09 ޖުލައި

July 09, 2020 16
މޭޔަރު ޝިފާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް، އެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 39
ބައެއް މީހުންގެ އަމަލުތަކާ މެދު ޝިފާގެ ކަންބޮޑުވުން

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދު ދެ މަސްދުވަހުގެ ލޮކްޑައުންއަކަށް ފަހު ހުޅުވާލުމުން ބައެއް އާންމުންގެ އަމަލްތަކާ މެދު މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 122
ފުލުހުން ބިޒްނަސް ޕާމިޓް ދޫކުރަން ފެށުން މައްސަލައަކަށް

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތު ލުއިކުރަން ފެށުމާއެކު، މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ބިޒްނަސް ޕާމިޓް ހޯދަން އެދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި އޮތް އޮތުން ކުއްލި ގޮތަކަށް ބަދަލުވެ، އެ ހުއްދަ ފުލުހުން ދޭން ފެށި މައްސަލައިގައި މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު މިއަދު ސުވާލު އުފައްދަވައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 6
ލުޔާއެކު ވެސް މާރުކޭޓުން މަސް ގަންނަންޖެހޭނީ ގުޅައިގެން

މާލޭގެ ލޮކްޑައުންއަށް ލުޔެއް ދިން ނަމަވެސް މަސް މާރުކޭޓަށް މަސް ގަންނަން ދާން ހުއްދަ އަދި ނުދޭނެ ކަމަށް މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 30, 2020 126
ގަވާއިދާ ހިލާފު ބިދޭސީންނަށް ދެން މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ

ސައްހަ ލިޔެކިޔުންތައް ނެތި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ކުރިމަގުގައި އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ނުލިބޭނެ ކަމަށް މާލޭގެ މޭޔަރު...

02 މެއި

May 02, 2020 3
މާލެ އަންނަން 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ 454 މީހަކު އެދެފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދު ބަންދުކުރުމުން، ރަށްރަށުގައި ތިބި މާލެ ނާދެވިފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން 454 މީހަކު މާލެ އަންނަން ބޭނުންވެގެން މި ދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު އެދެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 34
ޑެލިވަރީގެ މައްސަލަތައް މިރޭ ހައްލުވާނެ: ޝިފާ

ތަކެތި ޑެލިވަރީ ކުރުމުގެ މައްސަލަ މިރޭ މުޅިން ހައްލުވާނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 64
ބިދޭސީންނަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖައްސައިދެނީ

އިންސާނުން ދިރިއުޅެން އެކަށީގެން ނުވާ ގޮތަށް މާލޭގެ ކުދި ތަންތަންކޮޅުގައި ތޮއްޖެހިގެން ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން ބަދަލުކުރަން ހުޅުމާލެ އާއި ގުޅިފަޅުގައި ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ފަށައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 7
އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއި ކުރުމުން ގޮޅީގައި ތަކެތި ވިއްކޭނެ

އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއި ކުރާ މީހުންނަށް މިހާރު ވެސް ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކަށް ވަދެ، ތަކެތި ވިއްކޭނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔާ ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 42
ލޮކްޑައުން ހާލަތަކަށް ތައްޔާރުވަނީ!

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު ސީރިއަސްވެ ލޮކްޑައުން ކޮށްފި ނަމަ ދަތިނުވެ ކާބޯތަކެތި ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައި، އެ ހާލަތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ޕްލޭންތައް ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 37
ކްލޮރިން އަޅައިގެން މާލޭގެ މަގުތައް ސާފުކުރަން ފަށައިފި

ކްލޮރިން އަޅައިގެން މާލޭގެ މަގުތައް ސާފުކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020 25
"ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އައުމުން މާލޭގެ ހާލަތު ވީ ގޯސް"

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު އައިފަހުން މާލޭގެ ހާލަތު އޭގެ ކުރިއަށް ވުރެ ދަށް ވެފައިވާ ކަމަށާއި އައްޑޫގައި ވެސް ބައެއް ކަންތައްތައް ގޯސްކޮށް ހިނގާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް (މަވޯޓާ ޝަރީފް) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 19
ހުޅުމާލޭން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަސް ދަތުރުފަށައިފި

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ކައިރީ ބަސް ސްޓޮޕެއް ހަދައި، އެތަނަށް ހުޅުމާލެ އިން ބަހުގައި ދަތުރުކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 43
ކައުންސިލަރުން ދެބަސްވެ ބައްދަލުވުން ހުއްޓާލައިފި

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނާ އެކު، މިރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައެއް ކައުންސިލަރުން ދެބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން...

February 28, 2020 28
ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރުތަކަށް ބަދަލުނުކުރެވޭ ޕްލޭނެއް: ޝިފާ

މާލެ އަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށާއި އެއީ ސަރުކާރުތަކަށް ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށް މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 118
ހައްގު ހޯދަން މާލޭ ރަށްވެހިންގެ ޖަމިއްޔާ ތެދުވެއްޖެ

ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ގެއްލިފައިވާ ހައްގުތަކާއި މާލޭގެ މައްސަލަތަކުގައި އަޑުއުފުލައި ހައްލު ހޯދަން މާލޭގެ ރަށްވެހިންގެ ޖަމިއްޔާ އިން ތެދުވެއްޖެ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020 24
ކަންކަން ނުފެންނަ ކަމަށް ހެދި ނަމަ ރަނގަޅުވީސް: ޝިފާ

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް ކަމަށާއި ބައެއް ކަންކަން ނުފެންނަ ކަމަށް ހަދައިގެން ހުރި ނަމަ ރަނގަޅުވީސް ކަމަށް މާލޭ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 41
ތާރު އަޅަން ފަށާނީ ތަޖުރިބާތަކަށް ފަހު: އާރުޑީސީ

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅާނީ އޭގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް ފަހު ކަމަށް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 52
"މަޝްރޫއު ނިމޭއިރު މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅާނެ"

މާލޭގެ މަގުތައް ހަދަން މިއަދު ފެށި މަޝްރޫއު ނިމޭއިރު މާލޭގެ ހުރިހާ މަގެއް ވެސް ހުންނާނީ ތާރުއަޅައި ނިމިފައި ކަމަށް މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 31
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އިންޑިއާ އިން 16 ވެހިކަލް

މާލޭގެ އެކި ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ 16 ވެހިކަލްގެ ތެރެއިން ބައެއް އެއްޗެހި، އިންޑިއާ ސަރުކާރުން މިއަދު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020 21
މާލޭގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ހޯމަދުވަހު ފަށަނީ

މާލޭގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ފަށާނެކަމަށް، އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ރޯޑްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 27
ހިޔާ ފްލެޓްގެ މައްސަލަ ކައުންސިލުން ފުލުހަށް ފޮނުވަނީ

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓްތައް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ދޭން ނިންމި ގޮތް ބެލުމަށާއި އެކަމުގައި ޖިނާއީ ތަހުގީގު ހިންގަން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅަން ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.