21 ޖުލައި

July 21, 2019 2
ލުކާކޫ ހޯދުމަށް ކޮންޓޭ އަތުކުރި އޮޅާލައިފި

ސިންގަޕޫރު (ޖުލައި 21) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ހޯދަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް އިންޓަ މިލާނުން ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019
ސަޕޯޓަރުންގެ ރުހުން ޔުނައިޓެޑަށް މުހިއްމު: ސޯލްޝެއާ

ޕާތު، އޮސްްޓްރޭލިއާ (ޖުލައި 17) - ކާމިޔާބު ހޯދުމެކޭ އެއްވަރަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ރުހުން ކްލަބާ މެދު އޮތުމަކީ ވެސް މުހިއްމުކަމެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019
މިލިންކޮވިޗް ގަތުމަށް ޔުނައިޓެޑުން މަސައްކަތްކުރަނީ

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 16) – ލާޒިއޯގެ ސާބިއާ މިޑްފީލްޑަރު ސާގެއީ މިލިކޮންވިޗް-ސަވިޗް އަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން 80 މިލިއަން ޔޫރޯ އޮފާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ލާޒިއޯ އިން ބޭނުންވަނީ މަދުވެގެން 100 މިލިއަން ޔޫރޯ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019
ސޯލްޝެއާ ހުރީ ޕޮގްބާ ވިއްކާ ގޮތަކަށް ނޫން

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 10) - ކްލަބް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ތަރި ޕައުލް ޕޮގްބާ، މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ވިއްކާލަން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 1
މެގުއާ ވިއްކާލާނީ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަގަކަށް

ލަންޑަން (ޖުލައި 3) - ލެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅޭ އިންގްލެންޑްގެ ޑިފެންޑަރު ހެރީ މެގުއާ ވިއްކާލަން އެ ކްލަބުން ބޭނުންވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ޑިފެންޑަރުގެ ގޮތުގައި، 85 މިލިއަން ޕައުންޑް (107 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަށް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019
ލުކާކޫގެ ބަދަލުގައި ޔުނައިޓެޑުން އޮބާމަޔަން ގެންނަނީ

ލަންޑަން (ޖޫން 30) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ އިންޓަ މިލާނަށް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު އާސެނަލްގެ ޕިއޭ އެމެރިކް އޮބާމަޔަން ގެންނަން ޔުނައިޓެޑުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2019 12
ޝަރުތަކާ އެކު ޕޮގްބާ ވިއްކާލަން ސޯލްޝެއާ އެއްބަސްވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖޫން 22) - ކްލަބް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ޕައުލް ޕޮގްބާ ޝަރުތަކާ އެކު ވިއްކާލަން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 5
ޕޮގްބާގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ޔުނައިޓެޑުން ނިންމައިފި

މެންޗެސްޓާ (ޖޫން 19) - ކްލަބް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަހަލަ އިޝާރާތެއް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ޕައުލް ޕޮގްބާ ދީފައިވަނިކޮށް އޭނާގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށް ޓީމުގައި މަޑުކުރުވަން ޔުނައިޓެޑުން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 2
ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލަފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޕޮގްބާ ދީފި

ލަންޑަން (ޖޫން 16) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލަފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ދީފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 8
ޕޮގްބާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ރެއާލުން ވަރުގަދަކުރަނީ

މެޑްރިޑް (ޖޫން 13) - ސްޕެއިނުގެ ގަދަބާރު ރެއާލް މެޑްރިޑުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ވަރުގަދަކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 3
ޔުނައިޓެޑަށް ރޫނީގެ ލަފައެއް

މެންޗެސްޓާ (ޖޫން 10) – ބޮޑުއަގުގައި މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިން ގަތުމުގެ ބަދަލުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ރަނގަޅު ޓީމެއް ބިނާކުރަން އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ވޭން ރޫނީ ގޮވާލައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2019 10
ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗަކަށްވާން އަހަރެން ތައްޔާރު: މަރަޑޯނާ

ބީނޯޒް އޭރީޒް (ޖޫން 5) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ކޯޗެއް ބޭނުންވާނަމަ އޭނާ ހުރީ އެ މަގާމާ ހަވާލުވާން ތައްޔާރަށް ކަމަށް މެކްސިކޯގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޑޮރަޑޮސް ޑި ސިނަލޯގެ ކޯޗު އަދި އާޖެންޓީނާގެ ލެޖެންޑް ޑިއޭގޯ މަރަޑޯނާ ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019 6
ޑި ލީޓް ގަންނަން ޔުނައިޓެޑުން މަޝްވަރާކުރަނީ

މެންޗެސްޓާ (މެއި 25) - ޔޫރަޕުގެ ވަރަށް ގިނަ ކްލަބްތަކަކުން ފާރަލަމުން އަންނަ އަޔަކްސްގެ އުއްމީދީ ޑިފެންޑަރު މެތިއަސް ޑި ލީޓް ގަންނަން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން މަޝްވަރާތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2019 1
ޗެލްސީން ޔަގީންކޮށްފި، އާސެނަލާއި ޔުނައިޓެޑް ފަހަތަށް

ލަންޑަން (މެއި 6) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭގެ ނަތީޖާތަކަށް ފަހު ޗެލްސީ އަށް އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުވިއިރު، އާސެނަލަށް ފުރުސަތު ކުޑަވެ، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަންނަ އަހަރު ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019
ލީގަށް ވާދަކުރަން ވަގުތު ބޭނުންވާނެ: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (މެއި 5) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަލުން ލީގަށް ވާދަކުރާނަމަ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ފަރުވާކުޑަކޮށްލައިފިނަމަ ޓީމު އިތުރަށް ފަހަތަށް ވެއްޓުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019 3
އެންމެ އަގުބޮޑު ކްލަބަކީ ސިޓީ، ޔުނައިޓެޑް ފަހަތަށް!

ލަންޑަން (މެއި 4) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކްލަބްތަކުގެ ތެރެއިން މިދިޔަ ސީޒަނަށް ބަލާއިރު އެންމެ އަގުބޮޑު ކްލަބަކަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ހޮވުނުއިރު، ކުރިން އެ މަގާމުގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ފަހަތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 3
ޔުނައިޓެޑްގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ފާޑިނަންޑް؟

މެންޗެސްޓާ (މެއި 1) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އަލަށް އުފެއްދި ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ގެންނަން ޝޯޓްލިސްޓު ކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ އަށް އެންމެ ކަމުދަނީ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރު ރިއޯ ފާޑިނަންޑް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 1
ޑެހެއާ އަށް އިތުބާރު އެބަ އޮތް: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 30) - އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާގެ ފަރާތުން ގިނަ ގޯސްތަކެއް ފެނުނު ނަމަވެސް އަދިވެސް އޭނާ އަށް އިތުބާރު އެބަ އޮތް ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019 9
ސިޓީ އެއް ވަނަ އަށް، ޔުނައިޓެޑުން ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 29) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުންބޭރުގައި 1-0 އިން ބާންލީ ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަލުން އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލިއިރު، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު މެޗުން 1-1 އިން ޗެލްސީއާ އެއްވަރުވެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ލިބުނު ފުރުސަތު ނަގާލައިފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 1
ޔުނައިޓެޑް ބަލިކުރަން ޗެލްސީ އަށް އެނގޭނެ: ސާރީ

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 28) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކުރަން ކުޅެން ޖެހޭ ގޮތް ޗެލްސީ އަށް އެނގޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ބުނެފި އެވެ.