25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 1
ބިލް ގޭޓްސް އަށް ވުރެ އީލޮން މަސްކް މުއްސަނދި

ދެވަނަ އަށް އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ މަގާމު ބިލް ގޭޓްސް އަށް ގެއްލި، ޓެސްލާ އާއި ސްޕޭސް އެކްސްގެ ވެރިޔާ އީލޮން މަސްކަށް އެ މަގާމު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020
އިންޑިއާގައި ވަޓްސްއެޕް ޕޭ އަށް ހުއްދަ ދީފި

ވަޓްސްއެޕް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރެވޭ ގޮތް އިންޑިއާގައި ރަސްމީކޮށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020
ފޭސްބުކުން ކްލައުޑް ގޭމިން ތައާރަފުކޮށްފި

ފޭސްބުކުން މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ލޯންޗްކުރި ފޭސްބުކް ގޭމިންގެ ދަށުން ކްލައުޑް ގޭމިންގެ ހިދުމަތް ވެސް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 2
ވެކްސިނާ ދެކޮޅު އިޝްތިހާރުތައް އެފްބީގައި މަނާ

މުޅި ދުނިޔެ މި ވަގުތު ތަޖުރިބާކުރަމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރާނެ ވެކްސިންތަކުގެ ޓްރަޔަލްތައް ކުރިއަށް ދާއިރު، ވެކްސިނާ ދެކޮޅު ކޮންޓެންޓްތައް ފޭސްބުކުން މަނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020
ބުލީއާ ދެކޮޅަށް އިންސްޓަގްރާމަށް އާ ފީޗާއެއް

އިންސްޓަގްރާމްގައި ޕޯސްޓްކުރާ އެއްޗިއްސަށް ކުރާ ކޮމެންޓްތަކަށް ފާރަވެރިވުމަށްޓަކައި މިދިޔަ އަހަރު "ރެސްޓްރިކްޓް" ކިޔާ ޓޫލެއް ތައާރަފުރުމަށް ފަހު، ފުރައްސާރަ އާއި ބުލީގެ ކޮމެންޓްތައް އަމިއްލަ އަށް ފޮރުވޭ ފީޗާއެއް އިންސްޓަގްރާމުން ޓެސްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 2
ރޭ ބެންއާ ގުޅިގެން ފޭސްބުކުން ސްމާޓް އައިނު ނެރެނީ

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު އައިނު ބްރޭންޑް ރޭ ބެންގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުނި އެޒިލޯރް ލަގްޒޮޓިކާއާ ގުޅިގެން ސްމާޓް އައިނު ނެރެން ފޭސްބުކުން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020
ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް "ފޭސްބުކް ކޭމްޕަސް"

ޔުނިވަސިޓީތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފޭސްބުކުން "ފޭސްބުކް ކޭމްޕަސް" ގެ ނަމުގައި އާ ޓޫލެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 1
ބެޒޯސްގެ މިލްކިއްޔާތު 200 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނު އެމެޒޯންގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބެޒޯސްގެ މިލްކިއްޔާތު 200 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 1
ޓިމް ކުކް ވެސް 100 ބިިލިއަން ޑޮލަރު ކްލަބަށް

އެޕަލް ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ޓިމް ކުކްގެ މިލްކިއްޔާތު ވެސް މިހާރު 100 ބިލިއަނަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 1
އެފްބީގެ މުވައްޒަފުން ގޭގައި މަސައްކަތްކުރަން އަހަރެއް

ގޭގައި މަސައްކަތްކުރާ އިރު ކޮންމެ މަހަކު މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު 1،000 ޑޮލަރު ދޭނެ.

August 08, 2020
ޒަކަބާގްގެ މިލްކިއްޔާތު 100 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް

ޒަކަބާގް މިހާރު ހިމެނެނީ ބެޒޯސް ގޭޓްސްއާ އެކު "ސެންޓިބިލިއަނާ ކުލަބް" ގައި

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 2
ޓިކްޓޮކާ ވާދައަށް ހެދި "ރީލްސް" 50 ގައުމަކަށް

މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން އިންސްޓަގްރާމުން ޓެސްޓްކުރަމުން އަންނަ "ރީލްސް" ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން 50 ގައުމަކަށް ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020
އައިއޯއެސްގައި ފޭސްބުކް މެސެންޖާ ތަޅުލެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ފޭސްބުކް މެސެންޖާގައި ކުރާ މުއާމަލާތްތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، މެސެންޖާ ލޮކްކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020
ކުރީގެ އެއްޗެހި ފޭސްބުކްގައި ޝެއާކުރުމާ ދެކޮޅު ފީޗާއެއް

ކުރީގެ ކޮންޓެންޓެއް ފޭސްބުކްގައި ޝެއާކުރާ ނަމަ އެ އެއްޗަކީ މިހާރުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ އެއްޗެއްތޯ ވިސްނާލަން ފުރުސަތުދޭ ފީޗާއެއް ފޭސްބުކުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓް "މިކްސާ" ފޭސްބުކް ގޭމިންއާ ގުޅިއްޖެ

ވީޑިއޯ ގޭމްތަކަށް ހާއްސަ މައިކްސޮފްޓްގެ ލައިވްސްޓްރީމިން ސާވިސް "މިކްސާ" ބަންދުކުރުމަށް ފަހު، ފޭސްބުކް ގޭމިންއާ ގުޅެން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020
ކަޅު ނަސްލު މީހުންގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެފްބީން އެހީވަނީ

އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންގެ ވިޔަފާރިިތައް ކުރިއެރުވުމަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ފޭސްބުކުން 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ބަޖެޓެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020
އެފްބީގެ ޑިޖިޓަލް ފައިސާގެ ނަން "ނޯވީ" އަށް

ފޭސްބުކުން އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރާ ޑިޖިޓަލް ފައިސާ ނުވަތަ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓްގެ ނަން "ލިބްރާ" އިން "ނޯވީ" އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 2
ފޭސްބުކުން 400 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޖިފީ ގަނެފި

އަޑު ނުހުންނަ ކުދި ވީޑިއޯކޮޅުތަކެއް ގޮތަށް ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ބޭނުންކުރާ ގްރެފިކަލް އިންޓަނެޗޭންޖް ފޯމެޓް (ޖީއައިއެފް) ޑިވެލޮޕްކުރާ އެމެރިކާގެ ކުންފުނި ޖިފީ ފޭސްބުކުން ބުނެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020
ފޭސްބުކް ވީޑިއޯ ކޯލަށް 50 މީހުންގެ ޖަމާއަތެއް

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު މިހާރު އުޅެން ޖެހިފައިވާ އިޖުތިމާއީ ދުރުކަމުގެ ތެރޭގައި، މިހާރު މީހުންނަށް އެއްތަންވެވެނީ އޮންލައިންކޮށް ނުވަތަ ވާޗުއަލްކޮށެވެ. މިއާ އެކު މިފަދަ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފާ މިންވަރު ވެސް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް އެެއްފަހަރާ ގިނަ މީހުންނަށް ބައްދަލުކޮށްލެވޭ ކަހަލަ އެޕްތަކަށް މިހާރު ގިނަ މީހުން...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 2
ފޭސްބުކުން ޖިއޯގެ ހިއްސާ 5.7 ބިލިއަނަށް ގަނެފި

އިންޑިއާގެ މަހުޖަނު މުކޭޝް އަމްބާނީގެ މުއާސަލާތީ ކުންފުނި ރިލަޔަންސް ޖިއޯގެ 9.99 ޕަސެންޓް ހިއްސާ މާކް ޒަކަބާކްގެ ފޭސްބުކަށް 5.7 ބިލިއަން ޑޮލަަރަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 2
ރާއްޖެއާ އެކު "މެސެންޖާ ކިޑްސް" 70 ގައުމަކަށް

ބެލެނިވެރިންނަށް ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ގޮތަށް، ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފޭސްކުބުން މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ތައާރަފުކުރި މެސެންޖާ ކިޑްސް ދިވެހިރާއްޖެ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް އިތުރު 70...

April 22, 2020
ފޭސްބުކުން މޮބައިލް ގޭމިން އެޕެއް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ކަރަންޓީނުގައި ގިނަ ބަޔަކު ތިބެން ޖެހިފައިވާތީ މި ފޫހި ދަނޑިވަޅުގެ ތެރޭގައި ފޫހިފިލުވައިދޭން ހާއްސަ ގޭމިން މޮބައިލް އެޕެއް ފޭސްބުކުން ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.