16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020
ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވިޔަސް ކޯޗަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނެތް

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 16) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ތިން ވަނަ ބުރުގެ ރީޕްލޭ މެޗުގައި ވުލްވްސް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް މުބާރާތުގެ އަނެއް ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދި ނަމަވެސް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާގެ ހިތްހަމަޖެހިލެވޭކަށް ނެތެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ މެދުއިރުމަތީ ކޭމްޕް ކެންސަލް

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 15) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ކުރިއަށް އޮތް ފިނި މޫސުމުގެ ޗުއްޓީގައި މެދުއިރުމަތީގައި ބާއްވަން ރާވާފައި އޮތް ޓްރެއިނިން ކޭމްޕް، އެ ސަރަހައްދުގެ މަޝްރަހު ހޫނުވުމާ ގުޅިގެން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 2
ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވަނީ

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 12) - ސްޕޯޓިން ލިޒްބަންގެ ކެޕްޓަން އަދި ޕޯޗުގަލް ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭޒް، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވުމަށް މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ...

January 12, 2020 2
މުހިއްމު މޮޅަކާ އެކު ލިވަޕޫލަށް ޔޫރަޕްގެ ރެކޯޑެއް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 12) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް 1-0 އިން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ޔޫރަޕްގެ ވަރުގަދަ ލީގުގެ ބޮޑު ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020
މެގުއާގެ އަނިޔާ ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ސީރިއަސް

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 9) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް މި ސީޒަނުގައި ބަދަލުވި ޑިފެންޑަރު ހެރީ މެގުއާ އަށް ދާދި ފަހުން ލިބުނު އަނިޔާ އެ ޓީމުން ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ގޯސްކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 2
އޭޝްލީ ޔަންގް އިންޓަ މިލާނަށް؟

މިލާން (ޖެނުއަރީ 8) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކެޕްޓަން އޭޝްލީ ޔަންގް އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާނަށް ބަދަލުވުމަށް އެ ކްލަބާ އެކު ވާހަކަތައް ފަށައިފި އެވެ.

January 08, 2020
ފުރަތަމަ ލެގުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވިޔަސް ކޯޗު އުއްމީދުގައި

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 8) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރޭ 3-1 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަތުން ބަލިވި ނަމަވެސް ފައިނަލުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 33
އޮފާއެއް ނެތިއްޔާ ދާނީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 7) – އޮތް ހަމައެކަނި އޮފާއަކީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކޯޗުކޮށްދިނުން ކަމަށް ވިޔަސް އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފާނެ ކަމަށާއި އެ ހާލަތުގައި އޭނާ ދާނީ ޗުއްޓީއަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020
ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރު، ސިޓީ އަނެއް ބުރަށް

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 5) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން ވުލްވްސްއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވިއިރު، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު މެޗުން 4-1 އިން ޕޯޓް ވޭލް ބަލިކޮށް ހަތަރު ވަނަ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020
ޕޮގްބާއާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް: ސޯލްޝެއާ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 4) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާއާ އޭނާއާ ދެމެދު އެއްވެސް ދެބަސްވުމެއް ނެތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020
ޕޮގްބާ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހި ކުޅުމާ ދުރަށް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 2) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާގެ ކުޑަހުޅަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާއަކަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހި ތިނެއް ނުވަތަ ހަތަރު ހަފުތާ...

January 02, 2020 2
އާޓެޓާގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ޔުނައިޓެޑް އަތުން

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 2) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 2-0 އިން ބަލިކޮށް އާސެނަލުން އާ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާގެ ކޯޗުކަމުގައި ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020 1
ޕޮގްބާގެ އޭޖެންޓް ޔުނައިޓެޑަށް ފާޑުކިޔައިފި

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 1) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަކީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ގުޅެން ރަނގަޅު ކްލަބެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެ ޓީމަށް، ޕައުލް ޕޮގްބާގެ އޭޖެންޓް މިނޯ ރައިއޯލާ ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019
ލެސްޓާ އަށް ލީޑެއް، ޔުނައިޓެޑް ފަސް ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 29) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ލެސްޓާ ސިޓީން ދެ ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނެގިއިރު، ބާންލީގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރިހޯދައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ލީގުގެ ފަސް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 2
ލިވަޕޫލް އޮތް ލެވަލަށް ޔުނައިޓެޑަށް ދެވޭނެ: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 25) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި މި ވަގުތު އޮތް ލިވަޕޫލްގެ ފެންވަރަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ވެސް ދެވޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019
ސެމީގައި ޔުނައިޓެޑާއި ސިޓީގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 19) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް (ކަރަބާއޯ ކަޕް) ގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2019
ޔުނައިޓެޑާއި އާސެނަލަށް ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 13) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ފަހު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި އާސެނަލް ގްރޫޕް އެއް ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ދެ ވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019
"ދަށް ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުން ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ"

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 9) – ދަށް ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ކުޅުން ރަނގަޅުކުރަން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ކުޅުންތެރިންނަށް ޗެލެންޖްކޮށްފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 6
ޔުނައިޓެޑް އަތުން ބަލިވެ ސިޓީގެ އުއްމީދު ފަނޑުވަނީ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 8) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ، ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލާ ދެމެދު 14 ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގެއް އައުމާ އެކު ސިޓީ އަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ދިފާއުކުރުމުގެ އުއްމީދު ފަނޑުވާން ފަށައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019 2
ބޮޑު ކްލަބަކީ އަދިވެސް ޔުނައިޓެޑް: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 7) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ވުރެން އަދިވެސް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019 3
އެވަޓަން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 5) – އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަވެރި އެވަޓަން 5-2 އިން ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލުން ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ދެމެހެއްޓިއިރު، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ މިހާރު ކޯޗުކޮށްދޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ރޭ ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019 2
ޝެފީލްޑާ އެއްވަރުވެ ޔުނައިޓެޑަށް ފިލާވަޅެއް

ޝެފީލްޑް (ނޮވެމްބަރު 25) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑުން ފަހު ވަގުތު ލަނޑު ޖަހައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ 3-3 އިން އެއްވަރުކުރި މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑަށް ލިބުނީ ރަނގަޅު ފިލާވަޅެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019
މޮރީނިއޯ އައުމުން މީޑިއާ އަށް ރަނގަޅުވާނެ: ސޯލްޝެއާ

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 23) - ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗުކަމާއި ހަވާލުވެ ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އެނބުރި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަށް އައުމުން މީޑިއާ އަށް ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފި އެވެ.