23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 21
ހައިވޭގައި އެކްސިޑެންޓުވެ މީހެއްގެ ފައި ބިނދިއްޖެ

ސިނަމާލޭ ބްރިޖް ހައިވޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ހިނގައި މީހެއްގެ ފައި މިއަދު ބިނދިއްޖެ އެވެ.

January 23, 2019 13
ޖިއާންގެ މަރު: "ނިވިގެން އެދިޔައީ ހަޔާތުގެ އަލިކަން"

ބާރު އަޑަކާ އެކު މަތިން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާގެ ސިމެންތިތަކުން ޑރ. ފަރުޒާނާ ހުސައިން ހުންނެވީ ސިފަ ވަކިނުވާ ވަރު ވެފަ އެވެ. ގައިން ސިމެންތި ފިލުވަން އުޅުނީ އަންހެން ދަރިފުޅު...

January 23, 2019 41
ނުގަވައިދުން ޕާކްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ޓޯ ކުރަން ފަށައިފި

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކްކުރާ އުޅަނދުތަކުގައި ޖޫރިމަނާ ސްޓިކާ ޖެހުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލާފައިވީ ނަމަވެސް އެފަދަ އުޅަނދުތައް ޓޯ ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 54
ފުރައިގެން ދާނީ ދަރިފުޅަށް އިންސާފު ލިބުނީމަ: އާއިލާ

މާލޭގައި، ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހި ލިބުނު ޒަހަމްތަކަށް ފަރުވާ ދެނިކޮށް މަރުވި ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައިޝަން ޖިއާނަށް އިންސާފު ލިބެންދެން ރާއްޖޭގައި ތިބޭނެ ކަމަށް އޭނާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 22, 2019 33
24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅައިފި

މާލޭ އާއި ވިލިމާލޭގައި ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި ފިހާރަތަކަށް 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެ ސަރަހައްދުތައް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައި، މިއަދު އާންމުކޮށްފި...

January 22, 2019 75
ސްޓިކާ ޖެހުން ހުއްޓާލުމުން ހަމައެއް ލަމައެއް ނެތް!

ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކްކުރާ އުޅަނދުތަކުގައި ޖޫރިމަނާ ސްޓިކާ ޖެހުން ވަގުތީ ގޮތުން ފުލުހުން ހުއްޓާލުމާ އެކު ނުގަވައިދުން ޕާކްކުރުން އިންތިހާއަށް އިތުރުވެ،...

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 23
މާލޭގެ ގެއެެއްގެ މަތިން ކުއްޖަކު ވެއްޓިއްޖެ

މާލޭގެ ގެ އެއްގެ ފަސްވަނަ ބުރިން، އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

January 20, 2019 59
މަރަށް ތެޅުނު އިރު ފޮޓޯ ނަގަން ތިބުމުން ފާޑުކިޔަނީ!

އެކްސިޑެންޓްވެ، ފުނޑުފުނޑުވެފައިވާ ސައިކަލުން ވެއްޓިފައި އޮތް ޒުވާނާ އޮތީ މަރަށް "ތެޅިތެޅި" އެވެ. އެތައް ޒަހަމުތަކަކާ އެކު އޮތް އެ ޒުވާނާ ފުންނޭވާލަމުން ދަނީ އެވެ. އޭނާ ވަށައިގެން...

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019 90
އެކްސިޑެންޓްވި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ

މާލޭގެ މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި ޕާކްކޮށްފައި އޮތް ޕިކަޕެއްގައި ސައިކަލަކުން ޖެހި މިއަދު އަނިޔާވި އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

January 19, 2019 9
ކުޑަކުއްޖަކަށް ހަމަލާދީގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި ރޭ ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ހަމަލާދިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 58
"ކޮރެލް ބްލެވާޑް" މަޝްރޫއު ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރަނީ

ކޮރަލް ބްލެވާޑްގެ ނަމުގައި ރަސްފަންނު ސަރައްދުގައި ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކުން ހިންގަން އުޅުނު ބޮޑު މަޝްރޫއު ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 46
ކޮންމެ ދުވާރެއް ކައިރީގައި ރޭމްޕެއް ހަދަނީ

މާލޭގެ ބައެއް ގޭގެ އާއި ފިހާރަތަކާއި ގަރާޖްތަކުގެ ކުރިމަތީގައި ޕާކް ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ބަހައްޓާ ޕެލެޓްތަކުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ ދުވާރަކުން މަގަށް ނުކުމެވޭ ގޮތަށް ރޭމްޕެއް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 11
މާލޭގައި ވެސް ޒުވާނަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ވެސް ޒުވާނަކު މަރުވެެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

January 12, 2019 81
މާލޭގެ މަގުތަކުން 600 އަށްވުރެ ގިނަ ޕެލެޓު ނަގައިފި

މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި 600 އަށް ވުރެ ގިނަ ޕެލެޓް ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ނަގައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019 21
ކާރެއްގައި ސައިކަލެއް ޖެހި ޒުވާނަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ސަރަހައްދުގައި ޕާކްކޮށްފައި އޮތް ޓެކްސީއެއްގައި، ބާރަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ޖެހި ޒުވާނަކަށް މިއަދު ހަވީރު އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 25
މާލެ-ހުޅުމާލެ ބަސް ދަތުރު އެންމެ ފަހުން އެމްޓީސީސީއަށް

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު އެމްޕީއެލް އިން ދެމުން އަންނަ ބަސް ދަތުރުގެ ހިދުމަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 16
ބުޅާ މަރާ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި

މާލޭގައި ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށް ބަޔަކު ބުޅާ މަރަމުންދާ މައްސަލަ ސީރިއަސް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަން ފަށައިފި ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

January 09, 2019 71
ޓެކްސީ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމަށް ހިޔާލު ހޯދަނީ

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ދޭ އަގުތަކާއި ޓެކްސީގައި މީޓަރު ހަރުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ސާވޭއެއް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

January 09, 2019 4
24ގަޑިއިރަށް ހުއްދަދޭނީ ބޮޑެތި މަގުތަކުގެ ފިހާރަތަކަށް

މާލޭގެ ބޮޑެތި ހުރިހާ މަގެއްގައި ހުންނަ ފިހާރަތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތަކަށް 24 ގަޑި އިރު ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 190
ޓެކްސީ އަގާ ބެހޭ ފޯރަމް: ދެކޮޅުން ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް

ޓެކްސީ ޚިދުމަތުގެ އަގުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ބޭއްވި ފޯރަމްގައި ޑްރައިވަރުންނާއި އާންމުންނާ ދެމެދު ހޫނު ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

January 08, 2019 19
މާރުކޭޓް ގޮޅި ސިޔާސީ މީހުންނަށް ނުދީ: ވިޔަފާރިވެރިން

މާލޭގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ވިއްކާ ދަތުރުވެރިން މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް އަލުން ކުއްޔަށް ދޭން ނިންމާފައިވާއިރު އެންމެ ބޮޑު އެދުމަކީ އެތަނުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު...

January 08, 2019 34
ހާމަކުރަނީ އާދައިގެ މީހާގެ ނަން، ފާޑުކިއުން ބޮޑުވެއްޖެ

މަގު މައްޗަށް ކުނިއަޅާ މީހުންގެ ނަން އާންމުކުރަން ފެށުމުން އެއީ އެންމެ އާދައިގެ މީހާ ބޭޒާރުކުރުން ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިއުން ބޮޑުވުމާ އެކު، އުސޫލު ބަދަލުކުރަން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ...

07 ޖެނުއަރީ

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 21
ކުނިއަޅާ މީހުންގެ ނަން އާއްމުކުރަން ފަށައިފި

މާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ކުނި އަޅާ މީހުން އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން (އީޕީއޭ) އިން ޖޫރިމަނާކޮށް، ނަން އާންމުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 34
ލޯކަލް މާރުކޭޓު އޮތީ ބޮއްސުންލާފައި: ސިޓީ ކައުންސިލް

މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓް އޮތީ ބޮންސުންލާފައި ކަމަށާއި އެތަނުގެ ހާލަތު ރަނގަޅަށް ބަލަން ސާވޭ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 15
ބަންދުކުރަނީ އާއްމުން ނުކުމެ އުޅެން ދަތި ސަރަހައްދުތައް

އަންނަ ހަފުތާގެ ހުކުރުދުވަހުން ފެށިގެން ބަންދުކުރަން ނިންމީ، ބައިބޯ، އާއްމުންނަށް ނުކުމެ އުޅެން ދަތި ސަރަހައްދުތައް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 03, 2019 72
ކުނި އެޅި މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށް، ގޭގެ ނަން އާއްމުކޮށްފި

މާލޭ މަގުމައްޗަށް ކުނި އެޅި މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށް، އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ނަން އެންވަޔަރެމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން (އީޕީއޭ) އިން އިއްޔެ އާންމުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 35
ކޮންމެ ހުކުރުދުވަހަކު ބައެއް މަގުތައް ބަންދުކުރަނީ

ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު ހެނދުނު މާލޭގެ ބައެއް މަގުތައް ބަންދުކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 18
ވެސްޓްޕާކް ކައިރިން އަޑިގުޑަން ފިލުވައި، ފަސޭހަކޮށްދީފި

މާލޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް މަގު ހަލާކުވެ ވަޅުގަނޑުތައް ހެދިފައި އޮތް، ވެސްޓްޕާކް ސަރަހައްދުގެ މަގު އެއްވަރުކޮށް، އަލުން ގާ އަތުރައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 34
"ކަރަންޓް ކެނޑެނީ ބޮޑު ތިން އިންޖީނު އޯވަހޯލްކުރާތީ"

މިދުވަސްވަރު މާލެ އިން ކަރަންޓް ކެނޑެނީ މާލޭގައި ބޭނުންކުރާ ބޮޑު ތިން އިންޖީނުގެ މެއިންޓެނެންސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާތީ ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަ ހަސަން މުގުނީ...

December 27, 2018 27
މާލޭގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ސާފުނުކުރާތާ ދެ އަހަރު!

މާލޭގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ނަޖިސް ސާފު ނުކުރާތާ ދެ އަހަރު ވެފައިވާ ކަމަަށް މާލޭ ވޯޓަ އެންޑް ސްވަރޭޖު ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަ އާދަމް އާޒިމް މިއަދު...