11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 43
ސޯސަންމަގުގައި ކުރީގެ ނާސަރީ ހުރި ބިން ޕާކިން ޒޯނަކަށް

ސޯސަންމަގުގައި ކުރީގެ ނާސަރީ ހުރި ބިމުގައި ޕާކިން ޒޯނެއް ހަދައި އެ ތަނާ ކައިރީގައި މަގުމަތީ ހުރި ޕާކިން ޒޯންތައް ނަގައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 12
ނިންމުމާ ޚިލާފަށް ގޮޅި ދޫކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ ތުހުމަތު!

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާ ޚިލާފަށް ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ އެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަޒީން މިއަދު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 25
ގަސްތަކުގެ ބުޑަށް އަޑީތެޔޮ އަޅާ ކަމުގެ ޝަކުވާކޮށްފި

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި އިންދާފައި ހުރި ގަސްތަކުގެ ބުޑަށް އަޑީ ތެޔޮ އަޅަމުންދާތީ އެފަދަ އަމަލުތައް ހިންގުން ހުއްޓާލުމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

October 30, 2019 30
އޭސީސީން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ އަށް ވަދެއްޖެ

ބިޑަށް ނުލައި ލޮނުޒިޔާރަތް ކޮޅުގައި ހަދަމުން އަންނަ ފާހާނާ ބަރީގެ އިމާރާތުގެ މައްސަލައިގައި، އެންޓި ކޮރަޕްޝަންގެ ޓީމެއް ދާދި ދެންމެއަކު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވަދެއްޖެ އެވެ.

October 30, 2019 30
އުޅެނީ އަގުވައްޓާލަން، ކޮރަޕްޝަނެއް ނުހިންގަން: ޝިފާ

ލޮނުޒިޔާރަތް ކޮޅުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން ޕާކް ތަރައްގީ ކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް އެ ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެމްބަރުން ކުރައްވާ ތުހުމަތުތައް މާލޭގެ...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 46
"ކޮރަޕްޝަން ފޮރުވަން ލިޔެކިޔުމަށް ބަދަލު އެބަގެނޭ"

ސިނަމާލެ ބްރިޖް ކައިރިން، އަޑި ޕާކް ސަރަހައްދުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަދަމުންދާ ޕާކްގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައި ވަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި އެ ޖަރީމާ ފޮރުވުމަށް ލިޔެކިޔުމަށް މިހާރު ބަދަލު ގެންނަމުންދާ ކަމަށް އެ ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެމްބަރުން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 31
އެއްބަސްވުމެއް ނެތި 2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސައްކަތެއް

ސިނަމާލެ ބްރިޖް ކައިރިން، އަޑި ޕާކް ސަރަހައްދުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް އަމީން ކޮންސްޓްްރަކްޝަނުން ކުރަނީ އެއްވެސް އެއްބަސްވުމަކާ ނުލައި، ރަސްމީކޮށް އެ މަސައްކަތް ހަވާލު ވެސް ނުކުރަނީސް ކަަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019 13
މަރުވެފައިވާ ބައެއްގެ ނަމުގައި ހުއްދަ ހޯދުމުން ޕޮލިހަށް

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން މަރުވި ދެ މީހެއްގެ ނަމުގައި ކެފޭއެއް ހިންގުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުނު މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ޕޮލިހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 47
ސަލްޓަން ޕާކު ފަޅުވެ، އަޅާނުލެވޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ!

މިދިޔަ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެކި ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ތެރެއިން، އެންމެ ބޮޑަށް ޕްރޮމޯޓް ކުރި އެއް ތަނަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ސަލްޓަން ޕާކުގައި ހެދި ވިންޓަ ތީމް ޕާކެވެ. އެތަން އޭރުގެ ސަރުކާރުން ފާހަގަކުރީ ރާއްޖެއަށް ސްނޯ ފައިބައި، ފިނި މޫސުމުގެ އިހުސާސް ކުރެވޭނެ ފަދަ ތަނެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 28
ފްލެޓު ދޫކުރަންވީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން: އާޒިމް

މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގެދޮރު ދޫކުރަންވީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 21, 2019 7
މިހާރު މާލޭގައި ހިންގަނީ އެންމެ ހަ ގާޑިއާ!

މާލޭގައި ހިންގަމުން ދިޔަ ގާޑިޔާތަކުގެ ތެރެއިން ހަ ގާޑިޔާ ފިޔަވާ އެހެން ހުރިހާ ގާޑިޔަލެއް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނަގައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 9
ފައިސާ ދީގެން ޕާކު ކުރަން ހުޅުވާލި 40 ޖާގަ ދޫކޮށްފި

ފައިސާ ދީގެން ޕާކު ކުރާ ގޮތަށް ހުޅުވައިލި ޕާކިން ޒޯނުގައި ހިމެނޭ ޖާގަތައް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ދޫކޮށްފި އެވެ.

October 15, 2019 12
މާރުކޭޓު ހެދުން ލަސްވާތީ ވިޔަފާރިވެރިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް އަލުން މަރާމާތުކުރަން ބަންދު ކުރި ފަހުން ދެ މަސް ވީއިރު ވެސް މަސައްކަތް ނުނިމޭތީ، ގޮޅިތަކުގެ ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ނުރުހުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 30
ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަވުމުން ގާޑިޔާތައް ނަގަން އަންގައިފި

ވެސްޓް ޕާކު ސަރަހައްދުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ގާޑިޔާތަކުގައި ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަވެ، އެ ތަންތަނުން ކާބޯތަކެތީ ހިދުމަތް ދޭން އެކަށީގެން ނުވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ...

October 08, 2019 5
އޮޅުން ބޮޅުން: ވިސްނަވާ، ބަދަލަކަށް ބޭނުންވޭ!

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ތަންތަން ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ޑިމޮކްރެޓިކް ވެއްޓެއް ރަށު ފެންވަރުގައި ވެސް ގާއިމްކުރުމެވެ. މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، ޚިޔާލު ހޯދައިގެން، ރަށުގެ...

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 29
ކާރުތަކަށް ހާއްސަ ޕާކިން އޭރިއާއެއް ހުޅުމާލޭގައި ހަދަނީ

ހަމައެކަނި ކާރު ޕާކު ކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ހާއްސަ ޕާކިން އޭރިއާއެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ން މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 58
ގިނަ މަގުތަކުގައި ދެކޮޅަށް ދުއްވޭ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފި

މާލޭގެ ޓްރެފިކް ފްލޯ އަށް ބަދަލު ގެނެސް ގިނަ މަގުތަކެއްގައި ދެކޮޅަށް ދުއްވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 9
ފަޔަ ހައިޑްރެންޓް އަލުން ބަހައްޓަން މަޝްވަރާކޮށްފި

މާލޭގެ މަޖީދީ މަގުގައި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފަޔަ ހައިޑްރަންޓް ސިސްޓަމްތައް އަލުން ބަހައްޓަން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ކަމާ ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކާ މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 39
ފެން ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ނެތް!

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން އޭރުގެ ސަރުކާރުން މަޖީދީމަގު ހަދަން ފެށުމާ އެކު އެންމެން ވެސް އުއްމީދުކުރީ، މާލޭގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ބޮޑު ހައްލެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ. މަގު އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ކޮނެ، ގާތަށް ނަގައި އަލުން މަގު ހެދީ ފެން ހިންދުމުގެ ނިޒާމު ވެސް ރަނގަޅުކޮށްގެންނެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން މާލެއަށް ކުރި...

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 170
ގުދަނުގައި އަމިއްލަ އަށް ރޯވެގެން ނުވާނެ: ވެރިފަރާތް

ހ. ތިލަފުށިގޭގައި އަނދައިގެން ދިޔަ ކެމިކަލް ގުދަނަކީ ކަރަންޓް ވެސް ހުންނަ ތަނެއް ނޫން ކަމަށާއި އަދި އެތަނަކީ އަމިއްލަ ޒާތުން އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން ވާނެ ތަނެއް ނޫން...

September 22, 2019 28
ހާލުގައިޖެހޭ ތަން ބަލަން ތިބެވޭކަށް ނެތް: ހުސެއިން

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ކޮންމެ އިންތިހާބެއްގައި މާލޭގެ މީހުން 100 ޕަސަންޓު ގޮނޑި އެމްޑީޕީ އަށް ދޭ އިރު، އެ މީހުން ހާލުގައި ޖެހޭ ތަން ބަލަން ތިބެވޭކަށް ނެތް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019 44
ފެންބޮޑުވުން ހައްލުކުރަން މަގުތައް އަލުން ހަދަނީ

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި މަގުތައް އަލުން ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުއެއް ރާވަމުންދާ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019 49
ފައިސާ ދީގެން ޕާކުކުރަން 40 ޖާގަ ހުޅުވާލައިފި

ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތަކަށް ހާއްސަ ޕާކިން ޒޯނެއް ހަދައި ފައިސާ ދީގެން ޕާކުކުރުމުގެ ފުރުސަތު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 5
"މަގު ހުރަސްކުރުމުގައި ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ފެނިއްޖެ"

މަގު ހުރަސް ކުރާއިރު ކަފިހި ހުރަސް ބޭނުންކުރުމުގައި ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް މިހާރު ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2019 15
ފެނާ އެކު ފަޅަށް ކިސަޑު! އެތައް މައްސަލައެއް!

ފަލަ ހޮޅިތަކުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ޕޭވްމަންޓްތަކުން ހިނގައި ބިނގާވެ އުޅެން ދަތިވާތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެއްޖެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ގިނަ އެވެ. އެކަންކަން ހައްލުނުވެ އޮށްވައި އަނެއްކާވެސް މިވަނީ އެފަދަ އެހެން މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފަ އެވެ:...

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 22
ބާވެފައިވާ 11 ގެޔަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ފޮނުވައިފި

ބާވެ، އާއްމުންނަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ 11 އިމާރާތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން އެދިފައިވާނެ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.