27 ޖޫން

June 27, 2020 49
ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދަށް، ތެލެސީމިއާ ޒުވާނެއްގެ ޝަކުވާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ތެލަސީމިއާ ސެންޓަރަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެން ތެލަސީމިއާ ޒުވާނެއްގެ ޝަކުވާތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 7
ސްޓޮކްގައި ހުރި ލޭ ހުސްވާތީ ލޭ ހަދިޔާކުރަން އެދެފި

މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސާވިސަސް (އެމްބީއެސް) ގެ ސްޓޮކްގައި ހުރި ލޭ ވަރަށް މަދުވެއްޖެ ކަމަށާއި އެހެންވެ ލޭ ހަދިޔާކުރުމަށް އެމްބީއެސް އިން އަނެއްކާ ވެސް އެދެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020
ލޭ ލިބުމުގެ ދަތިކަން ފިލައިފި: އެމްބީއެސް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންގެ ގަޔަށް އަޅަން ޖެހޭ ލޭ ލިބުމުގައި ކުރިމަތިވި ދަތިތައް މިހާރު ހައްލުވެފައިވާ ކަމަށް، މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސާވިސަސް (އެމްބީއެސް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 13
ފުލުހުން ކޮތަރުތަކަށް ކާންދޭން ފަށައިފި

ބަލި ފެތުރުން ހުއްޓުމަށްޓަކައި މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރުމުން ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް އެއްވާ ކޮތަރުތަކަށް ކާންދޭނެ ބަޔަކު ނުވެ، ކޮތަރުތައް މަރުވާން ފެށުމުން، އެ ދޫނިތަކަށް...

April 20, 2020 10
އެއް ދުވަހަށް ވާވަރަށް ވެސް ލޭ ނެތް، ހަދިޔާ ކޮށްދީ!

ތެލެސީމިއާ ކުދިންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި ގަވައިދުން އަޅަން ޖެހޭ ލޭގެ ސްޓޮކް ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެފައިވާތީ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ހޭ ހަދިޔާކޮށްދިނުމަށް، މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 3
ލޭ ހަދިޔާކުރަން އަނެއްކާ ވެސް އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު ރިސޯޓުތަކުގައި ބްލަޑް ކޭމްޕުތައް ހިންގުން ހުއްޓާލާފައިވާތީ އާންމުން ލޭ ހަދިޔާކުރަން މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސާވިސަސް (އެމްބީއެސް) އިން އަނެއްކާ ވެސް އެދިއްޖެ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 2
ހަފްތާއަކަށްވާ ވަރަށް ލޭ ލިބިއްޖެ: އެމްބީއެސް

ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވާން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު، ލޭ ދޭ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވެ އާންމުންގެ އެހީ އަށް މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސާވިސަސް (އެމްބީއެސް) އިން ގޮވާލުމާ އެކު ގިނަ ބަޔަކު އިޖާބަ ދިން ކަމަށާއި މިހާރު ހަފްތާއަކަށް ވާ ވަރަށް ލޭ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެމްބީއެސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 4
ލޭ ހަދިޔާކުރައްވާ! ރޯގާއާ ހެދި ލޭ ލިބުން ދަތިވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ރޯގާ އުޅޭތީ، ރިސޯޓުތަކުގައި ބްލަޑް ކޭމްޕުތައް ބޭއްވުން ހުއްޓުމަކަށް އައިސް، ލޭ ލިބުން ދަތިވެފައި ވާތީ އާންމުން ލޭ ހަދިޔާކުރުމަށް މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސާވިސް (އެމްބީއެސް) އިން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 1
ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރުގެ ބޭސްސިޓީތަކަށް އާސަންދަ ލިބޭނެ

ނޭޝަނަލް ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރު ނުވަތަ މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސާވިސަސް (އެމްބީއެސް) ގެ ބޭސް ސިޓީތަކަށް އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭސް ނެގޭނެ އިންތިޒާމް އެ ކުންފުނިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 51
ތެލެސީމިއާ އަށް ކުއްޖެއްގެ މަރާއެކު ސުވާލުތަކެއް

ވޭތުވެދިޔަ ދެ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތެލެސީމިއާ އަށް ކުއްޖަކު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އެހެންވެ މިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ތެލަސީމިއާ ކުދިންގެ މެދުގައި ބޮޑެވެ. ޝަކުވާތަކެއް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 8
ބޯންމެރޯއަށް ފަހު ފަރުވާދެނިކޮށް ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ބޯންމެރޯ ހެދުމުގެ ކަންކަން ކާމިޔާބު ކަމާ އެކު ނިމުނު ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށް ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019 15
ލޭ ދޭ މީހުންގެ ޑޭޓާބޭހެއް މިއަހަރު ގާއިމްކުރާނެ:އަމީން

ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ މީހުންނާ ގުޅޭ ޑޭޓާބޭހެއް މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގާއިމު ކުރާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2019 29
ހުއްދަނެތް ފަރުވާއަކުން ތެލަސީމިއާ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ވޯލްޑް ހެލްތް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އަދި ތެލެސީމިއާ އިންޓަނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަނުން ގަބޫލުނުކުރާ ފަރުވާއެއް ހޯދި ދިވެހި ތެލެސީމިއާ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019
ދަމާސްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ލޭ ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެކި ބާވަތުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ދަމާސް ކުންފުނީގެ 18 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް، ލޭ ހަދިޔާކުރުމެ ކޭމްޕެއް އެ ކުންފުނިން އަނެއްކާވެސް ބާއްވައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019 24
ބޯންމެރޯ ހަދަން ފަސް ކުއްޖަކަށް އެހީ ދީފި

ތެލެސީމިއާ ކުދިންގެ ތެރެއިން މި އަހަރު ފަސް ކުއްޖެއްގެ ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހަދަން ހަރަދުކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 14
ލޭ ހަދިޔާކުރުން އާދައަކަށް ހެދުން މުހިންމު: އަމީން

ސިއްހަތުން ރަނގަޅު މީހަކަށް އަހަރަކު ހަތަރު ފަހަރު ލޭ ހަދިޔާކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އެ އާދަ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓުން މުހިއްމު ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 20
ތެލެސީމިއާ ކުދިންނާ ގުޅޭ ވައުދު ފުއްދައިފި

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި އެ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ލެ އާއި އެހެން ވަސީލަތްތައް ރަށްރަށުން ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 8
ތެލެސީމިއާ ކުދިންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވަނީ

މުޅި އުމުރަށް ލޭ އަޅަންޖެހޭ، ލޭގެ އުނިކަމެއް ކަމަށްވާ ތެލެސީމިއާ ކުދިންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސާވިސް (އެމްބީއެސް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018
ލޭ ހަދިޔާކުރަން އެލިއާ އިން ބޭއްވި ކޭމްޕު ކާމިޔާބު

ލޭ ހަދިޔާކުރުމަށް އެލިއާ އިން ބޭއްވި ކޭމްޕު ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށް، މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސާވިސް (އެމްބީއެސް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2018 1
ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް އެލިއާއިން ބާއްވައިފި

ބައިނަލްއަގުވާމީ ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓާއި މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސާވިސް (އެމްބީއެސް) ގުޅިގެން ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް މިއަދު އާޓް ގެލަރީގައި ބާއްވައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2018 2
ލޭ ހަދިޔާކޮށް، ދިރިއުޅުން ހިއްސާ ކުރައްވާ

އެހެން މީހަކަށް އެހީތެރިވެ ދެއްވުމަށް ހުންނަވާށެވެ. ލޭ ހަދިޔާ ކުރައްވައި، ދިރިއުޅުން ހިއްސާ ކުރައްވާށެވެ. މިއީ ދަރުމަ އަށް ލޭ ހަދިޔާ ކުރާ މީހުންގެ ދުވަހުގެ މި އަހަރުގެ ޝިއާރެވެ. މި ދެކެވެނީ ކޮން ވާހަކައެއްކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟