21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020
މަރީ ހާފް މެރެތަން ރެކޯޑް އާކޮށްފި

ޔޫއޭއީގައި މިއަދު އޮތް ރަސް އަލް ޚައިމާހް ހާފް މެރަތަންގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ ހާފް މެރެތަން ރެކޯޑް މަރިޔަމް އަބްދުލްކަރީމް (މަރީ) އާކޮށްފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019 2
މަރީ ގައުމީ މެރެތަން ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު ހަރަކާތް، ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ފުލް މެރެތަން (42 ކިލޯމީޓަރު) އިވެންޓުގައި ދުވެ ރާއްޖޭގެ މަރިޔަމް އަބްދުލްކަރީމް (މަރީ) ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ މެރެތަން ރެކޯޑް މިއަދު މުގުރާލައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 4
ރެކޯޑަށް ވުރެ އަވަހަށް ދުވި އެކަމަކު ދިމާވީ ދެރަގޮތެއް

ބާލިން މެރެތަންގައި އިއްޔެ މަރިޔަމް އަބްދުލްކަރީމް (މަރީ) ރާއްޖޭގެ މެރެތަން ރެކޯޑް ޓައިމިން އަށް ވުރެ އަވަހަށް ދުވި ނަމަވެސް އިންޓަނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އެތުލެޓިކްސް ފެޑެރޭޝަންސް (އައިއޭއޭއެފް) ގެ މިންގަނޑުން ބެލިއިރު އޭނާގެ ޓައިމިން ކުރީގެ ރެކޯޑާ ވީ އެއްވަރެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019 3
ރެކޯޑަށް ވުރެ އަވަހަށް ދުވެ ފަޒީލާއި މަރީ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ރޭސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ 10 ކިލޯމީޓަރު ދުވުން މިއަދު ހެނދުނު ކާމިޔާބުކުރި ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން (ފްލޭޝް) ރެކޯޑް ޓައިމިންއަކާ އެކު ފަސް ކިލޯމީޓަރުގެ ފިރިހެނުންގެ ރޭސް މިއަދު ހަވީރު ކާމިޔާބުކުރިއިރު، މަރިޔަމް އަބްދުލްކަރީމް (މަރީ) ވެސް ރެކޯޑް ޓައިމިންއަކާ އެކު އަންހެނުންގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުން އެއް ވަނަ ހޯދައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 6
ފަޒީލް، ސާއިދު، ހިމްނާ އަދި މަރީ ވިދާލައިފި

މި އަހަރުގެ ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސްޕްރިންޓް ދެ ދުވުންތެރިން ކަމަށްވާ ހަސަން ސާއިދާއި އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން އަދި މިޑްލް ޑިސްޓެންސް ދެ ދުވުންތެރިން ކަމަށްވާ ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫނާއި މަރިޔަމް އަބްދުލްކަރީމް (މަރީ) ވިދާލައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 3
އައިއޯއައިޖީ: ސާއިދު 200 މީޓަރު ދުވުމުން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު، އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ 200 މީޓަރު ދުވުމުން މިއަދު ލޯ މެޑެއްޔެއް ހޯދައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 9
އައިއޯއައިޖީ: ސަމްހާގެ ރެކޯޑް މަރީ މުގުރާލައިފި

ރިޔޫނިއަން އައިލެންޑްސްގައި 2015 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ސަމްހާ އަހުމަދު ހެދި 10000 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް، މި އަހަރުގެ ގޭމްސްގެ އެ އިވެންޓުގައި މިއަދު ދުވެ މަރިޔަމް އަބްދުލްކަރީމް (މަރީ) މުގުރާލައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019 4
ސާއިދާއި ހިމްނާ އަށް ކާމިޔާބު ދުވަހެއް

މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ބާއްވާ އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ އޯޕަން ބައިގެ 100 މީޓަރު އަދި 200 މީޓަރު ދުވުމުގެ ރޭސް ހަސަން ސާއިދާއި އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 4
ތިން ވަނަ ހޯދައި މަރީ މެރެތަން ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

ތުރުކީގެ ރަންއެޓޯލިއާ މެރެތަންގައި މިއަދު ރާއްޖޭގެ މަރިޔަމް އަބްދުލްކަރީމް (މަރީ) ދުވެ، އަންހެން ބައިގެ ތިން ވަނަ ހޯދައި ގައުމީ މެރެތަން ރެކޯޑް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް މުގުރާލައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 2
ހާފް މެރެތަން ރެކޯޑް ޝިފާޒާއި މަރީ އާކޮށްފި

ހާފް މެރެތަން ރޭހެއްގައި އެންމެ ބާރަށް ދުވެގެން މަރިޔަމް އަބްދުލްކަރީމް (މަރީ) އާއި ޝިފާޒް މުހައްމަދު ހަދާފައިވާ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ރެކޯޑް ސްޕެއިނުގެ ވެލެންސިޔާގައި އިއްޔެ ކުރިއަށްދިޔަ ދުނިޔޭގެ ހާފް މެރެތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި އެ ދެ ދުވުންތެރިން އާކޮށްފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 3
މެރެތަން ރެކޯޑް މުގުރާލައި މަރީ އެހެން ހަރުފަތަކަށް!

ދުބާއީ މެރެތަންގައި މިއަދު 10 އަހަރުވީ ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ މެރެތަން ރެކޯޑް މުގުރާލައި މަރިޔަމް އަބްދުލްކަރީމް (މަރީ) އެތުލެޓިކްސްގައި ރޯޑް ރޭސްތަކަށް ހާއްސަ ފަސް އިވެންޓުގެ ގައުމީ ރެކޯޑުގެ ހައްގުވެރިކަން ހޯދައި ދިވެހި ކުޅިވަރުގެ މުޅިން އާ ހަރުފަތަކަށް އަރައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017 2
ދުވާ ހިތް ނުވިޔަސް އެއް ވަނަ: މަރީގެ ހިތްވަރު

ގައުމީ އެއް ވަނަ އަންހެން އެތުލީޓުގެ މަގާމް މަރިޔަމް އަބްދުލް ކަރީމް (މަރީ) ހޯދުމަކީ ހައިރާންކުރުވި ކާމިޔާބީއެކެވެ. އެތުލެޓިކްސްގައި އުޅޭ އޭނާ އަށް ވުރެ މާ ޒުވާން ދުވުންތެރިންގެ މައްޗަށް މަރީ، 41، ކުރި ހޯދީ އެކަމަށް މާ ބޮޑު އުއްމީދެއް ކޮށްގެނެއް ވެސް ނޫނެވެ. އޭނާއަކީ ފުލް ޓައިމް ކަސްރަތު އިންސްޓްރަކްޓަރެކެވެ. ދުވާ މީހެއް ނޫނެވެ.