20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 20
ގާނޫނު ނަގަހައްޓާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރާއްޖެއިން ދީފި

ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީ ނަގަހައްޓާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން، ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އަށް އިއްޔެ ދެއްވައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 159
ރާއްޖެއަށް ސިފައިން ފޮނުވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް:ބީޖޭޕީ

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެ އަށް ފޮނުވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އެބައޮތް ކަމަށް އިންޑިޔާގެ ވެރިކަން ކުރާ، ބާރަތިޔާ ޖަނަތާ ޕާޓީ (ބީޖޭޕީ)ގެ ލީޑަރު ޔަޝްވަންތު ސިންހަ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 38
ސައޫދީއަށް ކުރި ދަތުރު ކާމިޔާބު: ޝައިނީ

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ކުރި ދަތުރު ކާމިޔާބު ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 10, 2018 10
ރާއްޖެ ޓީވީ މެދުކަނޑާލުމުން އެމެރިކާ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް ލިބުނު އިންޒާރުތަކާ ގުޅިގެން އެ ސްޓޭޝަނުގެ ބްރޯޑްކާސްޓިން މެދުކަނޑާލުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާ އިން ރޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

February 10, 2018 18
ޑިމޮކްރަސީ އޮތީ ނާޒުކު ފައްތަރެއްގައި: ކޯފީ އަނާން

ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ އާއި ކުރިއެރުމާއި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އޮތީ ނާޒުކު ފައްތަރެއްގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސަރުކާރުން ގާނޫނީ ހުކޫމަތަށް ރުޖޫއަވާން އދ. ގެ ކުރީގެ...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 21
ޕީޕީއެމް ސަޕޯޓަރުން ސުޕްރީމްކޯޓު ދޮށުގައި އަޑުއުފުލައިފި

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކާ ދެކޮޅަށް އެ ކޯޓު ދޮށުގައި މިއަދު މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

February 04, 2018 19
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރުތު ވަނީ އުނިވެފައި:ވަކީލުން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގާނޫނުއަސާސީއާ މިހާރު ހިލާފުވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ވެރިކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ދެމިހުންނެވުމުގެ ޝަރުތު އުނިވެފައިވާ ކަމަށް ބައެއް ވަކީލުން...

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018 9
އަމުރު ތަންފީޒު ކުރަންދެން މަގުމަތީގައި ތިބޭނަން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ރޭ ނެރުނު އަމުރު ސަރުކާރުން ތަންފީޒު ކުރަން ދެން މަގުމަތީގައި ތިބޭނެ ކަމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ،

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 36
ގަދަ ބާރުން ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބެއް ނުހޯދޭނެ: ޔުމްނާ

ގަދަ ބާރު ދައްކައިގެން ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި ތާއީދު ސަރުކާރަށް ހޯދުމަކީ ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 46
ޑިމޮކްރަސީގައި އަތްފައި އިސް ނުކުރާނެ: މަސީހް

ޑިމޮކްރަސީގައި ކަންކަން ނިންމާނީ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ކަމަށާއި އަތްފައި އިސްކޮށްގެން ޑިމޮކްރަސީގައި ކާމިޔާބު ނުލިބޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017
ތުޅާދޫ ޖަގަހަ "ލޫޓުވި" މައްސަލަ ބަލަން ގޮވާލައިފި

ބ. ތުޅާދޫގައި ހުންނަ އެމްޑީޕީ ޖަގަހައަކަށް ގެއްލުންދީ، އެ ތަން "ލޫޓުވި" މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި އެ ޕާޓީން ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް އިއްޔެ ގޮވާލައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 57
ރާއްޖެއާ މެދު ކަންބޮޑުވެ އެމެރިކާ-އިންޑިއާ މަޝްވަރާއަށް

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓުން އިންޑިއާގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ އެކު، މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަޝްވާރަކޮށްފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2017 45
ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހާލަތު ބައެއް ޖަމާއަތްތަކަށް ކިޔައިދީފި

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމާއަތްތަކާ ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 37
ގަރާރު އޮތީ ވަކިކޮޅަކަށް ބުރަވެފައި: ސަރުކާރު

ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު އޮތީ ވަކިކޮޅަކަށް ބުރަވެފައި ކަމަށާއި އެ ގަރާރުގައި ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

October 05, 2017 28
ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް އީޔޫ އިން ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެ: ސަފީރު

ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ރާއްޖެ އިން އީޔޫ އާއި ބެލްޖިއަމަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަހުމަދު ޝިއާން...

October 05, 2017 70
ރާއްޖެއަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން ލަސްވެއްޖެ: އީޔޫގެ މެންބަރުން

ރާއްޖޭގައި ކަންކަން ހިނގަމުންދަނީ ޑިމޮކްރަސީއާ ބީރައްޓެހި މާހައުލެއްގައި ކަމަށާއި ގައުމުގެ ވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން ލަސްވެއްޖެ ކަމަށް އީޔޫ ޕާލިމެންޓުގެ ބައެއް މެމްބަރުން...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 59
ރާއްޖެ ބަދުނާމު ކުރުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ: ރައީސް ޔާމީން

ރާއްޖެ ބަދުނާމު ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތާއި ބޭއިންސާފު ވާހަކަތައް ދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 30
އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އަށް ގަދަކަމުން ވަތް މައްސަލާގައި އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރަކަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާތަކުގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މާދަމާ ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 55
މަޝްވަރާއަށް ޕާޓީތަކުން ޖަވާބެއް ނުދޭ: ޝައިނީ

ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާއެކު ބޭއްވުމަށް ނިންމި މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވުމާ މެދު އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އިޖާބަ ދީފައި ނުވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 21
މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވުމާމެދު އެމްޑީޕީން ގޮތެއް ނިންމަނީ

ސަރުކާރުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާއެކު ބާއްވާ މަޝްވަރާތަކުގައި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ބައިވެރިވުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ އެ ޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ކަމަށް މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 69
މައުމޫން ހިމެނޭ ގޮތަށް މަޝްވަރާއަށް ދައުވަތު ދީފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ޝަރުތަކާ ނުލައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާތައް އަލުން ފެށުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަނެއްކާވެސް ޕާޓީތަކަށް މިއަދު ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017 11
ހައްގުތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރަން ކެނެޑާއިން ގޮވާލައިފި

ގާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ހައްގުތަކަށް އިހުތިރާމްކުރުމަށް ރާއްޖެ އަށް ކެނެޑާ އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 35
އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ ޝަރީއަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު 13 މެމްބަރަކަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާތަކުގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ވެސް މަޖިލީހުގެ މިހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެއްފަހަރާ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 9
މެމްބަރުން ފިއްތާތީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ނާޒުކު: ޕީޖީއޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނަށް ތަަފާތު ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކުރާތީ ރާއްޖެ ނާޒުކު ހާލަތަކަށް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށް ޕާލަމެންޓޭރިއަންސް ފޯ ގްލޯބަލް އެކްޝަން (ޕީޖީއޭ) އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.