23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 2
ޗެލްސީން ސާރީ އަށް އިތުބާރުކުރަން ޖެހޭ: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 23) – ނަތީޖާތައް ދަށްވެ ވަޒީފާ ގެއްލުމުގެ ބިރާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ އަށް އެ ކްލަބުން އިތުބާރުކުރުމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ގޮވާލައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 10
ސިޓީ ފަހު ވަގުތު މޮޅުވިޔަސް ގާޑިއޯލާގެ ކަންބޮޑުވެފައި

މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ 21) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރޭ 10 ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ކުޅެ ފަހު ވަގުތު ޝާލްކާ އަތުން 3-2 އިން މޮޅުވި ނަމަވެސް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގައި ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 1
ނިއުޕޯޓް ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުއާޓާ އަށް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 17) - އިނގިރޭސި ހަތަރު ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ނިއުޕޯޓް ކައުންޓީގެ މައްޗަށް 4-1 އިން ކުރިހޯދައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އެފްއޭ ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 9
ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ސިޓީ އެއް ވަނަ އަށް

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 11) – ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯގެ ހެޓްރިކާ އެކު ޗެލްސީ އަތުން ތަފާތު ބޮޑުކޮށް، 6-0 އިން މޮޅުވެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އަރައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019 1
ލިވަޕޫލުގައި ތަށި ހޯދުމުގެ ތަޖުރިބާ މަދު: ބެނާޑޯ

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 8) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ރޭހުގައި ކުރިއަށްދާން ބަލާއިރު ލިވަޕޫލަށް ދިމާވާނެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ ތަށި ހޯދުމުގެ ތަޖުރިބާ މަދުވުން ކަމަށް އެ ޓީމާ އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރަމުން އަންނަ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ޕޯޗުގީސް މިޑްފީލްޑަރު ބެނާޑޯ ސިލްވާ ބުނެފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 3
ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައި ސިޓީ އެއް ވަނަ އަށް

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 7) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެވަޓަން ދަނޑުގައި އެ ޓީމު އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 3
ހަތަރު ތަށި ހޯދުން: ގާޑިއޯލާ ދެކޭ ހުވަފެނެއް ނޫން

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 6) - މި ސީޒަނުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ހަތަރު ތަށި ހޯދާނެ ކަމެއް ދެކެވޭ ވާހަކަތަަކަށް މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދޭ ކަމަށާއި އެއީ އަދި އޭނާ ދެކޭ ހުވަފެނެއް ނޫން ކަމަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 4
އާސެނަލް ބަލިކޮށް ސިޓީން ލިވަޕޫލް ފަހަތުގައި ވިއްދައިފި

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 4) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލްގެ މައްޗަށް 3-1 އިން ކުރިހޯދައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލްގެ ފަހަތުގައި ވިއްދައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 3
ލިވަޕޫލަށް ހެވިފައި ނުތިބެވޭނެ: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 3) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ރޭހުގެ ކުރީގައި ލިވަޕޫލް ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއްގައި އޮތް ނަމަވެސް އެ ޓީމަށް ހިތްހަމަޖެހިލައިގެން ތިބެވެން ނެތް ކަމަށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އަދި މި ވަގުތު ލީގުގެ ދެ ވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 13
ސިޓީ ބަލިވިއިރު، ޔުނައިޓެޑްގެ ރެކޯޑް ނިމުމަކަށް

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 30) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 2-1 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަލިވެ ލީގުގެ ރޭހުގައި އެ ޓީމަށް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބާންލީއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެ، އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ދަަމަހައްޓަމުން އައި މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑަށް ނިމުމެއް...

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019
ތަފާތު ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު ސިޓީ އަނެއް ބުރަށް

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 27) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބާންލީ އަތުން 5-0 އިން ހޯދި ތަފާތު ބޮޑު މޮޅާ އެކު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މުބާރާތުގެ އަނެއް ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019 1
ސިޓީން ޑި ޔޮން ނުގަތީ ސަބަބެއް އޮތުމުން: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 26) - އަޔަކްސްގެ ނެދަލެންޑްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ފްރެންކީ ޑި ޔޮން ގަންނަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ކުރި މަސައްކަތް ހުއްޓާލީ ހާއްސަ ސަބަބެއް އޮތުމުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019
މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ލީގު ކަޕުގެ ފައިނަލަށް

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 24) – ބާޓަން އަލްބިއޮން އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ، 10-0 ގެ އެގްރިގޭޓަކުން ކުރި ހޯދައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019
ސިޓީ މޮޅުވިޔަސް ގާޑިއޯލާ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

ހަޑްސްފީލްޑް، އިންގްލެންޑް (ޖެނުއަރީ 21) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުންބޭރުގައި ހަޑްސްފީލްޑް ޓައުން އަތުން 3-0 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މޮޅުވިއިރު ދެއްކި ކުޅުމާ މެދު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019 1
ގާޑިއޯލާ އަނެއްކާވެސް ލިވަޕޫލަށް ތައުރީފުކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 19) - ސީޒަނުގައި މިހާ ހިސާބަށް ދެއްކި ކުޅުމަށް ބަލާއިރު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ މަގާމު ލިވަޕޫލަށް ހައްގުވާ ކަަމަށް ބުނެ އެ ޓީމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަނެއްކާ ވެސް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 4
ވުލްވްސް ބަލިކޮށް ސިޓީން ތަފާތުކުޑަކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 15) – އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު ވުލްވްސް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލާ ދެމެދު ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019
ސިޓީން ނުވަ ލަނޑާ އެކު ފައިނަލާ ގާތަށް

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 10) – އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ރޭ އިނގިރޭސި ތިން ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ބާޓަން އަލްބިއޯން އަތުން 9-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ގާތްގަނޑަކަށް ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019 2
ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް ސިޓީން ލީގުގެ އުއްމީދު އާކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 4) – ލިވަޕޫލް 2-1 އިން ބަލިކޮށް އެ ޓީމުގެ ބަލިނުވުމުގެ ސިލްސިލާ ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ތާވަލުގެ ދެ ވަނަ އަށް އަރައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ އުއްމީދު އަނެއްކާ ވެސް އާކޮށްފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018
ސިޓީން ލިވަޕޫލް މެޗުގެ ކުރިން ފަރަގުކުޑަކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 31) – ސައުތުހެމްޓަން 3-1 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް އަލުން އަރައި އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލާ ތަފާތު ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 1
ލިވަޕޫލް ލީޑުފުޅާކުރިއިރު، ސިޓީ އަށް މަގާމު ގެއްލިއްޖެ

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 27) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަ ޕޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކުރިއިރު، ލެސްޓާ ސިޓީ އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ދެ ވަނަ މަގާމު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.