22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020 22
ކަންކަން ނުފެންނަ ކަމަށް ހެދި ނަމަ ރަނގަޅުވީސް: ޝިފާ

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބިރުވެރިކަމެއް ކަމަށާއި ބައެއް ކަންކަން ނުފެންނަ ކަމަށް ހަދައިގެން ހުރި ނަމަ ރަނގަޅުވީސް ކަމަށް މާލޭ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 41
ތާރު އަޅަން ފަށާނީ ތަޖުރިބާތަކަށް ފަހު: އާރުޑީސީ

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅާނީ އޭގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް ފަހު ކަމަށް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 52
"މަޝްރޫއު ނިމޭއިރު މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅާނެ"

މާލޭގެ މަގުތައް ހަދަން މިއަދު ފެށި މަޝްރޫއު ނިމޭއިރު މާލޭގެ ހުރިހާ މަގެއް ވެސް ހުންނާނީ ތާރުއަޅައި ނިމިފައި ކަމަށް މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 31
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އިންޑިއާ އިން 16 ވެހިކަލް

މާލޭގެ އެކި ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ 16 ވެހިކަލްގެ ތެރެއިން ބައެއް އެއްޗެހި، އިންޑިއާ ސަރުކާރުން މިއަދު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020 21
މާލޭގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ހޯމަދުވަހު ފަށަނީ

މާލޭގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ފަށާނެކަމަށް، އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ރޯޑްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 27
ހިޔާ ފްލެޓްގެ މައްސަލަ ކައުންސިލުން ފުލުހަށް ފޮނުވަނީ

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓްތައް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ދޭން ނިންމި ގޮތް ބެލުމަށާއި އެކަމުގައި ޖިނާއީ ތަހުގީގު ހިންގަން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅަން ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 44
ޕްރައިމަރީއާ މެދު ޝިފާ ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

މާލޭގެ މޭޔަރުގެ ގޮނޑި ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ދިފާއު ކުރައްވަން އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއްވި ޝިފާ މުހައްމަދު އެ އިންތިޚާބާ މެދު މިއަދު ސުވާލު އުފައްދަވައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 24
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ކެމްޕޭންގައި؟

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ކުއްލިއަކަށް ހަރަކާތްތެރިވެ، ކުރިން އަޅާނުލައި ހުރި ގިނަ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަސައްކަތް ފަށައި މަޝްރޫއުތައް އިއުލާންކުރަން ފެށުމުން ފާޑުކިއުން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 74
މާލޭގެ މަގުތައް އަލުން ހެދުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް

ހިނގާ މީހުންނާއި ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަކަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް، ޒަމާނީ ފެންވަރަށް މަގުތައް ހެދުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ރޯޑްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ) އާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 42
"ސިޓީ ކައުންސިލް ހަރަކާތްތެރިވީ އިންތިހާބަކަށް ނޫން"

މާލޭގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރަން ސިޓީ ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރާ މިންވަރު ލަހެއް ނޫން ކަމަށާއި މި ދުވަސްވަރު އެ ކައުންސިލް މާ ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރި ކަމަށް ބަޔަކަށް ހީވިޔަސް އެއީ ހަގީގަތެއް ނޫން ކަމަށް މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 12
މޭޔަރު ޝިފާއަށް އާޒިމްގެ ތައުރީފުގެ ބަސް

މާލެ ސިޓި ކައުންސިލްގެ މޭޔަރަކަށް ޝިފާ މުހައްމަދު ފަދަ ބޭފުޅަކު ހުންނެވުމަކީ އުފާކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

December 23, 2019 26
ޓޫރިސްޓު ޓާމިނަލް ސިޓީ ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފި

ޓޫރިސްޓުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މަސްވެރިންގެ ޕާކުގައި ހަދައިދިން ޓާމިނަލް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 18
ދެން ދެއްކޭނެ ބަހަނާއެއް ނެތް!

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވޭތުވެ ދިޔަ އަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނައިން އިވުނީ ޝަކުވާ އެވެ. ކަންތައްތައް ނުވެ، ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ނުދެވޭ ވާހަކަތަކެވެ. ކައުންސިލަށް ސަރުކާރުން އަޅާނުލުމާއި ކައުންސިލްގެ ބާރުތައް ނެގުމާއި ފިއްތާލުމުގެ އަޑުތަކެވެ. އެކަމަކު ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުތަކާ އެކު ކައުންސިލްތަކަށް...

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019 16
މާރުކޭޓު ތިން ބުރިއަށް: ކައުންސިލަރުން ވާނުވާގައި!

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު މަރަމާތު ކުރުމަށް ބަންދު ކުރިތާ ތިން މަސް ވެފައިވާއިރު މާރުކޭޓުގެ މަސައްކަތްތައް މިވަނީ މަޑުޖެހިފަ އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އާންމު ރައްޔިތުންނާއި މާރުކޭޓުގައި ކުރިން ވިޔަފާރި ކުރި މީހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުންދާއިރު ސިޓީ ކައުންސިލް އަދިވެސް އޮތީ އެތެރޭގެ ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކައުންސިލްގެ...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 30
ނަޝީދު، މާރުކޭޓު މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ވަދެވަޑައިގެންފި

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓްގައި ގޮޅި ދޫކުރާނެ ގޮތާއި ހަދާނެ ގޮޅީގެ އަދަދާ މެދު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތެރޭގައި ބޮޑު ހިޔާލު ތަފާތުވުމެއް އުފެދިފައި ވަނިކޮށް، އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރައްވަން، ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރަައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މަަސައްކަތް ފައްޓަވައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 37
އައިޖީއެމްއެޗް ސަރަހައްދުގައި ދުންފަތް މަނާކުރާނެ

މަގުމަތީގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން އެންމެ ފުރަތަމަ މަނާކުރާނީ އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ކަމަށް މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 33
ކޮމިޓީގައި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ހޫނު ޒުވާބަކަށް

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުން ގޮޅި ދޫކުރުމާ މެދު އުފެދިގެން އުޅޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ އަށް މިއަދު ހާޒިރުކުރުމުން އެ ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި ހޫނު ޒުވާބެއް ކޮށްފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 36
އެންއައިސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ޝިފާގެ ފިރިކަލުން

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) ގެ ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރު ކަމަށް މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދުގެ ފިރިކަލުން ކާނަލް ރިޓަޔާޑް އަހުމަދު ޖިހާދު އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ރުހުން ދީފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 12
ނިންމުމާ ޚިލާފަށް ގޮޅި ދޫކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ ތުހުމަތު!

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާ ޚިލާފަށް ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ އެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަޒީން މިއަދު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 30
އުޅެނީ އަގުވައްޓާލަން، ކޮރަޕްޝަނެއް ނުހިންގަން: ޝިފާ

ލޮނުޒިޔާރަތް ކޮޅުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން ޕާކް ތަރައްގީ ކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް އެ ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެމްބަރުން ކުރައްވާ ތުހުމަތުތައް މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު މިއަދު ދޮގުކުރައްވައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 46
"ކޮރަޕްޝަން ފޮރުވަން ލިޔެކިޔުމަށް ބަދަލު އެބަގެނޭ"

ސިނަމާލެ ބްރިޖް ކައިރިން، އަޑި ޕާކް ސަރަހައްދުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަދަމުންދާ ޕާކްގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައި ވަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި އެ ޖަރީމާ ފޮރުވުމަށް ލިޔެކިޔުމަށް މިހާރު ބަދަލު ގެންނަމުންދާ ކަމަށް އެ ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެމްބަރުން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.