27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020 6
ރާއްޖެ، ލަންކާ، އިންޑިއާ ސެކިއުރިޓީ ޑައިލޮގް ފަށަނީ

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ އަދި ސްރީ ލަންކާއިން ބާއްވަމުން އައި މެރިޓަރިމް ސެކިއުރިޓީ ޑައިލޮގް މިއަދު އަލުން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ދެގައުމުގެ ނޫސްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 60
އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު ހާމަނުކުރުމުން ހައި ކޯޓަށް

ރާއްޖޭގައި ތިބޭ އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު ހޯދަން ދިޔަރެސް ނޫހުން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގައި އެދުމުން އެ މައުލޫމާތު ނުދިން މައްސަލާގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާ ވެސް ޑިފެސް މިނިސްޓްރީއާ އެއްކޮޅަށް ނިންމުމުން އެކަން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 7
އިންޑިއާއިން ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ އެކި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް އިންޑިއާއިން އޮންލައިން ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 2
އާ ސަފީރުގެ ފަތްކޮޅު އިންޑިއާގެ ރައީސަށް

އިންޑިއާގެ ސަފީރު ކަމަށް މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އައްޔަނު ކުރެއްވި ޑރ. ހުސެން ނިޔާޒު، އޭނާގެ އާ މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އިންޑިއާގެ ރައީސް ރާމް ނާތު ކޮވިންދަށް މިއަދު ހަވާލުކުރައްވައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 34
ޔާމީނަށް އަނިޔާ ދޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީއަށް

ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މި ސަރުކާރުން އަނިޔާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އެ ކަންބޮޑުވުންތައް އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ހަރްޝް ވަރްދަންއާ، އިދިކޮޅުން މިއަދު ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

November 10, 2020 25
އަންނަ އަހަރު މެދުތެރޭގައި ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

އަންނަ އަހަރުގެ މެދު ތެރޭގައި ތިލަ-މާލެ ބްރިޖާއި ގުޅީފަޅު ޕޯޓުގެ މަޝްރޫގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 10, 2020 14
67 ރަށެއްގެ ޕާކު ހަދާ ސާމާނު އިންޑިއާ އިން ދީފި

ރާއްޖޭގެ 67 ރަށެއްގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ހަދަން ބޭނުންވާ ސާމާނު އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އިއްޔެ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 55
ބްރިޖު މަޝްރޫއަށް އިންޑިއާއިން އެހީދިނުމަށް ސޮއިކޮށްފި

މާލެ-ވިލިމާލެ އަދި ތިލަފުށްޓާއި ގުޅިފަޅު ގުޅުވައިލާ، "ގްރޭޓާ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް" އަށް އިންޑިއާ އިން 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ ދިނުމުގެ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ދެ ގައުމުން...

November 09, 2020 7
ދަތުރު، ވިޔަފާރި އިތުރުކުރަން އިންޑިއާއާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ކުރާ ދަތުރުފަތުރާއި ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރު ކުރަން ދެ ގައުމުން މިއަދު މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 20
އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ހަރްޝް ޝްރިންގްލާ މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ. މިއީ ޖެނުއަރީ 29، 2020 ގައި އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމާ...

November 08, 2020 40
ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް ގަމަށް ބަދަލުކުރަން މަޝްވަރާކުރަނީ

އިންޑިއާގެ އެހީގައި ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަން ނިންމި ކެންސަރުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާދޭ ހާއްސަ ހޮސްޕިޓަލް، ލ. ގަމަށް ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020 38
އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އާދިއްތަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް

އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ހަރްޝް ޝްރިންގްލާ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 14
ފެހެންދޫ ދަރިވަރުން "ސްކޫލުފެރީ" ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ބ. ފެހެންދޫ ދަރިވަރުންނަށް އިންޑިއާއިން ހަދިޔާކުރި ލޯންޗު ބޭނުންކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

November 02, 2020 27
ނޮވެމްބަރު ތިނެއް، ނަޝީދުގެ ތައުރީފު ސިފައިންނަށް

ރާއްޖެ އަށް ނޮވެމްބަރު 3، 1988 ގައި ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާއިން ރާއްޖެ ދިފާއުކުރީ ދިވެހި ސިފައިން ކަަމަށްް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު...

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 8
ރާއްޖެ-އިިންޑިއާގެ ގުޅުން ޝާހިދުގެ ފޮޓޯތަކުން

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ގުޅުން ބަދަހި ދެ ގައުމެވެ. ދެ ގައުމުގެ ދެމެދު އޮތްގުޅުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ދެއްކެވީ ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމަށް މިއަދު 55 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އޭނާ އާންމު ކުރެއްވި ފޮޓޯތަކުންނެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2020 20
މޯލްޑިވިއަންއާ އެކު އިންޑިއާގައި ސީޕްލޭން ފަށައިފި

މޯލްޑިވިއަންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު، އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތް، ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 36
ބޭރު ސިފައިންގެ އަދަދު ނުދިން ނިންމުން ދަމަހައްޓައިފި

ރާއްޖޭގައި ތިބޭ އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު ހާމަ ނުކޮށްގެން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއާ ދެކޮޅަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ، އެ މިނިސްޓްރީއާ އެއްކޮޅަށް އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 29
އިންޑިއާގައި ސީޕްލޭން ފަށަން ދިވެހި ޕައިލެޓުންގެ އެހީ

ދިވެހި ޕައިލެޓުންގެ އެހީއާ އެކު އިންޑިއާގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 15
މަސްތުވެ ހުރެ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރިމީހާ ޑީޕޯޓުކޮށްފި

މަސްތުވެގެން ހުރެ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި އިންޑިއާގެ ފިރިހެން މީހާ، ރާއްޖެ ނާދެވޭ ގޮތަށް ޑީޕޯޓުކޮށްލައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020 10
އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ހަރްޝް ޝްރިންގްލާ އަންނަ މަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ،

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 52
"ބްރިޖުގެ ޓެންޑާ ޕްރޮސެސް ދެތިން ދުވަސް ތެރޭ ފަށާނެ"

މާލެ، ވިލިމާލެ، ގުޅިފަޅު އަދި ތިލަފުށި ގުޅުވާލާ ބްރިޖު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ޓެންޑާ ޕްރޮސެސްގެ މަސައްކަތް ދެތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 12, 2020 118
ބްރިޖް މަޝްރޫއަށް 400 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް

މާލެ، ވިލިމާލެ އަދި ގުޅިފަޅާއި ތިލަފުށި ބްރިޖަކުން ގުޅާލުމުުގެ މަޝްރޫއަށް އެކްސްޕޯޓު އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެގްޒިމް ބޭންކް) އިން 400 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނާއި 100 މިލިއަން...

October 12, 2020 88
ރާއްޖެ ހިފިދާނެކަމަށް ވިދާޅުވުމުން ފައްޔާޒަށް ހަމަލައެއް

އިންޑިއާ ބޭނުން ނަމަ، ދިވެހިން މަރާފައި ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖެ ހިފިދާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވުމުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 76
"އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިން ހިންގަނީ ހަރުކަށި ބައެއް"

ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބުމާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕެއިން ހިންގަމުންދަނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޖަމާއަތްތައް އަޑީގައި ތިބެގެން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު...

October 07, 2020 16
އިންޑިއާގެ އެއްބަސްވުންތަކާ ބެހޭ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ރާއްޖޭން އިންޑިއާއާ އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި އިދިކޮޅުން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 115
އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު ހާމައެއް ނުކުރި

ރާއްޖޭގައި ތިބޭ އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދާއި އެއާ ގުޅުން ހުރި މައުލޫމާތު ހާމަކުރެވެން ނެތް ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުމަށް ބުރޫއަރައިފާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 108
އިންޑިއާއިން އެއްބަސްވި މަތިންދާބޯޓް ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ދިވެހި ސިފައިންނަށް ޑޯނިއާ މަންތިންދާބޯޓެއް ހޯދަން އިންޑިއާއާ އެކު ކުރި މަޝްވަރާ އަށް ފަހު އިންޑިއާ އިން ދޭން އެއްބަސްވި ބޯޓު މިއަދު ރާއްޖެއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020 70
އިންޑިއާގެ މަޝްރޫއުތަކާއެކު މިނިވަންކަން ގެއްލޭނެ:އަދުރޭ

ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ ހުރިހާ މަޝްރޫއެއް އިންޑިއާއާ ގުޅިގެން ހިންގާ ނަމަ މިނިވަންކަން ގެއްލޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވި އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 26, 2020 80
މިިއީ ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ބޮޑު ތަރައްގީގެ ފެށުން: ޝާހިދު

އިންޑިއާގެ ކޮޗިން އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އަލަށް ފެށި ކޯގާ ބޯޓުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި މިއަދު ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އައުމާ އެކު މިއީ ބޮޑުތިލަދުންމަތި ބޮޑުކޮށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ފެށުން...

September 26, 2020 27
ކޮޗިންއިން ފުރަތަމަ ކާގޯ ބޯޓު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންއާ ދެމެދު ފެށި ކާގޯ ފެރީގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި 500 ޓަނަށް ވުރެ ގިނަ މުދަލާ އެކު މިއަދު ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޯޓު ބަނދަރުކޮށްފި އެވެ.