23 މެއި

May 23, 2018 21
ލަންކާއަށް ހެރޮއިން އެތެރެކުރި ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދެ ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ ހެރޮއިންއާ އެކު ސްރީ ލަންކާގައި ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018
ލަންކާގައި ޒަހަމްވި ދެ ދިވެހިންގެ ހާލު ރަނގަޅު

ސްރީ ލަންކާގައި އިއްޔެ ހަވީރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ދެ ދިވެހިންގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 3
ލަންކާގައި މެޑިސިން ކިޔަވަން އަހަރަކު 20 ޖާގަ ދެނީ

ސްރީ ލަންކާގެ ކޮޓެލަވަލާ ޑިފެންސް ޔުނިވާސިޓީ (ކޭޑީޔޫ) ގައި އެމްއެމްބީއެސް އަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ކޮންމެ އަހަރަކު 20 ދަރިވަރަކަށް ދިނުމަށް އެ ޔުނިވަސިޓީ އާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 14
ކެންޑީގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް ވެސް ބިރުވެރިކަން އެބައޮތް

މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވެ ސްރީ ލަންކާގެ މެދުތެރޭގެ ކެންޑީ ނުރައްކަލެއްގެ ތެރޭގައިވާއިރު އެ ތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި އާއިލާތަކަށް ވެސް ބިރުވެރިކަން އެބައޮތް ކަމަށް އެ ގައުމުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 43
"މުޒާހަރާއިން އެނގުނީ އެމްޑީޕީއަށް ތާއީދު ނެތްކަން"

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސްރީ ލަންކާގައި މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާއިން، އެމްޑީޕީއަށް ތާއީދު ނެތްކަން ހާމަވެއްޖެ ކަމަށް ލަންކާގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ ސަފީރު މުހައްމަދު...

March 06, 2018 20
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ލަންކާގައި މުޒާހަރާ ކޮށްފި

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީއަކު ދޫކޮށްލަން މިދިޔަ މަހުގެ 1 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރަން ގޮވާލައި ސްރީ ލަންކާގައި އިދިކޮޅު...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 5
ސިނގިރޭޓް މައްސަލައެއްގައި ދިވެހި ކުއްޖަކު ހައްޔަރު

ހުއްދަކުރާ ވަރަށް ވުރެ ގިނައިން ސިނގިރޭޓް ގެންގުޅުނު ދިވެހި ފިރިހެން ކުއްޖަކު ސްރީ ލަންކާގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 4
އެންދެރިގަސްގެ ޑްރައިވަރުގެ މައްސަލަ ހައި ކޮމިޝަނަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ސްރީ ލަންކާގެ ޑްރައިވަރެއް ކަމަށްވާ ޕޮންނިއާ ސުދާގަރަށް ވަކީލެއްގެ ފުރުސަތު ނުދިން މައްސަލަ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ހުންނަ އެ ގައުމުގެ ހައި ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018 18
ކޯޓު އަމުރާ އެކު ސަރުކާރު ބައިނަލްއަގުވާމީ ޕްރެޝަރަށް

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން ދޫކޮށްލުމަށް، މިދިޔަ ހުކުރު ވިލޭރޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާއެކު ބައިނަލްއަގުވާމީ ޕްރެޝަރު ދިވެހި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

February 03, 2018 4
ރާއްޖޭގެ މައްސަލައަށް ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ބޭނުން:ރަނިލް

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަށް ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ވެސް ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ހޯދަން ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 7
ހީލަތުގެ ތުހުމަތުގަ ލަންކާގައި ދިވެއްސެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ހީލަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ލަންކާގައި އިއްޔެ ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 3
ރާއްޖޭގައި މަރުވި ލަންކާގެ މީހާގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ކ. ގުރައިދޫ ބޭރުގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއަކުން ފީނަން ފައިބައިގެން އުޅެނިކޮ މަރުވި ސްރީ ލަންކާގެ ޓޫރިސްޓް މީހާގެ މައްސަލަ އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2017 11
މަހްލޫފް ވެސް ނަމަލްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ވެސް، ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަގެ ދަރިކަލުން އަދި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު...

December 23, 2017 1
ގެއްލިގެން އުޅުނު ލަންކާގެ މަސްބޯޓު ހޯދައިފި

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ސްރީ ލަންކާގެ މަސް ބޯޓު، ނ. މަނަދޫ ސަރަހައްދުން މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2017 78
ނަޝީދަށް ހަމަލާދީފާނެ ކަމަށް ބުނެ ބައްދަލުވުން ކެންސަލް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ބަޔަކު ހަމަލާއެއް ދީފާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމުން، ނަޝީދު ލަންކާގައި ދިވެހިންނާ އެކު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ބައްދަލުވުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017
ސަފާރީއަކުން ފީނަން ފޭބި ލަންކާ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކ. ގުރައިދޫ ބޭރުގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއަކުން ފީނަން ފޭބި ލަންކާ ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2017 9
ނަމަލް ރާޖަޕަކްސާއާ ޒަމީރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން އަދި އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ނަމަލް ރާޖަޕަކްސާއާ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 1
ކޮލަމްބޯ ޕްލޭން ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތަށް ރާއްޖެ

ކޮލޮމްބޯ ޕްލޭން ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތާ ރާއްޖެއިން އަނެއްކާވެސް ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 21
ނަޝީދު، ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު އަދި އެ ގައުމުގެ ޔުނައިޓެޑް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) ގެ ލީޑަރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހައާ، ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު...

December 06, 2017
ލަންކާގެ ކޮލެޖަކުން ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ އިނާޔަތްތަކެއް

ސްރީ ލަންކާގެ ސްޕެކްޓްރަމް ކޮލެޖުން ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް އަގު ހެޔޮކޮށް ކިޔެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށް ދިނުމަށް އެ ކޮލެޖާއި ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 3
ލަންކާގައި ދިވެހިން އުޅޭ 11 ގެއަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

ސްރީ ލަންކާ ކައިރީގައި އުފެދުނު ތޫފާން "އޯޗީ" އާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގައި ދިވެހިން ދިރިއުޅޭ 11 ގެއަކަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށް ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 55
ޕީޕީއެމްގެ "ނަވަށް" އިދިކޮޅު މީހުން އަރުވަން ޖެހޭ

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކާމިޔާބުކޮށް ދިނުމަށް، އިިދިކޮޅު ފިކުރުގެ މީހުން ވެސް ޕީޕީއެމްގެ "ނަވަށް" ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 2
އެމްއީސީސީގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ފައުޒާ

ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން އެ ގައުމުގައި ހިންގާ މޯލްޑިވިއަން އެޑިއުކޭޝަނަލް އެންޑް ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރު (އެމްއީސީސީ) ގެ މި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ފާތިމަތު ފައުޒާ ފަހީމް ހޮވައި އިއްޔެ އިނާމު ދީފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 29
ލަންކާ މަސްބޯޓުތައް ރާއްޖެއަށް ވަނީ ހުއްދަ ނެތި

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެ ސަރަހައްދުން ފެނުނު ސްރީ ލަންކާގެ މަސްބޯޓުތައް ރާއްޖޭ ސަރަހައްދަށް ވަދެފައި ވަނީ ހުއްދަ ނެތި ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.