31 މާޗް

March 31, 2020 2
މަންޓާގެ ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް ދިވެހިންނަށް ވެސް ހާއްސަ

މަންޓާ އެއާއިން ބ. އަދި ދ. އަތޮޅަށް ކުރަމުން އައި ޑޮމެސްޓިކް ދަތުރުތައް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލި ނަމަވެސް ސީޕްލޭންގައި ދިވެހިންނަށް ވެސް ދަތުރުކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން، އެ އެއާލައިނުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020 2
ކޮވިޑް-19:މަންޓާއިން ކުއްޑޫގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޑޮމެސްޓިކް ދަތުރުތަކަށް އޮތް ޑިމާންޑު ދަށްވެ، މަންޓާއިން ގއ. ކޫއްޑު އަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 54
ވިލާ އެއާއަށް ޖާގައެއް ނުދިން، ސަބަބެއް ނުބުނޭ

ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޝަންތައް ފަށަން ހުޅުލެއިން ޖާގަ ހޯދަން 2013 އިން ފެށިގެން ވިލާ އެއާއިން ރަސްމީކޮށް އެދުނު އެދުންތަކަށް ޖަވާބެއް ނުދީ، އެކަމަކު އޭގެ މާ ފަހުން މަންޓާ އެއާއަށް ޖާގަ ދިނުމަކީ، އެމްއޭސީއެލުން ވަކި ބައެއްގެ މަސްލަހަތަށް މަސައްކަތްކުރާކަން އެނގޭ ސަބަބެއް ކަމަށް، ވިލާ އެއާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 45
ޓީއެމްއޭ އުދުއްސަން އެމްއޭސީއެލްގެ ބޮޑެތި ގޯސްތައް!

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް 2017 ގައި އެމްއޭސީއެލުން ފެށީ ވެސް އެތަން ހިންގުން އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ދޫކޮށްލުމުގެ ވިސްނުމާ އެކުގައި ކަމަށާއި މި ވިސްނުމުގައި ދައުލަތަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބި، ޓީއެމްއޭ އަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް ގިނަ ކަންކަން ހިންގާފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން...

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 21
އެމްޔޫ މަނިކު މަންޓާއަށް ފޭވާކުރައްވާފައެއް ނެތް

އެމްއޭސީއެލްގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކަކީ މަންޓާ އެއާގެ ހިއްސާދާރެއްގެ ބައްޕަ ކަމަށް ވިޔަސް މަންޓާއަށް ވަކި މޮޅު ގޮތްތަކެއް ހޯއްދަވާދެއްވާފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެހެން ނޫން ނަމަ މަޖިލިހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން އިންނަވަން ނުޖެހުނީސް ކަމަށް، އެ އެއާލައިންގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ހަލީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 17, 2020 11
ޓީއެމްއޭއަށް ދީފި ނަމަ ވާދަވެރިކަން ގެއްލޭ: މަންޓާ

ޓީއެމްއޭއިން ޑިމާންޑްކުރަމުން ދާ ގޮތަށް އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ ބޮޑު ކޮންޓްރޯލް އެ ކުންފުންޏަށް ދީފި ނަމަަ ސީޕްލޭން ވިޔަފާރީގެ ވާދަވެރިކަމަށް ބޮޑު ހުރަހެއް އެޅޭނެ ކަމަށް ބުނެ މަންޓާ...

February 17, 2020 12
އެމްއޭސީއެލް ވެސް މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

އެމްއޭސީއެލުން ބޮޑު ހަރަދެއް ކޮށްގެން އަލަށް ހަދާފައިވާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި އެމްއޭސީއެލްގެ އިސް ވެރިން ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 6
މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މަންޓާއާ ވެސް ބައްދަލުކުރަނީ

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މައްސަލާގައި މަންޓާ އެއާ އާ ވެސް ބައްދަލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ތާވަލްކޮށްފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 52
ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މައްސަލަ އަށް މަންޓާ ވަދެއްޖެ!

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި އެމްއޭސީއެލް އިން ހަދާ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލާ ގުޅޭ ގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދެއްކި ހައްލާ މެދު ނުރުހުންވެ، ޓީއެމްއޭ އިން ބޭނުން ވަނީ އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ ވާދަވެރިކަން ނައްތާލައި ކޮންޓްރޯލް ނަގަން ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކާ އެކު، އެ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް މަންޓާ އެއާއިން ވަދެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 81
ޓީއެމްއޭއަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ވާ ގޮތަށް ޖާގަ ދެނީ

ސީޕްލޭން އިންޑަސްޓްރީގެ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ވާދަވެރި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޝަކުވާތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި އަދި އެމްއޭސީއެލް އަށް ލިބެން އޮތް ބޮޑު ފައިދާއެއް ގެއްލޭ ގޮތަށް، އާ ސީޕްލޭނުން ބޮޑު ޖާގައެއް ޓީއެމްއޭ އަށް ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމައި، މިއަދު އެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020
މަންޓާއިން ދެ މީހަކަށް ސްކައި ޑައިވް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ސްކައި ޑައިވް މޯލްޑިވްސް ހަރަކާތުގައި ދެ މީހަކަށް ހިލޭ ސްކައި ޑައިވް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް މަންޓާ އެއާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 9
މަންޓާ އެއާގެ ތިން ވަނަ މަންޒިލަކަށް ކޫއްޑޫ!

އެއާލައިން ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދަމުން އަންނަ މަންޓާ އެއާގެ ތިން ވަނަ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި، ދަތުރުތައް ގއ. ކޫއްޑު އަށް ފަށައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 5
މަންޓާ އެއާގެ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހުޅުވައިފި

އެއާލައިން ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދަމުން އަންނަ މަންޓާ އެއާ އިން ސީޕްލޭން ޓާމިނަލެއް ހުޅުވައި، ސީޕްލޭންގެ ދަތުރުތައް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 3
މަންޓާ އިން އިތުރު ސީޕްލޭނެއް ގެނެސްފި

މަންޓާ އެއާ އިން އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ސީޕްލޭނެއް ގެނެސްފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019
މަންޓާގެ ފުރަތަމަ ސީޕްލޭން ގެނެސްފި

މަންޓާ އެއާގެ ފުރަތަމަ ސީޕްލޭން އިއްޔެ ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 9
ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޓީއެމްއޭއަށް ދޭކަށްނޫޅޭ: އެމްއޭސީއެލް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ތަރައްގީކުރާ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭޒް (ޓީއެމްއޭ) އަށް ދޭން އުޅޭ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ އަކީ ދޮގެއް ކަމަށާއި އެފަދަ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019 2
މަންޓާގެ ސީޕްލޭންތައް އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭ ގެންނަނީ

މަންޓާ އެއާގެ ސީޕްލޭންތައް މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ އަށް އަންނާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019
ޒުވާނުން ކުރިއަރުވަން މަންތާ އާއި ޔުނިސެފުން ގުޅިއްޖެ

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާ އިން ދިވެހި ޒުވާނުން ކުރިއަރުވަން ޔުނިސެފާއި މަންތާ އެއާއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2019 26
ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް: ހަމައެކަނި ޓީއެމްއޭއަށް ދީފާނެތަ؟

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން 40 މިލިއަން ޑޮލަރު (616 މިލިއަން ރުފިޔާ) ހޭދަކޮށްގެން ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލާ ގުޅޭ ގޮތުން މިދިއަ ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ރާއްޖޭގައި ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓް ކުރާ ބައެއް މީހުން ސީރިއަސް ސުވާލުތަކެއް އުފެއްދި އެވެ. އަދި އެ ސުވާލުތަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް...

02 ޖޫން

June 02, 2019 2
ކުޑަހުވަދޫ ގުރުއާން މުބާރާތުން 1 ވަނަ މާއިޝާ އަށް

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި މި ރޯދަ މަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ކުޑަހުވަދޫގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި" ގުރުއާން މުބާރާތުން އެއް ވަނަ އެ ރަށު، މާހިޔާ، އާއިޝަތު މާއިޝާ ހޯދައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 10
ކުޑަހުވަދޫގައި ގުރުއާން މުބާރާތެއް ރޯދަ މަހު ބާއްވަނީ

އަންނަ ރޯދަ މަހު ދ. ކުޑަހުވަދޫ ގައި ބާއްވާ ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާނެ 12 ބައިވެރިއަކު އެ ރަށު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 8
މަންޓާ އެއާއިން ހެޔޮ އަގެއްގައި ދަރަވަންދު އަށް ދެވޭނެ

މަންޓާ އެއާގެ ދަތުރުތައް ބ. ދަރަވަންދު އަށް މިއަދު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.