17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2020 11
ތަރުކާރީ ވިއްކާ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އަންގައިފި

ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ވިއްކާ ހުރިހާ ތަނެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގަން ޖެހޭ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 12
ޝިފާގެ މައްސަލަ ދަނީ ދިރާސާކުރަމުން: ޕީޖީ އޮފީސް

ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން ޕާކު ތަރައްގީކުރުމުގައި މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާކުރުމުގެ މައްސަލަ އަދި ވެސް ދަނީ ދިރާސާކުރަމުން ކަމަށް، ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 6
ހަސަން އާއި ޝިފާޒް ބައިވެރިވާން ކައުންސިލުން ފާހެއްނުވި

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި، އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ލަފަ އާއި މަޝްވަރާ ދޭން އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފާއި ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް ކައުންސިލް ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވާން ކައުންސިލުން ފާހެއް ނުވި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 10
ތުހުމަތަކީ މެޔަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާ އެއް ހަމަލަ: ޝިފާ

މަގާމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ވާދަވެރިންނާއި ހަސަދަވެރިންގެ ދުއްތުރާތަކާއި ސިލްސިލާ ހަމާލަތަކާ އެކުގައި ކަމަށާއި ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު ޕާކާ ގުޅުވައި ކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތަކީ މެޔަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާ އެއް ހަމަލަ ކަމަށް މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 41
ޕާކުގެ މައްސަލައިގައި ޝިފާއަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާ

މާލޭގެ ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން ޕާކު ތަރައްގީ ކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 9
މާލެ އިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މި އަހަރު މަދު

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށިފަހުން މިހާތަނަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ވުރެ މަދުކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 2
ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ޝުޖާއުއަށް ދައުވާކޮށްފި

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއުގެ މައްޗަށް، މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖައިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުމުގެ ދައުވާ މިއަދު އުފުލައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 15
ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ޝުޖާއުއަށް ދައުވާކުރަން ޕީޖީއަށް

މާލެ ޕްލޭނިންގެ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިން މައްސަލައިގައި، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއުގެ މައްޗަށް، މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖައިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް އިއްޔެ ފޮނުވައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 18
މީހުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބުގައި ތެޔޮ ރައްކާކުރުން މަނާކޮށްފި

މާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްްދުތަކަށް ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮށްދިނުން އެމްއެންޑީއެފުން ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ގަވައިދެއްގެ ދަށުން ކުރިން ވެސް މަނާކޮށްފައި ވާއިރު، މީހުން އުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ތެޔޮ ރައްކާކޮށްގެން ގެންގުޅުން އެ ގަވައިދާ ހަވާލާދީ މިހާރު މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 19
ގެޔަކުން ބެރިއެއްގެ ބައެއް ވެއްޓި މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

މާލޭގައި ގެޔަކުން ބެރިއެއްގެ ބައެއް ވެއްޓި މިއަދު މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 43
ޝިފާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުއްޓުވައިފި

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގައި މިއަދު މެންދުރުފަހު 3:00 ގައި ވޯޓުނަގަން އެޖެންޑާކޮށްފައިވަނިކޮށް، އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 12
މާރުކޭޓުތަކުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ގަވާއިދެއް ހަދަނީ

މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އާއްމު މާރުކޭޓުތަކުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވޭނީ އެކަމާ ގުޅޭ ގަވާއިދެއް ހަދައިގެން ކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 9
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އިންޑިއާއިން 16 ވެހިކަލް ދީފި

އިންޑިއާއިން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް މިއަދު ފަސް ވެހިކަލް ހަދިޔާކޮށް، މާލޭގެ އެކި ކަންކަމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދޭން ނިންމާފައިވާ 16 ވެހިކަލް ހަވާލުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމާލައިފި...

August 23, 2020 93
މާރުކޭޓުން ނެރެލުމުން ބިދޭސީންގެ ގޮޅިތައް މުޅި މާލެއަށް

ލޯކަލް މާރުކޭޓާއި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގައި ބިދޭސީންނަށް ނުތިބެވޭ ގޮތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހެދުމުން މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް އެމީހުންގެ ކުދިކުދި "މާރުކޭޓުން" ފުރެން...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020 24
ވީރާނާކުރުމުން ގެއްލުންވަނީ ރައްޔިތުންނަށް: މުއިއްޒު

ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގައި ހިތްފަސޭހަކަމާ އެކު ވަގުތު ހޭދަކުރަން ހަދާފައި ހުރި ތަންތަން ވީރާނާކޮށް ނެތިކޮށްލުމުން އެ ގެއްލުން ދެވެނީ ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރަސްފަންނު ވެލިމަގު ނެގުމުން ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 16
ބިމުގެ ވެރިފަރާތް ނޭނގިގެން އައިލެންޑާސް އިން ކޯޓަށް

އަމީރު އަހުމަދު ޕްރީ ސްކޫލު ހިންގާ ބިމުގެ ވެރިފަރާތް ސާފުނުވާތީ، އައިލެންޑާސް އެޑިއުކޭޝަނުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

August 20, 2020 54
ރަސްފަންނުގެ ވެލިމަގު ހުޅުވާލައި ދުއްވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ރަސްފަންނު ތަރައްގީކުރި އިރު ވެސްޓް ޕާކާ ދިމާލުން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ބަންދުކޮށް ރަސްފަންނުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހެދި ބައި ނެގުމަށް ފަހު އެ މަގު އަލުން ހުޅުވައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 10
ކައުންސިލަރުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާން ޝިފާ އަށް 10 ދުވަސް

މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅައި ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަތުމަށް 10 ދުވަސް އިއްޔެ ދީފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 5
އާ ސަހަރާއަށް ވެލި އަޅާތީ މަހާނަގާތައް ނަގަން އެދެފި

އާ ސަހަރާގެ ދެ ބަޔަކަށް ވެލި އަޅަން ނިންމާފައި ވާތީ، އެ ތަންތަނުގައި ހުރި މަހާނަ ގާތަކުގެ ތެރެއިން ނަގަން ބޭނުންވާ ގާތައް ނަގަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު އެދެފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 6
މާލޭގައި ދެން ކަށުނަމާދު ކުރާނީ ގައިދުރުކޮށްގެން

މާލޭގައި ކުރާ ކަށު ނަމާދުތައް ގައިދުރުކޮށްގެން ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 80
އުސޫލާ ހިލާފުވާ ހުރިހާތަނެއް ވަގުތުން ބަންދުކުރަނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ހިލާފުވާ ހުރިހާ ތަނެއް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ވަގުތުން ބަންދު ކުރަން އެޗްޕީއޭ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020 5
1،475 ވިޔަފާރި ބެލިއިރު 1،000 ތަން ރަނގަޅު

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ކުރި ލޮކްޑައުންއަށް ލުއި ދިނުމުން ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުން އަމަލުކުރާ ގޮތް ބެލުމަށް ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި 1,475 ތަން ބެލިއިރު ހާހެއްހާ ތަނުން އަމަލު ކުރަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.