29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 4
ލިވަޕޫލް އެއްވަރު، ސިޓީ ފަސް ގޯލުން މޮޅުވެއްޖެ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 29) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު ބްރައިޓަން އިން ލިވަޕޫލާ 1-1 އިން އެއްވަރުކުރިއިރު، ރިޔާދު މާރޭޒްގެ ހެޓްރިކާ އެކު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 5-0 އިން ރެލިގޭޝަން ޒޯނާ ގާތުގައި އޮތް ބާންލީ އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 2
ބަޔާނާއި ސިޓީ އަނެއް ބުރަށް، ލިވަޕޫލް ބަލިވެއްޖެ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 26) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން މުބާރާތުގެ އަނެއް ބުރުގެ ޖާގަ ޔަގީންކުރިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-0 އިން އެޓަލަންޓާ އަތުން ބަލިވެ ލިވަޕޫލް ކޮލިފައިވާން އިތުރު އިންތިޒާރެއް ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 7
ސިޓީ ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 2
ސިޓީގައި މަޑުކުރަން ގާޑިއޯލާ ނިންމައިފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 20) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ އެކު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާކޮށް އިތުރު ދެ އަަހަރު އެ ޓީމުގައި މަޑުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 3
ސިޓީ އާއި ލިވަޕޫލް އެއްވަރު، ލެސްޓާ އެއް ވަނައިގައި

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 8) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ލިވަޕޫލް 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، ވުލްވްސް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވި ލެސްޓާ ސިޓީ ލީގުގެ އެއް ވަނަ ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 1
"ޕްރިމިއާ ލީގާއި އެމެރިކާގެ އިންތިހާބު އެއްގޮތް"

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 8) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅޭ މެޗަކީ ފައިނަލެއް ނޫން ކަމަށާއި ޕްރިމިއާ ލީގާއި އެމެރިކާގެ އިންތިހާބު އެއްގޮތް ކަމަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 2
ފުޓްބޯޅަ އިސްތިސްނާވެގެން ނުވާނެ: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 2) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން އިންގްލެންޑް ހަތަރު ހަފުތާ އަށް ލޮކްޑައުންކުރަން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމިިއިރު، ފުޓްބޯޅަ އިސްތިސްނާ ކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 3
ބާސެލޯނާ އިން ދެން ނުފެންނާނެ ކަމަށް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 1) - ބާސެލޯނާގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ދެން އޭނާ ނުފެންނާނެ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

November 01, 2020 3
ސިޓީ އާއި ޗެލްސީ މޮޅުވިއިރު، ލިވަޕޫލް އެއް ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ޗެލްސީ ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށް ލިވަޕޫލުން...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020
ސިޓީ މޮޅުވިއިރު، ލިވަޕޫލް ޑިފެންސަށް އަނިޔާގެ ހިޔަނި

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޫބަރު 28) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ރަށުން ބޭރުގައި އޮލިމްޕިކް މާސޭ އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވިއިރު، މިޓްޔައެލަންޑް އަތުން 2-0 އިން ލިވަޕޫލް މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު ފަބީނިއޯ އަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020
އަގުއޭރޯ އަށް އަނެއްކާ ވެސް އަނިޔާވެއްޖެ

މެންޗެސްޓާ )އޮކްޓޫބަރު 27) – މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އެއް ވަނަ ފޯވާޑް އާޖެންޓީނާގެ ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ ގިނަވެގެން މަހެއްހާ ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 4
ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ އެއްވަރު، ލިވަޕޫލް ދެ ވަނަ އަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 25) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑު ދަނޑުގައި ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވިއިރު، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލުން ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 6
ލިވަޕޫލާއި ސިޓީ މޮޅަކުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފަށައިފި

އަމްސްޓަޑަމް (އޮކްޓޫބަރު 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ދެ ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށްވާ ލިވަޕޫލާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން މޮޅަކުން މި ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފަށައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 5
ޔުނައިޓެޑާއި ސިޓީ އަށް މުހިއްމު ތިން ޕޮއިންޓް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 18) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ކުޅުނު މެޗުތަކުން މުހިއްމު ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2020
ޑިބްރޭނާ ކުޅުމާ ދުރަށްދިޔައިރު އަގުއޭރޯ ފިޓްވުމާ ގާތަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 17) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކެޕްޓަން ކެވިން ޑިބްރޭނާ އަށް އަނިޔާވެ ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހުނުއިރު، އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯގެ ފިޓްނަސް ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020
އަނިޔާއާ ހެދި ޑިބްރޭނާ ބެލްޖިއަމް ސްކޮޑުން ވަކިވެއްޖެ

ބްރުސެލްސް، ބެލްޖިއަމް (އޮކްޓޫބަރު 13) - ކުޑަ ހާނިއްކައެއްގެ ސަބަބުން ފިޓްނަސް އަށް އަސަރުކޮށްފައިވާތީ ބެލްޖިއަމް ސްކޮޑުން މަޝްހޫރު މިޑްފީލްޑަރު ކެވިން ޑިބްރާނާ ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 3
އެވަަޓަން ކުރީގައި، ލީޑްސް އިން ސިޓީ ހިފަހައްޓައިފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 4) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ބްރައިޓަން އަތުން 4-2 އިން މޮޅުވެ އެވަޓަން އިން ސައްތަ އިން ސައްތަ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައި ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލިއިރު، ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު މާސެލޯ ބިއެލްސާގެ ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑުން 1-1 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020
ގާޑިއޯލާ ކޯޗަކަށްވާން މަގުކޮށައިދިން ބިއެލްސާ

މިޑްފީލްޑަރެއްގެ މަގާމުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުމުގެ ކެރިއަރު ހޭދަކުރި ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ކްލަބަކީ މެކްސިކޯގެ ޑޮރަޑޮސް ޑި ސިނަލޯ އެވެ. ގާޑިއޯލާ 2006 ވަނަ އަހަރު އެ ޓީމަށް ކުޅުނުއިރު އޭނާ އަށް މާސެލޯ ބިއެލްސާގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ވާހަކަތައް އޮތީ އިވިފަ އެވެ. ދެކުނު އެމެރިކާ ސަރަހައްދުގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ރޮނގުން ބިއެލްސާ އަށް ކުރާ...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 4
ސިޓީ، ޔުނައިޓެޑް އަދި އެވަޓަން ކުއާޓާ އަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 1) – އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕުގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަދި އެވަޓަން މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 7
ގާޑިއޯލާ ޑިފެންސަށް ކުރި ހަރަދު 400 މިލިއަނަށް

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - ފާއިތުވި ފަސް ވަރަކަށް އަހަރުތެރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗުކަމުގައި ހުރެ ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އެ ޓީމަށް ޑިފެންސްލައިން ވަރުގަދަ ކުރަން ކުރި ހަރަދު 400 މިލިއަން ޕައުންޑް (514 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަށް އަރައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 9
ވާޑީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ލެސްޓާ އިން ސިޓީ ބަލިކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ޖޭމީ ވާޑީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ލެސްޓާ ސިޓީން ރަށުން ބޭރުގައި 5-2 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަލިކޮށްފި އެވެ.