15 އެޕްރީލް

April 15, 2017 8
މީރާ އާއި ފާލިހް މިއަދު ކައިވެނިކުރަނީ

އެތައް ބައެއްގެ ހިތްތައް ފަތަހަކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މީރާ މުހައްމަދު އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ތަރި އަބްދުﷲ ފާލިހް މިއަދު ކައިވެނި ކުރާނެ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 6
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ އެފްބީ ޕޭޖް ހެކްކޮށްފި

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމް އިން ހިންގާ ޓީވީ ޗެނަލް ޓީވީއެމްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖާއި އެ ޗެނަލުން ފޮނުވާ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް ރޭ ބަޔަކު ހެކްކޮށްފި އެވެ.

March 13, 2017 83
ފަރަޝްގެ ރުއިމާއި އަހަރެމެން ދަސްކުރަންވީ ފިލާވަޅު

އެއް ގޮތަކުން ބަލާ އިރު، މިއީ ކުރަން ޖެހޭ ސުވާލެއް ވެސް ނޫނެވެ. އެކަމަކު މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގައި ވާދަކުރާ މި ބައިވެރިޔާއާ ބެހޭގޮތުން މީހުން ދައްކާ ވާހަކަތައް ވަރަށް ގިނަވެއްޖެ...

05 މާޗް

March 05, 2017 1
ހަމްދާންގެ އައިޑޮލް ދަތުރު ނިމުމަކަށް

ސީޒަން ދޭއްގެ ގަދަ 12އާ ހަމައިން މުހައްމަދު ހަމްދާންގެ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ދަތުރު ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017 76
"ރަނޑުކަމުން" ބާކީކޮށްލި މޫސާ ވަސީމް ބޮންތިއަށް

މިއީ ޓީވީން ފެންނަ އެންމެ ހިތްގައިމު އެކަކެވެ. ފަރިތަކޮށް، ސީދާ ސާދާކޮށް، އަދި އޯޑިއެންސާ ގުޅުން ބޮޑުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާ މި ޕްރެޒެންޓަރު އެކަން ކުރަނީ މާ ބޮޑު މަސައްކަތަކުން ހެނެއް، ބަލާބެލުމަކަށް ހިއެއް ނުވެ އެވެ. އެއީ މޫސާ ވަސީމްގެ ހުނަރުވެރިކަމެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 9
އައިޑޮލް އިން ކެޓިޔަސް ސައްޔާހަށް ހަބޭސް ހަދިޔާއެއް

ކ. ގުޅި އަށް އުފަން އަހުމަދު ސައްޔާހުގެ އުމުރުން އަދި އެންމެ 18 އަހަރެވެ. އެކަމަކު "މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް"ގެ ދެވަނަ ސީޒަންގައި އޭނާ ބައިވެރިވީ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ އަޒުމުގަ އެވެ.

February 20, 2017 13
ދިވެހި އަމިއްލަ ރާގުގައި ކުޑައިއްބެ މާ ކުރީގައި

"މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ގެ އެއް ޖަޖު އިބްރާހީމް ޒައިދު އަލީ (ކުޑައިއްބެ) ގެ ހުނަރާ މެދު އެއްވެސް މީހަކު ސުވާލު އުފައްދާނެ ހެނެއް ހިއެއް ނުވެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 4
ސައްޔާހާއި ޝަނީޒާ އަށް ގާލާއިން ފުރުސަތު ނުލިބި ގެއަަށް

"މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން ދޭއްގެ ގަދަ 16 އަށް ދިޔަ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ޕިއާނޯގެ ފުރަތަމަ ރައުންޑާ ހަމައިން ކަޓައި، ގާލާ ރައުންޑަށް ހޮވޭ ގަދަ 12 އިން ފުރުސަތު ނުލިބި ދެ ބައިވެރިއަކަށް ރޭ މުބާރާތް ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 18
ލައިޝާގެ ލަވަ ހެދި ޓޮނިކް ލައިވުން މައާފަށް އެދިއްޖެ

"މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ގެ ފުރަތަމަ ސީޒަން ކާމިޔާބު ކުރި ލައިޝާގެ ޖުނައިދުގެ ލަވަ "ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް" އަކީ ހަމަ ކުރީގެ ރާގަކަށް ހެދި ލަވައެއް ކަމަށާއި އެއީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި...

February 18, 2017 9
ޕިއާނޯގެ ފުރަތަމަ ރައުންޑްގައި ރީތި ހުށަހެޅުންތަކެއް

ޓީވީއެމުން ގެނެސްދޭ "މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަންގެ 2 ގައި 16 ބައިވެރިންނާ އެކު ރޭ ޕިއާނޯ ރައުންޑް ފަށައި، ފުރަތަމަ 8 ބައިވެރިންގެ ހިތްގައިމު ހުށަހެޅުންތަކުން ޖަޖުންގެ ހިތްތައް...

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2017 22
ލައިޝާގެ "ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް" އަކީ ކޮޕީއެއް؟

"މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން އެކެއް ކާމިޔާބު ކުރި ލައިޝާ ޖުނައިދުގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވައަކީ ސީދާ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބުނެ ބައެއް މީހުންގެ ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 17
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ގަދަ 16 ކަށަވަރުވެއްޖެ

އަންނަ ހަފުތާ ބަންދުގައި އޮންނާނީ ގަދަ 16 އާ އެކު ޕިއާނޯ ރައުންޑްގެ ހުށަހެޅުންތައް ދައްކާލުން.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 5
އައިޑޮލްގެ ތިއޭޓަ ރައުންޑް އަންނަ ހަފުތާގައި

"މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން 2 ގެ އޮޑިޝަން ޝޯތައް ރޭ ނިންމާލައި، އަންނަ ހަފުތާގައި ތިއޭޓަ ރައުންޑްގެ ޝޯ އަށް ބެލުންތެރިން ގެންގޮސް ދޭނެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017 9
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް: ފައްކާ އަޑުތަކެއް ރޭ އިވުނު

އައްޑޫ/ފުވައްމުލަކާއި ލ. އަތޮޅު އޮޑިޝަނުން ތިއޭޓަ ރައުންޑަށް ފުރުސަތު ލިބުނީ 11 ބައިވެރިއަކަށް.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 12
ރަނގަޅު އަގު ދިން މީޑިއާތައް "އައިޑަލް" އިން ބޭރު!

ޕީއެސްއެމްގެ "މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް" ގެ އޮންލައިން މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ހުޅުވާލުމުން، އެންމެ ރަނގަޅު އަގު ހުށަހެޅި "މިހާރު" އާއި "ސަން"ގެ ބަދަލުގައި، އެކްސްޕޯޝާ ވެލިއު އެންމެ ކުޑަކޮށް އޮތް "އަވަސް" ހޮވައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016
އޮލިމްޕިއަންސްގެ ޝޯތަކެއް މިހާރުގެ ފަންނާނުންނާ އެކު

އޮލިމްޕިއަންސްގެ ޝޯތައް އޮންނާނީ މި މަހުގެ 5 އަދި 6 ގައި އޮލިމްޕަހުގައި. ޝޯގެ ޓިކެޓް މިހާރު އަންނަނީ 150ރ. އަށް ވިއްކަމުން.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 9
"މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް 2" ލޯންޗްކޮށްފި

"މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް 2" ގެ ޖަޖުންނަކީ ކިޑީ އާއި ކުޑަ އިއްބެގެ އިތުރުން އަލަށް ޖަޖުންގެ ޕެނަލާ ގުޅުނު އައްފާން.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 1
އެކްޓުކުރަން ނައްބަތު އަބަދުވެސް ޝައުގުވެރިވޭ

ނައްބަތު ބުނީ ކެރިއާއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ދާން ބޭނުން ވަނީ ސައިކޮލޮޖީ ދާއިރާ އިން ކަމަށް.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 1
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ އަމާން އާއި ނައްބަތު ފިލްމަކުން

"މީ ލޯތްބަކީ" އިން މޯލްޑިވިން އައިޑޮލް އިން ވިދާލި އަމާން އާއި ނައްބަތު ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ތައާރަފުވެގެން ދާނެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 1
އަމާންގެ ސޯލޯ އަލްބަމް ޑިސެމްބަރުގައި ނެރެނީ

އަމާންގެ ސޯލޯ އަލްބަމް ރިލީޒް ކުރަން ޕްލޭންކޮށްފައި އޮތީ ޑިސެމްބަރު 19 ގައި. އޭނާ ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ނޮވެމްބަރު މަހު ފަށާނެ. އެ ފިލްމް އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރާނެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 3
އިޝާންގެ ފުރަތަމަ ސޯލޯ އަލްބަމް އަންނަ މަހު ނެރެނީ

"މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" އިން ތިން ވަނަ ހޯދި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އަހުމަދު އިޝާން ސޯލޯ އަލްބަމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައި، އަންނަ މަހު އަލްބަމް ރިލީޒް ކުރުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 8
ޝަލަބީގެ މަދަހަ ސީޑީއެއް އީދު ހަދިޔާއަކަށް ނެެރެނީ

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ދެވަނަ ހޯދި ޝަލަބީ އިބްރާހީމް އަމިއްލަ އަށް ރާގުތައް ހަދައިގެން ފުރަތަމަ މަދަހަ ސީޑީ ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ މި ފަހަރުގެ އީދު ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ނެރޭ ސީޑީއެކެވެ.

11 މެއި

May 11, 2016
"މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން 2ގެ ޓައިޓްލް ވެސް ދިރާގަށް

ދާދި ފަހުން ޓީވީއެމުން ނިންމާލި ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ފްރެންޗައިޒް ޝޯ "މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ގެ ފުރަތަމަ ސީޒަންގެ ޓައިޓްލް ސްޕޮންސަ ކުރި ދިރާގުން އެ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ސީޒަންގެ ޓައިޓްލް ވެސް ސްޕޮންސަކޮށްފި އެވެ.