05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 57
ރާއްޖެއާ މެދު ކަންބޮޑުވެ އެމެރިކާ-އިންޑިއާ މަޝްވަރާއަށް

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓުން އިންޑިއާގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ އެކު، މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަޝްވާރަކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 12
"މަޖިލިސް މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވެންޖެހޭނެ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް މިނިވަންކަމާ އެކު ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމްކުރަން އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2017 48
ޝަހީދަށް ދިން އިންޒާރާ ގުޅިގެން އެމެރިކާ ނުރުހިއްޖެ

ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި ދީނީ މިނިވަންކަމާ ބެހޭ އދ. ގެ ރެޕަޓުއާ ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލާގައި އެމެރިކާ އިން ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

July 22, 2017 11
އަލީ ނަސީރު އެމެރިކާގެ ރައީސަށް ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި

އެމެރިކާއަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައެޅި ސަފީރު އަލީ ނަސީރު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް އިއްޔެ ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017 8
ފާރިސް ހައްޔަރު ކުރުމަކީ ޑިމޮކްރަސީއަށް ހުރަހެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ހައްޔަރު ކުރުމަކީ ޑިމޮކްރަސީ އަށް އެޅޭ ހުރަހެއް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2017 23
ސަފީރު ސަރީރުގެ ވަދާއީ ތަގުރީރާއި ދަރިކަނބަލުން

ސޫޓެއްގައި އަހުމަދު ސަރީރު ހުންނެވީ ތަގުރީރެއް ދެއްވާށެވެ. އެއީ އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް ނިއު ޔޯކް ބާކްލޭ ހޮޓެލްކަން ޕޯޑިއަމްގައި ހުރި ލޯގޯ އިން އެނގެ އެވެ. ކައިރީގައި ހުރި ދިވެހި ދިދަ އިން ދޭހަކޮށްދެނީ އެއީ ރަސްމީ ހަފުލާއެއް ކަމެވެ. އެކަމަކު ދިދައާ ޖެހިގެން ހުރި ގޮނޑީގައި ދެ ކަކޫ މައްޗަށް އިން އަންހެންކުއްޖެއްގެ ސަބަބުން އެ ފޮޓޯގެ...

15 ޖޫން

June 15, 2017 10
އިދިކޮޅު މީހުންގެ މަސައްކަތް ސަފީރު ފާހަގަކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ގާއިމްކުރުމަށާއި ސިޔާސީ މިނިވަންކަން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި ގައުމީ ރޫހާއި އެ މަސައްކަތުގައި ދައްކާ ހިތްވަރު އެމެރިކާގެ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް އިއްޔެ ފާހަގަކުރައްވައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 4
އެމެރިކާގެ ސަފީރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށްފި

އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 15
ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީގެ މާހައުލެއް އޮންނަން ބޭނުން

ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަޓިކް ވެއްޓެއް ގާއިމުވެފައި އޮންނަން އަބަދު ވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށް، އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ އަތުލް ކެޝަޕް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 26
ސީއެޗްއެސްއީ އުފައްދަން މާ ދުރުން އައި ޕްރިންސިޕަލް

އެޕާޓްމެންޓްގެ ދޮރު ހުޅުވާލުމާ އެކު އަޅުގަނޑު އެކި ދިމަދިމާލަށް ނަޒަރު ހިންގާލީމެވެ. އެތެރޭގައި ތިބި ހައެއްކަ މީހުންގެ ތެރެއިން ހޯދަން ބޭނުންވީ 94 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ސޯފާ އިން ތެދުވެ އިނގިރޭސި ބަހުން މަރުހަބާ ކީ އޭނާކަން ގަބޫލުކުރަން ސިކުނޑި ދެކޮޅުހެދި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017 60
ލީޑަރުންނަށް ބިރެއް ނެތި ހަރަކާތް ހިންގެން ޖެހޭ: އީޔޫ

ރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނަށް ބިރެއް ނެތި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2017 92
ވޯޓުގެ ކަންކަން ދިޔަ ގޮތާ މެދު އެމެރިކާ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ރަައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލާގައި ވޯޓުގެ ކަންކަން އުސޫލުތަކުގެ ބޭރުން ދިޔަ ކަމަށް ބުނެ، އެމެރިކާ އިން ކަންބޮޑުވުން މިއަދު ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2017 30
ޓްރަމްޕުގެ ދެ ދަރިކަލުންގެ ޗުއްޓީ ރާއްޖޭގައި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދެ ދަރިކަލުން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރައްވަމުން އެބަ ގެންދަވަ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 21
ނަޝީދުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ސަފީރުންނާ ހިއްސާކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާއި އިގްތިސާދީ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުރި ޝަކުވާތައް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބޭރުގެ ސަފީރުންނާ މިއަދު ހިއްސާކުރައްވައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2017 5
"ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން"

އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ މިއަދު ކުރެއްވި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން ދިވެހި ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން...

January 20, 2017 17
ޖޯންގެ އާއިލާއާ މި ދަނީ ވާހަކަ ދައްކަމުން: އެމެރިކާ

ޕާސްޕޯޓު ނެތި، ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅެމުން ދަނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި އެމެރިކާ މީހެއް ކަމަށްވާ ޖޯން ސޭފާޓްގެ އާއިލާއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމެރިކާއިން...

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 16
ރައްޔިތުން ހިމާޔަތްކުރުން، އެންމެ އިސް ވާޖިބު:އެމެރިކާ

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އެެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން ހިމާޔަތްކުރުމަކީ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސް މަސައްކަތް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016
އެމެރިކާ އެމްބަސީގެ ރާއްޖޭގެ ވެބްސައިޓް އާކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީން ރާއްޖެ އަށް ހާއްސަކޮށް ހިންގާ ވެބްސައިޓް، ނުވަ އަހަރަށް ފަހު އަލުން ފަރުމާކޮށް، އިއްޔެ ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 36
ޓްރަމްޕުގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް އުފާތަކެއްލިބޭ: ރައީސް

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކާމިޔާބު ހޯއްދެވުމަކީ ކޮންމްވެސް ވަރެއްގެ އުފާތަކެއް އަދި ހިތްހަމަ ޖެހުންތަކެއް ލިބޭ ކަމެއް ކަމަށް ރަައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 1
ފްރީޓްރޭޑަށް ރާއްޖޭގެ ދައުވަތު ޔޫއެސް، ޔޫކޭ، ޖަޕާނަށް

އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތް އަދި ޖަޕާނާ އެކު ވެސް މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުންތަކެއް އެކުލަވާލަން ރާއްޖޭން ދައުވަތު ދީފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 17
އެމެރިކާ ދެކެނީ މައުމޫނަކީ އިދިކޮޅު ލީޑަރެއް ކަމަށް!

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަކީ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާ އިން ރޭ ސިފަކޮށްފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 21
ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެސީ ފުނޑުމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ: ޔޫއެސް

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ކޯޓުން މިއަދު ހަވާލުކުރުމުން ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެސީ ފުނޑުފުނޑުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާ އިން މިރޭ ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.