09 ޖުލައި

July 09, 2020 6
ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން އުވާލަންޖެހޭ: މަހުލޫފް

ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާއިރު ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނަކީ އުވާލަންޖެހޭ ތަނެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 3
ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 18ގައި

މި އަހަރުގެ ދޮށީ އުމުގެ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޕެންޝަން އޮފީހާއި ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 1
ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ބައިވެރިވުން މުހިއްމު: މަހުލޫފް

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން ގުޅިފައި އޮތުން މުހިންމު ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019
ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ޗެއާމަނަކަށް ވޮލީ ހުސެއިން

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ކުރީގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން މުހައްމަދު އިއްޔެ އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2017 3
ރާއްޖޭގައި ސްޕޯޓްސް ސްކޫލެއް އަޅަނީ

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ހުނަރުވެރިން އުފެއްދުމުގެ މަގުސަދުގައި ރާއްޖޭގައި ސްޕޯޓްސް ސްކޫލެއް އެޅުމަށް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 5
ކުޅިވަރުގެ ބޮޑު ބައްދަލުވުމެއް: ވަރަށް ކާމިޔާބު!

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހިއްސާކޮށް އަދި ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވިދާނެ ގޮތްތަކާ މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި ކުޅިވަރު ކޮންފަރެންސް "ސްޕޯޓްސް އިޖްލާސް" ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.