17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 20
ދިދަ ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލު ބާތިލްކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ނެރުނު، ދިވެހި ގައުމީ ދިދަ ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލު ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 31
މާލޭގައި ނެގި ޖޭޕީގެ ބޮޑު ދިދައެއް ފުލުހުން ބާލައިފި

ގަލޮޅުގެ ގެއެއްގެ އެންމެ މަތީގައި ނަގާފައި ހުރި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ބޮޑު ދިދައެއް ފުލުހުން މިއަދު ބާލައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2018 7
ހަނދުގައި އިޒްރޭލުގެ ދިދައެއް ހަރު ކުރަނީ

ތެލް އަވީވް (ޖުލައި 13) - އިޒްރޭލުން ހަނދަށް ފޮނުވާ އުޅަނދުގެ މައިގަނޑު އެއް ބޭނުމަކީ އިޒްރޭލުގެ ދިދައެއް ހަނދުގައި ޖެހުން ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 7
ޗައިނާގެ މިސްކިތްތަކުގައި ގައުމީ ދިދަ ނަގަން އަންގައިފި

ބެއިޖިން (މެއި 22) - ގައުމީ ރޫހު އާލާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ބުނެ ޗައިނާގެ ހުރިހާ މިސްކިތްތަކެއްގައި ވެސް ގައުމީ ދިދަ ނަގަން އަންގައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 46
އެމްޑީޕީގެ ދިދަ ބާލަން ފުލުހަކު ވަރަށް އުހަށް!

ސިޔާސީ "ނަފްރަތުގައި" ގައުމު ކެކެމުންދާއިރު، އެންމެ ބޮޑު ތުހުމަތެއް އަމާޒުވެފައިވާ އެއް ބަޔަކީ ފުލުހުންނެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިދުވަސްކޮޅު އެންމެ ބޮޑަށް ވައިރަލް ވަނީ ވެސް، ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބާއްވާ އެއްވުންތަކުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުގެ މަންޒަރުތަކެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރު އެއްވުމުގެ މަންޒަރެއް ނޫނެވެ؛ އިދިކޮޅު...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 30
ތެޔޮ ބޯޓުގައި ދިވެހި ދިދަ ނެގި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަނީ

އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާއި ރާއްޖޭގެ ދިދަ ޖަހާފައިވާ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކުން ކަނޑުމަތީގައި މަނާ މުއާމަލާތްތަކެއް ކުރަނިކޮށް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ޖަޕާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާއިރު އެ ބޯޓުގައި ދިވެހި ދިދަ ނަގާފައިވާ މައްސަލަ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ބަލައި ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017
މިނިވަން ދުވަހު އެންމެ ބޮޑު ދިދަ ޕާކިސްތާނުގައި ނަގައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (އޮގަސްޓް 14) - ޕާކިސްތާނުގެ 70 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ދިދަ އެ ގައުމުގައި މިއަދު ނަގައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 9
ޖޭޕީގެ ލޯގޯ އާއި ދިދަ: މައްސަލައަކަށް ވާންވީ ކީއްވެ؟

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލަން އެންގުމަކީ ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ލޯގޯ ބަދަލު ކުރަން އެންގި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިދަ އާއި ވައްތަރު ކަމަށް ބުނެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލަން އެންގިއިރު އެ ޕާޓީ އުފެދިގެން މިހާތަނަށް ވެސް މަސައްކަތް ކުރީ އެ ލޯގޯ އާއި އެ...

22 މާޗް

March 22, 2017 25
މައުމޫންގެ އޮފީހުގައި ނެގި ގައުމީ ދިދަ ބާލުވައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ އޮފީހުގައި ނަގާފައި ހުރި ގައުމީ ދިދަ ފުލުހުން މިއަދު ބާލުވައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 19
ޕާޓީތަކަށް އަމާޒުކޮށްކުރާ އަމުރުތައް ކުށްވެރިކޮށްފި

‎ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ހަމައިން ނެއްޓިފައިވާ އެކިއެކި އަމުރުތައް" ސަރުކާރުންނާއި ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުން އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން ކުރަމުންދާތީ އެމްޑީޕީން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 42
ޕާޓީގެ ދިދަ ބަދަލުކުރަން އީސީ އަށް ނޭންގޭނެ: ޖޭޕީ

ދިވެހި ގައުމީ ދިދަ ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލްގެ ދަށުން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ދިދަ ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އަންގާފައިވާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް، އެ ކޮމިޝަނަށް އެހެން އެންގިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށް ޖޭޕީން ބުނެފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 54
ގައުމީ ދިދަ ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލަށް މައުމޫންގެ ނުރުހުން

ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އާންމުކުރި، ގައުމީ ދިދަ ބޭނުންކުުރުމުގެ އުސޫލަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.