09 ޖުލައި

July 09, 2020 16
މޭޔަރު ޝިފާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް، އެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 11
އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބަލަން އިންސްޕެކްޝަނެއް

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ބޮޑެތި ލުއިތަކަކާ އެކު، އާންމު ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި އޮފީސްތައް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އެ ތަންތަނުގައި އަމަލު ކުރަނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އާންމުކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް އިންސްޕެކްޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 24
އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓު ހެއްދުމަށް ބޮޑު ލުޔެއް

ރާއްޖޭގައި އުފަންވާ އަދި މަރުވާ މީހުންގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް އޮޓަމެޓިކުން ލިބޭ ގޮތަށް، ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމު ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެ އަށް މިއަދު އެޚިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 14
ލޯކަލް މާރުކޭޓު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަނީ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް، މީހުން އެއްވެ އުޅުން މަދުކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގައި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓާއި ލޯކަލް މާރުކޭޓު ބަންދުކުރުމަށް ފަހު، އަންނަ މަހު އެ ތަންތަން ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 10
އަދިވެސް ކުނި ބަހައްޓަންޖެހޭނީ ގޭގެ ތިރީގައި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިން ނަމަވެސް، ލޮކްޑައުންގެ ދުވަސްވަރު ގޭގެއިން ބޭރަށް ކުނި ނެރެ ތިރީގައި ބަހައްޓާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސި އުސޫލަށް އޯގަސްޓު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެމްކޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 39
އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓަށް ހުށަހަޅަން ޖެހުން ނިމުމަކަށް

ރާއްޖޭގައި އުފަންވާ އަދި މަރުވާ މީހުންގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އެއްތަނަކުން ލިބޭ ގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ "ގެމެން" މޮޑިއުލް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 13
ކައުންސިލާ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގެ މަގުތައް ހަވާލުކޮށްފި

މީގެ ކުރިން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބަލަހައްޓަމުން އައި މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގެ މަގުތައް ބެލެހެއްޓުން ސިޓީ ކައުންސިލާ ހަވާލު ކުރުމުން އެ ސަރަހައްދު ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 29
ފަރުމަހަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހުންގެ ނަންނޯޓުކުރަނީ

ކުދި ދޯނީގައި މަސްވެރިކަން ކުރުމަށާއި ފަރުމަހަށް ދާން ބޭނުންވެގެން ސިޓީ ކައުންސިލްގައި އެދޭ މީހުންގެ ނަންނޯޓުކުރަން އެތަނުން ފަށައިފި އެވެ.

June 05, 2020 5
އެއް ދުވަހުން ވިޔަފާރިތަކަށް 4،000 ފާސް ދޫކުރި

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޫކުރަމުން އައި ބިޒްނަސް ޕާމިޓް ފުލުހުން ދޫކުރަން ފެށި ފަހުން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރިތަކަށް 4،000 އަށް ވުރެން ގިނަ ފާސްދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް...

04 ޖޫން

June 04, 2020 122
ފުލުހުން ބިޒްނަސް ޕާމިޓް ދޫކުރަން ފެށުން މައްސަލައަކަށް

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތު ލުއިކުރަން ފެށުމާއެކު، މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ބިޒްނަސް ޕާމިޓް ހޯދަން އެދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި...

June 04, 2020 25
ބިޒްނަސް ޕާމިޓަށް މިހާރު އެދެވެނީ ޕޮލިސް ޕޯޓަލުން

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކުރުމާ އެކު، ވިޔަފާރިތަކަށް ހުއްދަ ހޯދަންް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެެދެން ޖެހޭ ގޮތަށް ކުރިން...

02 ޖޫން

June 02, 2020 6
ޗައިނާގެ ސޫޒޯ ސިޓީން 20،000 މާސްކް ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ އިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އެހީވުމަށް ޗައިނާގެ ސޫޒޯ ސިޓީން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް 20،000 މެޑިކަލް މާސްކު މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 126
ގަވާއިދާ ހިލާފު ބިދޭސީންނަށް ދެން މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ

ސައްހަ ލިޔެކިޔުންތައް ނެތި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ކުރިމަގުގައި އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ނުލިބޭނެ ކަމަށް މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 8
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރަން ހުއްދަދެނީ

މާލޭގެ ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތަށް ދީފައިވާ ލުއި ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ހުއްދައަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން...

May 29, 2020 54
ވިޔަފާރިކުރެވޭނީ ހެނދުނު 9 އިން ރޭގަނޑު 9 އަށް

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް މާދަމާއިން ފެށިގެން ލުއިތަކެއް ދޭއިރު ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނާނީ ހެނދުނު 9:00 އިން ރޭގަނޑު 9:00 އަށް ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ...

20 މެއި

May 20, 2020 29
ކަދުރު ހޯދަން ސިޓީ ކައުންސިލްގައިި އެދެން ހުޅުވާލައިފި

ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި ކަދުރުގެ ތެރެއިން މާލޭގެ ގެތަކަށް ބަހަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަދުރު ހޯދަން ނަން ނޯޓުކުރަން ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 34
ސޯޝަލްޑިސްޓެންސިން އަންގައިދޭން މަގުމަތީގައި ފާހަގަތަކެއް

އާންމު ތަންތަނުގައި ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިންގެ މިންގަނޑު ހިފެހެއްޓުމަށް އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ކުރަހަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 9
"ބަލައިގަންނަ ވަރަށް ޑެލިވަރީ ހިދުމަތް އެބަ ދެވޭ"

ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ވަރަށް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް މިހާރު ލިބެން ފަށާފައިވާ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 23
މާލޭގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ފަށައިފި

މާލޭގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 64
ބިދޭސީންނާ މެދު ކޮން ކަހަލަ ވިސްނުމެއް؟

މާލޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމާ އެކު އެންމެ ނުރައްކާ ބޮޑުވާނެ އެއް ބަޔަކީ، އޭރު ވެސް ފެންނަން އޮތް ގޮތުގައި ، ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނެވެ. އިންސާނުން ދިރިއުޅެން އެކަށީގެން ނުވާ ތަންތަނުގައި، އެ މީހުންގެ ނިކަމެތި ދިރިއުޅުމަކީ ސިއްރެއް ނޫނެވެ. ކުޑަ ކޮޓަރިތަކުގައި ޑިއުޓީ ބަހައިގެން 50 މީހުން ނިދުމަކީ އެ މީހުންނަށް ކުރިމަތި ކުރުވި...

06 މެއި

May 06, 2020 13
މަސް މާރުކޭޓް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅަނީ

މާލޭ މަސް މާރުކޭޓް ބޭނުންކުރަން ފަށައި މަސްވެރިންނަށް އެ ތަން ބޭނުންކުރުމުގައި ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާން މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020 3
މާލެ އަންނަން 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ 454 މީހަކު އެދެފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދު ބަންދުކުރުމުން، ރަށްރަށުގައި ތިބި މާލެ ނާދެވިފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން 454 މީހަކު މާލެ އަންނަން ބޭނުންވެގެން މި ދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު އެދެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 26
މާލެ ނާދެވިފައި ތިބި މީހުން އަންގަން އެދެފި

އެކި ރަށްރަށުގައި މި ވަގުތު މާލެ ނާދެވިފައި ތިބި، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން އެކަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަންގަން އެދިއްޖެ އެވެ.