއި ބަޓިސް ނެތި ގައުމީ ސްކޮޑު ނަގައިފި

އަންނަ އޭޕްރިލް މަހު އޮންނަ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ ސްކޮޑު މިއަދު އިއުލާންކުރިއިރު ތަޖުރިބާކާރު ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ އިސްމާއިލް ސާޖިދު (ކުޑަކާއްޓޭ) އާއި އިޝާން މުހައްމަދު (ބަޓިސް) ބާކީވެއްޖެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017 12
ސެމީން ފުރުސަތު ނުލިބި ރާއްޖެ މުބާރާތުން ކަޓައިފި

ތުރުކުމެނިސްތާން އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިވެ ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްދާ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ނުލިބި ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމު މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2017 19
ރާއްޖޭން ސެޓު ނިންމަން ދަސްކުރަން ޖެހޭ: ކޯޗު

އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކިރްގިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭން ފުރަތަމަ ދެ ސެޓުގައި އެހާ ބޮޑަށް ވާދަކޮށް ލީޑު ވެސް ނަގާފައިވަނިކޮށް ރާއްޖެ އަށް މެޗު ގެއްލުނީ ސެޓު ނިންމަން ނޭގިގެން ކަމަށާއި ރާއްޖޭން ދަސްކުރަންވީ ސެޓު ނިންމަން ކަމަށް ކޯޗު މުހައްމަދު ޝަރަފް ބުނެފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 1
ކުރިއެރުން ލިބިއްޖެ، ހެކިތައް އެބަހުރި: ޝަރަފް

މާލޭގައި އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ފަށާ އޭޝިއަން ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމު މިވަގުތު ތައިލެންޑުގައި ފުރިހަމަކުރަމުން އަންނަ ތަމްރީން ކޭމްޕުގައި ޓީމަށް ކުރިއެރުން ލިބެމުން އަންނަ ކަމުގެ ހެކިތައް ފެންނަމުން އަންނަ ކަމަށް ކޯޗު މުހައްމަދު ޝަރަފް ބުނެފި އެވެ.