30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019 1
ކޮންމެ ހަތަރު ޒުވާނަކުން އެކަކު ފޯނަށް އެޑިކްޓްވެފައި

ފުރާވަރުގެ ކުދިންނާއި ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހަތަރު މީހަކުން އެކަކީ ސްމާޓްފޯނަށް ދެވިހިފާފައިވާ މީހެއް ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ މީހުންނަށް އެކި ކަހަލަ ނަފުސާނީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 4
އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ ހުޅުވޭނީ އަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ ބޭނުން ކުރަން ފެށޭވަރު ވާނީ އަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ކަމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 3
ވީއައިއޭގެ އާ ޓާމިނަލްގެ ޕައިލިން މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ގެ އާ ޓާމިނަލްގެ ޕައިލިން މަސައްކަތް ނިންމައި، ފައުންޑޭޝަނާ ގުޅޭ ކަންކަން ފަށައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 13
އެއާޕޯޓް އޮތީ އެލާޓްގައެއް ނޫން: އެމްއޭސީއެލް

ގޮވާ ޒާތުގެ އެއްޗެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އެލާޓްގައި އޮތް ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިރޭ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 19
އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބޭސްފަރުވާއަށް، މަންޒިލަކީ އިންޑިއާ

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯފް-ޕީކް ސީޒަންގައި 42 ޕަސެންޓް މީހުން ބޭސްފަރުވާ އަށް ދިޔަ އިރު ޕީކް ސީޒަންގައި ވެސް ބޭސްފަރުވާ އަށް 41 ޕަސެންޓް ދަތުރު ކުރި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ ސާވޭ އިން ދައްކައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 5
ސްރީލަންކަން އިން 25 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް

ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިން އިން 25 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ފެއާއެއް ފަށައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 39
ޖީއެމްއާރަށް އެއާޕޯޓް ދޭކަށެއް ނުނިންމާ: ތަރުޖަމާން

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް، އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރަށް ދިނުމުގެ މަޝްވަރާތަކެއް ސަރުކާރު ތެރޭގައި ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް ހޫދު މިއަދު ދޮގުކުރައްވައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 4
މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހަކީ އެއާޕޯޓުގެ ރެކޯޑު ދުވަހެއް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖެއްސި އަދި ފުރި ފްލައިޓްތަކުގެ އަދަދު 219 އަށް އަރައި، އާދިއްތަ ދުވަހަކީ ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ރަންވޭގެ ހަރަކާތްތައް ހިނގި ދުވަހެއް ކަމަށް، މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 2
ދަތުރުވެރިންގެ ސާވޭ މި މަހު ފަށަނީ

ދިވެހީން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރާ ހޭދައާ ގުޅޭ ސާވޭ މި މަހު ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މޮނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 28
ދިވެހިން ދަތުރުކުރާ ސްޓައިލަށް ބޮޑު ބަދަލެއް!

"މިފަހަރު ޗުއްޓީ އަށް ދާނީ، ބާލީއަށް، ނޫން ޕިލިޕީންސް އަށް، މެލޭޝިއާ ވެސް އޯކޭ. ޝޮޕިން ކޮށްލެވޭނެ،" މިއީ މި ދުވަސްވަރު އެކުވެރިން އެއްވެއްޖެ ނަމަ ދައްކާނެ އެއް ވާހަކަ އެވެ. ޗުއްޓީ އަށް ދާނެ ގައުމަކާ މެދު ދެކެވޭނެ ވާހަކަތަކެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2018 1
އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެވޯޑް ދީފި

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)ގެ އެކި ދާއިރާތަކުން މިއަހަރު އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރި މުވައްޒަފުންނަށް އެވޯޑް ދީފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 32
ބްރިޖުން އެއާޕޯޓަށް ވެހިކަލް ވަދެވޭ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ބްރިޖް ހުރަސްކޮށް އެއާޕޯޓަށް ވެހިކަލްތައް ވަނުމުގެ އުސޫލާއި ޕާކް ކުރުމުގެ އަގުތައް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 119
ކޮންކްރީޓް ތަރައްގީއޭ ކިޔާތީ ރައީސްގެ ސުވާލުތަކެއް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވައުދުތައް ވަމުން އަންނައިރު، އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ސުވާލުތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި އެ ކަންކަމުގައި ގޯހެއް ހައްދަވާފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެއްވޭ ނަމަ މާފަށް އެދިވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 36
ފައިސާ ހޯދަން ޖީއެމްއާރަށް ދެން ދައުވާއެއް ނުކުރެވޭނެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ހިންގަން އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރު ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި އެއްބަސްވުން ސަރުކާރުން އުވާލުމުން ދައްކަން ޖެހުނު 271 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިތުރުން، 15 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ޖީއެމްއާރުން ސިންގަޕޫރުގެ އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް އެ ކުންފުންޏާ ދެކޮޅަށް ނިންމައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 42
ޔޫރަޕްގެ އެއާލައިންތައް ރާއްޖެ އަށް ހުއްޓާލަފާނެ: ރޯޑް

ސިޔާސީ ގޮތުން ރާއްޖެ މިހާރު އޮތް ހާލަތާ ހެދި، ޔޫރަޕްގެ ބޮޑެތި އެއާލައިންތަކުން ކުރިއަށް އޮތް ހޫނު މޫސުމާ ދިމާކޮށް ރާއްޖެ އަށް ބާއްވާ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް އިވިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ކަމަށް ޖަރުމަނުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޮއާން ރޯޑް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 8
ވެލާނާ އެއާޕޯޓުން އެކުގައި ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން އެކުގައި ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2018 3
މޯލްޑިވިއަން އިން އާ ސީޕްލޭނެއް ގެނެސްފި

މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާ ކުރުމަށް، އެ ކުންފުނިން މިއަދު އާ ސީޕްލޭނެއް ގެނެސްފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 5
އާ ރަންވޭގެ މަސައްކަތް ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ދަނީ ކުރިއަށް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ)ގެ އާ ރަންވޭގެ މަސައްކަތް ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދިލް މޫސާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 34
އެއާޕޯޓުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް މޫދަށް ވެއްޓިއްޖެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ ކޮޅުން ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން ގޮސް މޫދަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 13
ލިއޮނާޑޯ ޗުއްޓީ ނިންމާފައި ނުފުރިފައި!

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި، ލިއޮނާޑޯ ޑިކެޕްރިއޯ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ފަހު ފުރުމަށްޓަކައި، މިއަދު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ދިއުމުން، ނުފުރި އެ ތަނުގައި މަޑުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.