20 މެއި

May 20, 2017 26
ރައީސް ޔާމީން ސައުދީ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އަރަބް އިސްލާމިކް އެމެރިކަން ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2017 44
ހެޔޮ އަގެއްގައި ތެޔޮ ގަންނަން ސައުދީއާއެކު ސޮއިކުރަނީ

ރާއްޖެ އަށް ހެޔޮ އަގުގައި ތެޔޮ ވިއްކުމަށް، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އެންމެ ބޮޑު ތެޔޮ ކުންފުނި އަރަމްކޯއާ އެކު ވަރަށް އަވަހަށް ސޮއި ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 55
ރާއްޖެ އަށް 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ސައޫދީން ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 29
މައްސަލައަކީ ކޮބައިތޯ؟

ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އެންމެ ގިނައިން އިވުނު އަޑަކީ ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލަން އުޅޭ ވާހަކައިގެ އަޑެވެ. ސަރުކާރުން އެ ވާހަކަ ދޮގުކުރައްވާ އިރު ވެސް އެ އަޑު މަޑެއްނުވެއެވެ. ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސްފަރާތްތަކުން ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަބަދުވެސް ހެޔޮ އެދޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އެކު...

19 މާޗް

March 19, 2017 33
"ބިން ވިއްކޭ ގޮތް ހެދީ ވަކި ބަޔަކަށް ކަމެއް ނޭނގޭ"

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެ އިން ބިން މިލްކު ކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރީ ވަކި ބަޔަކަށް އޭގެ މަންފާ ލިބޭ ގޮތް ހެދުމަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް އޭރު...

March 19, 2017 74
ރަސްގެފާނުގެ ޗުއްޓީ އަށް ގެނައި އެއްޗެހި ގެންދަނީ!

އެއް ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅާ އެކު ފަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ އަކަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމެވި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ދަތުރުފުޅަށް ރާއްޖެ...

18 މާޗް

March 18, 2017 51
ފ. މަޝްރޫއާ ގުޅޭ އޯޑިއޯގެ މައްސަލަ ބަލަން ގޮވާލައިފި

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ޝާހީ އާއިލާގެ މުދަލަކަށް، ފ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ހަދަން އެ އާއިލާއިން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރީ އެހެންވެގެން ކަމަށް ބުނާ އޯޑިއޯއެއް ލީކުވުމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ބަލަން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އޮފީހުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

March 18, 2017 44
ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ދަތުރުފުޅު ކުރުކޮށްލައްވައި ގައުމަށް

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް އޭޝިއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ކުރުކޮށްލެއްވުމަށް ފަހު މިއަދު ގައުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ސައޫދީގެ ރަސްމީ ނިއުސް...

March 18, 2017 110
ނިހާނާއި ޑރ. ޝަހީދާ ދެމެދު ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލަތަކެއް

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ޝާހީ އާއިލާ އިން ފ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ބިޔަ މަޝްރޫއާ ގުޅޭ ގޮތުން، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާނާއި ދީނާއި ފިކުރީ...

16 މާޗް

March 16, 2017 24
ފ. މަޝްރޫއާ ދެކޮޅު ބެނާ ހެދުމުން ޝާވިން ޕޮލިހަށް

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ފ.އަތޮޅު ވިއްކާލަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕޭނަށް ބައެއް ތަކެތި ޕްރިންޓްކޮށްދިން ކަމުގެ ތުހުމަތަށް ކުރީގެ ފިލްމީ ތަރި މުހައްމަދު ޝާވިން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 23
ރަސްގެފާނުގެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން މަގުތަކެއް ބަންދުކުރަނީ

ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް، އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ބައެއް މަގުތައް ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި އެެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 79
ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ހާއްސަ ޔޮޓްކޮޅު ރާއްޖެެއަށް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާތީ އެ މަނިކުފާނުގެ ހާއްސަ ޔޮޓްކޮޅު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017 34
ރަސްގެފާނުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް މަނަވަރެއް އަތުވެއްޖެ

މި މަހުގެ ތިން ވަނަ ހަފުތާގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް އެ ގައުމުގެ މަނަވަރެއް ރާއްޖެ...

March 10, 2017 162
"ސައޫދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ އަތޮޅެއް ގަންނާކަށް ނޫޅޭ"

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް އަތޮޅެއް ނުވަތަ ބިމެއް ގަންނަން ނޫޅޭ ކަމަށާއި އެފަދަ ބޮޑު މަޝްރޫއަކަށް އިންވެސްޓް ކުރަން ވެސް ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި...

09 މާޗް

March 09, 2017 23
ލޫކަސް ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ޝަމްއޫން ޖަލީލް (ލޫކަސް) ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 19
އިންވެސްޓަރުންނަށް ހުރަސް ނާޅާ: އެމްއެންސީސީއައި

ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރަން އަންނަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ހުރަސް އަޅަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އިގްތިސާދަށް ގެއްލުން ދިނުން ކަމަށް ބުނެ ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމްއިއްޔާ (އެމްއެންސީސީއައި) އިން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް މިއަދު ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2017 49
އެމްޑީޕީ ހަރުގެއިން ފުލުހުން 21 ރޯލު ފޮތި ގެންގޮސްފި

ފުލުހުން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިއަދު ހަވީރު އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ފާސްކޮށް، ރީނދޫ ކުލައިގެ 21 ރޯލު ފޮއްޗާއި އެހެން ބައެއް ތަކެތި ގެންގޮސްފި އެވެ.

March 07, 2017 15
ރާއްޖޭގެ ހައްޖު ކޯޓާއަށް 1000 ޖާގަ އިތުރުކޮށްދެނީ

މި މަހުގެ ތިން ވަނަ ހަފުތާގައި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖޭގެ ހައްޖު ކޯޓާއަށް 1،000 ޖާގަ...

06 މާޗް

March 06, 2017 76
ސައޫދީން ބޭނުންވަނީ ތެލުގެ ވިޔަފާރި އަށް ރައްކާތެރިކަން

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ފ. އަތޮޅުގައި ފަށާ އަގު ބޮޑު މަޝްރޫއުގެ މަގްސަދަކީ އިރުމަތީ އޭޝިއާ އަށް އެ ގައުމުން ކުރާ ތެލުގެ ވިޔަފާރި އަށް ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުން ކަމުގައި ކުރީގެ...

March 06, 2017 30
ސައޫދީއަށް ތުހުމަތުކުރަނީ ލާދީނީ ކަމުން: ސިޔާމް

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ޓެރަރިސްޓުން އުފައްދާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަނީ "ލާދީނީ ކަމުން" ކަމަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހްމަދު...

05 މާޗް

March 05, 2017 71
ސައޫދީ އަކީ ޓެރަރިސްޓުން އުފައްދާ ތަނެއް ނޫން: މަޖީދު

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަކީ ޓެރަރިސްޓުން އުފައްދާ ގައުމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ގައުމާ މެދު ކުރަމުންދާ ތުހުމަތުތަކަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްބާރީ މިއަދު ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017 21
ސައުދިއާއިން ރާއްޖެއަށްކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަނީ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، ސައުދިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ދެ ގުނަ އަށް އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު އަބްދުލް ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 6
ރޭ ފުލުހުން ހިންގީ ފޭރުމުގެ އަމަލެއް: އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ އަށް ފުލުހުން ރޭ ވަދެ ހިންގާފައިވަނީ ފޭރުމުގެ އަމަލެއް ކަމަށް ބުނެ، އެ ތަނުން ގެންދިޔަ ތަކެތި ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ހަވާލުކޮށްދިނުމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ގޮވާލައިފި...

March 02, 2017 32
ބިދޭސީންނަށް ބިން މިލްކުރެވިދާނެ، އެކަމަކު ގާނޫނަކުން

ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލާކަމުގެ އަޑުތަކާ އެކު ބައެއް މީހުންގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދިފައި ވަނީ ގާނޫނުއަސާސީ އަށް 2015 ގައި ގެނައި ބަދަލުގެ އަސްލަކީ ކޮބައިތޯއާ މެދުގަ އެވެ. އެ އިސްލާހުގެ...