21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 17
އަލިފާނުގެ ނުރައްކަލުގައި: "އިންސާނުންނެއް ނޫން ބާ؟"

ރާއްޖޭގައި އާއްމުންގެ ގެދޮރުގެ ފަޔާ ސޭފްޓީ އޮތީ "ފަރުދީ ޒިންމާ" އަށް ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ. ފިތިބާރުވެފައިވާ އުސް އިމާރާތްތަކުގައި މީހުން ތޮއްޖެހި ފުރިފައިވާ މާލޭގައި ވެސް، ގެއްލުން ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ތަކުރާރުވަމުންދާ އިރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަން ރައްކާތެރިވާ ފަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނެތެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 11
ކެމިކަލް އަލިފާނުގެ އިހުމާލު، ޒިންމާ އަދި ފިލާވަޅު

ކެމިކަލް ގުދަނުގެ ހާދިސާ އާއި އެކަމުގެ ވަށައިގެން ހުރި، އަލިފާނުގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން "މިހާރު"ން ހޯދި ހޯދުންތަކުން، ސުވާލު އުފެދޭ އަދި ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައި.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 8
މާލޭގެ ގެސްޓު ހައުސްތައް ނޮވެމްބަރަށް ހުޅުވޭތޯ ބަލަނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ބަންދު ކޮށްފައިވާ، މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގެސްޓް ހައުސްތައް އަލުން ހުޅުވޭނީ ވިދިވިދިގެން ދެ ހަފުތާ ވަންދެން އެ ބަލީގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ފަސް ޕަސެންޓަށް ދަށްކޮށްގެން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 6
މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު މާލެއިން ހަތް މީހުން ހައްޔަރަށް

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު، މާލޭގެ ގެއެއް ބަލައި ފާސްކޮށް ހަތް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 9
މާލެ އިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މި އަހަރު މަދު

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށިފަހުން މިހާތަނަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ވުރެ މަދުކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 3
ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ކޮވިޑުން މީހުން ރަނގަޅުވި ދުވަހެއް

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށި ފަހުން އިއްޔެ އަކީ އެންމެ ގިނަ މީހުން އެ ބަލިން ރަނގަޅުވެ ދޫކޮށްލަން ނިންމި ދުވަސް ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 32
ގްރިޑް ޕްރޮޖެކްޓާއެކު މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް

އަހަރަކު ގާތްގަނޑަކަށް ހަތް ޕަސެންޓަށް ކަރަންޓުގެ ޑިމާންޑު އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ. މާލެ ސަރަހައްދަށް ޖަމާވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، ކަރަންޓުގެ ޑިމާންޑު މަތިވުމުގެ ނަތީޖާ އަކީ ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ މައްސަލަތައް އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވުމެވެ. މިކަމަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ސްޓެލްކޯ އިން...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 80
ހުރިހާ އެއްޗެއް ދޫކޮށްލާފައި އެނބުރި ރަށަށް

ފުރަތަމަ ދަރިފުޅަށް އެންމެ ތިން އަހަރުގައި އައިޝަތު ރިޒްނާ އާއި ފިރިމީހާ މާލެ ބަދަލުވި ގޮތަށް، މުޅި ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހުނީ މި ތަނުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން 15 އަހަރު ވީއިރު، ރަށަށް ދަނީ ހަމައެކަނި ލިބޭ ޗުއްޓީތަކުގަ އެވެ. އިތުރު ހަތަރު ކުދިން ލިބި، އާމްދަނީން ނުފުދި ދިރިިއުޅުން ދަތިވި ނަމަވެސް، އެނބުރި ރަށަށް ބަދަލުވުމުގެ ހިތްވަރެއް އެ...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 55
ރާއްޖޭގެ "އޮޕަރޭޝަން ކެކްޓަސް" ގެ ފިލްމުގައި ޝާހިދު

ރާއްޖޭގެ ބަޔަކު ސްރީ ލަންކާގެ ތަމަޅަ ޓައިގަރުންގެ ބަޔަކު ގޮވައިގެން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން 1988 ގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމާލާގައި އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް އެހީވާން ހިންގި "އޮޕަރޭޝަން ކެކްޓަސް" އަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމަކަށް ޝާހިދު ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 18
މީހުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބުގައި ތެޔޮ ރައްކާކުރުން މަނާކޮށްފި

މާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްްދުތަކަށް ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮށްދިނުން އެމްއެންޑީއެފުން ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ގަވައިދެއްގެ ދަށުން ކުރިން ވެސް މަނާކޮށްފައި ވާއިރު، މީހުން އުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ތެޔޮ ރައްކާކޮށްގެން ގެންގުޅުން އެ ގަވައިދާ ހަވާލާދީ މިހާރު މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 37
ޖަނަވަރީ މަގު ފިހާރައެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ހެންވޭރު ޖަނަވަރީ މަގުގައި ހުންނަ ފިހަރާއެއްގައި މިއަދު ރޯވެއްޖެ އެވެ.

August 30, 2020 2
ފްރޮންޓްލައިން ކޮވިޑް ކޭސްތައް ގިނައީ އެއާޕޯޓުގައި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި މިހާރު އެންމެ ގިނައީ ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ވަޒީފާނެތް މީހުން ކަމަށާއި ފްްރޮންޓްލައިން މީހުންގެ...

August 30, 2020 51
ލަފާކުރަނީ ގަސްދުގައި ކެފޭގައި ބަޔަކު ރޯކުރީ ކަމަށް

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހުންނަ ކެފޭ ޓިއޯލޯގައި އިއްޔެ ރޭ އަލިފާން ރޯވީ، ބަޔަކު ގަސްދުގައި ކުރި ކަމަކުން ކަމަށް އެ ތަނުގެ ވެރިޔާ ތުހުމަތު ކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 1
އެސްބީއައިގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނީ ހުޅުމާލެ އިން އެކަނި

މާލޭގައި ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި، ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) އިން ނަގާފައިވާ ފްލޯތަކަށް ގެއްލުން ވެފައިވާތީ، މާލޭ ސަރަހައްދުގައި މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހުޅުމާލެ ބްރާންޗުން އެކަނި ޚިދުމަތް ދޭން އެ ބޭންކުން ނިންމައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 73
މާލޭގައި އަނެއްކާ ވެސް އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއް

މާލޭގެ އިމާރާތުގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން އެބަދެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 14
ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން އިތުރު ތިން މަހަށް ދެނީ

މާލޭގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހިގެން ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭ އާއިލާތަކަށް އިތުރު ތިން މަހަށް ވަގުތީ ބޯހިިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

August 27, 2020 19
ކައުންސިލަރުން ދެކެ ޝިފާ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި!

އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގައި މާލޭގެ މޭޔަރުގެ މަގާމުން އޭނާ ދުރުކުރުމުގެ މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު އޭގެތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ނުދެވިގެން އެންމެ...

August 27, 2020 42
ވަގުތީ ހިޔަލުގައި ތިބި މީހުން ނުކުންނަން އަންގައިފި

މާލޭގައި މިދިޔަ އަހަރު ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި އަމިއްލަ ގެ އަށް ގެއްލުން ލިބުމުން، ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ގިނަ މީހުން އަންނަ ހޯމަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ވަގުތީ...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 50
އޮތީ ލެވެލް ނުވައެއްގައި، 10 އަކުން ލޮކްޑައުންއަށް!

ކޮވިޑް-19 ގެ ރާއްޖޭގެ ލެވެލް މިދިޔަ ހަފުތާގައި އޮތީ ނުވަ ވަނައިގައި ކަމަށާއި 10 އަށް އަރައިފި ނަމަ، މާލެ ސަރަަހއްދު ލޮކްޑައުން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 107
ހިޔާ މަޝްރޫއުން މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ފްލެޓް އިތުރުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އިއުލާންކުރި ހިޔާ މަޝްރޫއުގައި 12 ކެޓަގަރީ އަށް ފްލެޓްތައް ދޭން ކަނޑައެޅި އަދަދަށް ބަދަލު ގެނެސް މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ފްލެޓްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020 159
ރޭގަނޑު 8 އިން ފަތިހު 5 އަށް އުޅަނދުތައް މަނާ!

މާދަމާ ރެއިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 8 އިން ފަތިހު 5 އާ ދެމެދު މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިނގިލީގައި އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ދުއްވުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 54
ރަސްފަންނުގެ ވެލިމަގު ހުޅުވާލައި ދުއްވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ރަސްފަންނު ތަރައްގީކުރި އިރު ވެސްޓް ޕާކާ ދިމާލުން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ބަންދުކޮށް ރަސްފަންނުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހެދި ބައި ނެގުމަށް ފަހު އެ މަގު އަލުން ހުޅުވައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 10
މާލޭގެ ސްކޫލްތައް އަންނަ މަހުގެ 3 އާ ހަމައަށް ބަންދު

މާލޭގެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތައް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގައި ވެސް ނުހުޅުވަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.