06 ޖުލައި

July 06, 2020 5
ލިވަޕޫލްގެ ރެކޯޑް ކުރިއަށް، ސިޓީ ބަލިވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖުލައި 6) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ލިވަޕޫލުން 2-0 އިން އެސްޓަން ވިލާ ބަލިކޮށް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދެމެހެއްޓިއިރު، ރަށުންބޭރުގައި ސައުތެމްޓަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 1-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 1
ސިޓީ އަދަބުން ސަލާމަތްވާނެ ކަމަށް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 5) - ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ސީޒަނަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މައްސަލަ މި ވަގުތު ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން ފޯ ސްޕޯޓްސް (ސީއޭއެސް) އިން ބަލަމުން އަންނައިރު، އެ މައްސަލައިގައި ސިޓީ އަދަބުން ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 11
ސިޓީން، ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލް ބޮޑު ތަފާތަކުން ބަލިކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 3) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކަށަވަރުކުރި ލިވަޕޫލް، އޭގެ ފަހުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން، އެ ޓީމާ ތަށްޓަށް އެންމެ ވާދަކުރި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަތުން ތަފާތުބޮޑުކޮށް 4-0 އިން ރޭ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 3
ހުރިހާ ފަހަރަކު މޮޅެއް ނުވެވޭނެ: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 2) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ޖެހިޖެހިގެން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދުމަކީ މި ސީޒަނަށް ކަނޑައެޅި އެއް ޓާގެޓް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން ހާސިލްނުވީ އަމިއްލަ އަށް ހެދުނު ގޯސްތަކެއްގެ އިތުރުން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ ލިވަޕޫލް ވަރަށް ރަނގަޅު ލެވަލެއްގައި އޮތުމުން ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ...

29 ޖޫން

June 29, 2020 2
އެފްއޭ ކަޕް ސެމީގައި އާސެނަލް-ސިޓީ، ޔުނައިޓެޑް-ޗެލްސީ

ލަންޑަން (ޖޫން 29) – އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި އާސެނަލާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަދި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 5
ކުޅުމަށް ބަލާނަމަ އެންމެ މޮޅީ ސިޓީ: ލަމްޕާޑް

ލަންޑަން (ޖޫން 26) - ކުޅުމަށް ބަލާނަމަ އޭނާގެ ނަޒަރުގައި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު ޓީމަކީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކަމަށް ރޭ އެ ޓީމުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދި ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް ބުނެފި އެވެ.

June 26, 2020 4
ލިވަޕޫލަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހައްގު: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (ޖޫން 26) - މި ފަހަރުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި ލިވަޕޫލުން ހާސިލްކުރީ އެ ޓީމަށް ހައްގު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ...

June 26, 2020 18
ލިވަޕޫލް 30 އަހަރަށް ފަހު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި!

ލަންޑަން (ޖޫން 26) – ޗެލްސީ އަތުން މިރޭ 2-1 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަލިވުމާ އެކު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިވަޕޫލަށް ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 1
އަގުއޭރޯއާ މެދު އުއްމީދު ދުލެއް ނުކުރަން: ގާޑިއޯލާ

ލަންޑަން (ޖޫން 25) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އަނިޔާ އިން ސަލާމަތްވެ ދެން މި ސީޒަނުގައި ނުކުޅެވިދާނެ ކަމަށް މީޑިއާ އިން ބުނާ ވާހަކަތައް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020
ސިޓީ މޮޅުވިއިރު، ބާންލީގެ ބެނާ އަށް ފާޑުކިޔުން

މެންޗެސްޓާ (ޖޫން 23) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ބާންލީ އަތުން 5-0 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މޮޅުވިއިރު، އެ މެޗުގެ ކުރިން ބާންލީ ސަޕޯޓަރުން ދަނޑުގެ މަތިން ބެނާއެއްގެ އުދުއްސި މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 5
އެނބުރި އައި މެޗުން ސިޓީން އާސެނަލް ބަލިކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ޖޫން 18) - ކޮވިޑް-19ގެ މެދުކެނޑުމަށް ފަހު ރޭ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު އަލުން ފަށައި ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗުން، މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފަސޭހަކަމާ އެކު 3-0 އިން އާސެނަލް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 6
100 ދުވަހަށް ފަހު މިރޭ އަލުން ޕްރިމިއާ ލީގު ފަށަނީ

ލަންޑަން (ޖޫން 17) - ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މެދުކަނޑާލި އިނގިރޭސި ޕްރިިމިއާ ލީގު 100 ދުވަހަށް ފަހު މިރޭ އަލުން ފަށާއިރު ދެ މެޗެއް ކުޅޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އެއީ އެސްޓަން ވިލާ އާއި ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް ކުޅޭ މެޗާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރާ މެޗެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 1
"ކޮވިޑް-19 އެކޭ އެއްގޮތަށް ރޭސިޒަމް ނައްތާލަންޖެހޭ"

ލަންޑަން (ޖޫން 8) - މި ވަގުތު ކުރިމަވެފައި އޮތް ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ރޭސިޒަމް (ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން) ނައްތާލަން ވެސް ބާރުއަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ތަރި ރަހީމް ސްޓާލިން ބުނެފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020
ކޯޓުގައި އޮތް ސިޓީ މައްސަަލަ އަންނަ މަހަށް ތާވަލުކޮށްފި

ޒިއުރިކް (މެއި 20) - ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ސީޒަނަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުންތައް އަންނަ މަހު ފަށަން މައްސަލަ ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން ފޯ ސްޕޯޓްސް (ސީއޭއެސް) ނިންމައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020
ސިޓީން ސާނޭ ދޫކޮށްލައި، ބަދަލުގައި ފެރަން ޓޮރޭޒް؟

މެންޗެސްޓާ (މެއި 17) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ލެރޯއީ ސާނޭ ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ބަދަލުގައި ވެލެންސިއާ ވިންގް ފެރަން ޓޮރޭޒް ގެންނަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020
ސިޓީ ދޫކޮށްލަން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޑިބްރޭނާ ދީފި

މެންޗެސްޓާ (މެއި 4) - ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ސީޒަނަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް އެ އަދަބުން ލުޔެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ މުސްތަގުބަލާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ސިޓީގެ ބެލްޖިއަމް މިޑްފީލްޑަރު ކެވިން ޑިބްރޭނާ ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 2
މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ވެރިން ފްރާންސްގެ ކްލަބެއް ގަންނަނީ

ޕެރިސް (އޭޕްރީލް 28) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ހިންގާ ސިޓީ ފުޓްބޯލް ގްރޫޕުން ފްރާންސްގެ ކްލަބެއް ކަމަށްވާ ނޭންސީ ގަންނަން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020
ކޮވިޑް-19 ޖެހުނުކަން ޑިބްރޭނާ އަށް ޔަގީނެއް ނޫން

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 18) - ވޭތުވެދިޔަ ދެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހު އޭނާގެ އާއިލާ މެމްބަރުންތަކެއް ބަލިވެ އުޅުނު ކަމަށާއި އެއީ ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖެހޭ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވީ ކަމެއް ކަމެއް ބުނަން ނޭނގޭ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މިޑްފީލްޑަރު ކެވިން ޑިބްރޭނާ ބުނެފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020
ސިޓީގެ އަދަބު ދަމަހައްޓަން ބާރުއަޅާކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 29) - ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ސީޒަނަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު ނަމަވެސް އެ ޓީމަށް ދީފައިވާ އަދަބު ދަމަހައްޓަން އިނގިރޭސި ކްލަބްތަކުން ހުށަހަޅަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 16
ސިޓީ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑަށް ހާއްސަ އުފަލެއް

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 9) – ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ 2-0 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން 10 އަހަރަށް ފަހު، އެއް ސީޒަނެއްގައި އެ ޓީމު އަތުން ލީގުގައި ދެ ފަހަރަށް މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020 11
ޔުނައިޓެޑާ އޮތީ ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ބޮޑު ދުރުމިނެއް

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 8) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ދެމެދު މިހާރު އޮތް ފަރަގު އޮވެދާނެ ކަމަށް އޭނާ ކުރިން ހީނުކުރާ ކަމަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 7
ސިޓީ ކުއާޓާ އަށް، ޓޮޓެންހަމް ކަޓައިފި

ލަންޑަން (މާޗް 5) – ޝެފީލްޑް ވެންސްޑޭ 1-0 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދިއިރު ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ނޯވިޗް ސިޓީ އަތުން 3-2 އިން ބަލިވެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް މުބާރާތުގެ ފަސް ވަނަ ބުރުން ކަޓައިފި އެވެ.