23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 21
ޝަލަބީ އާއި ޝިފާ ކައިވެނިކޮށްފި

މޯލްޑިވިން އައިޑޮލް އިން ވިދައިލި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމާއި ޝިފާ އިބްރާހިމް މިއަދު ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020 113
އަލީ ރަމީޒާ ބެހުމުން ޒަކިއްޓެއަށް ނުގޮވާ އެއްޗެއްނެތް

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަލީ ރަމީޒްގެ ލަވަތަކުގެ 80 ޕަސެންޓަކީ އެހެން މީހުންގެ އުފެއްދުންތައް "ވީދައިގެން" ހަދާފައިވާ އެއްޗެހި ކަމަށް ބުނެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ހަސަން އިރުފާން (ޒަކިއްޓެ) ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރި ޕޯސްޓަކާ އެކު އެންމެން އޭނާއާ ދިމާކޮށްލައި އެންމެ ފަހުން ޒަކިއްޓެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ދުރަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 34
އިޝާން ލަވަކިޔުން ހުއްޓާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގައި ވާދަކޮށް މުބާރާތުން ތިނަ ވަނަ ހޯދި ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މުހައްމަދު އިޝާން ލަވަކިޔުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 1
މި ފަހަރު ނަޒީހްގެ "އަނެބައްޕަ"

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން އެކަކުން ވިދައިލި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަހުމަދު (ރާޅު ބޯއި) ނަޒީހްގެ ފުރަތަމަ ސޯލޯ އަލްބަމް "އޮގަރު ކަނޑި އައްޑަނަ" ގެ ދެވަނަ ލަވަ އެހުންތެރިންނަށް އިއްވާލައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 13
ޝަހުދާން ބޭނުމީ އައްޑޫ ފަހުރުވެރިކޮށް ދޭން

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ތިނެއްގައި އައްޑޫ ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ނުފޫޒު ގަދަ އެވެ. މި ޝޯގެ ގަދަ 6 އާ ހަމައަށް ދިޔަ އިރު، މީގެ ތެރެއިން ތިން ބައިވެރިން ނިސްބަތްވަނީ އައްޑު އަށެވެ. އެއީ އައިޝަތު އަޒަލް އާއި ހަސަން ޝަހުދާނާއި ސައިނާ މުހައްމަދު ރަޝީދެވެ. އެކަމަކު ރޭގެ ޝޯގައި ޝަހުދާން ވަނީ ޝޯއާ ވަކިވާން ޖެހިފަ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 10
އަޒަލް އަށް މި ފަހަރު ކިހާ ހިސާބަކަށް ދެވޭނެބާ؟

ކުރަން އުޅޭ ކަމެއް އެއް ބުރުން ކާމިޔާބު ނުވުމަކީ އެކަން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް އަދި ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ވެސް އެކަން ހާސިލް ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަންވީ އެވެ. މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ތިން ވަނަ ސީޒަނަކާ ހަމައަށް އައިރު، އައިޝަތު އަޒަލް ޒާހިރު ދައްކައި ދިން މިސާލަކީ މިއީ އެވެ. ޓީވީއެމުން މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް...

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 4
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ފްރެންޗައިޒް ޝޯ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ތިން ވަނަ ސީޒަންގެ ޕްރިމިއާ، އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 2
"އައިޑޮލް 3" ގެ އޮޑިޝަން ޝޯތައް އަންނަ މަހު

ފްރެންޗައިޒް އުސޫލުން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ރިއަލިޓީ ޝޯ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ސީޒަން 3ގެ އޮޑިޝަން ޝޯތައް އަންނަ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން ޓީވީއެމުން ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2018 3
ޝަލަބި އާއި ރާފިޔަތާ އެކު "ދޮންވެލި ތުނޑި" އަށް

ޝަލަބީ އިބްރާހީމްގެ ލަވަތަކަށް ލޯބި ކުރާ މީހުންނަށް އަނެއްކާ ވެސް އާ ހަދިޔާއެކެވެ. އާ އަހަރުގެ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މި ފަހަރު އޭނާ އެހުންތެރިން ގެންދަނީ "ދޮންވެލި ތުނޑި" އަށެވެ. މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން އެކަކުން ވިދާލި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ މި ލަވަ ކިޔައި ދެނީ އަންހެން ބައިވެރިޔަކާ ވެސް އެކުގަ އެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ...

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2018 66
މޫސަ ވަކިވެއްޖެ، އެކަމަކު އޭނާގެ ހިތް ޓީވީއެމްގައި!

"މި ވަގުތަށް ބަދަލަކަށް" ބޭނުން ކަމަށް ބުނެ ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން މަޝްހޫރު ޕްރެޒެންޓަރު މޫސާ ވަސީމް އިއްޔެ ވަކިވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ސިފަކުރި ގޮތުން ނަމަ "ހިތް އަދިވެސް އޮތީ ޓީވީއެމްގަ" އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 6
ރާޅުބޯއިގެ "ރާޅޭ" އަޑު އަހާލިންތަ؟

ތަފާތު ރަހައެއްގެ ދިވެހި ލަވައެއް އަޑު އަހާލަން ބޭނު ނަމަ "ރާޅޭ" އަކީ ހަމަ އެންމެ ފައްކާ އެއް ލަވައަށް ވާނެ އެވެ. ލަވައިގެ ޅެމާއި ލަވަ ކިޔާފައިވާ ގޮތްގަނޑަށް ބަލާ އިރު، މިއީ އާންމުކޮށް އިވޭ ދިވެހި ލަވަތަކާ ތަފާތު ސްޓައިލެއްގެ ލަވައެކެވެ. އެހެން ނުވާންވީ ސަބަބެއް ވެސް ނެތެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017 20
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޕެނެލަށް ޒާރާ

މުޅިން އަލަށް ޖަޖިން ޕެނަލަށް އައި ޒާރާ މުޖުތަބާގެ އިތުރުން އާ ހޯސްޓަކާ އެކު ޓީވީއެމްގެ މޯލްޑިވިން އައިޑޮލް ސީޒަން ތިނެއް ރޭ ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 11
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އޮންލައިން ޕާޓްނަރަކާ ނުލައި

ޕީއެސްއެމްއިން މާދަމާ ރޭ ލޯންޗުކުރާ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ތިން ވަނަ ސީޒަންގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރުކަން މި ފަހަރު އެއްވެސް މީޑިއާއަކަށް ނުދޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

October 25, 2017
މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް މިފަަހަރު ވެސް ދިރާގަށް

ޓީވީއެމުން ކުރިޔަށް ގެންދާ މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ސީޒަން ތިނެއްގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017 4
ޝަލަބީގެ "ހިދާއީ ނޫރު 2" ނެރެފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމް އޭނާގެ ދެވަނަ މަދަހަ ސީޑީ "ހިދާއީ ނޫރު 2" އިއްޔެ ނެރެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 29
ޝަލަބީ: އިމާމެއް، ޓީޗަރެއް، ސޭލްސް ބޯއީއެއް!

ޝަލަބީ އިބްރާހިމަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ނަމެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވި މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް އިން ދެވަނަ ހާސިލްކޮށް، ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ ޒުވާން ލަވަކިއުންތެރިޔާ އާންމުންނަށް ފެނުމުގެ ކުރިން އުޅުނު ގޮތް ވެސް ޝައުގުވެރި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 25
ނަހޫ އެންމެ ފަހުން މޫސާ ވަސީމްގެ ނަމްބަރު ހޯދައިފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ދެވަނަ ސީޒަންގައި ދެއްކި އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސުގެ އިޝްތިހާރުތައް އެހާ މަގްބޫލުވި އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ނަހުޒާން އަހުމަދު ހުސައިން (ނަހޫ) އެވެ. އައިޑޮލްގެ ހޯސްޓް މޫސާ ވަސީމްއާ ގުޅުވާލާފައިވާ އިޝްތިހާރުތަކުގައި، އުމުރުން 13 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ނަހޫ، ވަސީމްގެ ނަމްބަރު ހޯދަން ބޭނުންވެގެން އުޅެ އެވެ. އެކަން...

11 މެއި

May 11, 2017 10
މުއައްޒިންގެ "ލޭކޮކާ" އައިޑޮލްގެ ފިނާލޭގައި ދައްކާލަނީ

މިދިޔަ އަހަރު މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އިން ރޮކްސްޓާގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވި މުހައްމަދު މުއައްޒިންގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ދޭއްގެ ފިނާލޭ ޝޯގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 11
ޝަލަބީގެ "އާދޭސް" ވަރަށް މަޑުމައިތިރި

ޝަލަބީ އިބްރާހީމްގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ ވެސް ވާނީ އާންމުކޮށް އޭނާ ކިޔާފައި ހުރި ކަހަލަ މަޑުމައިތިރި ލޯބީގެ ލަޔަކަށް ކަމަށް އޮތީ ބެލެވިފަ އެވެ. "އާދޭސް" އަކީ ހަމަ އިހުސާސްގެ ލަވައެއްތޯ ޔަގީންކޮށްލަން މިއީ އޭގެ ޓީޒާ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 6
ޝަލަބީގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވައަކީ "އާދޭސް"

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން އެކަކުން ވިދާލި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމްގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ދޭއްގެ ފިނާލޭ ޝޯގައި އާންމުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2017 8
މީރާ އާއި ފާލިހް މިއަދު ކައިވެނިކުރަނީ

އެތައް ބައެއްގެ ހިތްތައް ފަތަހަކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މީރާ މުހައްމަދު އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ތަރި އަބްދުﷲ ފާލިހް މިއަދު ކައިވެނި ކުރާނެ އެވެ.