18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 24
ފުރަތަމަ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރަކަށް ކާނަލް ރައޫފް

ރާއްޖެ އިން މެލޭޝިއާ އަށް ކަނޑައެޅި ފުރަތަމަ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރަކަށް ކާނަލް އަބްދުއްރައޫފް މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 4
ރާއްްޖޭން މެލޭޭޝިއާއަށް ދިޔަ ދަރިވަރަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރާއްޖެ އިން މެލޭޝިއާ އަށް ދިޔަ ދިވެހި 50 ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ކުއްޖަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020 14
ދިވެހި 50 ދަރިވަރަކު މެލޭޝިއާ އަށް ފުރުވާލައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން މެލޭޝިއާ އަށްް އަނބުރާ ނުދެވިފައި ތިބި ދިވެހި 50 ދަރިވަރަކު މިއަދު އަނބުރާ އެ ގައުމަށްް ފުރުވާލައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 7
ދަރިވަރުން މެލޭޝިއާ އަށް ގެންދަން ޗާޓަރު ފްލައިޓެއް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާފައިވާތީ، މެލޭޝިއާ އަށް ނުދެވި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުން އެ ގައުމަށް ގެންދިއުމަށް އޭސް ޓްރެވެލްސް އިން ޗާޓަރު ފްލައިޓެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 18
މެލޭޝިއާގެ ކުންފުންޏަށް ދޭންޖެހުނީ މަސައްކަތުގެ އަގު

ހުޅުމާލޭގައި 25 ބުރީގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް ހަދަން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ މެލޭޝިއާގެ ޑަބްލިއު.ޒެޑް.އާރު ޕްރޮޕަޓީ އަށް އެޗްޑީސީން ދައްކަން ޖެހުނު 22.8 މިލިއަން ޑޮލަރު (352 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަކީ މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގު ކަމަށާއި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ގެއްލުން ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް އެ...

07 ޖުލައި

July 07, 2020 90
އެޗްޑީސީން 22 މިިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި 25 ބުރީގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް ހަދަން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ މެލޭޝިއާގެ ޑަބްލިއު.ޒެޑް.އާރު ޕްރޮޕަޓީ އަށް 22.8 މިލިއަން ޑޮލަރު (352 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް އޭޝިއަން އިންޓަނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރު (އޭއައިއޭސީ) އިން ކަނޑައަޅަފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020 8
މެލޭޝިއާގައި އުޅޭ ދިވެހިންންނަށް ބޭސްފަރުވާގެ ލުޔެއް

މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ބޭސްކުރެވޭނެ ނިޒާމު، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އިތުރަށް ލުއިކޮށްދީފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 7
ބޭރުގައި ތިބި މީހުންނަށް 1،061 ޕެކޭޖް ފޯރުކޮށްދީފި

ސްރީ ލަންކާ އާއި އިންޑިއާ އަދި މެލޭޝިއާގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކުން ފޮނުވައިދޭން އެދުނު ޖުމްލަ 1،601 ޕެކޭޖް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 66
ނުފޫޒުން ޖާގަ ހޯދައިދިނުމަކީ މުޑުދާރު އަމަލެއް:މަބްރޫކް

ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިން އަނބުރާ ރާއްޖެ ގެންނަން ބާއްވާ ފްލައިޓްތަކުން، ސަރުކާރުގެ އެކި މަގާމްތަކުގައި ތިބި މީހުންގެ އާއިލާތަކާއި ގާތް މީހުންނަށް ޖާގަ ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ މި ވަގުތުގެ ހައްސާސް ކަމަށް ބަލާއިރު ވެސް "މުޑުދާރު، ހަޑި އަމަލެއް" ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާން...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2020 2
މެލޭޝިއާގައި ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެހި މީހާ ރަނގަޅުވެއްޖެ

މެލޭޝިއާގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެހި މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅުވެ، ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 4
ކޮވިޑް-19 އަށް މެލޭޝިއާގައި ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މެލޭޝިއާގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 26
މެލޭޝިއާ އިން 200 ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި

މެލޭޝިއާގައި ނާދެވި ތިބި 200 ދިވެއްސަކު މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 19
މެލޭޝިޔާގަ ތިބި އާއިލާތަކަށް އެހީ ފޮނުވަން ހުޅުވާލައިފި

މެލޭޝިޔާގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކުން އެހީގެ ތަކެތި ފޮނުވޭނެ ގޮތް، ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިދީ އެކަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 26
މީހުން ގެނެސްދެނީ ވިޔަފާރިއަކަށް ނޫން: މޯލްޑިވިއަން

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމުން ބަންދުކޮށް ދަތުރުފަތުރު ހުއްޓާލި ގައުމުތަކުގައި ތިބި މީހުން ގެންނަން މޯލްޑިވިއަން އިން ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ބޮޑުކަމަށް ބުންޏަސް، ވިޔަފާރި އުސޫލުން...

April 06, 2020 22
މެލޭޝިއާއިން އަންނަ ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޓިކެޓް ވިއްކަނީ

މެލޭޝިއާގަައިި ތިބިި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އޮންލައިން ޓިކެޓް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވިއަން އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020
ކޮވިޑް-19: މެލޭޝިއާގައި ދިވެހިން ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް ބަލި ބާރަށް ފެތުރޭތީ މެލޭޝިއާގައި ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅު ތަކެެއް އެޅުމުން، އެ ގައުމުގައި ތިބޭ ދިވެހިން ސަމާލުވާން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ އެވެ.

March 17, 2020 9
މެލޭޝިއާ، ޔޫކޭއިން މީހުން ރާއްޖެ އައުން މަނާކޮށްފި

ރާއްޖެ އިން ވެސް ކޮވިޑް ބަލީގެ 13 މީހަކު ފެނުމާ ގުޅިގެން އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، އިނގިރޭސި ވިލާތާއި މެލޭޝިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް މީހުން އައުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020
މެލޭޝިޔާއިން އައި ދިވެހި މީހާ ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވް

މެލޭޝިޔާ އިން ރާއްޖެ އައި ދިވެހި މީހާ، ކޮވިޑް-19 އަށް ނެގެޓިވް ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 12, 2020 9
މެލޭގެ މިސްކިތަކަށް ދިވެއްސަކު ދިޔަ ނަމަ އަންގަންއެދެފި

މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއާލާލަމްޕޫރުގެ މިސްކިތަކަށް ގޮސް އުޅުނު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމުން، އެ މިސްކިތަށް ދިވެއްސަކު ދިޔަ ނަމަ އެކަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް އަންގަން...

March 12, 2020 4
މެލޭޝިއާ އިން އައި ދިވެއްސަކު ޓެސްޓު ކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 އަށް އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ މީހަކާ އެއް އިމާރާތެއްގައި ދިރިއުޅުމަށް ފަހު، މެލޭޝިއާ އިން ރާއްޖެ އައި ދިވެއްސަކު އެ ބައްޔަށް ޓެސްޓު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން...

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 133
ފައިސަލްގެ އައިނު ހައްދަން ބަޖެޓުން 72،000ރ

އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ގެ ދަރިފުޅު ފައިސަލް އިބްރާހިމް، މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ދުވަސްވަރު، އޭނާ އާއި އަނބިކަނބަލުންގެ އައިނު ހެއްދުމަށް އެމްބަސީގެ ބަޖެޓުން 72،438ރ. ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 22
ހަތަރު ދިވެއްސަކު އިންޑޮނީސިއާއިން ހިފަހައްޓައިފި

މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދީނީ ޖަމިއްޔާގައި އިސްކޮށް އުޅޭ މުހައްމަދު ހަސަނާ އެކު ހަތަރު ދިވެއްސަކު އިންޑޮނީސިއާއިން ހިފެހެއްޓުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 4
ދެ ގައުމެއްގައި އުޅޭ ދިވެހިން ރަޖިސްޓްރީވާން އެދެފި

ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެން ފެށި ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ވުހާން ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، އިންޑިއާ އާއި މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން އެ ގައުމުތަކުގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގައި ރަޖިސްޓްރީ ވާން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 17
އާ އޮފީސް އިމާރާތުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭތޯ ބަލަނީ

މެލޭޝިއާގެ ކުންފުންޏަކުން އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ 25 ބުރީގެ އާ އިމާރާތުގެ މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާކޮށް، ކޯޓުން ބޭރުގައި ހައްލު ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.