07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 5
ރާއްްޖެ ބައިވެރިވި ރާޑަރު ނިޒާމް ބޭނުންކުރަން ފަަށައިފި

ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގޮތުން އިންޑިއާ ކަނޑުގެ 18 ގައުމެއް ބައިވެރިކޮށްގެން އިންޑިއާއިން ގާއިމްކުރި ރާޑަރު ނިޒާމު އިންފޮމޭޝަން ފިއުޝަން ސެންޓަރު ފުރިހަމަޔަށް ހިންގަން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި އެތަނުގެ މައުލޫމާތު ގައުމުތަކުން ބޭނުންކުރުމަށް އިިންޑިއާގެ ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު އަޖިތު ދޮވާލް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 13
ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް ދެނެގަންނަން 10 ސްޓޭޝަނެއް

ކަނޑުމަތީގައި ދިމާވާ ހާދިސާތައް މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން މެރިޓައިމް ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރު (އެމްއާރުސީސީ) ގެ 10 މޮނިޓަރިން ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އެ ސެންޓަރުގެ އޮފިސަ އިންޗާޖު ކެޕްޓަން އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 25
"ރާއްޖެ އޮތް ތަނުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތައް އެބަހުރި"

ރާއްޖެ އޮތް ސަރަހައްދުގެ ސަބަބުން އިގުތިސާދީ ގޮތުން ހުރި ފައިދާތަކާ އެއްވަރަށް ރާއްޖެ އަށް ނުރައްކާތައް ވެސް އެބަހުރި ކަމަށާއި ރާއްޖެ އަށް އެކަން އެނގޭ ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްްޖެ އެވެެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 45
ރާޑަރު ބެހެއްޓުމަށް އިންޑިޔާ އިން މަޝްވަރާތައް ފަށަނީ

އިންޓަ ކޯސްޓަލް ސާވައިލެންސް ރާޑާ ސިސްޓަމް (ސީއެސްއާރް) އެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމް ކުރުމަށް ރާއްޖެއާ އެކު އަލުން މަޝްވަރާތައް ފެށުމަށް އިންޑިޔާއިން ނިންމައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 60
ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސްގެ ހާއްސަ ލުޔެއް!

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން، ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދެ މާއްދާއެއް މިވަގުތަށް ސަސްޕެންޑުކޮށް، އެ މީހުންނަށް ލުޔެއް ދިނުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018
އީދާ ދިމާކޮށް ކޯސްޓް ގާޑުން އުޅަނދުތައް ޗެކްކުރަނީ

އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް، ކަނޑުމަގުން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކުގައި ސަލާމަތީ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުރޭތޯ ބެލުމަށް ކޯސްޓް ގާޑުން އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 50
"ބޯޓުގެ މައްސަލައިގައި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނަން"

އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާއި ރާއްޖޭގެ ދިދަ ޖަހާފައިވާ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކުން ކަނޑުމަތީގައި މަނާ މުއާމަލާތްތަކެއް ކުރަނިކޮށް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުން ދަނީ ދޮގު...

February 28, 2018 30
ތެޔޮ ބޯޓުގައި ދިވެހި ދިދަ ނެގި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަނީ

އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާއި ރާއްޖޭގެ ދިދަ ޖަހާފައިވާ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކުން ކަނޑުމަތީގައި މަނާ މުއާމަލާތްތަކެއް ކުރަނިކޮށް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ޖަޕާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން...

12 ޖުލައި

July 12, 2016 1
ކެޕްޓަނުންނާއި ފަޅުވެރިން ތަމްރީނުކުރަން ހުއްދަ ދީފި

ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ކެޕްޓަނުންނާއި ފަޅުވެރިން އަދި މެރިން މެކޭނިކުން ތަމްރީނުކުރަން ތިން އިންސްޓިޓިއުޝަނަކަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.