14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 4
ސިޓީން ކުށް ގަބޫލުކުރުމުން ޖޫރިމަނާއަކުން ފުއްދާލައިފި

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 14) - ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ޓީމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރިއިރު ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ގަބޫލުކުރުމުން ފީފާއިން އެ ކްލަބް ސަސްޕެންޑްނުކުރަން ނުނިންމައި ޖޫރިމަނާއަކުން ފުއްދާލައި އިންޒާރެއްދީފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019 2
ސިޓީ އާއި ޓޮޓެންހަމަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 11) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ޓޮޓެންހަމް ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019
ސާނޭ މަދުވެގެން ހަ މަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 10) - މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން ކަކުލަށް ލިބުނު ސީރިއަސް އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ޖަރުމަނު ވިންގް ލެރޯއި ސާނޭ މަދުވެގެން ހަ މަސް ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށްދާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 12
ލިވަޕޫލް ބަލިކޮށް ސިޓީން ޝީލްޑް އުފުލާލައިފި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 5) - އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވަން ކުޅޭ މެޗުގައި ލިވަޕޫލް އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އެފްއޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް އުފުލާލައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019 3
ބޮޑު މެޗުގެ ކުރިން ކްލޮޕަށް ގާޑިއޯލާ ރައްދުދީފި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 3) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ބޭނުން ވަރަކަށް ހަރަދުކުރެވޭ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ދާދި ފަހުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ރައްދުދީފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 1
ގޮތެއް ނިންމަން ސާނޭގެ ކިބައިން ސިޓީން އެދެފި

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 25) - ޖަރުމަނުގެ ތަރި ލެރޯއި ސާނޭ ހޯދަން ބަޔާން މިއުނިކުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު އޭނާގެ ނިންމުން އޮޅުން ފިލުވަން މިހާރުގެ ކްލަބް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އެދެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 4
ޗައިނާ މީޑިއާގެ ވާހަކަތަކާ އެކު ގާޑިއޯލާ ހޫނުފެނަށް

ހޮންކޮން (ޖުލައި 23) - ޕްރީ ސީޒަނުގައި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އޭޝިއާ ޓްރޮފީ މުބާރާތުގައި ޗައިނާގެ އިންތިޒާމުތަކަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ފާޑުކިޔުމުގެ ސަބަބުން ޗައިނާ މީޑިއާ އިން ސިޓީ އާއި ގާޑިއޯލާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019 3
ޗައިނާގެ އިންތިޒާމުތަކާ މެދު ގާޑިއޯލާ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

ޝަންހާއީ، ޗައިނާ (ޖުލައި 21) - ޕްރީ ސީޒަނުގައި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އޭޝިއާ ޓްރޮފީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަން ގޮސް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ޗައިނާގައި ކުރަންޖެހުނީ އެންމެ ރަނގަޅު ތަޖުރިބާތަކެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019 3
ސާނޭ އަށް ގާޑިއޯލާގެ އިންޒާރެއް

ސިޓީ (ޖުލައި 18) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީގައި ހުންނަން ބޭނުންނުވާ ކުޅުންތެރިއަކު ލައްވައި ނުރުހުމުގައި ނުކުޅުވާނެ ކަމަށް ބުނެ، އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ޖަރުމަނުގެ ވިންގް ލެރޯއި ސާނޭ އަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019
ބަޔާނަށް ސާނޭ ހޯދައިދޭން އެޑިޑާސް އިން އެހީވަނީ

މިއުނިކް (ޖުލައި 15) - ބަޔާން މިއުނިކުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅޭ ޖަރުމަނުގެ ވިންގް ލެރޯއި ސާނޭ ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި މަޝްހޫރު ކުޅިވަރު ސާމާނު އުފައްދާ ޖަރުމަނުގެ ކުންފުނި އެޑިޑާސް އިން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 1
މެގުއާ ވިއްކާލާނީ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަގަކަށް

ލަންޑަން (ޖުލައި 3) - ލެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅޭ އިންގްލެންޑްގެ ޑިފެންޑަރު ހެރީ މެގުއާ ވިއްކާލަން އެ ކްލަބުން ބޭނުންވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ޑިފެންޑަރުގެ ގޮތުގައި، 85 މިލިއަން ޕައުންޑް (107 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަށް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019 9
"ލީގު ހޯދަން ލިވަޕޫލަށް އޮތީ ތަފާތު ޕްރެޝަރެއް"

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދަން ބަލާއިރު ލިވަޕޫލަށް އޮތީ ތަފާތު ޕްރެޝަރެއް ކަމަށް މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އެ ޓީމާ ވާދަކޮށް ލީގު ދިފާއުކުރި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2019
އަދަބުން ސަލާމަތްވާން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކޯޓަށް

ޒިއުރިކް، ސްވިޒަލެންޑް (ޖޫން 6) - ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާޕްލޭ (އެފްއެފްޕީ) ގަވާއިދާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ހިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޔުއެފާއިން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އަޑުފެތުރިފައިވަނިކޮށް އެކަމުން ސަލާމަތްވާން ސިޓީން ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން ފޯ ސްޕޯޓްސް (ސީއޭއެސް) އަށް ގޮސްފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2019 20
ސިޓީއާ މެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް

މެންޗެސްޓާ (މެއި 27) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަކީ އޮންނަ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ރަނގަޅަށް ހިންގާ ޓީމެއް ކްލަބެއް ކަމަށާއި ސިޓީން ހޯދާ ކުރިއެރުންތަކާއި ކާމިޔާބީތަކާ މެދު ބައެއް ވާދަވެރި ކްލަބްތަކުން ހަސަދަވެރިވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ޓީމުގެ ޗެއާމަން ހަލްދޫން އަލް މުބާރާކް ފާޑުކިއުންތަކަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019
ސާނޭ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔާނުން ވަރުގަދަކުރަނީ

މިއުނިކް (މެއި 24) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަނުގެ ހުނަރުވެރި ވިންގް ލެރޯއި ސާނޭ ހޯދަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ބަޔާން މިއުނިކުން ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް...

May 24, 2019 1
ގާޑިއޯލާ ޔުވެންޓަސް އަށް ނުދާނެ: ސިޓީ

މެންޗެސްޓާ (މެއި 24) - ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވުމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާގައި ފަތުރަމުން އަންނަ ވާހަަކަތަކުގައި އެއްވެސް...

19 މެއި

May 19, 2019 9
އެފްއޭ ކަޕުގެ ތަށްޓާ އެކު ސިޓީ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ލަންޑަން (މެއި 19) – ވަޓްފޯޑް އަތުން 6-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެ އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށް އެއް ސީޒަނެއްގައި އިނގިރޭސި ތިން ތަށި ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ ޓީމުގެ ޝަރަފް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ހޯދައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019 12
"ގިނަ ޓީމުތަކުން ބޭނުންވަނީ ސިޓީ ސަސްޕެންޑްކުރަން"

މެންޗެސްޓާ (މެއި 18) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާޕްލޭ (އެފްއެފްޕީ)އާ ހިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ޔުއެފާ އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައިގައި ގިނަ ޓީމުތަކުން ބޭނުންވަނީ ސިޓީ ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019 11
ސިޓީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ސަސްޕެންޑްކުރަނީ: ރިޕޯޓް

ނިއުޔޯކް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (މެއި 14) - ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާޕްލޭ (އެފްއެފްޕީ) ގަވާއިދާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ހިލާފުވެފައިވާތީ އެ ޓީމު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޔުއެފާގެ ތަހުގީގު ޕެނަލުން ލަފާދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 32
ވާދަވެރި ރޭހަށް ފަހު ސިޓީ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތާރީހުގައި ފެނިގެން ދިޔަ، ތަށި ހޯދުމުގެ އެންމެ ވާދަވެރި ރޭހުގެ ފަހު މެޗުގައި މިރޭ ބްރައިޓަން އަތުން ފަހަތުން އަރައި 4-1 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އެއް...

May 12, 2019 10
ލިވަޕޫލް އުއްމީދުގައި، ސިޓީގެ އަމާޒު ތަށްޓަށް!

ލަންޑަން (މެއި 12) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފަހު މެޗުތަކަށް މިރޭ ނުކުންނައިރު ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމުގެ އަމިއްލަ ބާރުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ތަށި އުފުލާލުމަށް...

07 މެއި

May 07, 2019 5
މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް

މެންޗެސްޓާ )މެއި 7) – ކެޕްޓަން ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ވައްދާލި ހަމައެކަނި ލަނޑާ އެކު ލެސްޓާ ސިޓީ 1-0 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.