22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 1
ލަންކާގައި ގެއްލުނު މީހާ ފެނިއްޖެ

މިއަދު ހެނދުނު ސްރީ ލަންކާގައި ގެއްލުނު ދިވެހި ފިރިހެންމީހާ މިރޭ ފެނިއްޖެ ކަމަށް އާއިލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017 29
ނަޝީދު ލަންކާގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތިރްޕާލާ ސިރިސޭނާއާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 5
ތަރައްގީގައި ރައީސްގެ މަސައްކަތްޕުޅަށް ލަންކާގެ ތައުރީފް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ އަށް ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ސްރީ ލަންކާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މަންގަލަ ސަމަރަވީރަ މިއަދު ތައުރީފް ކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 2
ރާއްޖެ-ލަންކާ ކޮމިޝަން ބައްދަލުވުން މި ހަފުތާގައި

ރާއްޖެ އާއި ސްރީލަންކާއިން އުފައްދާފައިވާ ޖޮއިންޓް ކޮމިޝަންގެ ތިން ވަނަ ބައްދަލުވުން މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017 110
ނަޝީދުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތިވި ވަގުތުކޮޅު

ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތް ހޯލަށް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަޑައިގަތުމާ އެކު އެއްބަޔަކަށް އުފަލުން ރޮވުނީ އެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ތިބީ، ހޯލުގައި ހުންނެވީ ނަޝީދު ކަން ގަބޫލުކުރަން ދަތިވެފަ އެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ދެ އަހަރު ފަހުން، އެ މީހުންގެ "ރައީސް"އާ ބައްދަލުވީމަ އެވެ. މާޗް، 13، 2015 ގައި އެމަނިކުފާނަށް...

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 44
ޖަލަށް ލިއަސް ވަގުތު ޖެހުމުން ރާއްޖެ ދާނަން: ނަޝީދު

ރާއްޖެ އަށް އެނބުރި ވަޑައިގެންފި ނަމަ އަނެއްކާވެސް ޖަލަށް ގެންދާނެ ކަމަށާއި އެހެންވިއަސް ވަގުތު ޖެހުމުން ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ސްރީ ލަންކާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 47
އެމްޑީޕީ ގައުމުން ބޭރުގައި، ބަދަލެއް ފެންނާނެތަ؟

އެމްޑީޕީ އަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ ވަރުގަދަ ސިޔާސީ ޕާޓީ އެވެ؛ ޖަލްސާތަކާއި އެއްވުންތަކާއި މުޒާހަރާތަކަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު އެ ޕާޓީން ނެރެފައިވެ އެވެ. ކެމްޕޭންތަކުގެ ފޯރިގަދަ އެވެ. ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި އިންތިހާބެއްގައި މިހާތަނަށް، އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯއްދެވީ ވެސް އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 16
އެމްޑީޕީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެމްޑީޕީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ސްރީ ލަންކާގައި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 48
ނަޝީދު ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންފި

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް ވަރުގަދަކުރުމާއި ސިޔާސީ މުހިންމު ކަންތައްތަކަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެ ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ސްރީ ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 32
ލަންކާއަށް ދިވެހިން ދިން ބޮޑު ހަދިޔާ!

ދިވެހި ކަނޑުގެ ސިފައިންނާއި މަސްވެރިން ބައިވެރިވެގެން، މީގެ ކުރިން މިއަށް ވުރެ ބޮޑެތި ކަނޑުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާފައިވެ އެވެ. މިއަށް ވުރެ މާ ދުރުން، މާ ގިނަ މީހުން ވެސް ސަލާމަތްކޮށްފައިވެ އެވެ. އެކަމަކު މަހަށް ނިކުތްތާ 20 ދުވަސް ފަހުން، ސްރީ ލަންކާގެ ހަތަރު މަސްވެރިން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ކޯސްޓް ގާޑުން ސަލާމަތް ކުރުން ދިވެހި...

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 6
ލަންކާގެ މަސްބޯޓު ފެނިއްޖެ، އެކަކުގެ ހާލު ދެރަ

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ސްރީ ލަންކާގެ މަސްބޯޓެއް ހދ. މަކުނުދޫ ބޭރުން ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އޭގައި ތިބި ހަތަރު މީހުންގެ ތެރޭން އެކަކުގެ ހާލު ދެރަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 6
ލަންކާ އިންޝުއަރެންސްގެ ރާއްޖޭގެ ހިދުމަތްތައް ހުއްޓާލަނީ

އިންޝުއަރެންސްގެ ހިދުމަތް ދޭ ސްރީ ލަންކާގެ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި ކަމަށްވާ ސްރީ ލަންކާ އިންޝުއަރެންސް (އެސްއެލްއައި) އިން ރާއްޖޭގައި ދެމުން އަންނަ ހިދުމަތްތައް ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 3
ތުރާކުނު ބޭރުން ފެނުނު ބޯޓުން 4 މީހަކު ވަނީ ގެއްލިފަ

ހއ. ތުރާކުނުގެ ބޭރުން ފެނުނު ސްރީ ލަންކާގެ މަސް ބޯޓުގައި ތިބި ހަތަރު މީހަކު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ލަންކާ ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 3
އާ އަހަރަށް މެގަ އިން ލަންކާ ޓިކެޓެއް 150 ޑޮލަރަށް

އާ އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ސްރީ ލަންކާ އަށް ދަތުރުކުރުމަށް 150 ޑޮލަރަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓް ވިއްކާ ޕްރޮމޯޝަނެއް މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 20
މަޝްވަރާތައް ބޭރުގައި ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރަނީ؟!

ދިވެހި ސަރުކާރާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ އެކު ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރާ މަޝްވަރާތައް، އދ. އިން މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކޮށްގެން ބޭރުގެ ގައުމެއްގައި ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 3
ރާއްޖޭގަ އިތުރަށް އިންވެސްޓްކުރަން ބޭނުން: ޖޯން ކީލްސް

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި އިތުރު އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮޓެލް ޗެއިން ކަމަށްވާ ޖޯން ކީލްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 16
ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތައް ގަމަށް ފަށައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ އެއާލައިން ސްރީ ލަންކަން އިން ކޮލޮމްބޯ އާއި އައްޑޫގެ ގަމާ ދެމެދު މިއަދު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 14
ޓީއެމްއޭ އިން ލަންކާ އެއާލައިން ގަންނަން ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖޭގެ ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އާއި ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކުން ގުޅިގެން ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ބޮޑު ބައެއް ގަނެ، ލަންކާގައި ފަސް ބިލިއަން ޑޮލަރު (77 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އިންވެސްޓް ކުރަން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 4
ރާއްޖެއަށް ހަށިވިއްކާ މީހުން ފޮނުވާ ނެޓުވޯކެއް ހޯދައިފި

ރާއްޖޭގައި ހަށިވިއްކުމަށް ސްރީ ލަންކާއިން އަންހެނުން ފޮނުވާ ބޮޑު ނެޓުވޯކެއް، އެ ގައުމުގެ ފޮރިން އެމްޕްލޯއިމަންޓް ބިއުރޯ (އެސްއެލްއެފްއީބީ) އިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 1
ސުނީތާ ވަރަށް އުފަލުން، ލަންކާގައި ޝޯއެއް ދެނީ

މަޝްހޫރު ނެށުންތެރިޔާ ސުނީތާ އަލީ (ސުނީ) ތައާރަފްކޮށްދޭކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ. އޭނާ ޝޯއެއް ނުދޭ ރަށެއް ރާއްޖޭގައި މަދުވާނެ އެވެ. އެހެންވެ ސުނީގެ އެއް ހުވަފެނަކަށް ވެފައި އޮތީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޕަފޯމް ކުރުމެވެ. އެކަން ހަގީގަތަކަށް ވަނީ އެވެ.