06 މެއި

May 06, 2019 1
ޗެލްސީން ޔަގީންކޮށްފި، އާސެނަލާއި ޔުނައިޓެޑް ފަހަތަށް

ލަންޑަން (މެއި 6) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭގެ ނަތީޖާތަކަށް ފަހު ޗެލްސީ އަށް އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުވިއިރު، އާސެނަލަށް ފުރުސަތު ކުޑަވެ، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަންނަ އަހަރު ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019
ލީގަށް ވާދަކުރަން ވަގުތު ބޭނުންވާނެ: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (މެއި 5) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަލުން ލީގަށް ވާދަކުރާނަމަ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ފަރުވާކުޑަކޮށްލައިފިނަމަ ޓީމު އިތުރަށް ފަހަތަށް ވެއްޓުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019 3
އެންމެ އަގުބޮޑު ކްލަބަކީ ސިޓީ، ޔުނައިޓެޑް ފަހަތަށް!

ލަންޑަން (މެއި 4) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކްލަބްތަކުގެ ތެރެއިން މިދިޔަ ސީޒަނަށް ބަލާއިރު އެންމެ އަގުބޮޑު ކްލަބަކަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ހޮވުނުއިރު، ކުރިން އެ މަގާމުގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ފަހަތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 3
ޔުނައިޓެޑްގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ފާޑިނަންޑް؟

މެންޗެސްޓާ (މެއި 1) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އަލަށް އުފެއްދި ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ގެންނަން ޝޯޓްލިސްޓު ކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ އަށް އެންމެ ކަމުދަނީ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރު ރިއޯ ފާޑިނަންޑް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 1
ޑެހެއާ އަށް އިތުބާރު އެބަ އޮތް: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 30) - އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާގެ ފަރާތުން ގިނަ ގޯސްތަކެއް ފެނުނު ނަމަވެސް އަދިވެސް އޭނާ އަށް އިތުބާރު އެބަ އޮތް ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019 9
ސިޓީ އެއް ވަނަ އަށް، ޔުނައިޓެޑުން ފުރުސަތު ނަގާލައިފި

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 29) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުންބޭރުގައި 1-0 އިން ބާންލީ ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަލުން އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލިއިރު، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކުޅުނު މެޗުން 1-1 އިން ޗެލްސީއާ އެއްވަރުވެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ލިބުނު ފުރުސަތު ނަގާލައިފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 1
ޔުނައިޓެޑް ބަލިކުރަން ޗެލްސީ އަށް އެނގޭނެ: ސާރީ

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 28) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކުރަން ކުޅެން ޖެހޭ ގޮތް ޗެލްސީ އަށް އެނގޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ބުނެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019 2
ސޯލްޝެއާ އަށް އޮތް ޕްރެޝަރު ދެގުނަ ބޮޑު: އިންސް

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 26) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަލުން މުބާރާތްތަކަށް ވާދަކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ޓީމަކަށް ހަދަން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ އަށް ޕްރެޝަރު ދެ ގުނަ ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ޓީމަށް ކުރިން ކުޅުނު މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް އިންސް ބުނެފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 21
ސިޓީން ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު ހޯދައިފި

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރިލް 25) – ވާދަވެރި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 2-0 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައި ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު ހޯދައިފަ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019
ޔުނައިޓެޑް ދަނޑުގައި ކުޅެން ޖެހިލުމެއްނުވޭ: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 24) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ މޮޅުވުން މަޖުބޫރު މެޗަކަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމު ދަނޑުގައި ކުޅެން މިހާރު ޖެހިލުންނުވާ ކަމަށް...

April 24, 2019 3
ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލަން ޕޮގްބާ ބޭނުންވޭ: ރިޕޯޓް

ޕެރިސް (އޭޕްރިލް 24) – މި ސީޒަނަށް ފަހު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލަން ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ގާތު ޕައުލް ޕޮގްބާ ބުނެފައިވާ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ލެ އިކުއިޕޭ...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 5
ޑެހެއާ މައްސަލައިގައި ސޯލްޝެއާގެ ލަފާ ހޯދަނީ

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 23) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާގެ އާ އެއްބަސްވުމުގެ މައްސަލައިގައި އުފެދިފައިވާ ހިޔާލުތަފާތުވުންތަަކަށް ހައްލެއް ހޯދަން އެ ކްލަބްގެ މެނޭޖްމަންޓުން ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާގެ ލަފާހޯދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 4
ސަޕޯޓަރުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން: ސޯލްޝެއާ

ލިވަޕޫލް (އޭޕްރިލް 22) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެވަޓަން އަތުން 4-0 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވި މެޗުގައި ދެއްކި ކުޅުމަށް ސަޕޯޓަރުންގެ ކިބައިން ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ މައާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019
ބާސާ އަތުން ބަލިވެގެން ލަދެއް ނުގަނޭ: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 19) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ލެގުން ބާސެލޯނާ އަތުން ބަލިވެ މުބާރާތުން ކެޓުމަކީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ލަދުގަންނަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށާއި އޭގެން ނެގޭނެ ބައިވަރު ފިލާވަޅުތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 17
މެސީގެ ގޯލްތަކުން ބާސެލޯނާ ސެމީ އަށް

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 17) – ލިއޮނަލް މެސީގެ ދެ ގޯލާ އެކު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފަސޭހަކަމާ އެކު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 3-0 އިން ބަލިވެ ބާސެލޯނާ އިން ހަތަރު އަހަރު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 15
ޔުނައިޓެޑުން ދުލެއް ނުދޭނެކަން ބާސާ ވިސްނާނެ: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 16) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމުން އެއްވެސް ވަރަކަށް ދުލެއް ނުދޭނެ ކަމަށާއި އެކަމާ މެދު ބާސެލޯނާ އިން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވިސްނާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 4
ޓޮޓެންހަމް ތިން ވަނަ އަށް، ޔުނައިޓެޑަށް މޮޅެއް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 14) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ހަޑްސްފީލްޑް ޓައުން 4-0 އިން ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރި ހޯދައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 5
ބާސާގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމު ބަލިކުރެވޭނެ: ޕޮގްބާ

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރިލް 11) - ބާސެލޯނާގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމު ބަލިކުރެވޭނެ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ބުނެފި އެވެ.

April 11, 2019 6
ޔުވެންޓަސް އެއްވަރު، ބާސާ އިން ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި

އަމްސްޓެޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (އޭޕްރީލް 11) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ނެދަލެންޑްސްގެ އަޔަކްސް އާއި ޔުވެންޓަސް 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު،...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 17
މެސީ ހުއްޓުވުމަކީ ނުވާނެ ކަމެއް ނޫން: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 10) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިރޭ ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމުގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ހިފެހެއްޓުމަކީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ނުވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 3
ވުލްވްސް އިން އަނެއްކާ ވެސް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 3) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ފަހަތުން އަރައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރިހޯދައި އެ ޓީމު އަތުން 20 ދުވަސް ތެރޭ ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ވުލްވްސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 3
ސޯލްޝެއާގެ ލަފަޔާ އެކު ޔުނައިޓެޑުން ޑިރެކްޓަރަކު ހޯދަނީ

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 2) - އޭނާގެ ލަފަޔާ އެކު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ސްޕޯޓިން/ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.