13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 3
އަގުއޭރޯގެ ރެކޯޑްތަކާ އެކު ސިޓީ ދެ ވަނަ އަށް

ބާމިންހަމް (ޖެނުއަރީ 13) - ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯގެ ބޮޑު ދެ ރެކޯޑަކާ އެކު ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން 6-1 އިން އެސްޓަން ވިލާ ބަލިކޮށް ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020
ފުރަތަމަ ލެގުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވިޔަސް ކޯޗު އުއްމީދުގައި

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 8) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރޭ 3-1 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަތުން ބަލިވި ނަމަވެސް ފައިނަލުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 33
އޮފާއެއް ނެތިއްޔާ ދާނީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 7) – އޮތް ހަމައެކަނި އޮފާއަކީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކޯޗުކޮށްދިނުން ކަމަށް ވިޔަސް އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފާނެ ކަމަށާއި އެ ހާލަތުގައި އޭނާ ދާނީ ޗުއްޓީއަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020
ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރު، ސިޓީ އަނެއް ބުރަށް

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 5) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން ވުލްވްސްއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވިއިރު، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު މެޗުން 4-1 އިން ޕޯޓް ވޭލް ބަލިކޮށް ހަތަރު ވަނަ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020
ސިޓީން ލިވަޕޫލާ މެދު ވިސްނީ ގޯސްކޮށް: އަންޗެލޮޓީ

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ރޭހުގައި މި ފަހަރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ އެ ޓީމުން ލިވަޕޫލާ މެދު ދުށް ގޮތް ކަމަށް ދާދި ފަހުން އެވަޓަންއާ ހަވާލުވި ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ބުނެފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019 2
މި ވަގުތަށް ސިޓީގެ ޓާގެޓަކީ ގަދަ ހަތަރެއް: އަގުއޭރޯ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 31) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތާވަލު މި ވަގުތު އޮތް ގޮތަށް ބަލާއިރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ޓާގެޓް ކުރަނީ ގަދަ ހަތަރެއްގައި ނިންމާލުމަށް ކަމަށް އެންމެ ފަހުން ދެ ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ހޯދި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ ބުނެފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 8
ލިވަޕޫލް ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި، ވީއޭއާރްގެ ޝަކުވާތަކެއް

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 30) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވުލްވްސް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން ލީޑުދެމެހެއްޓިއިރު، ރޭގެ މެޗުތަކަށް ފަހު ވެސް ޓީމުތަކުގެ ކޯޗުން ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް) ބޭނުންކުރާ ގޮތާމެދު އަނެއްކާ ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 4
ކޯޗުން ފާޑުކިޔަސް ގޮތް ނިންމަނީ ޓީވީ މީހުން: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 29) - ކްރިސްމަސް އާއި އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ގާތްގާތުގައި މެޗުތައް ކުޅޭ ގޮތަށް ރާވާފައި އޮތުމުން ކިތަންމެ ގިނައިން ކޯޗުން ފާޑުކީ ނަމަވެސް ގޮތެއް ނިންމުމުގައި ބަލަނީ ޓީވީތަކަށް ފަސޭހަގޮތެއް ކަމަށް ބުނެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019
ވުލްވްސް އިން ފަހަތުން އަރައި ސިޓީ ބަލިކޮށްފި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 28) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަތުން ފަހަތުން އަރައި 3-2 އިން ވުލްވްސް އިން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019
ލެސްޓާ ބަލިކޮށް ސިޓީން ލީގުގެ ރޭހުގައި ކުރިއަށް

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަަނައިގައި އޮތް ލެސްޓާ ސިޓީ އަތުން ފަހަތުން އަރައި 3-1 އިން މޮޅުވެ ލީގުގެ ރޭހުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019
ގޮތެއް ނިންމަން ވަގުތު އެބައޮތް: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 21) - އޭނާގެ މުސްތަގުބަލާ މެދު މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން އަދި ވަގުތު އެބައޮތް ކަމަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019
ސެމީގައި ޔުނައިޓެޑާއި ސިޓީގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 19) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް (ކަރަބާއޯ ކަޕް) ގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019
އާޓެޓާ ހިނގައްޖެ ނަމަ ސިޓީގެ ޓާގެޓަކީ އަލޮންސޯ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 18) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗުކަން ދޫކޮށް މިކޭލް އާޓެޓާ އާސެނަލާ ހަވާލުވެއްޖެނަމަ ސިޓީގެ އެސިސްޓަންޓަކަށް ގެންނަން އެ ޓީމުން ބޭނުންވަނީ ސްޕެއިނުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު ޒަބީ އަލޮންސޯ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 4
އާޓެޓާ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އާސެނަލުން ވަރުގަދަކުރަނީ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 17) - ހުސްވެފައިވާ އާސެނަލްގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު ސްޕެއިނުގެ މިކޭލް އާޓެޓާ ގެންނަން އާސެނަލުން ކުރާ މަސައްކަތް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019 5
ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރެއާލާއި ސިޓީގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ނިޔޯން، ސްވިޒަލެންޑް (ޑިސެމްބަރު 16) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަަނަ ބުރުގައި މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ރެއާލް މެޑްރިޑާއި އިނގިރޭސި ޗެމްޕިއަން އަދި މުބާރާތުގެ އެއް...

December 16, 2019 5
އާސެނަލް ބަލިކުރެވުނަސް ގާޑިއޯލާގެ ހިތެއް ނުފުރުނު

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 16) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ރަށުން ބޭރުގައި އާސެނަލްގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރި ހޯދުނު ނަމަވެސް މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ބައެއް ކަންތައްތަކާ މެދު...

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019 1
ކާމިޔާބީ ހޯދުމުގެ ޕްރެޝަރު ދެ ގުނަ ބޮޑު: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 15) - މި ސީޒަނުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ތަފާތު ކަމަށާއި މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ސިޓީން ހޯދި ކާމިޔާބީތަކުގެ ސަބަބުން އެ ޓީމަށް އޮތް ޕްރެޝަރު ދެ ގުނަވެގެންދިޔަ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019
އެޓަލާންޓާ އާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ދެ ވަނަ ބުރަށް

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 12) – ގްރޫޕުގެ ފުރަތަމަ ތިން މެޗުން ބަލިވި އިޓަލީގެ އެޓަލާންޓާ އަދި ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން، ފަހު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ރޭ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 6
ޔުނައިޓެޑް އަތުން ބަލިވެ ސިޓީގެ އުއްމީދު ފަނޑުވަނީ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 8) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ، ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލާ ދެމެދު 14 ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގެއް އައުމާ އެކު ސިޓީ އަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ދިފާއުކުރުމުގެ އުއްމީދު ފަނޑުވާން ފަށައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019 2
ބޮޑު ކްލަބަކީ އަދިވެސް ޔުނައިޓެޑް: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 7) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ވުރެން އަދިވެސް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 1
ބާންލީ ބަލިކޮށް ސިޓީ ދެ ވަނަ އަށް

ބާންލީ (ޑިސެމްބަރު 4) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ބާންލީ އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ތާވަލުގެ ދެ ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.