26 މާޗް

March 26, 2020 14
ރާއްޖެއަށް މުދާ ގެންނަން ކާގޯ ފްލައިޓްތަކެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖެއަށް މުދާ އެތެރެކުރުމަށް، ހަތަރު ގައުމަކަށް މޯލްޑިވިއަނުން ކާގޯ ފްލައިޓްތަކެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 15
އައިއޭއެސްގެ ބޯޑާއި އިސްވެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަނީ

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ޚަރަދުތައް ކުޑަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސް (އައިއޭއެސް) ގެ ބޯޑު މެމްބަރުންނާއި އިސްވެރިންގެ މުސާރަ 20 ޕަސެންޓް ކުޑަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 31
އިންޑިއާއިން ނާދެވުނު ދިވެހިންނަށް ސަރުކާރުން އެހީވަނީ

އިންޑިއާގެ ހުރިޙާ އެއާޕޯޓްތަކެއް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ބަންދުވާ އިރު، މިރޭ ރާއްޖެ އަންނަން ޓިކެޓް ނެގި ދިވެހިންނަށް ރާއްޖެ އާދެވެންދެން، އެ މީހުން އެ ގައުމުގައި ތިބުމާއި ކެއުމުގެ ޚަރަދު އާސަންދަ ކުންފުންޏާއި އެންސްޕާ އިން ބަލަހައްޓަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 24
އައިއޭއެސްގެ މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނުކުންނާނީ 3 ދުވަހު

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް (އައިއޭއެސް) ގެ މުވައްޒަފުން ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ތިން ދުވަހު ވަޒީފާ އަށް ނުކުންނަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 5
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ހިދުމަތްދޭ ވަގުތު މަދުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ހިދުމަތްދޭ ވަގުތު މަދުކޮށްފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 34
އައިއޭއެސްގެ ހަރަދު ބޮޑަސް، ނުހިންގޭހާ ގޯހެއް ނޫން

އަައިލެންޑް އޭވިއޭޝަަން ސާވިސަސް ލިމިޓެޑް (އައިއޭއެސް)އިން މުވައްޒަފުންނަށް ކުރާ ހަރަދު ދައުލަތުގެ އެހެން ބައެއް ކުންފުނިތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު ބޮޑު ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެ ކުންފުނި ހިންގަން މާލީ ގޮތުން ހިންްގަން ހުރަސް އެޅޭހާ ގޯސް ނޫން ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 11
މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓެއް ގްރައުންޑްކުރި ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ އެއާބަސް އޭ320 މަރުކާގެ ބޯޓުގެ ލީސް ފީއަށް ދައްކަން ޖެހޭ 1.5 މިލިއަން ޑޮލަރު ނުދައްކާތީ، އެ ބޯޓުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހުއްޓާލުމުގެ ނޯޓިސް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރާ ވާހަކަތައް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސް (އައިއޭއެސް) އިން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 3
ވޫހާން ސިޓީ އަށް މޯލްޑިވިއަން އިން ދަތުރެއް ނުކުރޭ

ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ނުރައްކާތެރި ވައްތަރު އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީ އަށް، ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ކުރަމުން ދިޔަ ދަތުރުތައް މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް އެ އެއާލައިން ހިންގާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް (އައިއޭއެސް) އިން މިއަދު ބުނެގި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 5
ފުނަދޫ އެއާޕޯޓަށް މާދަމާ ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ށ. ފުނަދޫގައި ތަރައްގީ ކުރި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓަށް މާދަމާ ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 30
ރަންވޭ ދެފަހަރަށް ބަންދުކުރުމުން ފްލައިޓްތައް ކެންސަލް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގެ ރަންވޭ ސާފުކުރުމަށާއި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތަކަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން މިއަދު ރަންވޭ ބަންދު ކުރުމާ ގުޅިގެން މަތިންދާބޯޓުގެ ދަތުރުތަކަށް ބުރޫ އަރައި ބައެއް ފްލައިޓްތައް ކެންސަލް ކޮށްފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 16
މާފަރު އެއާޕޯޓް: 12 އަހަރުގެ ދިގު އިންތިޒާރެއް

ބަރަވެލި ކަނޑާއި ކާށިދޫ ކަނޑު ފަދަ ރާއްޖޭގައި ރާޅު ބޮޑު، ގަދަ ސަރަހައްދުތައް ހުރަސްކޮށް ނ. މާފަރާއި އެ އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން މާލެއަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ބަދަލުގައި ވައިގެ މަގުން، ފަސޭހަކަމާ އެކު ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތް، މާފަރުގައި އެޅި އިންޓަނޭޝަނަލް ފެންވަރުގެ އެއާޕޯޓާ އެކު އިއްޔެ އެވަނީ ފަހިވެފަ އެވެ. މާފަރުގެ...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2019 18
މާފަރު އެެއާޕޯޓަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ނ. މާފަރަށް ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 9
މާފަރު އެއްކޮޅު ޓިކެޓެއް 750ރ. އަށް

ނ. މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ދަތުރުތައް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށާއިރު، އެއްކޮޅު ޓިކެޓެއްގެ އަގަކީ 750ރ. ކަމަށް ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019 6
ދެ ހަފްތާ އަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް ފުލް

ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ އަށް ވެސް މޯލްޑިވިއަންގެ ގިނަ މަންޒިލްތަކުގެ ފްލައިޓްތައް ފުލްވެއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019 80
އައިއޭއެސްއަށް ގެއްލުންވެ، ބޮޑު ވެއްޓުމަކަށް!

މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސްއަށް 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވެ، އޭގެ ކުރީ ކްއާޓަރުގައި ލިބުނު ކުރިއެރުން 116 ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 10
މޯލްޑިވިއަނުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އުދުހެނީ

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެއިން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ދަތުރުކުރަން ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 16
އައިއޭއެސްއާ ބެހޭ ގޮތުން ރިޕޯޓްކުރި މައްސަލަތައް ބަލަނީ

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އޮޕަރޭޓްކުރާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް (އައިއޭއެސް)އާ ބެހޭ ގޮތުން މިޑިއާ އާއި ސޯޝަލް މިޑިއާގައި ފެތުރި މައްސަލަތައް އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަތައް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެކޮމިޝަނުން މިއަދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި، ބުނެފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 115
އައިއޭއެސް މި ދަނީ ކޮން ދިމާލަކަށް؟ ޖަވާބެއް ބޭނުން!

ގައުމީ އެއާލައިން ހިންގާ އައިއޭއެސްއާ ބެހޭ ގޮތުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޅުކުރަމުން ދާ ކަންބޮޑުވުންތަކާ އެކު، އެ ކުންފުނީގެ މިސްރާބު މިހާރު ހުރި ދިމާލާ މެދު، ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުންގެ ހިތުގައި ވެސް ސުވާލުތައް އެބަ އުފެދެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 8
މޯލްޑިވިއަންގެ އޮފީހެއް ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ހުޅުވައިފި

މޯލްޑިވިއަން އިން ޓްރިވެންޑްރަމްގައި އެ އެއާލައިންގެ އޮފީހެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.