02 އޯގަސްޓް

August 02, 2019 13
ރާއްޖެއާއި ސީޝެލްސްއާ ދެމެދު ހަތް އެއްބަސްވުމެއް

ރާއްޖެ އާއި ސީޝެލްސްއާ ދެ ގައުމުން އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ހަތް އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

August 02, 2019 7
ސީޝެލްސްއާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން ސީޝެލްސް އަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިއަދު މަޝްވަރާ...

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019 21
ރައީސް ސީޝެލްސް އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސީޝެލްސް އަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 25
ރައީސް ސީޝެލްސް އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސީޝެލްސް އަށް ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018 47
ސީޝެލްސްގައި ދިވެއްސަކު ތަޖުރިބާކުރި ދިރިއުޅުން

ދިވެހިންނާއި ސީޝެލްސްއާ ދެ ގޮތަކުން ގުޅެ އެވެ. ފުރަތަމަ ގޮތަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ލީޑަރެއް ކަމަށްވާ ސ. ހިތަދޫ އަބްދުﷲ އަފީފް އެ ގައުމަށް އަމިއްލައަށް އަރުވާލެވިގެން އުޅުއްވުމާއި އެ ތަނުގައި އާބާދުވެފައިވާ އޭނާގެ އާއިލާ އެވެ. ދެން ރާއްޖެއާ އެއްގޮތް ސިފަތަކެއް ލިބިފައިވާ އެ ގައުމުގެ ޓޫރިޒަމެވެ. އެކަމަކު ދައްކަން މިއުޅޭ ވާހަކަ މިއިން...

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 11
ސީޝެލްގެ މަސް ބޯޓެއް އެމްއެންޑީއެފުން ހިފަހައްޓައިފި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެ އުޅުނު ސީޝެލްސްގެ މަސް ބޯޓެއް ދިވެހި ސިފައިން މިއަދު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.