10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2020 6
މަންދު ކޮލެޖަށް އިތުރު ފައިސާ ދޭކަށްނުޖެހޭ: ހައި ކޯޓު

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ފަރުނީޗަރު ހަވާލުކުރުން ލަސްވި މައްސަލައިގައި މަންދު ކޮލެޖަށް ދައުލަތުން ޖޫރިމަނާ ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ވެސް ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 34
މަންދު ކޮލެޖާއެކު ހެދި އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރީ ގޯސްކޮށް

މާލޭ އިންގްލިޝް ސްކޫލު (އެމްއީއެސް) ހިންގަން މަންދު ކޮލެޖާ ހަވާލުކުރި އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރީ އެއްބަސްވުވާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ބަދަލު ހޯދަން ސިވިލްކޯޓުގައި ދައުވާކުރުމުން، ބަދަލު ނަގައިދެވެން ނެތް ކަމަށް ކުރި ހުކުމް ބާތިލްކޮށް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 13
މަންދު ކޮލެޖުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ލެޕްޓޮޕް ދެނީ

ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފިޔަވައި، އަންނަ މަހުގެ 15 ގެ ކުރިން މަންދު ކޮލެޖުގައި ރަޖިސްޓަރީވާ ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ލެޕްޓޮޕް ދޭން އެ ކޮލެޖުން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 1
މަންދު ކޮލެޖުގެ ވާޗުއަލް ސިސްޓަމް ތަފާތު

ފެންވަރު ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ހާސިލްކުރަން ކޮންމެހެން ޔުނިވާސިޓީއެއް ނުވަތަ ކޮލެޖަކަށް މީހާ ދާން ނުޖެހޭނެކަން ދައްކައިދިނީ މަންދު ކޮލެޖުންނެވެ. އެ ކޮލެޖުން އަމިއްލަ އަށް ފަރުމާކުރި "ވާޗުއަލް ކްލާސް" މެދުވެރިކޮށް އަމިއްލަ ރަށުގައި ހުރެގެން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ފަހިވެގެން ގޮސްފަ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 41
ބަދަލު ނުލިބޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިބްރާގެ ނުރުހުން!

މަންދު ކޮލެޖު ހިންގި އެމްއީއެސްގެ އިމާރާތް އަތުލި މައްސަލައިގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 50 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު، އެ ކޮލެޖްގެ ޗެއާމަން އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް ރޭ ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 34
ހަމަލާދިނީ އިލްމު ފަތުރަން ހުރަސްއަޅަން: މަންދު ކޮލެޖް

މަންދު ކޮލެޖަށް ހަމަލާ ދިނީ ރާއްޖޭގައި އިިލްމު ފަތުރަން ކުރާ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅަން އުޅޭ ބަޔަކު ކަމަށާއި އެކަން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށް އެ ކޮލެޖުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 98
މަންދު ކޮލެޖްގެ ބިއްލޫރިގަނޑެއް ތަޅާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް (އިބްރާ) މަޖީދީމަގުގައި ހިންގަވާ މަންދު ކޮލެޖުގެ މައި ދޮރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑެއް ރޭ ތަޅާލައިފި އެވެ. މަންދު ކޮލެޖުގެ ބިއްލޫރިގަނޑެއް ތަޅާލައިފައި މި ވަނީ އޭނާ އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ވާހަކަ ދައްކާ ކަމަށް ބުނެ، މައްސަލަގަނޑެއް އުފެދިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019
މަންދު ކޮލެޖުން ކެރިއަ ގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

މަންދު ކޮލެޖުން ކެރިއަ ގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމެއް ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 7
މަންދު ކޮލެޖުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

މަންދު ކޮލެޖުން މި މަހު ފަށަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 3
މަންދު ކޮލެޖުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

މަންދު ކޮލެޖުން އަންނަ މަހު ފަށާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 2
މަންދު ކޮލެޖު ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުން މާދަމާ ހަމަވަނީ

ޖުލައި އިންޓޭކްގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު މާދަމާ ހަމަވާނެ ކަމަށް މަންދު ކޮލެޖުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2018 2
ގައުމީމަންހަޖާ ގުޅޭ ސެމިނާރެއް މަންދު ކޮލެޖުން ބާއްވަނީ

ގައުމީ މަންހަޖާ ގުޅޭ ސެމިނާރެއް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މާދަމާ ބާއްވަން މަންދު ކޮލެޖުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 3
މަންދު ކޮލެޖުގެ ކޯސްތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މަންދު ކޮލެޖުން އަލަށް ފަށާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 4
މަންދު ކޮލެޖުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

މަންދު ކޮލެޖުން އަންނަ މަހު ފަށާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 51
މަތީ ތައުލީމުގެ ނިޒާމަށް އިބްރާ ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި މަތީ ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމުގައި ގަބޫލުނުކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މަންދު ކޮލެޖުގެ ޗެއާމަން އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް (އިބްރާ) ރޭ...

April 21, 2018 4
މަންދު ކޮލެޖުން 324 ދަރިވަރުން ގްރެޖުއޭޓްވެއްޖެ

މަންދު ކޮލެޖުން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް އިން ފެށިގެން މާސްޓާސްއާ ހަމައަށް ކިޔެވި 324 ދަރިވަރަކު ރޭ ދަސްވެނިވެއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 3
އޯލެވެލް/އޭލެވެލް ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް

އޯ ލެވެލް އަދި އޭ ލެވެލް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ވާޗުއަލް ލާނިން ސަޕޯޓު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަން މާލެ ހައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 6
މަންދު ކޮލެޖަށް ހަތަރު ލައްކަ ދޭން ދައުލަތަށް ޖެހިއްޖެ

މަންދު ކޮލެޖު ކުރިން ހިންގި ކުރީގެ އެމްއީއެސްގެ އިމާރާތަށް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ވަގުތީ ގޮތުން ބަދަލު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ގެއްލުނު، އެ ކޮލެޖްގެ ތަކެއްޗަށް ހަތަރު ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 8
ހަތަރު ކޮލެޖެއްގައި ކިޔެވުމަށް އެމްއައިބީން ފައިސާ ދެނީ

ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ކޮލެޖެއްގައި މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރުމުގައި މާލީ ގޮތުން އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގެ ފައިނޭންޝަލް ސްކީމެއް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017
މަންދު ކޮލެޖުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

މަންދު ކޮލެޖުން އަންނަ މަހު ފަށާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 3
މަންދުގެ ދަރިވަރުންނަށް ބޭރުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު

މަންދު ކޮލެޖުގައި ބިޒްނަސް ކިޔަވަމުން އަންނަ ދަރިވަރުން، މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ބްރިކްފީލްޑްސް އޭޝިޔާ ކޮލެޖު (ބީއޭސީ) ގައި ތައުލީމް ހާސިލްކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.