08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ދެ ވަަނަ ބުރަށް

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 8) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން 3-0 އިން ޕާޓިޒަން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019
މާނޭ ފަހު ވަގުތު ލިވަޕޫލްގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިދީފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 3) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އިތުރު ވަގުތުގައި ސަޑިއޯ މާނޭ ޖެހި ގޯލުން 2-1 އިން އެސްޓަން ވިލާ އަތުން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019
ޔުނައިޓެޑުގެ ސަޕޯޓަރުން ހިލޭ މެޗު ބަލަން ގެންދަނީ

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 2) - މަޝްހޫރު ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ތޯމަސް ކުކް ބަނގުރޫޓްވުމާ ގުޅިގެން ނުތަނަވަސްކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ސަޕޯޓަރުން ހިލޭ މެޗު ބަލަން ގެންދަން އެ ކްލަބުން ނިންމައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
ލިވަޕޫލާއި ޔުނައިޓެޑުން އާސެނަލާއި ޗެލްސީ ކަޓުވާލައިފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 31) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ފޯރިގަދަ މެޗަަކަށް ފަހު އާސެނަލް އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލް ކުއާޓާ އަށް ދިޔައިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ޗެލްސީ 2-1 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ވެސް އެ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 1
ފަހަތުން އަރައި މޮޅުވެ ލިވަޕޫލް ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޫބަރު 28) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019
ރެކޯޑާ ހަަމަކޮށްފި، ދަރިފުޅާއި ބައްޕަގެ އިއްތިފާގެއް!

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 26) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ސައުތެމްޓަން އަތުން 9-0 އިން މޮޅުވެ ލެސްޓާ ސިޓީން މީގެ 24 އަހަރުކުރިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ހަދާފައިވާ ރެކޯޑާ ހަމަކުރިއިރު، އެންމެ ހާއްސަ އުފަލެއް ލިބޭނެ އެއް ބަޔަކީ ޔުނައިޓެޑްގެ އޭރުގެ ގޯލް ކީޕަރު ޕީޓަ ޝްމައިކަލް އާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ލެސްޓާ ސިޓީގެ ކީޕަރު ކެސްޕާ ޝްމައިކަލް...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019
ޕެޕޭ ފަހު ވަގުތު އާސެނަލް މޮޅުކޮށްދީފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 25) - ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އަރައި ނިކޮލަސް ޕެޕޭ ވައްދާލި ލަނޑުތަކާ އެކު އާސެނަލުން ފަހަތުން އަރައި 3-2 އިން ޕޯޗުގަލްގެ ވިޓޯރިއާގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 2
"ނަސްލީ ގޮތުން ދިމާކޮށްފި ނަމަ ދަނޑުން ފައިބާނަން"

ބެލްގްރޭޑް، ސާބިއާ (އޮކްޓޫބަރު 24) - ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި މިރޭ ސާބިއާގެ ޕާޓިޒަން ބެލްގްރޭޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ސަޕޯޓަރުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުޅުންތެރިންނާ ނަސްލީ ގޮތުން ދިމާކުރާނަމަ ޔުއެފާ އިން ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ގެންގުޅޭ އުސޫލަށް އަމަލުކުރާނެ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ޑިފެންޑަރު ހެރީ މެގުއާ ބުނެފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 11
ޔުނައިޓެޑާ އެއްވަރުވެ ލިވަޕޫލްގެ ރެކޯޑް ނިމުމަކަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 20) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ ލީގުގައި ލިވަޕޫލުން ދަމަހައްޓަމުން އައި ސައްތަ އިން ސައްތަ...

October 20, 2019 11
ޔުނައިޓެޑް ލީގު ކާމިޔާބުކުރަން 30 އަހަރެއް ނުނަގާނެ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 20) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ނުކުންނައިރު އެ ޓީމު އޮތީ ލިވަޕޫލަ ދިމާކުރެވޭ ފެންވަރަކު ނޫނެވެ. ކުޅުނު އަށް...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2019 3
ޕޮގްބާއާ ދިމާވުމަކީ އިއްތިފާގެއް: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 19) - އޭނާއާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާއާ ދުބާއީ އިން ބައްދަލުވުމަކީ އިއްތިފާގެއް ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019 1
ވަޒީފާގެ ޔަގީންކަން ސޯލްޝެއާ އަށް އެބައޮތް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 18) - ވޭތުވެދިޔަ 30 އަހަރުތެރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އެންމެ ދަށްކޮށް ފެށި ސީޒަނުގެ ގޮތުގައި މި ސީޒަން ވެފައިވީ ނަމަވެސް އެ ޓީމުގައި އޭނާގެ ވަޒީފާ ދެމެހެއްޓޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތްކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 3
ޔުނައިޓެޑްގެ ވެރިންގެ އިތުބާރު ސޯލްޝެއާ އަށް އެބައޮތް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 9) - ފާއިތުވި 30 އަހަރުތެރޭ އެންމެ ދަށްކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން މި ފަހަރުގެ ލީގު ސީޒަން ފެށި ނަމަވެސް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ އަށް ކްލަބްގެ ވެރިންގެ އިތުބާރު ނުގެއްލޭ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 5
30 އަަހަރަށް ފަހު ޔުނައިޓެޑަށް ބޮޑު ވެއްޓުމެއް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 7) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 1-0 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވިއިރު، މިއީ މިދިޔަ 30 އަހަރުތެރޭ އެ ކްލަބް ލީގުގައި އެންމެ ދަށްކޮށް ފެށި ފަހަރެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019
ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރުވިއިރު، އާސެނަލަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 4) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ނެދަލެންޑްސްގެ އޭޒެޑް އަލްކްމާރާ އެކު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސްޓެންޑާޑް ލީޖް އަތުން އާސެނަލް 4-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019
ވީއޭއާރްގެ އެހީއާ އެކު އާސެނަލް ސަލާމަތްވެއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް)ގެ އެހީއާ އެކު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް އާސެނަލް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 2
ވުޑްވާޑްގެ ނުފޫޒާ ހެދި ޔުނައިޓެޑް ގޯސް މިސްރާބެއްގައި

ފާއިތުވި ހަތް ވަރަކަށް އަހަރު ޔުނައިޓެޑަށް އިރުޝާދުދިން އެކި ކޯޗުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރުމަށް ފަހު އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރި އެއް ކަމަކީ އެ ކްލަބްގެ ބޯޑް މެމްބަރުން އަދި ހާއްސަކޮށް އެގްޒެކްޓިވް ވައިސް ޗެއާމަން އެޑް ވުޑްވާޑާ އެކު މަސައްކަތްކުރުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ވާހަކަތަކެވެ. ވުޑްވާޑް އެ މަގާމާ ހަވާލުވި ފަހުން މެންޗެސްޓާ...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019
ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި ގަދަބާރުތަކުގެ ދެ ކުރިމަތިލުމެއް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރުގައި ޗެލްސީން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހުނުއިރު، އާސެނަލް ކުޅޭ މެޗުގައި ރަށުން ބޭރުގައި ލިވަޕޫލާ ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 6
ޔުނައިޓެޑުގެ ފޯވާޑުންނާ މެދު ސޯލްޝެއާ ކަންބޮޑުވެފައި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑުންގެ ކިބައިގައި ގަވާއިދުން އެއް ލެވެލްގައި ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019
އާސެނަލާއި ޔުނައިޓެޑް މޮޅަކުން ޔޫރޮޕާ ލީގު ފަށައިފި

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަނަރަޕް އާސެނަލް މޮޅަކުން މި ފަަހަރުގެ މުބާރާތް ފަށައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019 7
ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުސާރަ ބޮޑު ގޯލްކީޕަރަކަށް ޑެހެއާ

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ އެކު ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާ ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ދިގު މުއްދަތަކަށް އާކުރުމާ އެކު، އޭނާ އަށް ލިބިގެންދާނީ ގޯލްކީޕަރަކަށް ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު މުސާރަ އެވެ.