27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017 20
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޕެނެލަށް ޒާރާ

މުޅިން އަލަށް ޖަޖިން ޕެނަލަށް އައި ޒާރާ މުޖުތަބާގެ އިތުރުން އާ ހޯސްޓަކާ އެކު ޓީވީއެމްގެ މޯލްޑިވިން އައިޑޮލް ސީޒަން ތިނެއް ރޭ ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 11
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އޮންލައިން ޕާޓްނަރަކާ ނުލައި

ޕީއެސްއެމްއިން މާދަމާ ރޭ ލޯންޗުކުރާ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ތިން ވަނަ ސީޒަންގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރުކަން މި ފަހަރު އެއްވެސް މީޑިއާއަކަށް ނުދޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

October 25, 2017
މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް މިފަަހަރު ވެސް ދިރާގަށް

ޓީވީއެމުން ކުރިޔަށް ގެންދާ މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލްގެ ސީޒަން ތިނެއްގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017 4
ޝަލަބީގެ "ހިދާއީ ނޫރު 2" ނެރެފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމް އޭނާގެ ދެވަނަ މަދަހަ ސީޑީ "ހިދާއީ ނޫރު 2" އިއްޔެ ނެރެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 29
ޝަލަބީ: އިމާމެއް، ޓީޗަރެއް، ސޭލްސް ބޯއީއެއް!

ޝަލަބީ އިބްރާހިމަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ނަމެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވި މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް އިން ދެވަނަ ހާސިލްކޮށް، ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ހޯދާފައިވާ ޒުވާން ލަވަކިއުންތެރިޔާ އާންމުންނަށް ފެނުމުގެ ކުރިން އުޅުނު ގޮތް ވެސް ޝައުގުވެރި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 25
ނަހޫ އެންމެ ފަހުން މޫސާ ވަސީމްގެ ނަމްބަރު ހޯދައިފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ދެވަނަ ސީޒަންގައި ދެއްކި އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސުގެ އިޝްތިހާރުތައް އެހާ މަގްބޫލުވި އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ނަހުޒާން އަހުމަދު ހުސައިން (ނަހޫ) އެވެ. އައިޑޮލްގެ ހޯސްޓް މޫސާ ވަސީމްއާ ގުޅުވާލާފައިވާ އިޝްތިހާރުތަކުގައި، އުމުރުން 13 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ނަހޫ، ވަސީމްގެ ނަމްބަރު ހޯދަން ބޭނުންވެގެން އުޅެ އެވެ. އެކަން...

11 މެއި

May 11, 2017 10
މުއައްޒިންގެ "ލޭކޮކާ" އައިޑޮލްގެ ފިނާލޭގައި ދައްކާލަނީ

މިދިޔަ އަހަރު މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އިން ރޮކްސްޓާގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވި މުހައްމަދު މުއައްޒިންގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ދޭއްގެ ފިނާލޭ ޝޯގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 11
ޝަލަބީގެ "އާދޭސް" ވަރަށް މަޑުމައިތިރި

ޝަލަބީ އިބްރާހީމްގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ ވެސް ވާނީ އާންމުކޮށް އޭނާ ކިޔާފައި ހުރި ކަހަލަ މަޑުމައިތިރި ލޯބީގެ ލަޔަކަށް ކަމަށް އޮތީ ބެލެވިފަ އެވެ. "އާދޭސް" އަކީ ހަމަ އިހުސާސްގެ ލަވައެއްތޯ ޔަގީންކޮށްލަން މިއީ އޭގެ ޓީޒާ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 6
ޝަލަބީގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވައަކީ "އާދޭސް"

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން އެކަކުން ވިދާލި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމްގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ދޭއްގެ ފިނާލޭ ޝޯގައި އާންމުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2017 8
މީރާ އާއި ފާލިހް މިއަދު ކައިވެނިކުރަނީ

އެތައް ބައެއްގެ ހިތްތައް ފަތަހަކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މީރާ މުހައްމަދު އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ އަދި މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ތަރި އަބްދުﷲ ފާލިހް މިއަދު ކައިވެނި ކުރާނެ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 6
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ އެފްބީ ޕޭޖް ހެކްކޮށްފި

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމް އިން ހިންގާ ޓީވީ ޗެނަލް ޓީވީއެމްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖާއި އެ ޗެނަލުން ފޮނުވާ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް ރޭ ބަޔަކު ހެކްކޮށްފި އެވެ.

March 13, 2017 84
ފަރަޝްގެ ރުއިމާއި އަހަރެމެން ދަސްކުރަންވީ ފިލާވަޅު

އެއް ގޮތަކުން ބަލާ އިރު، މިއީ ކުރަން ޖެހޭ ސުވާލެއް ވެސް ނޫނެވެ. އެކަމަކު މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގައި ވާދަކުރާ މި ބައިވެރިޔާއާ ބެހޭގޮތުން މީހުން ދައްކާ ވާހަކަތައް ވަރަށް ގިނަވެއްޖެ...

05 މާޗް

March 05, 2017 1
ހަމްދާންގެ އައިޑޮލް ދަތުރު ނިމުމަކަށް

ސީޒަން ދޭއްގެ ގަދަ 12އާ ހަމައިން މުހައްމަދު ހަމްދާންގެ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ދަތުރު ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017 76
"ރަނޑުކަމުން" ބާކީކޮށްލި މޫސާ ވަސީމް ބޮންތިއަށް

މިއީ ޓީވީން ފެންނަ އެންމެ ހިތްގައިމު އެކަކެވެ. ފަރިތަކޮށް، ސީދާ ސާދާކޮށް، އަދި އޯޑިއެންސާ ގުޅުން ބޮޑުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާ މި ޕްރެޒެންޓަރު އެކަން ކުރަނީ މާ ބޮޑު މަސައްކަތަކުން ހެނެއް، ބަލާބެލުމަކަށް ހިއެއް ނުވެ އެވެ. އެއީ މޫސާ ވަސީމްގެ ހުނަރުވެރިކަމެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 9
އައިޑޮލް އިން ކެޓިޔަސް ސައްޔާހަށް ހަބޭސް ހަދިޔާއެއް

ކ. ގުޅި އަށް އުފަން އަހުމަދު ސައްޔާހުގެ އުމުރުން އަދި އެންމެ 18 އަހަރެވެ. އެކަމަކު "މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް"ގެ ދެވަނަ ސީޒަންގައި އޭނާ ބައިވެރިވީ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ އަޒުމުގަ އެވެ.

February 20, 2017 13
ދިވެހި އަމިއްލަ ރާގުގައި ކުޑައިއްބެ މާ ކުރީގައި

"މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ގެ އެއް ޖަޖު އިބްރާހީމް ޒައިދު އަލީ (ކުޑައިއްބެ) ގެ ހުނަރާ މެދު އެއްވެސް މީހަކު ސުވާލު އުފައްދާނެ ހެނެއް ހިއެއް ނުވެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 4
ސައްޔާހާއި ޝަނީޒާ އަށް ގާލާއިން ފުރުސަތު ނުލިބި ގެއަަށް

"މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން ދޭއްގެ ގަދަ 16 އަށް ދިޔަ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ޕިއާނޯގެ ފުރަތަމަ ރައުންޑާ ހަމައިން ކަޓައި، ގާލާ ރައުންޑަށް ހޮވޭ ގަދަ 12 އިން ފުރުސަތު ނުލިބި ދެ ބައިވެރިއަކަށް ރޭ މުބާރާތް ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 18
ލައިޝާގެ ލަވަ ހެދި ޓޮނިކް ލައިވުން މައާފަށް އެދިއްޖެ

"މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ގެ ފުރަތަމަ ސީޒަން ކާމިޔާބު ކުރި ލައިޝާގެ ޖުނައިދުގެ ލަވަ "ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް" އަކީ ހަމަ ކުރީގެ ރާގަކަށް ހެދި ލަވައެއް ކަމަށާއި އެއީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި...

February 18, 2017 9
ޕިއާނޯގެ ފުރަތަމަ ރައުންޑްގައި ރީތި ހުށަހެޅުންތަކެއް

ޓީވީއެމުން ގެނެސްދޭ "މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަންގެ 2 ގައި 16 ބައިވެރިންނާ އެކު ރޭ ޕިއާނޯ ރައުންޑް ފަށައި، ފުރަތަމަ 8 ބައިވެރިންގެ ހިތްގައިމު ހުށަހެޅުންތަކުން ޖަޖުންގެ ހިތްތައް...

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2017 22
ލައިޝާގެ "ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް" އަކީ ކޮޕީއެއް؟

"މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން އެކެއް ކާމިޔާބު ކުރި ލައިޝާ ޖުނައިދުގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވައަކީ ސީދާ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބުނެ ބައެއް މީހުންގެ ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 17
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ގަދަ 16 ކަށަވަރުވެއްޖެ

އަންނަ ހަފުތާ ބަންދުގައި އޮންނާނީ ގަދަ 16 އާ އެކު ޕިއާނޯ ރައުންޑްގެ ހުށަހެޅުންތައް ދައްކާލުން.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 5
އައިޑޮލްގެ ތިއޭޓަ ރައުންޑް އަންނަ ހަފުތާގައި

"މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން 2 ގެ އޮޑިޝަން ޝޯތައް ރޭ ނިންމާލައި، އަންނަ ހަފުތާގައި ތިއޭޓަ ރައުންޑްގެ ޝޯ އަށް ބެލުންތެރިން ގެންގޮސް ދޭނެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017 9
މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް: ފައްކާ އަޑުތަކެއް ރޭ އިވުނު

އައްޑޫ/ފުވައްމުލަކާއި ލ. އަތޮޅު އޮޑިޝަނުން ތިއޭޓަ ރައުންޑަށް ފުރުސަތު ލިބުނީ 11 ބައިވެރިއަކަށް.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 12
ރަނގަޅު އަގު ދިން މީޑިއާތައް "އައިޑަލް" އިން ބޭރު!

ޕީއެސްއެމްގެ "މޯލްޑިވިއަން އައިޑަލް" ގެ އޮންލައިން މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ހުޅުވާލުމުން، އެންމެ ރަނގަޅު އަގު ހުށަހެޅި "މިހާރު" އާއި "ސަން"ގެ ބަދަލުގައި، އެކްސްޕޯޝާ ވެލިއު އެންމެ ކުޑަކޮށް އޮތް "އަވަސް" ހޮވައިފި އެވެ.