21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 2
ޓްރެކްޓާސް ސިންގަޕޫރުގެ ކޯހެއް ޕޮލީޓެކްނިކްގައި ހިންގަނީ

ޓްރެކްޓާސް ސިންގަޕޫރުގެ ހެވީ މެޝިނާއި އިންޖީނު މަރާމާތުކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ދެ ކޯހެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލީޓެކްނީކްގައި ފަށަން މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 8
"މަސައްކަތްތެރިންނަށް އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއް ދޭންޖެހޭ"

މަސައްކަތްތެރިންގެ އަޑު އަހައި، ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ދިނުމުގައި އޮންނަ ތަފާތު ކުރުން ނައްތާލައި، ހަމަހަމަކަމާއެކު ކުރިއެރުން ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019
ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ދަރިވަރުން ސްޓެލްކޯގައި ތަމްރީންކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ސްޓެލްކޯގައި ތަމްރީން ދިނުމަށް މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 14
ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ހަންނާން،ޕޮލިޓެކްނިކަށް ނާސިރު

ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ސީއީއޯ އިން އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 3
ގެއްލުނު މުދަލަށް ސެކިއުރިޓީ ކުންފުނިން ބަދަލު ދެނީ

ޕޮލިޓެކްނިކް ހިންގާ އިމާރާތުން ބައެއް ތަކެތި ގެއްލުނު މައްސަލާގައި، އެތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔަ ކުންފުނިން ދައުލަތަށް ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 7
ތައުލީމާ ބެހޭ ބިލަށް އިދާރާތަކުގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ތައުލީމާ ބެހޭ ބިލަށް ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ ލަފާ ހޯދުމަށް މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ތަރައްގީ ކޮމެޓީން އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ.