01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2020 2
ޗައިނާގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރަން ބޮޑު ދެ އިވެންޓެއް

ޗައިނާގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން އެ ގައުމުގައި ދެ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 50
ފައްޓަރަށްވުރެ އެކުވެރިކަމުގެ އަގު ބޮޑު: ޗައިނާ ސަފީރު

ވާރުތަވެގެން އަންނަ، މާމަގެ ފައްޓަރުބަޔަކީ އަގުހުރި އެއްޗެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ޗައިނާ އަށް އެކުވެރިކަން މާ މުހިންމު ވެފައި އަގުބޮޑު ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޗައިނާ އަށް ރާއްޖޭން އަދާކުރަންޖެހޭ ބޮޑު ދަރަންޏާ ގުޅޭ ގޮތުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް، ޗައިނާއިން ރާއްޖެ ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖަންގް ލިޒޯންގް މިއަދު...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 37
ބޭނުންޖެހޭ ކޮންމެ ވަގުތަކު ޗައިނާއިން އެހީވާނެ: ސަފީރު

އަންނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ޗައިނާ އަށް ދައްކަން ޖެހޭ ބައެއް ލޯނުތައް ފަސްކޮށްދީފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރާއްޖޭން އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅަކު ވެސް އެ ގައުމު އޮންނާނެ ކަމަށް، ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރު ޖަންގް ލިޒޯންގް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 18, 2020 27
ޗައިނާގެ ލޯނުތައް ފަސްކޮށްދީފާނަން: އިދިކޮޅު

ޗައިނާއިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ޕީޕީއެމަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ފަސްކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި މި ސަރުކާރަށް އެކަން ނުވާ ނަމަ އެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް...

November 18, 2020 71
ލޯނު ދެއްކުމަށް ޗައިނާއިން ވަނީ ލުއި ދީފައި

އަންނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ޗައިނާ އަށް ދައްކަން ޖެހޭ ބައެއް ލޯނުތައް ފަސްކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 94
"ޗައިނާގެ ލޯނުތައް ދެއްކުމަށް އެއްވެސް ލުޔެއް ނުދިން"

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔެ ބަންދުވެފައިވާ މި ހާލަތުގައި ލޯނުތައް ދެއްކުމަށް ޗައިނާއިން އެއްވެސް ލުޔެއް ނުދިިން ކަމަށާއި ރާއްޖެއާ މެދު އެ ގޮތަށް ކަންތައް ނުކުރެއްވުމަށް ޗައިނާ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގެ ކިބައިން، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 14
ޔޫޕީއާރުގައި ރާއްޖެއަށް ބައެެއްގައުމުތަކުން ތައުރީފުކޮށްފި

އިންސާނީ ހައްގުތައްް ހިމާޔަތް ކުރަން ރާއްޖެ އިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް މުރާޖައާ ކުރަން އދ. ގެ ޖެނީވާގެ އޮފީހުގައި ރޭ ބޭއްވި ޔުނިވާސަލް ޕީރިއަޑިކް ރިވިއު (ޔޫޕީއާރު) ސެޝަންގައި ބައެއް ގައުމުތަކުން ރާއްޖެ އަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 49
ޕޮމްޕިއޯ އުޅުއްވީ ދޭތެރެޖައްސަން: ޗައިނާ

އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކް ޕޮމްޕިއޯ ރާއްޖެ އަށް އިއްޔެ ކުރެއްވި ދަތުރުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ދޭތެރެ ޖައްސަން ކަމަށް ބުނެ ޗައިނާ އިން ރައްދު ދީފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 32
ރަނގަޅު ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެން ބޭނުން:ޕޮމްޕެއޯ

އިންޑޯ-ޕެސިފިކް ސަަރަހަައްދާއި ބައިނަލް އަގުވާމީ މުޖުތަމައުގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ މުހިއްމުކަން އަންނަނީ އިތުރުވަމުން ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ރަނގަޅު ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަން އެމެރިކާ ބޭނުންވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކް ޕޮމްޕެއޯ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 3
ދަރަނި ރިސްޓްރަކްޗާކުރަން މަޖިލީހުން ސަރުކާރަށް ލަފާދީފި

އެހެން ގައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުން ނަގާފައިވާ ދަރަނިތައް ފިޔަވައި އެހެން ދަރަނިތައް ރިސްޓްރަކްޗާކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ސަރުކާރަށް ލަފާދީ ރިޕޯޓެއް މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 9
ގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރަން ރާއްޖެ-ޗައިނާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އަލުން ރަނގަޅު ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިިމް އަމީރު ޗައިނާގެ ސަފީރާ އެކު މިިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި...

October 15, 2020 28
ޓޫރިސްޓުން ގެންނަން ޗައިނާއާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ރާއްޖެ އަށް ޓޫރިސްޓުން ގެނައުމަށް ޗައިނާއާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާއި އުންމީދަކީ ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުން ދަތުރުތައް ފަށާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނުން ކަމަށް...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 37
ފައްޔާޒުގެ ވާހަކަތަކަށް ޗައިނާ އިން ރައްދު ދީފި

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ ލޯނުގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރު ޖަންގް ލިޖޮންގް މިއަދު ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 8
އެފްޓީއޭއިން ފައިދާވާނެ، ދައްކަނީ ހުސް ވާހަކަ: ސައީދު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޗައިނާއާ އެކު ސޮއިކުރި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުން ފައިދާ ހޯދެން އޮއްވައި، މި ސަރުކާރުން ދައްކަނީ އޮއްޓަރެއް ނެތް ވާހަކަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު އަދި މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 47
އެފްޓީއޭ އޮތް ގޮތަށް ކުރިއަކަށް ނުގެންދާނަން: ފައްޔާޒު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޗައިނާއާ އެކު، ރާއްޖެ އިން ވެފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުން ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެ ކަމަށާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި އޭނާ ހުންނަވައި، މިހާރު އެއްބަސްވުން އޮތް ގޮތަށް ތަންފީޒު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ރޭ...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2020 48
"ލޯނުތައް ޖޫރިމަނާއާ ނުލައި ދެއްކޭ ގޮތް ހަދަންޖެހޭ"

ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން ނަގާފަައި ހުރި ލޯނުތައް ޖޫރިމަނާއަކާ ނުލައި ދެއްކޭ ގޮތް ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 25
އެފްޓީއޭ ތަންފީޒުނުވަނީ "ޕަވަސްޓްރަގުލް"އާ ހެދި:ސައީދު

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓް (އެފްޓީއޭ) ތަންފީޒު ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ ބާރުވެރިކަން ހޯދުމުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި...

October 07, 2020 30
ޗައިނާއާއެކު ފްރީޓްރޭޑް އެއްބަސްވުމެއް ނެތް: ނަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ޗައިނާއާ އެކު ރާއްޖޭން ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުގައި ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާތީ އެ އެއްބަސްވުން މިހާރު...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 20
ޗައިނާއިން ދަތުރުތައް ފަށަން ޝާހިދު އެދިވަޑައިގެންފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ހުއްޓާލާފައިވާ ވައިގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް އަލުން ފަށަން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 22
ރަށްތައް އަތުލާ ވާހަކައިގެ އަސާސެއް ނެތް:ޗައިނާ

ރާއްޖެއަށް ޗައިނާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް ނުދެއްކިއްޖެ ނަމަ އޭގެ ބަދަލުގައި އެ ގައުމަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކެއް ދޫކޮށްލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަައިގެ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖަންގް ލިޖޮންގް މިއަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 21
ލޯނު ފަސްކުރާ މަޝްވަރާގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުވާނެ: ސަފީރު

ރާއްޖެ އަށް ޗައިނާ އިން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް ފަސްކޮށް ދިނުމުގެ މަޝްވަރާގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ވާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އެ ގައުމުގެ ސަފީރު ޒަންގް ލިއޮންގް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 72
ރާއްޖެއަށް ލޯނު ދެނީ ޝަރުތަކާ ނުލައި: ޗައިނާ ސަފީރު

ރާއްޖެ އާއި އެހެން ގައުމުތަކަށް ވެސް ޗައިނާ އިން ލޯނު ދެނީ ވަކި ކަމަކަށް ޝަރުތުކޮށްފައި ނޫން ކަމަށާއި ލޯނު ނަގާ ގައުމަކުން ނުރުހޭ ކަމަކަށް މަޖުބޫރު ނުކުރާނެ ކަމަށް ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖަންގް ލިޖޮންގް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 23
ރާއްޖެ-އެމެރިކާ އެއްބަސްވުމަށް އިންޑިއާގެ ތާއީދު

ރާއްޖެ އާއި އެމެރިކާ އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ސޮއިކުރި ސެކިއުރިޓީ އެއްބަސްވުމަކީ އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތު ސާފުކޮށް ދައްކައިދޭ ނިންމުމެއް ކަމަށް ސިފަކޮށް އިންޑިއާ އިން އެ އެއްބަސްވުމަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ނޫހަކުން ބުނެފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 6
ޗައިނާ ކުންފުންޏަކުން ރާއްޖެއަށް މާސްކާއި ޕީޕީއީ ދީފި

ޗައިނާގެ ޝަންހާއީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕުން ރާއްޖެއަށް 20،000 މާސްކާއި 500 ޕީޕީއީ އަދި 10،000 އަންގި މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.