22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 1
ސިލްކް ރޫޓަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނެ: ސަރުކާރު

ޗައިނާގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރަން ގާއިމްކުރާ ސިލްކް ރޫޓުގައި ރާއްޖޭން ފުރިހަމަ އަށް ބައިވެރިވެ އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 14
ގޯޅިތައް ހިތްފަސޭހަ ތަނަކަށް ހަދަން ޗައިނާ އެހީވަނީ

މާލޭގެ ހަތް ގޯޅިއަކާއި ވިލިމާލޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހެދުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީއެއް މިއަދު ދީފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 16
ޒިކާ ޖެހިދާނެތީ ރާއްޖެއަށް ނުދާން ޗައިނާގެ އިންޒާރެއް

ރާއްޖޭގައި ޒިކާގެ ނުރައްކާ އެބަ އޮތް ކަމަށާއި އެހެންވެ ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހު ރާއްޖެ އަށް ނާންނަން ޗައިނާ މީހުންނަށް އެ ގައުމުގެ ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފް ސުޕަވިޒަން، އިންސްޕެކްޝަން އެންޑް ކަރަންޓީން (ޖީއޭއެސްއައިކިއު) އިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 1
ޗައިނާގެ ބޮޑު ޓޫރިޒަމް ފެއާގައި ރާއްޖޭން 51 މީހުން

ޗައިނާގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޓޫރިޒަމް ފެއާގައި މި އަަހަރު ރާއްޖޭގެ 23 ކުންފުންޏަކުން 51 މަންދޫބުން ބައިވެރިވާން ނިންމައިފި އެވެ.

November 02, 2016 8
މެގައިން ކަނޑާލި މީހުންގެ %80 އަލުން ވަޒީފާ އަށް

ވިޔަފާރި ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި 120 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 80 ޕަސެންޓް މީހުންނަށް އަލުން ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކަމަށް މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ބުނެފި...

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 1
ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރާއްޖެ އައި ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މަދުވި ނަމަވެސް ޖުމްލަކޮށް ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ހަތް ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 7
ޖުމްލަ ޓޫރިސްޓުން އިތުރު، ޗައިނާ މާކެޓް ދަށަށް ދަނީ!

މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 1.9 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދިއިރު، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މާކެޓް ކަމަށްވާ ޗައިނާއިން އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 11 ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 1
ޗައިނާގެ ބޮޑު ފެއާ އަށް ދާން މެގައިން ހާއްސަ އަގެއް

ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު ޓްރޭޑް ފެއާ، ޗައިނާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރެވަލް މާޓް (ސީޓީއައިއެމް) ގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން ހާއްސަ އަގުތަކެއްގައި ޓިކެޓު ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 17
ބްރިޖުގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި ހޮޅި ޖަހައި ނިންމައިފި

މާލެ އާއި ހުޅެލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ ފައުންޑޭޝަން ޕައިލްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ޕައިލް ކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 75
ބްރިޖާ ގުޅޭ ވާހަކަތަކާއި ފެނުނު މަންޒަރުތައް!

މާލެ އާއި ހުޅެލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މަލަމަތީގެ ކޮންމެވެސް މަންޒަރުތަކެއް މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަސް ނިމުނު އިރު ފެންނާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރި އެވެ. އެއީ، ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ބްރިޖްގެ ގިނަ ހޮޅިތައް ޖަހައި ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ޔަގީންކަން ދީފައި އޮތުމުންނެވެ. އެކަމަކު ފެނުން މަތީގައި ތަނބުތައް...

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 1
ހޮން ކޮންގާ އެކު ފްރީ ޓްރޭޑް މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި

ރާއްޖެ އާއި ހޮން ކޮންގާ ދެމެދު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރާ މަޝްވަރާތައް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 1
ޗައިނާ ޒުވާނުންގެ އެންމެ މަގްބޫލް އެއް ތަނަށް ރާއްޖެ

ޗައިނާއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގްބޫލް މަންޒިލްތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ކަމަށް ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

September 27, 2016
ޗައިނާ ފްރީ ޓްރޭޑް މަޝްވަރާތަކުގެ ފަހު ބުރު ފަށައިފި

ޗައިނާއާ އެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަޝްވަރާތަކުގެ އެންމެ ފަހު ބުރު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 5
ޗައިނާ ފްރީ ޓްރޭޑްގައި 2017 ކުރީކޮޅު ސޮއިކުރަނީ

ރާއްޖޭން ބޭރު ކުރާ މަހާއި ސީފުޑްގެ ބާވަތްތަކުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ޓެކްސް ނުނަގާ ގޮތަށް ބައްޓަންކޮށްފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޗައިނާއާ އެކު އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސޮއި ކުރެވޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 27
ބްރިޖްގެ ތަނބުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ ފުރަތަމަ ތަނބުގެ ފައުންޑޭޝަންގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 1
ޗައިނާ މާކެޓް ރަނގަޅުކުރުމަށް އާ ސަރަހައްދަކަށް

ޗައިނާއިން ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ސީޗުއާން ޕްރޮވިންސްގައި ބާއްވާ ޓޫރިޒަމް ފެއާގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 4
"ފްރީ ޓްރޭޑް މަޝްވަރާ އޮތީ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގައި"

ޗައިނާއާ އެކު ފްރީ ޓްރޭޑް ނުވަތަ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް މިހާރު އޮތީ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގައި ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 34
ބްރިޖް މަޝްރޫއާ ގުޅޭ ހުރިހާ ތުހުމަތެއް ދޮގުކުރައްވައިފި

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައިވާ ކަމަށް އާއްމުން ދައްކާ ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ދޮގުކުރައްވައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 47
މައްސަލައެއް ނޫޅޭ، ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ

މާލެ އާއި ހުޅެލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް އެބަދާ ކަމަށާއި އެ މަޝްރޫއުގައި ފައިސާގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫޅޭ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 2
750،000 ވަނަ ޓޫރިސްޓް އައުން ފާހަގަކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް މިއަހަރު ޒިޔާތްކުރި 750،000 ވަނަ ޓޫރިސްޓް މީހާ އަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން މިއަދު ހޫނު މަރުހަބާއެއް މިއަދު ކިޔައިފި އެވެ. އެ ޝަރަފު ލިބުނީ ޗައިނާގެ ޒިއާން އިން އައި ވޮން ޝުއާއި އަށެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2016 28
"ގައުމު ވިއްކާލަނީ، ސަލާމަތް ކުރަން ދިވެހިން ތެދުވޭ"

ސަރުކާރުން އޮތީ ރާއްޖެ ވިއްކާލަން ތައްޔާރަށް ކަމަށާއި އެހެންވެ ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރަން ހުރިހާ ދިވެހިން ތެދުވެ، މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2016 6
މޯލްޑިވިއަން އިން ޗައިނާގެ ސިޓީއަކަށް ދަތުރު ފަށައިފި

ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަން އިން ޗައިނާގެ ޗެންގްޑޫ ސިޓީ އަށް މިއަދު ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.