07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 29
މާލެ ބަންދުކޮށްފިނަމަ ޑެލިވަރީކުރާނެ ފިހާރަތައް ހޯދައިފި

މާލެތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުނު ނުދޭން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލެ ލޮކްޑައުންކޮށްފި ނަމަ ގޭގެ އަށް ތަކެތި ފޮނުވައިދޭނެ ފިހާރަތަކުގެ މައުލޫމާތު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެއްކޮށްފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 14
ބިދޭސީން އުޅޭ ތަންތަނުގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރަނީ

ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ 550 އަށްވުރެ ގިނަ ތަންތަނުގެ މައުލޫމާތު އެއްކޮށްފައިވާ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 8
މާލޭގެ މާރުކޭޓުތައް ހަވީރު ހަތަރެއްގެ ފަހުން ބަންދު

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން މާދަމާ އިން ފެށިގެން ތިން ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް ހިންގަން ނިންމުމުން، މާލޭގައި ހިންގާ މާރުކޭޓުތައް ހަވީރު 4:00 ގެ ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020 23
"ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ލުއި ގޮތްތަކަށް ލޯނު ލިބެންޖެހޭ"

ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ކުލީގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލު ހޯދުމަށްޓަކައި ބޭންކްތަކުން ލުއި ގޮތަކަށް ލޯނުތައް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 42
ލޮކްޑައުން ހާލަތަކަށް ތައްޔާރުވަނީ!

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު ސީރިއަސްވެ ލޮކްޑައުން ކޮށްފި ނަމަ ދަތިނުވެ ކާބޯތަކެތި ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައި، އެ ހާލަތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ޕްލޭންތައް ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 37
ކްލޮރިން އަޅައިގެން މާލޭގެ މަގުތައް ސާފުކުރަން ފަށައިފި

ކްލޮރިން އަޅައިގެން މާލޭގެ މަގުތައް ސާފުކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 42
ކްލޮރިން އަޅައިގެން މާލޭގެ މަގުތައް ދޮންނަނީ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި މާލޭގެ މަގުތައް ކްލޮރިން އަޅައިގެން ދޮވެ، ސާފުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

March 22, 2020 3
ކަށުނަމާދުކުރާނީ އާ ސަހަރާ އާއި ހުޅުމާލޭ ސަހަރާގައި

މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މާލޭގައި ކަށު ނަމާދު ކުރާނީ ހަމައެކަނި ދެ މިސްކިތެއްގައި ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 12
ކޮވިޑް-19: މާލޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ހާލަތު ބަލަން ފަށައިފި

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާ އެކު ފަތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް، މާލޭގައި ބިދޭސީން އުޅޭ ތަންތަނާއި އެ މީހުން އުޅޭ ހާލަތު، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020 19
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ދޫކުރަން ފަށައިފި

ހަތް މަސް ދުވަހަށް ފަހު ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ދޫކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 18
ކޮވިޑް-19: މާލޭގެ ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތައް ބަންދު

މިހާތަނަށް ފަރުވާއެއް ހޯދިފައި ނުވާ ކޮރޯނާވައިރަސް އިތުރަށް ފެތުރިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މާލޭގެ ޕާކްތަކާއި މައިޒާންތައް މިއަދުން ފެށިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 3
މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިނިތުންވުން ގެނެސްދޭނަން:މުއިއްޒު

އަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިއްޖެ ނަމަ، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިނިތުންވުން ގެނެސް ދެއްވާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން...

March 05, 2020 6
މިސްކިތު ފަންޑުން ތިން މިސްކިތަކަށް 1 މިލިއަން ރުފިޔާ

މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ތިން މިސްކިތެއް މަރާމާތުކުރަން މިސްކިތު ފަންޑުން، އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް މިއަދު ދީފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 42
ހައްގުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ބޭއިންސާފު ނުވާނަން:އަނަސް

ބޯހިޔާވަހިކަމުގައި ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން ގެންގުޅުނު ބޭއިންސާފާއި ހައްގު ނިގުޅައިގަތުމުގެ އުސޫލު އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ތަންފީޒުނުކުރާނެ ކަމަށާއި ހައްގުވެރިންނަށް...

March 02, 2020 152
މާލެ މިގޮތަށް ދޫކޮށްލާފައި ނުބާއްވާނަން: ނަޝީދު

މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ މާލެ، ބޯހިޔާވަހިކަމާއި މަގުތަކުގެ ދަތިކަމާއި އަސާސީ އެހެން ހައްގުތަކުގައި ވެސް ދަތި، އުނދަގޫ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް އޮތުން...

01 މާޗް

March 01, 2020 22
ހުއްދަނެތި ކެމްޕެއިން ޕޯސްޓަރު ހަރުކޮށްފި ނަމަ ޖޫރިމަނާ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް މާލޭގައި ހުއްދަ ނެތި ކެމްޕެއިން ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޕޯސްޓަރު ނަގަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވުމަށް ފަހު އެތަކެތި ނުނަގާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާކުރަން ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 101
ޔާމީން ހުންނެވިނަމަ މަސައްކަތްތައް ނިމުނީސް: މުއިއްޒު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު މިހާރު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ނަމަ، މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށްދާ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް މިހާރު އޮތީހީ ނިމިފައި ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު އަދި މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 28, 2020 43
ކައުންސިލަރުން ދެބަސްވެ ބައްދަލުވުން ހުއްޓާލައިފި

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނާ އެކު، މިރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައެއް ކައުންސިލަރުން ދެބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން...

February 28, 2020 27
ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރުތަކަށް ބަދަލުނުކުރެވޭ ޕްލޭނެއް: ޝިފާ

މާލެ އަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށާއި އެއީ ސަރުކާރުތަކަށް ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށް މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020 24
ކަންކަން ނުފެންނަ ކަމަށް ހެދި ނަމަ ރަނގަޅުވީސް: ޝިފާ

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް ކަމަށާއި ބައެއް ކަންކަން ނުފެންނަ ކަމަށް ހަދައިގެން ހުރި ނަމަ ރަނގަޅުވީސް ކަމަށް މާލޭ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 41
ތާރު އަޅަން ފަށާނީ ތަޖުރިބާތަކަށް ފަހު: އާރުޑީސީ

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅާނީ އޭގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް ފަހު ކަމަށް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

February 18, 2020 3
ވަގުތީ މާރުކޭޓް ހަދާނީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި

މިއަހަރުގެ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި ވަގުތީ މާރުކޭޓެއް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 3
އަނަސް، މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރަން ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

February 17, 2020 52
"މަޝްރޫއު ނިމޭއިރު މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅާނެ"

މާލޭގެ މަގުތައް ހަދަން މިއަދު ފެށި މަޝްރޫއު ނިމޭއިރު މާލޭގެ ހުރިހާ މަގެއް ވެސް ހުންނާނީ ތާރުއަޅައި ނިމިފައި ކަމަށް މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 17, 2020 36
މާލޭގައި ހަދާ ހައުސިން ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު

މާލޭ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އަޅާ 3،000 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 7
"ރޯދައިގެ ކުރިން ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު ހުޅުވާނެ"

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު އަންނަ ރޯދައިގެ ކުރިން ހުޅުވާނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 31
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އިންޑިއާ އިން 16 ވެހިކަލް

މާލޭގެ އެކި ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ 16 ވެހިކަލްގެ ތެރެއިން ބައެއް އެއްޗެހި، އިންޑިއާ ސަރުކާރުން މިއަދު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020 21
މާލޭގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ހޯމަދުވަހު ފަށަނީ

މާލޭގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ފަށާނެކަމަށް، އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ރޯޑްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.