23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 1
ޔުނައިޓެޑަށް މޮޅެއް، ޓޮޓެންހަމް މެޗު ފަސްކޮށްފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން 3-0 އިން ލޫޓަން ޓައުން ބަލިކޮށް އަނެއް ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދިއިރު، ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް ލޭޓަން އޯރިއެންޓްގެ ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން މެޗު ފަސްކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 14
ފުރަތަމަ މެޗުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 20) – އާ ސީޒަނުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން 3-1 އިން ބަލިވިއިރު އާސެނަލުން ދެ ވަނަ މެޗުން ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑް 2-1 އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020
ސަޕޯޓަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބަލައިގަންނަން: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އާ ކުޅުންތެރިން ގެންނަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެންމެ ބޭނުންވާ ކުރިއެރުންތައް ނުފެންނާތީ ސަޕޯޓަރުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ބަލައިގަންނަ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020
މެގުއާ އަތުން ކެޕްޓަން ބޭންޑް ނުނަގަން ނިންމައިފި

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - ގްރީސްގެ ޓޫރިސްޓް މަންޒިލް މައިކޯނޯސްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރިއިރު ހިނގާދިޔަ މާރާމާރީގެ މައްސަލައިގައި އޭނާ އަށް ހުކުމެއް އައިސްފައިވީ ނަމަވެސް ހެރީ މެގުއާ އަތުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކެޕްޓަންކަން ބޭންޑް ނުނަގަން އެ ކްލަބުން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020
ރެގީލޯން ގެންނަން ޔުނައިޓެޑުން ވާހަކަދައްކަނީ

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ސެވިއްޔާ އަށް ކުޅުނު ސްޕެއިނުގެ ވާތު ބެކް ސާޖިއޯ ރެގީލޯން ގެންނަން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020
އަަޔަކްސްގެ ވެން ޑަ ބީކް ޔުނައިޓެޑަށް

އަމްސްޓަޑަމް (އޮގަސްޓް 31) - އަޔަކްސްގެ ނެދަލެންޑްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑޯނީ ވެން ޑަ ބީކް އިންގްލެންޑްގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވާން ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020
ޕޮގްބާ އާއި ޗެލްސީ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 28) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ތަރި ޕައުލް ޕޮގްބާ އާއި ޗެލްސީގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 6
މެގުއާ އަށް ހުކުމްކޮށްފި: ކުށް ސާބިތުވޭ

އެތެންސް (އޮގަސްޓް 26) – ގްރީކުގެ ޓޫރިސްޓް މަންޒިލް މައިކޯނޯސްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރިއިރު ހިނގާދިޔަ މާރާމާރީގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ އިނގިރޭސި ކެޕްޓަން ހެރީ މެގުއާއާ ދެކޮޅަށް ކުރި ދައުވާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020
ޕޮގްބާ ޔުނައިޓެޑުގައި މަޑުކުރާނެ: އޭޖެންޓް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 24) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ވިއްކާނުލާނެ ކަމަށާއި އާ ކޮންޓްރެކްޓުގެ މަޝްވަރާތައް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ ކަމަށް އޭނާގެ އޭޖެންޓް މިނޯ ރައިއޯލާއާ ހަވާލާދީ ބީބީސީން ބުނެފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020
ސަންޗޯގެ ޑީލާ މެދު ޔުނައިޓެޑްގެ ބޯޑު ދެކަފި ވެފައި

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 23) - ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑްގެ ވިންގް ޖޭޑަން ސަންޗޯ ވިއްކާލަން އެ ކްލަބުން ކިޔާ އަގު ދީފައި ގެނައުމާ މެދު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ބޯޑުގައި ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް އުޅޭ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020 3
ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި

އެތެންސް (އޮގަސްޓް 22) – ގްރީކުގެ ޓޫރިސްޓް މަންޒިލް މައިކޯނޯސްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ އިނގިރޭސި ކެޕްޓަން ހެރީ މެގުއާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 12
ޔުނައިޓެޑް ކަޓުވާލައި ސެވިއްޔާ ފައިނަލަށް

ކޮލޯން (އޮގަސްޓް 17) - ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު ފުރަތަމަ ސެމީގައި ފަހަތުން އަރައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 2-1 އިން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޓީމު ކަމަށްވާ ސެވިއްޔާ އިން ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 2
ސަންޗޯ ޑޯޓްމަންޑުގައި މަޑުކުރާނެ!

ޑޯޓްމަންޑް (އޮގަސްޓް 11) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ގެންނަން އަމާޒު ހިފާފައިވާ އިނގިރޭސި ފޯވާޑް ޖޭޑަން ސަންޗޯ އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުގައި މަޑުކުރާނެ ކަމަށް އެ...

August 11, 2020 7
ޔުނައިޓެޑާއި އިންޓަ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ސެމީ އަށް

ކޮލޯން (އޮގަސްޓް 11) - ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަތައް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި އިންޓަ މިލާނުން ހޯދައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 4
ޔުނައިޓެޑް-ކޯޕެންހޭގަން: ދެ އެކުވެރިންގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިރޭ ޑެންމާކުގެ ކޯޕެންހޭގަން އާއި އިންގްލެންޑްގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރާ މެޗު ހާއްސަވާ އެއް ސަބަބަކީ މިއީ ދެ އެކުވެރިންގެ ކުރިމަތިލުމަކަށްވުމެވެ. ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ އާއި ކޯޕެންހޭގަންގެ ކޯޗު ސްޓޭލް ސޯލްބަކެން އަކީ 1990 ގެ އަހަރުތަކުގައި އެކުގައި ނޯވޭ ޓީމަށް ކުޅެފައިވާ...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020
ޔޫރޮޕާ ލީގު: ޔުނައިޓެޑާއި އިންޓަ ކުއާޓާ އަށް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 6) - ކޮވިޑް-19ގެ މެދުކެނޑުމަށް ފަހު ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފެށިއިރު ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި އިންޓަ މިލާން މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 3
ޔުނައިޓެޑުން ސަންޗޯގެ ސޮއިހޯދުމާ ގާތަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 4) - އިންޓަ މިލާނަށް އަލެކްސިސް ސަންޗޭޒް ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދޫކޮށްލައި ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑްގެ ވިންގް ޖޭޑަން ސަންޗޯގެ ސޮއި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020
ޔުނައިޓެޑުން އެދުނަސް ސަންޗޯގެ އަގު ކުޑަ ނުކުރާނެ

މިއުނިކް (ޖުލައި 28) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ބޭނުންވި ނަމަވެސް އިންގްލެންޑުގެ ވިންގާ ޖޭޑަން ސަންޗޯ ވިއްކާލަން އޭނާގެ ކްލަބް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުން ކިޔާ އަގު ކުޑަނުކުރަން އެ ކްލަބްގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 13
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް

ލަންޑަން (ޖުލައި 27) – މި ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފަހު މެޗުތަކަށް ފަހު ރޭ، ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލާއި ރަނަރަޕް މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ އެކު، އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އިންގްލެންޑުން ވާދަކުރާނެ އަނެއް ދެ ޓީމަކަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ ހޮވިިއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020 1
ބޭނުންވަނީ ލެސްޓާ ބަލިކޮށް ގަދަ ހަތަރެއް ކަށަވަރުކުރަން

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 26) - މެޗު އެއްވަރުކޮށްލައިގެން ފުރުސަތު އޮތަސް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ބޭނުންވަނީ ލެސްޓާ ސިޓީ ބަލިކުރުމަށް ފަހު ގަދަ ހަތަރެއްގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށް އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގަ ހޯދުމަށް ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020
ޔޫރޮޕާގައި ސަންޗޭޒް ކުޅުވާނަމަ ފީ އެއް ދައްކަންޖެހޭނެ

މިލާން (ޖުލައި 23) - އަންނަ މަހު ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށާއިރު އެ މުބާރާތްތަކުގެ މެޗުތަކުގައި އިންޓަ މިލާނުން އަލެކްސިސް ސަންޗޭޒް ކުޅުވާނަމަ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ފީ އެއް...

July 23, 2020 5
ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ލީގު ތަށި އުފުލާލައިފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 23) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން 30 އަހަރަށް ފަހު ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ ލިވަޕޫލުން ރޭ 5-3 އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ލީގުގެ ތަށި އުފުލާލައިފި އެވެ.