03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019 16
އަލީ، ގައިސް އަދި މަރީ އަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ހުސްވެފައިވާ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ ޓީވީ އާއި "ހަވީރު" ނޫހުގެ ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ އަލީ ޔޫސުފާއި އަހުމަދު ގައިސް އަދި ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރު މަރިޔަމް ވަހީދާ އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ރުހުން ދީފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 19
ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް މަރިޔަމް ވަހީދާ އާއި އަނާ

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) ގެ ހުސްވެފައިވާ ދެ މަގާމަށް، ޓީވީއެމްގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރެއްވި މަރިޔަމް ވަހީދާއި އާއި ވީޓީވީގެ ޕްރެޒެންޓަރު އަދި ނޫސްވެރިޔާ އައިމިނަތު އަމީނާ (އަނާ) އާ އެކު ހަ ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 9
ސްވިޑުން އިން ރާއްޖޭގެ އޮނަރަރީ ކޮންސުލް އަކަށް މަރީ

ސްވިޑުން އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ އޮނަރަރީ ކޮންސުލް އަކަށް، މަޝްހޫރު ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރު އަދި ޕީއެސްއެމްގެ ބޯޑު މެމްބަރު މަރިޔަމް ވަހީދާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 18
ޕީއެސްއެމްގެ ޗެއާއަކަށް ހިލްމީ، ބޯޑު މެމްބަރަށް މަރީ

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ޗެއާމަނަކަށް އިބްރާހިމް ހިލްމީ އަދި ބޯޑު މެމްބަރަކަށް ޕްރެޒެންޓަރު މަރިޔަމް ވަހީދާ އިއްޔެ އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2017 12
މަރީ މިފަހަރު މޮޅު ކެއްކުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި

ޕްރޮގްރާމެއް ހުށަހައިދޭން ޓީވީއަށް އަރާ އިންނައިރު، ނުވަތަ ޖަލްސާއެއް ހޯސްޓެއް ކުރަން މަރިޔަމް ވަހީދާ (މަރީ) ހުއްޓި ހުންނައިރު އޭނާއަކީ މޮޅަށް ކައްކާ އަދި ގިނައިން ކާ މީހެކޭ ހީނުވެދާނެ އެވެ. އަދި އަމުދުން އަމިއްލަ ގޭގައި ކައްކައިގެން ރަހުމަތްތެރިންނަށް ކާން ދޭ މީހެކޭ ހިތަށް ވެސް ނާރަފާނެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 5
ސެންގެ ކުދިން ތައްޔާރުކުރި ހެދުންތައް ދައްކާލައިފި

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި ކިޔަވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ކުރެހުންތައް ފޮތީގައި ޕްރިންޓްކޮށް، ފެޝަން ޑިޒައިނަރު ނާޒިޔާ އިސްމާއީލާއި ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރު މަރިޔަމް ވަހީދާ ތައްޔާރުކުރި ބައެއް ހެދުންތައް މިރޭ ދައްކާލައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ކުރެހުން ހެދުމުގައި

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި ކިޔަވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ކުރެހުންތައް، ހެދުމުގައި ޕްރިންޓްކޮށްގެން ވިއްކުމަށް ޕްރޮޖެކްޓެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.