13 ޖޫން

June 13, 2017 38
އިތުރު 1،000 ހައްޖު ކޯޓާ މި އަހަރު ނުލިބޭނެ

ރާއްޖެ އަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ހައްޖު ކޯޓާގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ ރަސްމީ 1،000 ކޯޓާގެ އިތުރަށް ދެމުން އައި 1،000 ޖާގަ މި އަހަރު ނުލިބޭނެ ކަން "މިހާރު" އަށް ކަށަވަރު ވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 26
އަޅުގަނޑަށް ނުވިސްނުނު ކަމެއް!

ގަތަރާ އެކު މީގެ 33 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ އިން ގާއިމްކުރި ސިޔާސީ ގުޅުން މިދިޔަ ހޯމަދުވަހު ކަނޑާލުމަކީ ހައިރާންވާން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ރާއްޖެ އާއި އީރާނާ ދެމެދު އޮތް ސިޔާސީ ގުޅުން މިދިޔަ އަހަރުގެ މޭ 17 ގައި ރާއްޖެ އިސްވެ ކަނޑާލާފައިވާއިރު މިފަދަ ކަންކަން މި ސަރުކާރުން ނުކުރާނެ ކަމަށް ބެލުމަކީ މިހާރު ކުށްހީއެކެވެ. އީރާނާ އެކު...

06 ޖޫން

June 06, 2017 96
މިނިވަންކަމެއް ނެތް، ރާއްޖެ މިއޮތީ "އަޅުވެތި"ވެފައި!

ރާއްޖެ އާއި ގަތަރާ ދެމެދު އޮތް ޒަމާންވީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކޮށް، ދެ ގައުމުން އެއްބާރުލުން ދޭން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް، އެ ގައުމާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރެއްވީ މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހެވެ. ގަތަރުގެ ސަފީރު ރާޝިދު ބިން ޝާފީއާ އެކު ސްރީ ލަންކާގައި ބޭއްވި މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު، ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ދިވެހި ސަރުކާރުން މިވަނީ،...

02 ޖޫން

June 02, 2017 56
ސައޫދީ އެމްބަސީން ކޮންމެ ދުވަހަކު ރޯދަވީއްލުން ދެނީ

މި ރޯދަމަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ރޯދަވީއްލުން ދޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައޫދީ އެބްސީން ނިންމައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 41
ސައޫދީ ދަތުރުފުޅަށް ފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި ބޭއްވި "އަރަބް އިސްލާމިކް އެމެރިކަން ސަމިޓް" ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު މާލެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 30
‎ސައުދީ ސަމިޓްގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

‎ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރިޔާޒުގައި ބޭއްވި "އަރަބް އިސްލާމިކް އެމެރިކަން ސަމިޓް" ގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017 26
ރައީސް ޔާމީން ސައުދީ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އަރަބް އިސްލާމިކް އެމެރިކަން ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2017 44
ހެޔޮ އަގެއްގައި ތެޔޮ ގަންނަން ސައުދީއާއެކު ސޮއިކުރަނީ

ރާއްޖެ އަށް ހެޔޮ އަގުގައި ތެޔޮ ވިއްކުމަށް، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އެންމެ ބޮޑު ތެޔޮ ކުންފުނި އަރަމްކޯއާ އެކު ވަރަށް އަވަހަށް ސޮއި ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 55
ރާއްޖެ އަށް 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ސައޫދީން ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 29
މައްސަލައަކީ ކޮބައިތޯ؟

ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އެންމެ ގިނައިން އިވުނު އަޑަކީ ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލަން އުޅޭ ވާހަކައިގެ އަޑެވެ. ސަރުކާރުން އެ ވާހަކަ ދޮގުކުރައްވާ އިރު ވެސް އެ އަޑު މަޑެއްނުވެއެވެ. ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސްފަރާތްތަކުން ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަބަދުވެސް ހެޔޮ އެދޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އެކު...

19 މާޗް

March 19, 2017 33
"ބިން ވިއްކޭ ގޮތް ހެދީ ވަކި ބަޔަކަށް ކަމެއް ނޭނގޭ"

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެ އިން ބިން މިލްކު ކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރީ ވަކި ބަޔަކަށް އޭގެ މަންފާ ލިބޭ ގޮތް ހެދުމަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް އޭރު...

March 19, 2017 74
ރަސްގެފާނުގެ ޗުއްޓީ އަށް ގެނައި އެއްޗެހި ގެންދަނީ!

އެއް ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅާ އެކު ފަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ އަކަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމެވި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ދަތުރުފުޅަށް ރާއްޖެ...

18 މާޗް

March 18, 2017 51
ފ. މަޝްރޫއާ ގުޅޭ އޯޑިއޯގެ މައްސަލަ ބަލަން ގޮވާލައިފި

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ޝާހީ އާއިލާގެ މުދަލަކަށް، ފ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ހަދަން އެ އާއިލާއިން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރީ އެހެންވެގެން ކަމަށް ބުނާ އޯޑިއޯއެއް ލީކުވުމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ބަލަން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އޮފީހުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

March 18, 2017 44
ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ދަތުރުފުޅު ކުރުކޮށްލައްވައި ގައުމަށް

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް އޭޝިއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ކުރުކޮށްލެއްވުމަށް ފަހު މިއަދު ގައުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ސައޫދީގެ ރަސްމީ ނިއުސް...

March 18, 2017 110
ނިހާނާއި ޑރ. ޝަހީދާ ދެމެދު ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލަތަކެއް

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ޝާހީ އާއިލާ އިން ފ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ބިޔަ މަޝްރޫއާ ގުޅޭ ގޮތުން، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާނާއި ދީނާއި ފިކުރީ...

16 މާޗް

March 16, 2017 24
ފ. މަޝްރޫއާ ދެކޮޅު ބެނާ ހެދުމުން ޝާވިން ޕޮލިހަށް

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ފ.އަތޮޅު ވިއްކާލަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕޭނަށް ބައެއް ތަކެތި ޕްރިންޓްކޮށްދިން ކަމުގެ ތުހުމަތަށް ކުރީގެ ފިލްމީ ތަރި މުހައްމަދު ޝާވިން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 23
ރަސްގެފާނުގެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން މަގުތަކެއް ބަންދުކުރަނީ

ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް، އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ބައެއް މަގުތައް ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި އެެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 79
ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ހާއްސަ ޔޮޓްކޮޅު ރާއްޖެެއަށް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާތީ އެ މަނިކުފާނުގެ ހާއްސަ ޔޮޓްކޮޅު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017 34
ރަސްގެފާނުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް މަނަވަރެއް އަތުވެއްޖެ

މި މަހުގެ ތިން ވަނަ ހަފުތާގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެ ގައުމުގެ މަނަވަރެއް ރާއްޖެ...

March 10, 2017 162
"ސައޫދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅެއް ގަންނާކަށް ނޫޅޭ"

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް އަތޮޅެއް ނުވަތަ ބިމެއް ގަންނަން ނޫޅޭ ކަމަށާއި އެފަދަ ބޮޑު މަޝްރޫއަކަށް އިންވެސްޓް ކުރަން ވެސް ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި...

09 މާޗް

March 09, 2017 23
ލޫކަސް ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ޝަމްއޫން ޖަލީލް (ލޫކަސް) ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 19
އިންވެސްޓަރުންނަށް ހުރަސް ނާޅާ: އެމްއެންސީސީއައި

ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރަން އަންނަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ހުރަސް އަޅަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އިގްތިސާދަށް ގެއްލުން ދިނުން ކަމަށް ބުނެ ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމްއިއްޔާ (އެމްއެންސީސީއައި) އިން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް މިއަދު ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.