28 މާޗް

March 28, 2018 23
ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތަކަކަށް ނަޝީދު ޔޫރަޕަށް

އަަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތަކަކަށް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޔޫރަޕްގެ ބައެއް ގައުމުތަކަށް އިއްޔެ ފުރާވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 49
އެސްއޯއީގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލާ: އީޔޫ

ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ބޭފުޅުންނާއި އިއްޔެ އުވާލި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލަން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 26
މުޒާހަރާއަށް އެހީވަނީ ލާދީނީ މީހުން: ހޯމް މިނިސްޓްރީ

މާލެ އާއި އެކި ރަށްރަށުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މުޒާހަރާކޮށް "ހަމަނުޖެހުން" ހިންގަނީ ލާދީނީ މީހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 28
ކެމްޕޭނަށް މިނިވަން މާހައުލެއް ހޯދައިދޭނަން: ސަރުކާރު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭންގެ ކަންކަން މިނިވަންކަމާ އެކު ބޭއްވުމަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 15, 2018 43
ހާސްވާންޖެހޭ ކަމެއް ނެތް، ގަރާރަށް އަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ

އީޔޫ ޕާލަމެންޓުން ރާއްޖެއާ ގުޅޭ ގޮތުން މިއަދު ނެރުނު ގަރާރުގައި ރައްޔިތުން ހާސްވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި ގަރާރު ތަންފީޒު ކުރުން ކޮންމެހެން ސަރުކާރަށް ލާޒިމް ނޫން ކަމަށް ރާއްޖެ...

March 15, 2018 86
ރާއްޖެއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އީޔޫ ކައުންސިލްގައި އެދެފި

ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ހައްގުތައް ގެއްލޭ ގޮތަށް ހިންގާ އަމަލުތަކުގައި ބައިވެރިވާ، ސަރުކާރުގެ ވެރިންނާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ގުޅިފައި ތިބި ވިޔަފާރިވެރިންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި ދިނުމަށް...

14 މާޗް

March 14, 2018 76
އީޔޫ ޕާލިމެންޓުގައި ރާއްޖެއާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށް ފަނޑިޔާރުންނާއި އިދިކޮޅު ބޭފުޅުން ހައްޔަރުކުރާ މައްސަލާގައި ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެފައިވާ ވަނިކޮށް ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓްގައި ރާއްޖެއާ ބެހޭ ގޮތުން މާދަމާ މަޝްވަރާކޮށް ގަރާރެއް ފާސްކުރަން އެޖެންޑާކޮށްފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 96
ރާއްޖެއާ މެދު ކަންބޮޑުވާތީ ނިހާން ސުވާލެއް ގައުމުތަކަށް

ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ މެދު ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދާއިރު، ފަލަސްތީނާއި ސީރިއާގައި ހިނގަމުންދާ ޖަރީމާތައް ކުށްވެރި ކުރަން ނުކުރިގެން އުޅެނީ ކީއްވެތޯ ވިދާޅުވެ، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ސުވާލު އުފައްދަވައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018 49
އީޔޫ ގަރާރާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާއަށް ގޮވާލައިފި

ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި އެހެން ނޫން ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދީ، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން އިއްޔެ ފާސްކުރި ގަރާރާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ސަރުކާރުން އަނެއްކާ ވެސް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

February 27, 2018 65
އީޔޫގެ ވަރުގަދަ އިންޒާރު: މިއީ ކުޑަ ކަމެއް ނޫން!

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބޭނުންވި ގޮތަށް، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިން ނުވަތަ ރާއްޖެއާ މެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅި އެވެ. އެހެންކަމުން، ސަރުކާރަށް އެއްވެސް...

February 27, 2018 41
އީޔޫގެ އެހީތެރިކަމަށް ސަރުކާރުން އެދިއްޖެ

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ދުސްތޫރީ ހަމަނުޖެހުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތަށް ޔޫރަޕިއަން ޔުނިއަން (އީޔޫ) އިން އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 36
"އީޔޫގެ ގަރާރަކީ އެޅި ފިޔަވަޅެއް، އަސަރު ކުރާނެ"

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާނުލައި، ސިޔާސީ ބޭފުޅުން މިނިވަން ނުކޮށްފި ނަމަ ރާއްޖެއާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ދިނުމަކީ ވެސް ރާއްޖެއަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށާއި އޭގެ ގެއްލުން ކުރާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 94
ރާއްޖެއާ މެދު އީޔޫ އިން މާދަމާ ގޮތެއް ނިންމަނީ

ރާއްޖެއާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގެ ކައުންސިލްގެ މާދަމާގެ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018
އިންތިހާބާ ގުޅޭ ގޮތުން އދ، އީޔޫ އިން މަޝްވަރާކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތަކާ ގުޅޭގޮތުން، އދ. އާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގެ ވަފުދުން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެމްބަރުންނާ މިއަދު މަޝްވަރާ...

February 20, 2018 20
ގާނޫނު ނަގަހައްޓާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރާއްޖެއިން ދީފި

ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީ ނަގަހައްޓާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން، ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އަށް އިއްޔެ ދެއްވައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018 77
ފަނޑިޔާރުން ގަތް މުދަލުގެ މައުލޫމާތު ދޭންޖެހޭ: ޝިއާން

މިހާރު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ބޭރު ގައުމުތަކަށް ވަޑައިގެން، ބައްލަވައިގަތް މުދާތަކަކީ ކޮބައިކަން އެ ގައުމުތަކުން ހާމަކޮށް ދިނުމަށް ރާއްޖެ އިން އީޔޫ އާއި ބެލްޖިއަމަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަހުމަދު ޝިއާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 28
އީޔޫ ވަފުދު ފުރީ ބައްދަލުކުރަން ހަމަޖެއްސި ފަހުން

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ނުތަނަވަސް ވެފައިވާއިރު، ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުންފިލުވުމަށް އައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންގެ ވަފުދު ފުރައިގެން ދިޔައީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން އެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ވަގުތު ދެއްވާފައި ވަނިކޮށް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި...

February 08, 2018 27
އީޔޫގެ ވަފުދާ ބައްދަލުކުރަން ސަރުކާރުން ބޭނުމެއް ނުވި

ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ސިޔާސީ ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުމަށް ފަހު، ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް އައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުން ހިމެނޭ އިސް ވަފުދާ...

February 08, 2018 29
އީޔޫގެ އިސް ވަފުދެއް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ސިޔާސީ ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުމަށް ފަހު، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުން ހިމެނޭ އިސް ވަފުދެއް ރޭ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 11
ފާރިސް ހައްޔަރުކުރުމުން ދައްކައިދެނީ ރާއްޖެ އޮތް ހާލަތު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫން އަލުން ހައްޔަރުކުރުމުން ދައްކައިދެނީ ރާއްޖޭގައި ގާނޫނު ހިންގުމާއި ބާރުތައް ވަކިވެފައި އޮތުމަށް ނުރައްކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ މިންވަރު ކަމަށް ޔޫރަޕިއަން ޔުނިއަން (އީޔޫ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 3
ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ޝެންގަން ވިސާ ނެގޭގޮތް ހަދަނީ

ޔޫރަޕް ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން، އޯޕަން ބޯޑާސް ގައުމުތައް ނުވަތަ ޝެންގަން އޭރިއާގެ ގައުމުތަކަށް ކުރު ދަތުރުތައް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް ދޫކުރާ ޝެންގަން ވިސާ ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ނެގޭނެ އިންތިޒާމު ވަރަށް އަވަހަށް ހަމަޖެހިގެން ދާނެ ކަމަށް، ރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންް (އީޔޫ) އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަހުމަދު ޝިއާން...

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 6
އީޔޫގެ ވަފުދުން ޕީޕީއެމާ މަޝްވަރާކޮށްފި

މިހާރު ރާއްޖެ އައިސް އުޅޭ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ވަފުދުން ޕީޕީއެމްއާ އެކު އިއްޔެ މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 3
އީޔޫ ވަފުދާ، މިނިސްޓަރު އާސިމް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިހާރު ރާއްޖެ އައިސް އުޅޭ އުޅޭ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ވަފުދާ، ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 18
އީޔޫއަށް ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ނުނިންމޭނެ: ނާޒިމް

ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގެ ޕާލިމެންޓްގައި ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ނިންމޭނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރުމަކީ ކުށް ހީއެއް ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 70
އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ގޮތެއް އީޔޫ އަށް ނޭނގޭނެ: މުންދު

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާނީ ގާނޫނުއަސާސީގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް މިނިވަންކަމާ އެކު ކަމަށާއި އިންތިޚާބު ބާއްވަން ޖެހޭނީ ވަކި ގޮތަކަށް ކަމަށް ބުނެ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އަދި ބޭރުގެ އެހެން ބަޔަކަށް ވެސް ދިވެހި ސަރުކާރަށް ކިޔައެއް ނުދެވޭނެ ކަމަށް، ރާއްޖެ އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 18
އީޔޫގެ ވަފުދުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބެލުމަށް މިއަދު ރާއްޖެ އައި ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓް (އީޔޫ) ގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އިސްވެރިންނާ މިރޭ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

October 29, 2017 8
އީޔޫގެ ވަފުދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ޔޫރަޕިއަން ޕާލަމެންޓް (އީޔޫ) ގެ ތިން މެމްބަރުން ހިމެނޭ ވަފުދެއް މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

October 29, 2017 28
ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބެލުމަށް އީޔޫގެ ވަފުދެއް އަންނަނީ

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހާލަތު ބެލުމަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގެ ވަފުދެއް މާދަމާ ރާއްޖެ އަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.