22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 1
ރަނގަޅު ފެށުމަކާ އެކު ސިޓީ އަށް ލީގުގެ ރެކޯޑެއް

ވުލްވަހެމްޓަން، އިންގްލެންޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި 3-1 އިން ވުލްވްސް ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020 1
"ސިޓީ އަށް އަންނަން ބޭނުމިއްޔާ އެނގޭނީ މެސީ އަށް"

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ބާސެލޯނާއާ އެކު ލިއޮނަލް މެސީ ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވުމުން އަންނަ އަހަރު އޭނާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ބަދަލުވާން ބޭނުމިއްޔާ އެކަން ނިންމާނީ މެސީ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 1
ކުލިބާލީ ޑީލު ލަސްވާތީ ސިޓީން ހިމެނޭޒަށް ފާރަލަނީ

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - ނަޕޯލީގެ ޑިފެންޑަރު ކަލީދޫ ކުލިބާލީ ގަންނަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އަލިމަގެއް ނުފެނި ދިގުލައިދާތީ އެ ޓީމުން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ހޯސޭ ހިމެނޭޒަށް ފާރަލަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020
ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު މިޑްފީލްޑަރަކީ ޑިބްރޭނާ: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - މުޅި ދުނިޔެ އަށް ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް މި ވަގުތު ހުރި އެންމެ މޮޅު މިޑްފީލްޑަރަކީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކެވިން ޑިބްރޭނާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 5
މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ވެރިން 10 ވަނަ ކްލަބެއް ގަނެފި

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ހިންގަމުން އަންނަ ޔޫއޭއީގެ ސިޓީ ފުޓްބޯލް ގްރޫޕް (ސީއެފްޖީ) އިން ފްރާންސް ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ކުޅެމުން އަންނަ ޓްރޮއީސް އޭސީ ގެނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 1
ލަޕޯޓް ކުޅޭނެ ގައުމީ ޓީމެއް ނިންމަން ޖެހިފައި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ޑިފެންޑަރު އައިމެރިކް ލަޕޯޓަށް ފްރާންސް ގައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ނުލިބޭތީ އޭނާ އެހެން ގައުމެއް ތަމްސީލްކުރަން ވިސްނަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 9
އިންޓަ ފަހަތަށް ޖެހިއްޖެ، މެސީ ސިޓީ އަށް؟

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ގެންނަން އިންޓަ މިލާނުން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމާ އެކު މެންޗެސްޓާ ސިޓީން މެސީގެ ސޮއި ހޯދާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 1
ލާޒިއޯގެ ހުށަހެޅުން ދޫކޮށް ސިލްވާ ސޮސިއެޑާޑަށް

ސެން ސަބެސްޓިއަން، ސްޕެއިން (އޮގަސްޓް 18) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ތަރި ޑޭވިޑް ސިލްވާ އަށް އިޓަލީގެ ލާޒިއޯ އިން ލިބުނު ހުށަހެޅުން ދޫކޮށްލައި ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 11
ސިޓީ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ލިޔޯން ސެމީ އަށް

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 16) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފަހު މެޗުގައި އިންގްލެންޑުގެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 3-1 އިން ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ފްރާންސްގެ ލިޔޯނުން ހޯދައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020 2
"ރަސްގެފާނު ބަލިކުރެވުނަސް ސިޓީ އޮތީ ހަމަބިމުގައި"

ލިޒްބަން (އޮގަސްޓް 15) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު އަދި މުބާރާތުގެ ރަސްގެފާނު، ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިކުރެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އޮތީ ހަމަބިމުގައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020
ތިއާގޯގެ ސޮއި ހޯދުމަށް ސިޓީން ލިވަޕޫލާ ވާދަކުރަނީ

މިއުނިކް (އޮގަސްޓް 13) - ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިނުގެ މިޑްފީލްޑަރު ތިއާގޯ އަލްކަންޓާރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 5
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ސިޓީ އާއި ލިޔޯން ކުއާޓާ އަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 8) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ފަހު ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ޔުވެންޓަސް ކަޓުވާލައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ލިޔޯން މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020
ރެއާލާ ވާދަކޮށް ސިޓީގެ މޮޅުކަން ދައްކަންޖެހޭ: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 7) - ރެއާލް މެޑްރިޑަކީ މުއްސަނދި ތާރީހެއް އޮތް ބޮޑު ކްލަބެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު މި ވަގުތުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު އޭނާގެ ނަޒަރުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަކީ ރެއާލަށް ވުރެން މޮޅު ޓީމެއް ކަމަށާއި އެކަން މިރޭގެ މެޗުގައި ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 2
ޓޮރޭޒާއި އަކޭގެ ސޮއިހޯދައި ސިޓީ އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރަނީ

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 6) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ވެލެންސިއާގެ ފެރަން ޓޮރޭޒާއި ބޯންމައުތުގެ ނޭތަން އަކޭގެ ސޮއި ހޯދުމަށް ފަހު ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރަން އިތުރު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ގެންނަން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 1
"ޒިދާނަކީ މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް އަދި މޮޅު ކޯޗެއް"

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 1) - ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރަށް ބަލާއިރު ޒިނެދިން ޒިދާނަކީ މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި އަދި ކޯޗިން ކެރިއަރުގެ މިހާތަނަށް ބެލިޔަސް އޭނާ އަކީ މޮޅު ކޯޗެއް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020 1
ފެރާން ޓޮރޭސް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 30) – ސްޕެއިނުގެ ވެލެންސިއާގެ ވިންގާ ފެރާން ޓޮރޭސް 27 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ގަންނަން އިންގްލެންޑުގެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އެއްބަސްވެއްޖެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020
ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް އަގުއޭރޯ ފިޓްވާނެ

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 25) - އަންނަ މަހު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މެޗުތައް ފަަށަންވާއިރަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ ފިޓްވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 7
ސިޓީ އަށް މޮޅެއް، އާސެނަލް ބަލިކޮށް ވިލާ އުއްމީދުގައި

ބާމިންހަމް (ޖުލައި 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން 4-0 އިން ވަޓްފޯޑް އަތުން މޮޅެއް ހޯދިއިރު، ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި އޮތް އާސެނަލް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ އެސްޓަން ވިލާ އިން ރެލިގޭޝަނުން ސަލާމަތްވުމުގެ އުއްމީދު އާ ކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 5
ދަނޑު ބޭރުން އާސެނަލަށް ގާޑިއޯލާގެ އިހުތިރާމެއް ނެތް

ލަންޑަން (ޖުލައި 21) - ޔުއެފާ އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ދިން އަދަބު ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރި ކްލަބްތަކުގެ ތެރޭގައި އާސެނަލް ހިމެނޭކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައި ވަނިކޮށް، އެ ޓީމަށް ދަނޑު ބޭރުން މާ ބޮޑު އިހުތިރާމެއް ނުކުރާ ކަމަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020 3
ސިޓީ ބަލިކޮށް އާސެނަލް އެފްއޭ ކަޕް ފައިނަލަށް

ލަންޑަން (ޖުލައި 19) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ސެމީގައި ރޭ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 2-0 އިން ބަލިކޮށް އާސެނަލުން މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.