09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 1
ޖަޕާނުން، ގުރައިދޫ މަރުކަޒަށް 1.3 މިލިއަން ދީފި

ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުން 86،961 ޑޮލަރު (1.3 މިލިއަން ރުފިޔާ) މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

January 09, 2020 5
ދުންނާރާ ގޮތަށް ކުނި އަންދާ އިންސިނެރޭޓަރެއް ހޮޅުދޫއަށް

ދުމާއި ވިހަ ގޭސް ނުއުފެދޭ ގޮތަށް ކުނި އަންދާ އިންސިނަރޭޓަރެއް ނ. ހޮޅުދޫގައި ބެހެއްޓުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހޮޅުދޫ ކައުންސިލާއި ޖަޕާން އެމްބަސީއާ ދެމެދު މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު...

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019 4
ޖަޕާނުން 4 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި

ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 4 މިިލިއަން ޑޮލަރު (70.9 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ތަކެތި މިއަދު ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 28
ޖަޕާނަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮންޑެއް ވިއްކަނީ

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮންޑެއް ޖަޕާނަށް ވިއްކަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 18
ޖަޕާން ދަތުރުފުޅަށް ފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި

ޖަޕާނުގެ އާ އެމްޕެރާ ރަސްމީގޮތުން ތަޚުތަށް އިސްކުރެއްވުމުގެ އިހްތިފާލުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެ ގައުމަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށް ފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހުމަދު މިރޭ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 1
ޑިޒާސްޓާ ޕްރިވެންޝަން ސެންޓަރު ރައީސް ބައްލަވައިފި

ޖަޕާނު މެރިޓައިމް ޑިސާސްޓާ ޕްރިވެންޝަން ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، ކަނޑުމަތީ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ޖަޕާނުން ހޯދާފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު މައުލޫމާތު ހޯއްދަވައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 3
ނަރުހީޓޯ މަގާމާ ހަވާލުވުމުގެ ހަފުލާގައި ރައީސް

ޖަޕާނުގެ އާ އެމްޕެރާ ނަރުހީޓޯ މަގާމާ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުވެވަޑައިަތުމުގެ ހަފުލާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު ބައިވެރިވަޑައިގަނެފި އެވެ.

October 22, 2019 6
ދަތުރުތަކުގެ ބޭނުމަކީ ތަރައްގީއަށް އެހީ ހޯދުން: ރައީސް

ބޭރު ގައުމުތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް އެހީތެރިކަން ހޯއްދެވުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިއްޔެ، ޖަޕާންގައި،...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 11
ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް 70 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

ޓެރަރިޒަމާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރަން ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 70.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިލޭ ދީފި އެވެ.

October 21, 2019 5
ރައީސް، ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޖަޕާނުގެ އާ އެމްޕެރާ ތަހުތަށް އިސްވެވަޑައިގެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް އެ ގައުމަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 4
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ޖަޕާނަށް ވަޑައިގެންފި

ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ޚާއްސަ ދައުވަތަކަށް ޖަޕާނަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު އެ ގައުމަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2019 24
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ޖަޕާނަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނައިން ހިލޭ އެހީދޭ އެއް ގައުމު ކަމަށްވާ ޖަޕާނަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު ރޭ ޖަޕާނަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019 49
ހުރިހާ ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ހަމަކޮށްފި

ގައުމީ އެމްބިއުލާންސް ވިއުގައެެއް ގާއިމްކުރަން ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 25 ރަށަކަށް މިއަދު އެމްބިއުލާންސް ހަވާލުކޮށް، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ހަމަކޮށްފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019 4
ރާއްޖެ-ޖަޕާނާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ރާއްޖެ އާއި ޖަޕާނާ ދެމެދު ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސުން ސީދާ ދަތުރުތައް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019 5
ޖަޕާން ސިފައިންނާ ގުޅިގެން ތަމްރީންތަކެއް ބާއްވައިފި

ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތަކުގައި މީހުން ހޯދައި ސަލާމަތްކުރުމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކެއް ޖަޕާނުގެ މެރިޓައިމް ސެލްފް ޑިފެންސާއި ދިވެހި ސިފައިން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 8
އެމްއެންޑީއެފަށް ޖަޕާނުން 4.5 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

އެމްއެންޑީއެފްގެ ހިދުމަތްތައް ފުޅާ ކުރުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރާ އެކު 4.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 32
ޖަޕާނުން ފުލުހުންނަށް ދެ މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ތަކެތި ދީފި

ޖަޕާން ސަރުކާރުން ދިވެހި ފުލުހުންނަށް ދެ މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 30 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ތަކެތި މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 8
ރައީސްގެ ތަސައްވުރު ހަގީގަތަކަށް ހަދަން އެހީތެރިވާނަން

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ އަށް ގެންގުޅޭ ތަސައްވަރު ހަގީގަތަކަށް ހަދަން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޖަޕާނުން ދީފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 8
އާ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގުމަށް ޖަޕާނާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީގެ އާ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގުމާ ގުޅޭ ގޮތުން، ޖަޕާންގެ އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ޔޮޝިއަކީ ހަރަޑާއާ އެކު ރާއްޖޭގެ ވަފްދުން މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 16
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ޖަޕާނަށް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއެކު، އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅަށް ފަހު، ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ޖަޕާނަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

December 18, 2018 11
އައްޑޫގައި އެނާޖީ ސިސްޓަމެއް ހަދަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫގައި އެނާޖީ ސްޓޮރެޖް ސިސްޓަމަކާއި އެނާޖީ މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ޖަޕާން ކުންފުންޏަކާ ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 1
ޖަޕާނުން ހިރިޔާ ސްކޫލަށް ފޮތްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ޖަޕާން ސަރުކާރުން ހިރިޔާ ސްކޫލަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ފޮތްތަކެއް މިއަދު ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018
އޮސާކާ ބިންހެލުމުގައި ދިވެއްސަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވޭ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާ ސިޓީ އަށް މިއަދު ހެނދުނު އައި ބާރު ގަަދަ ބިންހެލުމުގައި، އެ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ދިވެއްސަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2018 22
ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުން 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ (41 މިލިއަން ރުފިޔާ) އެހީއެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.