17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 26
ލަންކާއަށް ދިވެހިން ދިން ބޮޑު ހަދިޔާ!

ދިވެހި ކަނޑުގެ ސިފައިންނާއި މަސްވެރިން ބައިވެރިވެގެން، މީގެ ކުރިން މިއަށް ވުރެ ބޮޑެތި ކަނޑުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާފައިވެ އެވެ. މިއަށް ވުރެ މާ ދުރުން، މާ ގިނަ މީހުން ވެސް ސަލާމަތްކޮށްފައިވެ އެވެ. އެކަމަކު މަހަށް ނިކުތްތާ 20 ދުވަސް ފަހުން، ސްރީ ލަންކާގެ ހަތަރު މަސްވެރިން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ކޯސްޓް ގާޑުން ސަލާމަތް ކުރުން ދިވެހި...

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 6
ލަންކާގެ މަސްބޯޓު ފެނިއްޖެ، އެކަކުގެ ހާލު ދެރަ

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ސްރީ ލަންކާގެ މަސްބޯޓެއް ހދ. މަކުނުދޫ ބޭރުން ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އޭގައި ތިބި ހަތަރު މީހުންގެ ތެރޭން އެކަކުގެ ހާލު ދެރަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 6
ލަންކާ އިންޝުއަރެންސްގެ ރާއްޖޭގެ ހިދުމަތްތައް ހުއްޓާލަނީ

އިންޝުއަރެންސްގެ ހިދުމަތް ދޭ ސްރީ ލަންކާގެ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި ކަމަށްވާ ސްރީ ލަންކާ އިންޝުއަރެންސް (އެސްއެލްއައި) އިން ރާއްޖޭގައި ދެމުން އަންނަ ހިދުމަތްތައް ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 3
ތުރާކުނު ބޭރުން ފެނުނު ބޯޓުން 4 މީހަކު ވަނީ ގެއްލިފަ

ހއ. ތުރާކުނުގެ ބޭރުން ފެނުނު ސްރީ ލަންކާގެ މަސް ބޯޓުގައި ތިބި ހަތަރު މީހަކު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ލަންކާ ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 3
އާ އަހަރަށް މެގަ އިން ލަންކާ ޓިކެޓެއް 150 ޑޮލަރަށް

އާ އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ސްރީ ލަންކާ އަށް ދަތުރުކުރުމަށް 150 ޑޮލަރަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓް ވިއްކާ ޕްރޮމޯޝަނެއް މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 20
މަޝްވަރާތައް ބޭރުގައި ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރަނީ؟!

ދިވެހި ސަރުކާރާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ އެކު ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރާ މަޝްވަރާތައް، އދ. އިން މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކޮށްގެން ބޭރުގެ ގައުމެއްގައި ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 3
ރާއްޖޭގަ އިތުރަށް އިންވެސްޓްކުރަން ބޭނުން: ޖޯން ކީލްސް

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި އިތުރު އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮޓެލް ޗެއިން ކަމަށްވާ ޖޯން ކީލްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 16
ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތައް ގަމަށް ފަށައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ އެއާލައިން ސްރީ ލަންކަން އިން ކޮލޮމްބޯ އާއި އައްޑޫގެ ގަމާ ދެމެދު މިއަދު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 14
ޓީއެމްއޭ އިން ލަންކާ އެއާލައިން ގަންނަން ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖޭގެ ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އާއި ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކުން ގުޅިގެން ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ބޮޑު ބައެއް ގަނެ، ލަންކާގައި ފަސް ބިލިއަން ޑޮލަރު (77 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އިންވެސްޓް ކުރަން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 4
ރާއްޖެއަށް ހަށިވިއްކާ މީހުން ފޮނުވާ ނެޓުވޯކެއް ހޯދައިފި

ރާއްޖޭގައި ހަށިވިއްކުމަށް ސްރީ ލަންކާއިން އަންހެނުން ފޮނުވާ ބޮޑު ނެޓުވޯކެއް، އެ ގައުމުގެ ފޮރިން އެމްޕްލޯއިމަންޓް ބިއުރޯ (އެސްއެލްއެފްއީބީ) އިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 1
ސުނީތާ ވަރަށް އުފަލުން، ލަންކާގައި ޝޯއެއް ދެނީ

މަޝްހޫރު ނެށުންތެރިޔާ ސުނީތާ އަލީ (ސުނީ) ތައާރަފްކޮށްދޭކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ. އޭނާ ޝޯއެއް ނުދޭ ރަށެއް ރާއްޖޭގައި މަދުވާނެ އެވެ. އެހެންވެ ސުނީގެ އެއް ހުވަފެނަކަށް ވެފައި އޮތީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޕަފޯމް ކުރުމެވެ. އެކަން ހަގީގަތަކަށް ވަނީ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016 10
މެގަ ލަންކާ އަށް: ހެޔޮ އަގެއް، ދިވެހި އެއާލައިނެއް

ވައިގެ މަގުން ދަތުރު ކުރާއިރު ވީހާ ވެސް ހިތްހަމަޖެހިލައިގެން ދަތުރުކޮށްލަން އެންމެން ވެސް ބޭނުންވެ އެވެ. ދަތުރަށް ފަށާ ހިސާބުން ދާން ބޭނުންވާ މަންޒިލާ ހިސާބަށް ދެވެންވެން އަރާމުގައި އިނދެލައިގެން، ނިޔާމަ ދަތުރެއް ނިންމާލުމަކީ ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު އުފަލެވެ. އެހެންވެ، އެތައް ހާސް މޭލެއްގެ މަތިން ދަތުރުކުރަމުން ދާއިރު ފެންވަރު...

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 13
ކޮލޮމްބޯ/ގަން ދަތުރުތައް ފެށޭނެ: ފިރާގް

އަންނަ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮލޮމްބޯ އާއި އައްޑޫ ގަމާ ދޭތެރޭ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސް އިމް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނިކޮށް، އެކަން މަޑުޖައްސައިލުމަށް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެ އެއާލައިނަށް އެންގި ނަމަވެސް، މަސައްކަތް ހުއްޓާ ނުލާ ކަމަށާއި ދަތުރުތައް ފެށޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ވަރަށް...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 2
މެގައިން ލަންކާ އަށް ތިން ފްލައިޓް، 165 ޑޮލަރަށް

ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ އެއާލައިނެއް ކަމަށްވާ މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ހަފުތާއަކު ތިން ފްލައިޓް ބާއްވަން ނިންމައި ދެކޮޅު ދަތުރެއްގެ އަގުގެ ގޮތުގައި 165 ޑޮލަރު ހަމަޖައްސައިިިފި އެވެ. މިއީ މާލެ އާއި ލަންކާއާ ދެމެދު އުދުހޭ އެއާލައިންތަކުގެ ތެރެއިން ދެކޮޅު ދަތުރުގެ އެންމެ ހެޔޮ އަގެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 19
ނުވަ މަސް ތެރޭގައި 63،890 ދިވެހިން ލަންކާއަށް!

މިދިޔަ ނުވަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 63،890 ދިވެހިން ސްރީ ލަންކާއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 1
ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ މައުލޫމާތު ލަންކާގައި ދެނީ

ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު ވިޔަފާރީގެ ރޮނގުން ގުޅުން ބަދަހިކުރަން ލަންކާގައި ހާއްސަ ސެމިނާއެއްް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 28
އެއީ ސްނައިޕަރެއް ނޫން، އަދީބު ކަމަކަށް ހަދަން އުޅުނު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ރާއްޖެ އައި ކަމަށް ބުނާ ލަންކާގެ ސްނައިޕަރު ގެނައީ ބޮޑީގާޑެއްގެ ވަޒީފާ ހުށަހަޅައިގެން ކަމަށާއި އެއީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު...

September 20, 2016
އިޒުހާމްގެ މަރާ ގުޅިގެން އެކުވެރިން ލަންކާ ކޯޓަށް

މި މަހު ކުރީކޮޅު ސްރީ ލަންކާ އަށް ޗުއްޓީއަކަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ރޭލެއް ދަށުވެ، ގދ. މަޑަވެލީ، ބަހާރު، އިޒުހާމް މުހައްމަދު މަރުވި މައްސަލާގައި އޭނާގެ އެކުވެރިން ލަންކާ ކޯޓަށް އިއްޔެ...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 11
ސްނައިޕަރު ގެނައި މައްސަލާގައި ފަޒީލާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ސްނައިޕާ ޝޫޓަރެއް ރާއްޖެ ގެނައި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި، ދައުވާލިބޭ މީހަކު "އެއް ޝޮޓުން އެކަން ނިންމާލެވުނު ނަމަ ނިމުނީހޭ" ބުނި ކަމަށް...

September 19, 2016 22
ގަމަށް ދަތުރު ފަށަން ސްރީ ލަންކަންއާ ވާހަކަ ދައްކަނީ

އައްޑޫ ގަމާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތަކެއް ފެށުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސާ މިހާރު ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށް ގަން އެއާޕޯޓް ހިންގާ އައްޑޫ...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 12
އީދު ބަންދުގައި އައްޑޫ-ލަންކާގެ ދަތުރުތައް ކާމިޔާބު

މިދިޔަ ބޮޑު އީދުގެ ބަންދުގެ ތެރޭގައި އައްޑު އާއި ސްރީ ލަންކާ އާއި ދެމެދު ބޭއްވި ދަތުރުތައް ކާމިޔާބު ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހާއްސަ ދުވަސްތަކުގައި އެފަދަ ދަތުރުތައް ބާއްވާނެ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2016 35
ފިނިފެންމާ ގޮވުން: ތަޖުރިބާކާރުންގެ ނިންމުން ތަފާތު

ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅުގައި ކުރިމަތިވި ގޮވުމަކީ ގޭސް ލީކެއްގެ ސަބަބުން ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ އިތުރުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބުރަވާ އިރު ލަންކާ ޓީމުގެ ނިންމުންތައް ތަފާތެވެ.