30 ޖޫން

June 30, 2019 8
ރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތާ ގުޅެން އޮސްޓްރޭލިއާ އެހީވާނެ

ކޮމަންވެލްތާ ރާއްޖެ އަލުން ގުޅުމަށް އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން ރާއްޖެ ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޑޭވިޑް ހެލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 8
އޮސްޓްރޭލިއާގައި ހުރި ކުއްޖާގެ ދިފާއުގައި ޕެޓިޝަނެއް

ސިއްހީ މައްސަލަތަކެއް ހުރި ދިވެހި ފިރިހެން ކުއްޖަކު އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ފޮނުވާލަފާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމުން، އެ ކުއްޖާގެ ދިފާއުގައި ޕެޓިޝަނެއް ތައްޔާރު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 36
އޮސްޓްރޭލިއާއިން ދިވެހި ކުއްޖަކު ފޮނުވާލުމުގެ ބިރު

އުފެދުމުގައި ހުރި ސިއްހީ މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން ދިވެހި ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ވިސާ ނުލިބި، ޑިޕޯޓްކޮށްލަފާނެ ކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 8
އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ރާއްޖެއަށް ސްކޫޓްގެ ހާއްސަ އަގެއް!

ސްކޫޓް އެއާލައިން އިން އޮސްޓްރޭލިއާ އާއި ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުކުރާ ފްލައިޓްތަކަށް ވަރަށް އަގުހެޔޮ ފެއާއެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 19
ޝަރުތުހަމަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވާދަކުރެވޭނެ: ސަރުކާރު

ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވެސް އެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެ، އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ރައްދު ދީފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 14
ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވޭ: އޮސްޓްރޭލިއާ

ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ މިނިވަންކަމަށް ނުފޫޒު ފޯރާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން އަމަލުތައް ބަހައްޓާ ކަމަށް ބުނެ އޮސްޓްރޭލިއާ އިން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 20
ޖުނެއިދު އަނެއްކާ ވެސް ކަސްޓަމްސް އަށް

ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް، އެމްޕީއެލްގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޖުނެއިދު، ރައީސް އަބަދުﷲ ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 4
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސްކޮލަޝިޕަށް ހުޅުވާލައިފި

އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް ދޭ ސްކޮލަޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 5
އޮސްޓްރޭލިއާ ސްކޮލަޝިޕުން ކިޔެވޭ ދާއިރާތައް އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ދޭ ސްކޮލަޝިޕްތަކުގައި ކިޔެވޭ ދާއިރާތައް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 10
އޮސްޓްރޭލިއާ ސްކޮލަޝިޕްގެ ލިޔުން 10 ދަރިވަރަކަށް ދީފި

އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް މި އަހަރު ދިން ސްކޮލަޝިޕަށް ހޮވުނު 10 ދަރިވަރަކަށް އެކަމުގެ ލިޔުން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 3
އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރު ސްކޮލަޝިޕްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުން ދެމުން އަންނަ ސްކޮލަޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އަންނަ ހުކުރުދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 8
އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުގެ ސްކޮލަޝިޕަށް ހުޅުވާލައިފި

އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް ދެމުން އަންނަ ސްކޮލަޝިޕަށް ކުރިމަތިލާން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 16
ކާޓިން ޔުނިވާސިޓީގެ ބޯޑު މެމްބަރަކަށް ޑރ. ޝަކީލާ

އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ހުންނަ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ކާޓިން ޔުނިވާސިޓީގެ ސްކޫލް އޮފް މެނޭޖްމަންޓް (އެސްއޯއެމް)ގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ މެމްބަރު ކަން ކުރީގެ ވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ޑރ. މަރިޔަމް ޝަކީލާ އަށް ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 3
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސްކޮލަޝިޕް މި އަހަރު 16 ދަރިވަރަކަށް

އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް މި އަހަރު ދިން ސްކޮލަޝިޕަށް ހޮވުނު 16 ދަރިވަރުންނަށް އެކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 8
އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ދޭ ސްކޮލަޝިޕް އިތުރުކުރަނީ

އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް ދެމުން އަންނަ ސްކޮލަޝިޕްގެ އަދަދު އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިތުރުކުރަން އެ ގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 14
އަބުރުގެ ބިލުން ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ނެތޭނެ: އޮސްޓްރޭލިއާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަބުރުގެ ބިލު ފާސްވެއްޖެ ނަމަ ރާއްޖޭގައި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ނެތިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.