07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 23
ސައުދީއާ އެކު ސާބިތުކަންމަތީ ދެމިތިބޭނަން: ރައީސް

ސަރަހައްދީ ހަމަޖެހުން ގާއިމްކުރަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ރާއްޖެ އިން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އެކު އަބަދުވެސް ސާބިތުކަންމަތީ ދެމިތިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 2
އެހެން އެއާލައިންތަކަށް ވެސް ހައްޖު/ އުމްރާ ވިސާ ދެނީ

ހައްޖަށާއި އުމްރާ އަށް ދިއުމަށް ހަމައެކަނި ސައުދީ އެއާލައިނުން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންނަށް ވިސާ ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު، އެހެން އެއާލައިންތަކުން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންނަށް ވެސް އަލުން ވިސާ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 17
ހައްޖާއި އުމްރާގެ ވިސާ ދޫކުރާނީ ސައުދިއާއަށް އެކަނި

ހައްޖަށާއި އުމްރާއަށް ދިއުމަށް ރާއްޖެއިން ވިސާ ދޭނީ ހަމައެކަނި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، ސައުދިއާ އިން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންނަށް ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2017 47
ސައުދީގެ ކޯލިޝަނުން ރާއްޖެ ވަކިވުމަށް ގޮވާލައިފި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އިސްވެ ޔަމަނުގައި ކުރިއަށް ގެންދަނީ ގަތުލު އާންމެއް ކަމަށާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އެކުލަވާލާފައިވާ އަސްކަރީ ކޯލިޝަން އދ. އިން ބްލެކް ލިސްޓު ކުރުމާއެކު ދިވެހިރާއްޖެ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަސްކަރީ ކޯލިޝަނުން މިހާރުން މިހާރަށް ވަކިވުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 12
ސައުދީ އަންހެނުންނަށް އެދެނީ އިތުރު ކުރިއެރުން: ދުންޔާ

ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުންނަށް ވެހިކަލް ދުއްވޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަބްދުލްއަޒީޒް ހުއްދަ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން އެކަމަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވާ ކަމަށާއި ސައުދީގެ އަންހެނުންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017
ހައްޖާޖީންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕު ރާއްޖެ އަންނާނީ މާދަމާ

މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދިޔަ ދިވެހިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕު މާދަމާ ހެނދުނު ރާއްޖެ އަންނާނެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2017 19
ގެއްލުނު ހައްޖުވެރިޔާ މައްކާއިން ފެނިއްޖެ

މިދިއަ ހުކުރު ދުވަހު ހިލަ އުކަން ދިޔަ ގޮތަށް ގެއްލުނު އަބްދުއްލަތީފު އަލީ މިއަދު މައްކާ އިން ފެނިއްޖެ އެވެ.

September 04, 2017 3
ގެއްލުނު ހައްޖުވެރިޔާގެ ހަބަރެއް ނެތި ހަތަރު ދުވަސް

އީދު ދުވަހު ހިލަ އުކަން ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގެއްލުނު އަބްދުއްލަތީފް އަލީގެ ހަބަރެއް އަދިވެސް ނުވާ ކަމަށާއި އެކަމާ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 04, 2017 1
ދިވެހި ހައްޖާޖީން ރާއްޖެ އަންނަން ފަށާނީ ބުދަދުވަހު

މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދިޔަ ދިވެހި ހައްޖާޖީން ރާއްޖެ އަންނަން ފަށާނީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 7
އަމީނާ ފެނުނީ ގެއްލޭ މީހުން ހޯދާ މަރުކަޒަކަށް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މުޒްދަލިފާ އިން މިނާ އަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ގުރޫޕާ ވަކިވެ، އެނބުރި އަންނަން ނޭނގިގެން ގެއްލުނު ދިވެހި ދެ ހައްޖުވެރިންގެ ތެރެއިން ރޭ ފެނުނު އަމީނާ ހަސަން ހޯދީ، އެގޮތަށް ގެއްލޭ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ޚާއްސަ މަރުކަޒެއްގެ ބައެކެވެ.

September 03, 2017 1
ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިނާ އިން މައްކާއަށް ދާން ފަށައިފި

ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މިނާ އިން މައްކާ އަށް މިއަދު ދާން ފަށައިފި އެވެ.

September 03, 2017 12
ގެއްލުނު ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ތެރެއިން އެކަކު ފެނިއްޖެ

މުޒްދަލިފާ އިން މިނާ އަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ގްރޫޕާ ވަކިވެ، އެނބުރި އަންނަން ނޭނގިގެން ގެއްލުނު ދިވެހި ދެ ހައްޖުވެރިންގެ ތެރެއިން އެކަކު ރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017 9
ދިވެހި ހުރިހާ ހައްޖުވެރިން އަރަފާތު ބިމަށް ޖަމާވެއްޖެ

ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދިޔަ ދިވެހި ހުރިހާ ހައްޖުވެރިން އަރަފާތު ބިމަށް މިއަދު ޖަމާވެއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 20
ހާޖީންނަށް މަބްރޫރު ހައްޖަކަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ މިއަދު ފޮނުއްވައި މަބްރޫރު ހައްޖަކަށް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017 2
ފަހުން ލިބުނު ކޯޓާގައި 300 މީހުން މާދަމާ ފުރަނީ

ހައްޖަށް ގެންދަން ރާއްޖެއަށް ފަހު ވަގުތު ލިބުނު 1،000 ކޯޓާއިން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހަވާލުގައި މާދަމާ 300 މީހުން ފުރުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2017 10
ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން ހައްޖަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފުރާވަޑައިގަތުން ފަސްކުރެއްވި ނަމަވެސް އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމް މިރޭ ހައްޖަށް ފުރާވަޑަައިގެންފި އެވެ.

August 25, 2017 7
ރައީސް ހައްޖަށް ވަޑައިގަތުން ހޯމަ އަށް ފަސްކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފުރާވަޑައިގަތުން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރެ އަށް ފަސްކުރައްވައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 12
500 ހައްޖު ކޯޓާ އަށް ހަދާ ގޮތެއް އަދިވެސް ނޭނގެ!

ރާއްޖެ އަށް ސައޫދީ ސަރުކާރުން އެންމެ ފަހު ވަގުތު ހަމަޖައްސައިދިން 1،000 ކޯޓާގެ ތެރެއިން ރައީސް އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ 500 ކޯޓާ ބަހާނެ އުސޫލެއް ސަރުކާރުން އަދިވެސް އާއްމެއް ނުކުރެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 26
500 ހައްޖު ކޯޓާ ކޯޕަރޭޝަަނަށް، ބާކީ ރައީސް އޮފީހަށް

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ރާއްޖެ އަށް ސައޫދީ ސަރުކާރުން އެންމެ ފަހު ވަގުތު ހަމަޖައްސައިިދިން އިތުރު 1،000 ކޯޓާ އިން 500 ކޯޓާ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކޮށް، ބާކީ ކޯޓާ ރައީސް އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 31
ރާއްޖެ އަށް އިތުރު 1،000 ހައްޖު ކޯޓާ ލިބިއްޖެ

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖެ އަށް އިތުރު 1،000 ކޯޓާ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން މިއަދު ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 20
ހައްޖަށް ފުރުމުގެ އަސަރު ގަދަ ވަގުތުކޮޅު

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މި ދުވަސްވަރު ދިވެހިންނަށް ވަރަށް ހާއްސަ އެވެ. ހައްޖުގެ މާތް އަޅުކަމަށް ގިނަ ދިވެހިންތަކެއް އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިން ދޫކޮށް އެތައް ހާސް މޭލެއް ދުރަށް، ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދަތުރު ފަށާ ވަގުތުކޮޅު ހަނދާނުން ފޮހެލަން ދަތިވެ އެވެ. ކުރާ އަސަރެއްގެ ބޮޑުކަމުން ބައެއް މީހުންގެ ލޮލުން ކަރުނަ އޮހޮރިގެން ދެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 3
"ހާރިޖީ ބާރުތައް އޮތީ ޗައިނާ-ސައުދީއަށް ދޫކޮށްލާފައި"

މިނިވަންކަމާ އެކު ޚާރިޖީ ގުޅުން ހިންގުމުގެ ބާރު ލިބުނުތާ 52 އަހަރު އަހަރު ފުރުނުއިރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަނީ އެ ބާރު ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާއި ޗައިނާ އަށް ދޫކޮށްލައްވާފައި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017 33
ފ. މަޝްރޫއު ހުއްޓިފައިވާ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ފ. އަތޮޅަށް އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ އިންވެސްޓަރުން ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް މިހާރު އެ އިންވެސްޓަރުން ނާންނާނެ ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2017 41
ކުރީގެ ރައީސް ވަހީދު، ސަލްމާން ރަސްގެފާނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒްއާ މައްކާގައި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 23
ސައޫދީގެ އާ ވަލީ އަހްދަށް ރައީސް ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އާ ވަލީ އަހްދު އަދި އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ދަރިކަލުން މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި އެވެ.