29 ޖުލައި

July 29, 2019 6
ތިލަފުށީ ޕޯޓު ބަޔަކާ އަދި ހަވާލެއް ނުކުރޭ: މިނިސްޓަރު

ތިލަފުށީގައި ހަދާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޮމާޝަލް ޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އެއްވެސް ބަޔަކާ އަދި ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން ކޮށްދޭން ބަޔަކު ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް އެ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019 7
އެކްސިޑެންޓް ވުމުން ކައްޕިގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި

ދޯނި ދުއްވަން އިން ކައްޕިގެ އިހުމާލުން ބޯޓެއްގައި ޖެހި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ އުޅަނދަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާތީ އޭނާގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 4
ބޯޓެއްގެ ކެރޭނުގެ ބައެއް ވެއްޓި ގެއްލުން ވެއްޖެ

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި މުދާ ބާލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ބޯޓެއްގެ ކެރޭނުން ބައެއް ވެއްޓި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019
އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވިޔަފާރި ބަނދަރު ބަންދު

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވިޔަފާރި ބަނދަރާއި އެމްޕީއެލްގެ ހުޅުމާލެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓާމިނަލް ބަންދުވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިިމިޑެޓުން ބުނެފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 9
ވެލި ހިފައިގެން ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

ވެލި ބަރުކޮށްގެން ހުޅުމާލެއަށް ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް މާލޭ ކޮމާޝަލް ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް މިއަދ ހެނދުނު ބަންޑުން ޖަހާލައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 3
މިހާރު ފަސް ދުވަހުން ބޯޓެއް ހުސްކުރެވޭނެ: އެމްޕީއެލް

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި މުދާ ހުސްކުރަން ބޯޓުތަކުން މީގެ ކުރން 15 ދުވަސް ހޭދަކުރަން ޖެހުނަސް މިހާރު ފަސް ދުވަހުން މުދާ ހުސްކުރެވޭ ވަރަށް މަސައްކަތް ހަލުވިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019
ތިލަފުށީގައި ހަދާ ބަނދަރަށް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދަނީ

ތިލަފުށީގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ޕޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން މާސްޓާ ޕްލޭނެއް ހަދާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 2
އާ ބަނދަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފެށޭތޯ ބަލަނީ

ތިލަފުށީގައި ތަރައްގީކުރާ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފަށަން އުންމީދުކުރާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޑެޓް (އެމްޕީއެލް) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަ ޝާހިދު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 15, 2019 7
"140 މިލިއަނަށް ގަތް ވެހިކަލްތައް ބޭނުމެއްނުކުރެވޭ"

ކުރީގެ ސަރުކާރުން 140 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ގެނައި ވެހިކަލްތަކަކީ ބަނދަރުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑެތި ވެހިކަލްތަކެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ އެއްޗެހި ބޭނުން ނުކުރެވޭ...

January 15, 2019 9
ބަނދަރުގެ ހިދުމަތް އަވަސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ ހިދުމަތްތައް އަވަސް ކުރުމުގެ ގޮތުން ތިން ކަމަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 2
މުދާ ނުބޭލިގެން ފުރި ބޯޓުގެ ކޮންޓެއިނާތައް ގެނެސްފި

ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަން (ޓީޓީއެސް)ގެ 100 ކޮންޓެއިނާއާ އެކު މާލެ އައި ބޯޓު މުދާ ނުބޭލި ލަސްވެގެން ފުރައިިގެން ދިއުމަށް ފަހު އެ ބޯޓުގެ ކޮންޓެއިނަރުތައް އެހެން ބޯޓެއްގައި އިއްޔެ މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 40
100 ކޮންޓެއިނަރު ނުބޭލިގެން ބޯޓު ފުރައިފި

ޓޯޓަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަން (ޓީޓީއެސް) ގެ 100 ކޮންޓެއިނާއާ އެކު މާލެ އައި ބޯޓެއް މުދާ ނުބޭލި ލަސްވެގެން ފުރައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 18
ވިޔަފާރި ބަނދަރު ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލުކުރަނީ

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު، ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 29
ވިޔަފާރިވެރިން ކުރަނީ ހަގީގީ ޝަކުވާއެއް، ހައްލު ހޯދޭނެ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ހިންގާ މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން ދޭ ހިދުމަތްތަކާ މެދު ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ކުރަނީ ހަގީގީ ޝަކުވާތަކެއް ކަމަށާއި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ އާ ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 11
ބައެއް މުދާތައް އުފުލާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ސްކޫލު ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން މުދާ ނެރެގެން ރަށު ތެރެއަށް އުފުލާ ގަޑިތަކަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 2
އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި 223 މިލިއަން ރުފިޔާ

އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީ އާއި އެހެނިހެން ފީގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު 223 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 21
ކޮންމެ ކޮންޓެއިނަރަކަށް 75 ޑޮލަރުގެ ފީއެއް ނަގަނީ

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް މުދާ ބޭލުން ލަސްވާތީ، އޮޕަރޭޝަން ކޮސްޓް ރިކަވަރީ (އޯސީއާރު)ގެ ނަމުގައި ސީއެމްއޭ ސީޖީއެމް ކޮންމެ ކޮންޓެއިނަރަކަށް 75 ޑޮލަރު (1،156ރ.)ގެ ފީއެއް ޓީޓީއެސް މޯލްޑިވްސް އިން މާދަމާ އިން ފެށިގެން ނަގާ ގޮތަށް ހަމަަޖައްސައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018 3
އެމްޕީއެލް އަށް 158.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ

އެމްޕީއެލް އަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 158.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

May 28, 2018
ބަނދަރަށް ބޭލި މުދަލުގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރު ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ބޭލި މުދަލުގެ އަދަދު 14 ޕަސެންޓް އިތުރުވި ކަމަށް އެމްޕީއެލް އިން ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018 32
އަލުވި ބަސްތާއެއްގެ އަގު 500ރ. އަށް އަރައިފި

ބާޒާރުގައި އަލުވި މަދުވެ، އަލުވި ބަސްތާއެއްގެ އަގު 500ރ. އަށް އަރައިފި އެވެ.

May 19, 2018 12
މުދާ ނެރުން ލަހެއް ނުވާނެ: އެމްޕީއެލް

މި ރޯދަ މަހަށް ރާއްޖެ އަށް މުދާ ގެންނަ މިންވަރު އިތުރުވި ނަމަވެސް، މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން މުދާ ބޭރުކުރުމުގައި އެއްވެސް ދައްޗަކާ ކުރިމަތި ނުވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް...

10 މެއި

May 10, 2018 16
ފޯކްލިފްޓްގެ ދަށުވެ ފައި ޗިސްވި މީހާގެ ފައި ބުރިކޮށްފި

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި މިއަދު މެންދުރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ފޯކްލިފްޓްގެ ދަށުވެ ފައި ޗިސްވި މީހާގެ ފައި ބުރިކޮށްލައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018 27
ފޯކްލިފްޓެއްގެ ދަށުވެ މަޖޫރީއެއްގެ ފައި ޗިސްވެއްޖެ

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯކްލިފްޓެއްގެ ދަށުވެ މަޖޫރީއެއްގެ ފައި މިއަދު ޗިސްވެއްޖެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 10
އަލުން ރެޖިސްޓަރީ ނުކުރި މަޖޫރީންގެ ހުއްދަ ބާތިލްވެއްޖެ

ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި އަގަށް މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރުގައި މުދާ ހުސް ކުރާނެ މަޖޫރީން އަލުން ރެޖިސްޓަރީ ވާން ދިން މުއްދަތުގައި އެކަން ނުކުރި މަޖޫރީންގެ ހުއްދަތައް މިއަދުން ފެށިގެން ބާތިލްވެއްޖެ އެވެ.