26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 15
އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމުގެ ޝައުގެއް އީޔޫގެ ނެތް

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގެ ނެތް ކަން އަންގާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018 22
ފިޔަވަޅު އަޅާ ލިސްޓުގެ ވާހަކަ ނޫހުން އުނިކޮށްފި

ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ލިސްޓުގައި 41 މީހަކު ހިމެނޭ ކަމަށް ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓްގެ މެމްބަރަކު ވިދާޅުވި ކަމަށް ބުނެ "އީޕީޓުޑޭ" އިން...

August 22, 2018 52
ފިޔަވަޅު އަޅާ މީހުންގެ ލިސްޓެއް ނޫޅޭ: ޝިއާން

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ލިސްޓުގައި 41 މީހަކު ހިމެނޭ ކަމަށް ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓްގެ މެމްބަރަކު ވިދާޅުވިޔަސް، އީޔޫ ކައުންސިލުން...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 165
އީޔޫ އިން ފިޔަވަޅު އަޅާ ލިސްޓުގައި 41 ނަމެއް ހިމެނޭ

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ރާއްޖެ އާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ލިސްޓުގައި 41 މީހަކު ހިމެނޭ ކަމަށް ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓްގެ މެމްބަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 121
އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެބަދޭ

ރާއްޖެ އަށް އަޅާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި، ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓު ކުރުން މަނާ ކޮށްފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުގެ ރަނގަބީލުތައް ޖަހަމުންދާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ތ. ދިޔަމިގިލީގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 34
ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވެސް އީޔޫން ފިޔަވަޅު އެޅިޔަ ނުދޭނެ

ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ފިޔަވަޅު އަޅަން އުޅޭ ކަމަށް ބިރު ދައްކައިގެން، އެ މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދަން އުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައި، އެއްވެސް ވިޔަފާރިވެރިއަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅިޔަކަ ނުދޭނެ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2018 169
އީޔޫގެ ނިންމުމަށް ޔޫކޭ އިން އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ އޮނިގަނޑެއް ފާސްކޮށްފައިވާތީ އިނގިރޭސިވިލާތުން އެ ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2018 55
ވޯޓު ހޯދާނީ އަޅުގަނޑުގެ މިނިމަސް ކައިގެން ނޫން:ރައީސް

ރައްޔިތުން ކައިރިއަށް ވޯޓު ހޯދަން އަންނަން ވާނީ އެހެން މީހުންގެ މިނިމަސް ކައިގެން ނޫން ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެމަނިކުފާނުގެ "މިނިމަސް ކާން" ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ހދ. ހަނިމާދޫގައި ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018 60
ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން އަޅުގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅިޔަސް އެމަނިކުފާނަށް ލިބޭނެ ގެއްލުމެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހއ. ކެލާގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 18, 2018 91
އީޔޫ އިން އަޅަން ނިންމީ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން މި މަހު 16 ގައި ހެދި އޮނިގަނޑުގައި އޮތީ ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ އަދި ސިޔާސީ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުރުން އެކަމުގައި...

July 18, 2018 49
ފިޔަވަޅު އަޅާތީ އަތް ޖަހަނީ ހެޔޮއެދޭ ބައެއް ނޫން

ބޭރުގެ ގައުމުތައް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިކުރުވި ފިއްތުންތަކާ އެކު ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާތީ "އީދު" އައީ ކަމަށް ބަލައި އަތްޖަހަމުންދާ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަކީ ގައުމަށް...

16 ޖުލައި

July 16, 2018 42
ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަކީ ލިބުނު ކާމިޔާބެއް: ޝައިނީ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި ގޮތަށް، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިންނާއި ދިވެހި ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިންނާ މެދު ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން [އީޔޫ] އިން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަދި އެ ޖަމާއަތުން ރާއްޖެއާ މެދު އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް މައިތިރިކުރުމުގެ އިސް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޑރ. މުހައްމަދު...

July 16, 2018 124
ރާއްޖެ އަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ގޮތުގެ އީޔޫގެ ފްރޭމްވޯކެއް

ހާލަތު މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅު ނުވާ ނަމަ، ރާއްޖޭގެ ވެރިންނަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ގޮތުގެ އޮނިގަނޑެއް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގެ ފޮރިން އެފެއާޒް ކައުންސިލުން މިއަދު...

July 16, 2018 60
ވެރިންނާ ދެކޮޅަށް އީޔޫގެ ނިންމުން އަންނަ ދުވަސް!

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނާ ވާހަކަތަކަކީ އެވެ؛ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިންގެ ކަރަށް ބޮޑު "މަޅިއެއް ފައްތައިފި" އެވެ. މިއީ ފަސޭހަ އިން މޮހާނުލެވޭ...

15 ޖުލައި

July 15, 2018 25
ރިޝްވަތު ދިން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ޖަމީލް ދޮގުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ މަންދޫބުންނަށް ފައިސާ ބެއްސެވި ކަމަށް ބުނެ، ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު މިއަދު ދޮގުކުރައްވައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 129
އަޅުގަނޑާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅާފާނެ: ރައީސް ޔާމީން

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން މި މަހުގެ މެދު ތެރޭގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އެމަނިކުފާނާއި ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވެދާނެ...

July 10, 2018 230
ރާއްޖެ އަށް އީޔޫ އިން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ: ރައީސް ޔާމީން

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން މި މަހުގެ މެދު ތެރޭގައި ރާއްޖެ އަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މ. ދިއްގަރުގައި މިއަދު...

04 ޖުލައި

July 04, 2018
އީޔޫ ޕާލިމެންޓްގެ މެމްބަރުންނާ ޖަމީލް ބައްދަލުކޮށްފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގެ ޕާލިމެންޓްގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 33
"ބޭރުގެ ނުފޫޒާއެކު ވަކި ކަންތައްތަކަކަށް މަޖުބޫރުކުރޭ"

ރާއްޖޭގައި ގާނޫނުތަކާއި އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވީ ނަމަވެސް ބޭރުގެ ނުފޫޒާ އެކު ބައެއް ކަންކަން ވަކި ގޮތަކަށް ކުރަން މަޖުބޫރު ކުރުވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 7
ރާއްޖެ-އީޔޫގެ ބައްދަލުވުން ބްރަސަލްގައި ބާއްވައިފި

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސް ވަފުދާއި ޔޫރަޕިއަން ޔުނިއަން (އީޔޫ)ގެ އެކްސްޓާނަލް އެކްޝަން ސާވިސްގެ އޮފިޝަލުންނާ މިއަދު ބްރަސަލްގައި ބައްދަލުކޮށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 8
ޖަމީލް، އީޔޫގެ އޮފިޝަލުންތަކަކާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަލީމް އަހްމަދު، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ އޮފިޝަލުންތަކަކާ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

June 26, 2018 29
އީޔޫ އިން ރާއްޖެ އަށް ފިޔަވަޅު އަޅާކަށް ނޫޅޭ: ޝިއާން

ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ބެލްޖިއަމަށް ވަޑައިގަތީ، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ރާއްޖެ އަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އުޅޭތީ، ވާހަކަ ދައްކައިގެން ހައްލުތަކެއް ހޯދަން ކަމަށް ދައްކާ...

25 ޖޫން

June 25, 2018 23
ރާއްޖެއިން އީޔޫއާ އެކު މަތީ ފެންވަރުގެ މަޝްވަރާތަކެއް

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އާ އެކު ރާއްޖެއިން މަތީ ފެންވަރުގެ މަޝްވަރާތަކެއް މި ހަފުތާގައި ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018 32
"މިއީ އެންމެ ބޮޑަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އިންތިހާބު"

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު، 23 ގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ ދުނިޔެއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އިންތިހާބަށް ވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018 58
"ދީން ގަބޫލުނުކުރާ މީހުންނަށް އެއްޗެއް ދޭން ނުޖެހޭ"

ދިވެހިންގެ ކަންކަން ނިންމުމުގައި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ބަސް އަހަން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި ދީން ގަބޫލު ނުކުރާ މީހުންނަށް ދައުލަތުގެ ތަރިކަ އިން އެއްޗެއް ދޭން ނުޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2018 28
ދީނާ ފުށުނާރާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހޭނެ:އިދިކޮޅު

ރާއްޖޭގައި މިނިވަން، އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ފާހަގަކޮށް، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން އެ ހާލަތު ބަދަލުކުރަން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ހުށަހެޅި ރިޕޯޓުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ، އިސްލާމް ދީނާ ފުށުނާރާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރަން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 13
"ދީނަށް ނިކަމެތިވާ ގޮތަށް ހަދާ ޖަމާއަތްތަކުން ވަކިވޭ"

އިސްލާމްދީނަށް ނިކަމެތިވާ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރަން ގޮވާލާ ޖަމާއަތްތަކުން ވަކިވާން ޖެހޭ ކަމަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެމްޑީއޭއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

April 19, 2018 65
"ދީނީ މިނިވަންކަން ފިޔަވައި ހުރިހާ ކަމެއް ބަލައިގަނޭ"

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން، އިސްލާހު ކުރަން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ދީނީ މިނިވަންކަން ލިބޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ގެނައުމަށް ބުނާ ބަދަލު ފިޔަވައި...