07 މާޗް

March 07, 2017 49
އެމްޑީޕީ ހަރުގެއިން ފުލުހުން 21 ރޯލު ފޮތި ގެންގޮސްފި

ފުލުހުން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިއަދު ހަވީރު އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ފާސްކޮށް، ރީނދޫ ކުލައިގެ 21 ރޯލު ފޮއްޗާއި އެހެން ބައެއް ތަކެތި ގެންގޮސްފި އެވެ.

March 07, 2017 15
ރާއްޖޭގެ ހައްޖު ކޯޓާއަށް 1000 ޖާގަ އިތުރުކޮށްދެނީ

މި މަހުގެ ތިން ވަނަ ހަފުތާގައި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖޭގެ ހައްޖު ކޯޓާއަށް 1،000 ޖާގަ...

06 މާޗް

March 06, 2017 76
ސައޫދީން ބޭނުންވަނީ ތެލުގެ ވިޔަފާރި އަށް ރައްކާތެރިކަން

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ފ. އަތޮޅުގައި ފަށާ އަގު ބޮޑު މަޝްރޫއުގެ މަގްސަދަކީ އިރުމަތީ އޭޝިއާ އަށް އެ ގައުމުން ކުރާ ތެލުގެ ވިޔަފާރި އަށް ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުން ކަމުގައި ކުރީގެ...

March 06, 2017 30
ސައޫދީއަށް ތުހުމަތުކުރަނީ ލާދީނީ ކަމުން: ސިޔާމް

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ޓެރަރިސްޓުން އުފައްދާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަނީ "ލާދީނީ ކަމުން" ކަމަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހްމަދު...

05 މާޗް

March 05, 2017 71
ސައޫދީ އަކީ ޓެރަރިސްޓުން އުފައްދާ ތަނެއް ނޫން: މަޖީދު

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަކީ ޓެރަރިސްޓުން އުފައްދާ ގައުމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ގައުމާ މެދު ކުރަމުންދާ ތުހުމަތުތަކަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްބާރީ މިއަދު ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017 21
ސައުދިއާއިން ރާއްޖެއަށްކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަނީ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، ސައުދިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ދެ ގުނަ އަށް އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު އަބްދުލް ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 6
ރޭ ފުލުހުން ހިންގީ ފޭރުމުގެ އަމަލެއް: އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ އަށް ފުލުހުން ރޭ ވަދެ ހިންގާފައިވަނީ ފޭރުމުގެ އަމަލެއް ކަމަށް ބުނެ، އެ ތަނުން ގެންދިޔަ ތަކެތި ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ހަވާލުކޮށްދިނުމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ގޮވާލައިފި...

March 02, 2017 32
ބިދޭސީންނަށް ބިން މިލްކުރެވިދާނެ، އެކަމަކު ގާނޫނަކުން

ފ. އަތޮޅު ވިއްކާލާކަމުގެ އަޑުތަކާ އެކު ބައެއް މީހުންގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދިފައި ވަނީ ގާނޫނުއަސާސީ އަށް 2015 ގައި ގެނައި ބަދަލުގެ އަސްލަކީ ކޮބައިތޯއާ މެދުގަ އެވެ. އެ އިސްލާހުގެ...

01 މާޗް

March 01, 2017 29
ތުހުމަތުކުރި މައްސަލައިގެ ހެއްކެއް ނުފެނުނު: އެމްޑީޕީ

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ އަށް ފުލުހުން މިރޭ ވަނީ، ސައުދި އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ދަތުރުފުޅަށް ހުރަސްއަޅަން ރާވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި...

March 01, 2017 73
ކޯޓު އަމުރަކާއެކު ފުލުހުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ ފާސްކޮށްފި

މި މަހުގެ ތިން ވަނަ ހަފުތާ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ދަތުރަށް ހުރަސްއަޅަން ރޭވުންތަކެއް ރާވަމުންދާ ކަމުގެ...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 16
ފާޑު ކިޔުންތަކަށް މެމްބަރު ނާޝިދު ރައްދު ދެއްވައިފި

ސައޫދީގެ ޝާހީ އާއިލާގެ ބޭފުޅުންތަކެއް ފ. އަތޮޅުގައި ހިންގަން ރާވާފައިވާ މަޝްރޫއާ ބެހޭ ގޮތުން، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނާޝިދު (އޭޑީކޭ ނާޝިދު) ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް އޭނާ މިއަދު ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 70
ފ. އަތޮޅުގެ މަޝްރޫއު ހުއްޓުވާނަން: އެމްޔޫއޯ

ފ. އަތޮޅު ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ވިއްކާލައި އެ އަތޮޅުގައި މަޝްރޫއެއް ހިންގާނަމަ އެކަން ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

February 27, 2017 50
ފ. އަތޮޅުގައި ކުރަން އުޅެނީ ކޮން ކަމެއް؟

ފ. އަތޮޅަށް ވާން މިއުޅެނީ ކިހިނެއް؟ ހަމަ ވިއްކާލަނީތަ؟ ނޫނީ ބިޔަ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ގެންނަން އުޅެނީތަ؟ މި ދުވަސްވަރު ގިނަ ބައެއްގެ ހިތުގައި މި ސުވާލުތައް އުފެދި، އަތޮޅުގެ ބައެއް...

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 3
ސައުދީ، ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ސައުދީ އަރަބިޔާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމާއި ސައުދީގެ ސަފީރު މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

February 23, 2017 20
ފ. އަތޮޅު ވިއްކާ ނުލުމަށް އިއްތިހާދުން ގޮވާލައިފި

ސަރުކާރުން ފ. އަތޮޅު "ވިއްކާލަން" ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އިސް ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެކަން ހުއްޓާލަން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 48
ފ. އަތޮޅުން މީހުނެއް ނުބާލާނެ: ޚަލީލު

ފ. އަތޮޅުގައި ސަރުކާރުން ހިންގަން އުޅެނީ ރާއްޖެ ދުވަހަކު ވެސް ނުދެކޭ ފަދަ ތަރައްގީގެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް ކަމަށާއި އެހެން ވިޔަސް އެ އަތޮޅުން މީހުން ނުބާލާނެ ކަމަށް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ހަލީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 22, 2017 81
ސައުދީ ރަސްގެފާނަށް ތިން ރިސޯޓް ބުކްކޮށްފި

ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އަންނަ މަހު ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރެއްވުމަށް މާލެ އަތޮޅުން ފަސް ތަރީގެ ތިން ރިސޯޓް، 13 ދުވަހަށް، ބުކްކޮށްފި...

February 22, 2017 45
ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ދަތުރުފުޅުގައި 1،500 އޮފިޝަލުން

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް އަންނަ މަހު އިންޑޮނީޝިއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ 10 ވަޒީރުންނާއި 1،500 އޮފިޝަލުންނާ އެކު ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 74
ފ. އަތޮޅަށް ހަދާ ގޮތެއް އެނގެން ޖެހޭނެ: ކައުންސިލް

ޓޫރިޒަމްގެ މަޝްރޫއުއަކަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އިސް ފަރާތްތަކަކަށް ފ. އަތޮޅު "ވިއްކާލަން" އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރޭތީ އެކަމާ ރައްޔިތުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް ކުރާ ނަމަ އެއީ ރައްޔިތުންނަށް އެނގެން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އެ އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 75
ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އާލް ސައުދު އަންނަ މަހު ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް "ސައޫދީ ގެޒެޓް" ނޫހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

February 20, 2017 28
ސައުދީ އެމްބަސީން ނޫސްވެރިންނަށް ފައިސާ ބަހައިފި!

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އެމްބަސީން އިއްޔެ ބޭއްވި އިވެންޓެއް ކަވަރު ކުރަން ދިޔަ ނޫސްވެރިންނަށް "ހަދިޔާ"ގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ބަހައިފި އެވެ. އެ ފައިސާ ބައެއް މީޑިއާތަކުން...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 17
އޯޓިޒަމް ހުރި ނަބީހު އަށް ސައުދީ ސަފީރުގެ ހަދިޔާއެއް

އޯޓިޒަމް ހުންނަ ނަބީހު އަހުމަދު ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމުން އޭނާ އަށް ސައުދީ ސަފީރު ބަދްރް އަލް ހަލައިލް ހާއްސަ ހަދިޔާއެއް މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 31
ފ. އަތޮޅަށް ހަދަން އުޅޭ ގޮތް ސާފުކޮށްދޭން ގޮވާލައިފި

ފ. އަތޮޅާ މެދު ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ގޮތް ސާފުކޮށްދޭން ޓްރާންސްޕޭރަންސީން ގޮވާލައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 4
17،500 އަރަބި ފޮތް ސައުދީން ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދޭން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން 17،500 ފޮތް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 21
ސައުދީ ރަސްގެފާނު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ވަރަށް އަވަހަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 13
އަރަބި ބަހަށް މޮޅު ކުއްޖަކަށް ސައުދީ ސަފީރު ހަދިޔާއެއް

އަރަބި ބަހުން ފުރިހަމަ އަށް ވާހަކަދެއްކި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަކަށް، ސައޫދީން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ބަދުރުލް ކުޙައިލް 1،000 ޑޮލަރު މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 12
އަރަބިބަސް ފުޅާކުރަން ސައޫދީން ރާއްޖެއަށް 17 ޓީޗަރުން

ރާއްޖޭގައި އަރަބި ބަސް ފުޅާކޮށް ޔުނިވާސިޓީތަކާއިި ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒާއި ބައެއް ސްކޫލުތަކުގައި އަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދިނުމަށް، ސައޫދީން ރާއްޖެއަށް 17 ޓީޗަރުން ފޮނުވައިފި އެވެ.

January 15, 2017 13
އަރަބިބަސް ކިޔަވައިދޭ ސެންޓަރެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރަނީ

އަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދޭ ސެންޓަރެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރަން ސައުދީ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 24
އުމުރާއަށް ދާ ދިވެހިންތަކެއް އެއާޕޯޓުގައި ތާށިވެފައި

އަލްމަނާސިކް ގުރޫޕުގެ ހަވާލުގައި އުމުރާ އަށް ފުރަން ދިޔަ 46 ދިވެއްސަކު ނުފުރި އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއޭ) ގައި ތާށިވެއްޖެ އެވެ.