17 ޖުލައި

July 17, 2018 32
ސައޫދީން ހަދިޔާ ކުރި ކަދުރު ބަހަން ފަށައިފި

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ބެހުމުގެ މަސައްކަތް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 31
50 ޓަނުގެ ކަދުރު ރާއްޖެ އަށް ސައޫދީން ހަދިޔާކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް ރާއްޖެ އަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ދޭން ނިންމި ކަދުރު، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 2
އައިޔޫއެމް ތަރައްގީކުރަން ސައޫދީން އެހީވަނީ

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) ތަރައްގީކުރަން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން އެހީ ދޭން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފައިވާ ކަމަށް އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 36
ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ސައުދީން އެހީވާން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގައި ހެޔޮ އަގެއްގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އެހީވުމަށް އެމްއޯޔޫ އެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

July 09, 2018 2
ރައީސް، ސައޫދީގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކޮށްފި

މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރު ޕްރިންސް އަބްދުލްއަޒީޒް ބިން ސައުދު ބިން ނާއިފްއާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި...

06 ޖުލައި

July 06, 2018 11
ސައުދީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ޕްރިންސް އަބްދުލްއަޒީޒް ބިން ސައުދު ބިން ނާއިފް، ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 1
އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ސައުދީގައި

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދައުވަތަކަށް ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ (އައިޔޫއެމް) ގެ ޗާންސެލަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ސައުދީ އެ ގައުމަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 1
ސައުުދީގެ ވެރިރަށަށް ދިން ހަމަލާ ރާއްޖޭން ކުށްވެރިކޮށްފި

ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒަށް ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިން ދިން މިސައިލް ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރައްވައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒަށް މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 2
ދިވެހި ހައްޖުވެރިންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދެނީ

މި އަހަރު ހައްޖަށް ދާ ދިވެހިންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިއްޔެ ދީފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018 29
"ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވޭ، ތަރައްގީ އަށް އެހީވާނަން"

ރާއްޖޭގެ އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމަށް ލޮޅުން އަރާ ކޮންމެ ކަމަކާ މެދު ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އެހީތެރިވުމުގައި ދެމިތިބޭނެ ކަމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އާއި ޔޫއޭއީ...

February 16, 2018 12
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރަން ފަށައިފި

ސައޫދީ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި މާލޭގައި އަޅާ "ކިންގް ސަލްމާން" މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 16
މަންދޫބުންނަށް ގައުމުތަކުން ދިނީ ފުރަގަސް: އިދިކޮޅު

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދޭން ތިން ގައުމަކަށް ސަރުކާރުން ފޮނުވި މަންދޫބުންނަށް އެ ގައުމުތަކުން ފުރަގަސް ދީފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި...

February 10, 2018 38
ސައޫދީއަށް ކުރި ދަތުރު ކާމިޔާބު: ޝައިނީ

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ކުރި ދަތުރު ކާމިޔާބު ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ މިއަދު...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 1
ޑރ. އާސިމް، ސައުދީ ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. ޖުބެއިރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 18
ކުރިއަށް ދާނީ ފ. އަތޮޅުން ދެއްކި މިސާލުން: އަމީތު

ފ. އަތޮޅުގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ހިންގަން އުޅުނު ބިޔަ މަޝްރޫއު، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފެއިލްކޮށްލާފައިވާއިރު، އަނެއްކާ ވެސް އެފަދަ ކަންކަމާ ދެކޮޅަށް ތެދުވާންޖެހޭ ހާލަތަށް ގައުމު ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީގެ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުހައްމަދު...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 22
ފ. މަޝްރޫއު ނުހުއްޓޭ، މަޝްރޫއު ގެންނާނެ:އަލީ އާރިފް

ފ. އަތޮޅުގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ހިންގަން އިއުލާން ކުރި ބިޔަ މަޝްރޫއު ނުހުއްޓޭ ކަމަށާއި އެ ގައުމުން އެ މަޝްރޫއު ގެންނާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ތަރުޖަމާން އަލީ އާރިފް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 18
ސައޫދީގެ އެހީއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވިތޯ ބަލަން އެދެފި

ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއިން ދިން ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަ ބެލުމަށް އެމްޑީޕީން އެދެފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 23
ސައުދީއާ އެކު ސާބިތުކަންމަތީ ދެމިތިބޭނަން: ރައީސް

ސަރަހައްދީ ހަމަޖެހުން ގާއިމްކުރަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ރާއްޖެ އިން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އެކު އަބަދުވެސް ސާބިތުކަންމަތީ ދެމިތިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 2
އެހެން އެއާލައިންތަކަށް ވެސް ހައްޖު/ އުމްރާ ވިސާ ދެނީ

ހައްޖަށާއި އުމްރާ އަށް ދިއުމަށް ހަމައެކަނި ސައުދީ އެއާލައިނުން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންނަށް ވިސާ ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު، އެހެން އެއާލައިންތަކުން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންނަށް ވެސް އަލުން ވިސާ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 17
ހައްޖާއި އުމްރާގެ ވިސާ ދޫކުރާނީ ސައުދިއާއަށް އެކަނި

ހައްޖަށާއި އުމްރާއަށް ދިއުމަށް ރާއްޖެއިން ވިސާ ދޭނީ ހަމައެކަނި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، ސައުދިއާ އިން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުންނަށް ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2017 47
ސައުދީގެ ކޯލިޝަނުން ރާއްޖެ ވަކިވުމަށް ގޮވާލައިފި

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އިސްވެ ޔަމަނުގައި ކުރިއަށް ގެންދަނީ ގަތުލު އާންމެއް ކަމަށާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން އެކުލަވާލާފައިވާ އަސްކަރީ ކޯލިޝަން އދ. އިން ބްލެކް ލިސްޓު ކުރުމާއެކު ދިވެހިރާއްޖެ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަސްކަރީ ކޯލިޝަނުން މިހާރުން މިހާރަށް ވަކިވުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 12
ސައުދީ އަންހެނުންނަށް އެދެނީ އިތުރު ކުރިއެރުން: ދުންޔާ

ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުންނަށް ވެހިކަލް ދުއްވޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަބްދުލްއަޒީޒް ހުއްދަ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން އެކަމަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވާ ކަމަށާއި ސައުދީގެ އަންހެނުންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017
ހައްޖާޖީންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕު ރާއްޖެ އަންނާނީ މާދަމާ

މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދިޔަ ދިވެހިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕު މާދަމާ ހެނދުނު ރާއްޖެ އަންނާނެ އެވެ.